De Vrije Pers, maandag 11 juni 1945

DE VRIJE PERS OFFICIEEL MEDEDEEUNGENBLAD VOOR GOUDA EN OMGEVING No 18f UITSAVE VAN JE MAINTIENDRAI HET PAROOL ONS VOLK DE VRIJE SEOACHTE VRIJ NEOERLAND DE WAARHEID EN NIEUWSORSANEN MAANDAG 11 JUNI 1945 Redactie L J A v d STEENHOVEN Mr A A J RIJKSEN Administratie IH THOLENS Bureau MARKT 9 GOUDA STAD S NIEUWS Interne zuiveriBg der B S D Plaatseli k Commandant der B S te Gouda deelt ons het volgende mede Er beitaat een Raad voor de interne x ul vering der B S Deze heeft tot taak die leden uit haar midden te verwijderen die door onvaderlandsche of anderszins laakbare houding dcariu niet thuis hooren Het is gewenscht dat het publiek aan dezen Raad zijn medewerking blijft verleencn Bezwaarschriften kunnen nog altijd Ingediend worden ondert ekend en liefst met vermelding van 2 of meer getuigen Deze bezwaarschriften genieten de volle aandacht en verschaffin deifkRaad demogelijkheid zijn taak op juiste wijze ten uitvoer te brengen Bij gebleken gegrondheid der bezwaren worden de betreffende leden uit de rijen der B S ontslagen waartoe In enkele gevallen Inderdaad besloten moest worden Het zwenabad dit seizoen waaracfaijnlijk niet in gebruik Het gemeentebestuur van Gouda deelt het volgende wede Tengevolge van de vernieling van de Stedelijke Zweminrlchtiog aen de Houtmansgracht het ontbreken van materialen om deze te herstellen en het vooralsnog ontbreken van elect ische energie en of chloor welke voor een hygienliche watervoorziening noodig is zal het dit jaar niet mogelijk zijn bedoelde Zweminrlchting voor het publ ek open te stellen Aangezien door dit noode genomen besluit de laatste mogelijkheid ontvallen is om een gocdgekeard zwemgelegenhedd In de gemeente Gouda te bezoeken wenscht het gemeentebestuur er bij voorbaat op te vijzen dat het geen verantwoordelijkheid draagt wanneer n de openbare wateren binnen de gemeente wordt gezwommen De Goudsche zwemluitigen zullen dit rei zoen meer dan ooit op de Reeuwijksche plasst c zijn aangewezen De avondklok afgeschaft Met ingang van Zaterdag 9 Juni j 1 is de avondklok afgeschaft De bevolking mag z ch dus weer op elk uur van den nacht in de open lucht bevinden zonder dat hier toestemming van de autoriteiten voor noodig Is Rijvorming overbodig Het komt nog steeds voor dat het publiek haar ti d verknoeit door m rijen voor de levensmiddelenwinkels te staan wachten Dit is verklaarbaar daar het nog in de vrees van voorheen leeft dat er niet voldoende voorraad bij de winkeliers aanwezig is Deze vrees is absoluut ongegrond Overal is voldoende voorraad aanwezig dat ieder rechthebbende op zijn bonnen het hem toekomende ontvangt Wijziging Trainingsuren Acliilles De trainingsuren en het trainingsveld van Achilles worden in verband met diverse omstandigheden gewijzigd Het trainen geschiedt voortaan tezamen met de voetbal vereeniging Gouda op haar veld aan de Nieuwe Vaart en wel Dinsdrig 7 uur n m o l V P van Muyen en J Gravestein Zondagmorgen 10 uur v m o l v J Gravestein Komt allen Ook N S B era worden verdedigd De Raad van de Orde van Advocaten voor het ai rondisaement Rotterdam dcetaan de advocaten de volgende mededeeling die ook voor niet juriïten van belang is Ook r4 S B ers en andere onvaderlandsche elementen hebben recht op rechtsbiistacd opdat zoo mogelijk voorkome worde dat in hun opzicht onrecht zou geschieden Dat daardoor mogelijk een deel van het publiek den advocaat deswege zal veroérdeelen kan geen reden zijn om van dït standpunt af te wijken De taak van den advocaat is tevens zijn plicht Hier moet verandering in komen Ondanks het feit dat er thans voedsel opruime schaal wordt verstrekt bestaat er onder de bevolking grootp bezorgdheid daarzij het voedfel dat op den bon wordt aangewezen niet meer kan betalen Vaneen huisvader die voor zijn vrouw en vijf kleinekinderen moet zorgen ontvinpen wij eengespecificeerde opgave van wat hij in de vorige week had ui gegeven Aan het voedsel datop den bon wordt vc a uit Aan huishuur vl ratie en bijdrage aan f 10 50 Zijn weekio week zoodat hij per ven dan hij ontvang gesinnen een onmoge zal dit leiden tot een U del in bonnen Dit o moet verandering in onze volkskracht ma tecrd door een te ho De aangifte van Abonné s Ter vermijding van een opeenhooping van administratief werk verzoeken wij onzen lezers die zich als aLonné wenschen op te geven de aangifte hiervan niet tot het einde van de week uit te stellen doch dit reeds een dezer dagen te doen De ingevulde stroo ken Icunnen ook aan ons bureau worden afgegeven Recept Biscuitpap 75 gram biscuit 75 cl melk 20 gr suiker 15 gram vet en een beetje zout Bi eek de biscuits en zet de stukjes een avond te voren in heet water of heete melk cm te weeken Na het weeken stampt men de sterk uitgezette biscuits fijn en voegt er dan melk bij Tijdens het koken moet de pap geroerd worden Voeg er wat suiker en vet bij alsmede wat zout en laat de pap 10 minuten doorkoken De voedingswaarde van biscuits is ongeveer 7 maal zoogrt otalsdie van brood KORTE BERICHTEN In Istanboel is een groep van OOgerepa trieerden van verschillerde nationaliteit aF n geKomen H eronder bevonden zich ook Nederlanders 30 Landen hebben een overeenkomst goedgekeurd inzake de internationale burr r lijke luchtvaart Op de Westerschelde is op 5 Juni de Breskensche visschersboot Br 56 op een mijn geloopenen gezonken 3 van de 4 opvarendenzijn verdronken Door de Queen s Messengers Mobile Canteens worden te Den Haag dagelijks meer dan 1 2 0 O warme maaltijden uitgereilt Met ingang van 30 Juni a s zal Herrijzend Ncderlard haar uitzendingenbeëindigen Een omroepcoffmls ile order voorzitterschap van prof mr J Oranje zal de aak van het M G overnemen voor een overgangstijd in afwachting van debeslis ing voor de definitieve vo ro van een radic omroep in Nederland In den Senaat der Ver Staten is hetvoorstel gedann om de PhiHppijnen ren V nlijn van 100 mllHotn dollar te verstrr Wen