De Vrije Pers, woensdag 13 juni 1945

Ncdcrlandsch Hervormde Jonge Vrouwen en Meisjes boven 16 jaar U hebt den oorlog mogen overleven helpt daarom mee aan den opbouw van land en kerk en geeft U op als leidster van de jeugdclubjes der Ned Herv Kerk Mej Oskam uit Utrecht komt het werk der leidsters bespreken Donderdagavond 7 30 uur in Daniël Groenendaal Komt I Helpt mee l GOD vraagt dit ook van U Inlichtingen Sophiastraat 44 Voor de goede lotgen aan mijn geilnbeateed tijdene roljo verblijf in krljgigevangenichap alamedc voor de vriendelijke ontvangit bi niqn terugkeer In Gouda betuig Ik hierbij mede namens mijn geiln mijn hartelljken dank aan des R K Bond van Melkhandelaren de vereeniging Melcana de Directie van de Producent en de Buurt vereeniging van de Turfmarkt H C OOSTERBEEK Turfmarkt 72 Gouda M V Z GOUDA u cekeei e4 Examens van den Kon Erk Algemeenen Stenografen Bond op 13 en 14 Juli a s te Leiden Afgebroken cursussen worden direct hervat bij MEVR B001 Te koop gevraagd een niet te grootte Bascule en een Aardappelweegschaal Alles moet in goeden staat zijt en zuiver funclloneeren Aanb per brief aan M A KOLSTER Sr Vosslusstraat 30 Gouda Mevr Koning Lindelaan 24 Zeist vraagt zoo spoedig mogelijk een flinke httlp in de huishouding en een flinke dagdicnstbode Inlichtingen Crabethetraat 43 Gouda Langs dezen weg betuig Ifc mijn hartelljken dank aan familie buren buurtgenootjes vrienden en bekenden voor de hartelijke ontvangst bij ml n terugkeer uit Daltschland C V Roon Weth Venteweg H 184 Door Gedi goedheid werden wit heden verblltd mei de geboorte van one iaonl e en broertje JOOP die bil het H Doopsel onder de beichermmg van de H H loieph en Maila werd geileld W H Sloyter P Sluyter van Loon Goud II unl 19 rifddljk adrei St loeef Pavil oer Voor de vele blijken van belaagstelllng bij de terugkeer uit Dultichland van ml n icon TEUN betuigen wij omen hartelljken dank aan familie buurtgenootcn vrienden en bekenden i M van den Berg Druiiniki Vogeleniang 5 Op 15 Juni a s hopen onze geliefde Ouders P F V LEEUWEN en E W V LEEUWEN Rijibeek den dag te herdenken waarop zij voor 25 jaar In het huwelijk traden Dat God hun nog lanf aiag paren is de wensch van hun dankbare kinderen MlencnNlcO OqaenGri Martlen en Jo Wllly en Lude Tonle Jan Cor Herman Hiermede betuig ik mijn hartelljken dank aan de bunrtvereeniging Turf markt en Blauwstraat voor de hartelijke verwelkoming bloemen en geschenken bij mijn terugkeer in het Vaderland J G HEESEN Turfmarkt 109 Door Gods goedheid kearde in om midden terug onze lieve Moeder Wij betulgenonzen hartelljken dank aan Dr Nyst en de Zusters van het Dlaconessenhuis De Wijk De dankbare kinderen Spie lng tr at 5 VAN DEN ENG Gevraagd meerijden haar Dieren Geld of omgeving voor twee personen tegen vergoeding Indien mogelijk eveneens terugreis enkele dagen later Antwoord van Beverninghhtan 37 Voor de vele blijken van belangstelling door familie buren en vrienden betoond betuig ik mijn hartelljken dank H V DRIEL L Tlendeweg 19 Hiermede betuig ik mijn hartelljken dank voor de groote belangstellingen de vele bloemen van vrienden en bekenden bij mijn thuiskomst HENK VAN DER VALK Raam 270 Wij zeggen familie vrienden bekenden en buurtgenootcn hartelijk dank voor de belangstelling bij onsen terugkeer uit Meeraae CAREL en BERTHS DESSING Karnemelksloot 116 I nga deten weg betuigen wij onzen hartelljkeo dank ar n allen die deel 1 adden in de buitengewoon hartelijke verwelkoming bq onzen terugkeer uit Dultichland ondervonden P en H GEURTS Coornhertstraat S Mijn oprechten dank aan vrienden en bekenden en in het bijzonder aan buurtgenooten en het muziekgezelschap voor het hartelijk medeleven betoond bij de gelukkige thuiskomst van mijn zoon uit Dultschland J J KOREVAAR Reigerstraat 54 HIËRLANGS AFKNIPPEN NAAM ADRES WOONPLAATS verzoekt hem haar te noteeren als weekabonné van De Vrije Pers tot wederopzegging è f 0 25 p week ingaande Maandag 18 Juni a s INVULLEN IN BLOKLETTERS S V P D e strook mede te geven s an den bezorger Oorlog weg Kuikens koman voor hen die met hun pluimveehoudersvergunning een aankoopvergunning kunnen afhalen bij de P B H en deze direct inleveren bij W C STEENKAMEB De eerste kuikens kunnen worden geleverd 30 Joni en vervolgen ledere week Witte Kuikens Witte prijzen Telefonisch doorloopend weer te bereiken onder No K 1821 214 HAASTRECHT Dansschool HOLTHUiJSEN Karnemelksloot 46a Jl ló DOHSCUC US Zondagmiddag van 2 6 uur bestaat gelegenheid voor de jongelui zich te doen inschrijven voor dezen cursus Inlichtingen dagelijksch Vanaf heden kunnen wij zooals voorheen voor U malen Ook Uw beschuit kunt U geven om te malen Gebroeders Teekens REEUWIJK Gevraagd Slagersbediende S B V d SPRONG Karnemelksloot 18 Gevraagd Flinke Dagdienstbode Zelfstandig kunnende werken Café De Sport Lange Tiendeweg 83 Mevr BIK Bleekersingel 55 vraagt wegens huwelijk der tegenwoordige een een nette dienstbode voor dag en nacht V g g v D V P tjes PERSONEEL GEVRAAGD Voor de morgenuren een meisje W Haven 18 Werkster voor 1 dag of 2 halve dagenp week Mevr Kleiweg B Martensiingei 36 Gouda Net metije voor de morgenuren o werkster voor 2 halve dagen per week A van Eijk Willens 125 Werkster voor Woensdag van 9 5 uur en Vrijdag van 9 12 uur met kolt Kievltstr 39 Meisje voor halve dagen Mevr v Hulzen Gouwe 178 TE KOOP AANGEBODEN Een compleet gaffeltuig ongeveer 9 vlerk M Onder de Boompjes ii Een paar i g a n heerenschoenen maat ii te bevragen Turfmarkt 42 Wegens sterfgeval een huisdulvcnkooi en een zwartlijden pet geh nieuw 3de Kade l 18 3 witte stroohoeden en 3 blauwe barets leeftijd 8 jaar Bevragen N Markt 40 Een gegoten fornuis in goeden staat Ridder van Catsweg 162 TE KOOP GEVRAAGD Een meisjesfiets Koemans Markt 7 Roeiboot in goeden staat O de Boompjes 83 Engelsche kinderwagen in ioo goed als nieuwen staat G Rijswijk P Heyeatr 12 Ik kan al aardig loopen maar heb geen schoentjes ik ben 1 jaar Wie helpt me 7 Tilly V d Hengel Rh Feithetraat 7 Moderne kinderwagen in goeden staat Hornii P C Bothstraat 19 TER RUILING Winterjasje muts en alobbroek 3 j voof zomerjaaje 5 jaar jongeniscfaoenen m 26v 27 of 32 Alles In goeden staal Goejanverwelledijk 21 Te koop gevraagd of ruilen 1 paarjongens schoeoen maat 39 of 40 C Boer Snoystraat 63 Gouda Z g a n vooroorlogsche kinderwagen voor dam Bof heerenrijwiel Kievitstraat 29 DIVERSEN Jongedame vraagt les In modeteekenen Brieven no 2 van Burk a advertentiebureau Kleiweg 39 Degene die Donderdagmiddag 7 Juni uit den winkel v Steenland bi vergissing 5 M G beokaarten meegenomen heeft wardt beleefd verzocht deze tea spaedigste terug te bezorgen bij de Wed Gerrltren Kattep iagel 64 Weggeloopen Dinsdag 5 Juni een grijs ge atreepte kater inlichtingen Oosthaven 5 Heer alleen zoekt zit en slaapkamer of zll slaapkamer in centrum der stad Brieven aan Boekhandel Verzijl Verloren gaande van Heereastraat naar Graaf Florlsweg gouden damespalsborloge Tegen goede belooning terug bezorgen Maarschalkerweerd Heerenitraat 1 DRUKKERIJ VERZIJL GOUDA