De Vrije Pers, zaterdag 16 juni 1945

DE VRIJE PERS OFFICIEEL MEDEDEELINGENBLAD VOOR GOUDA EN OMGEVING No 144 UITGAVE VAN JE MAINTIENDRAI HET PAROOL ONS VOLK DE VRIJE GEDACHTE VRIJ NEDERLAND OE WAARHEID EN NIEUWSORGANEN ZATERDAG 16 JUNI 1945 Redactie L J A v d STEENHOVEN Mr A A J RIJKSEN Bureau MARKT 9 GOUDA Ons nieuwe bureau Markt 20 is telefonisch met ingang van MAANDAG 18 JUNI a s te bereiken onder nummer 3098 Het Moode Kruis Huipcorps De teamleider van het Roade Kruis Hulp cerps in Geuda de heer Chappin heeft een uiteenzetting gegeven over doel en werkzaamheden van het Roode Kruis Hulpcorps Gegroeid uit de spontane actie Zuid helpt Noord is het Hulpcorps de schakel tusschen de geallieerden die voedsel kleeding etc beschikbaar stelt en de Nedeflandsche bevolkingsgroepen aan wie dit alles moet worden uitgereikt Het corps bestaat uit ongeveer 2000 vrijwilligers verdeeld In 50 voedingsgroepen vooral ter bestrijding van hongeroedeem opgeleid en 80 releafteams die zich in hoofdzaak bezig houden met sociale vraagstukken in de groote steden De teams werken zeer nauw samen met het Militair Gezag en de Civil Affairs Detache ments Aan het corps w irden de nooden bekend gemaakt waarnaar Jan een grondig onderzoek wordt ingasteld Het team vult de hiaten aan die onvermijdelijk in het groote geallieerde hulpverleeningsplan schuilen Het zorgt speciaal voor het verstrekken van extra voedsel aan hiervoor in aanmerking komende groepen terwijl het tevens onderzoeken instelt naar den stand van zaken betreffende kleeding schoeisel linnengoed en hygiëne Zoo is er b v een rapport samengesteld over den stand van de kleeding en lionengoad iu gezinnen van arbeiders middenstanders leeraren onderwijzers engroot IndustrlËcIen In bijna alle gemeenten van het district Gouda heeft het Roode Kruis Hulpcorps extra voeding aangevoerd Met behulp van de Centrale Noodvoorzlening zijn de volgende hoeveelheden extra voedsel aan zieken ziekenhuizen instellingen en kinderen verstrekt 1400 Kg chocolade 13 000 Kg biscuits 6600 Kg vleesch 3300 Kg vet 7400 Kg suiker ca 100 Kg thee ter bestrijding van dysenterie en 6600 Kg ingedampte melk Uit eigen voorraad werd bovendien o a gedistribueerd 4000 Kg visch in blik 9000 Kg meel 8200 Kg peulvruchten 7500 Kg aardappelmeel en 160 kisten gecondenseerde melk Vrijdag jl arriveerden in Gouda de eerste 4 kisten textiel van de Hulp Actie Roode Kruis welke onder hiervoor in aanmerking komenden zal worden verdeeld Over het algemeen was de toestand van de burgerbevolking in het district slechter dan het team zich aanvankelijk had voorgesteld Oe veronderstelling was dat in eenveeteeltgebied de toestand wel niet zóó slechtzou ztjn Oe resultaten bleken echter anderste zijn Het team heeft in de afgeloopenweken uitstekend werk verricht Deze vrijwilligers hebben zich voor een tijd van 8 weken aan dit werk verbonden Over ongeveer 3 weken zal het team worden ontbonden en zullen de burgerlijke instanties detaak van hef team overnemen voor zooverdit noodis is De heer Chapin hoopte datde prachtige ambulance wagen die ter beschikking van het team staat in het districtkan blijven wanneer het teani wordt ontbonden aangezien deze nieuwe i n modernuitgeruste wagen zeer goede ciicnsten kan bewijzen Als aardige bijzonderheid kan nogworden vermeld dat de heer J Chapin bij zijnvertrek uit Ereda van Prinses Juiiara persoonlijk Haar beste wenschen voor zijn werkin het district Gouda meekreeg S STADSNIEUWS De brokstttkken v dezen tijd Kinderuitzending Vele malen wordt mij gevraagd naar den weg welke moet worden bewandeld om als begeleider ster van kinderuitzendingen naar het buitenland te worden aangenomen Een belangrijke wedervraag zou ik hier die vragers willen toevoegen nl dezei Wat zijn de beweegredenen van uw aanbod Bewogenheid met het lot van het kind gedurende den bezettingstijd vooral den afgeloopen winter of de charme van de reis M a w wanneer de uitzending zou worden stopgezet wilt u zich dan ook in dienst van het kind stellen door b v hier in de buurt met hen op te trekken De plannen daarvoor zijn in studie Nu ik de kinderuitzending als onderwerp heb gekozen voor een mijner brokstukken wil ik nog op iet anders wijzen hetgeen ik reeds met de betrokken werkcommissie heb opgenomen doch ook gaarne in breederen kring zag doorgedrongen Waakt er voor dat de uitzending wordt aangepakt en doorzet om de zaak zelve Het gaat er niet om een zoo groot mogelijk aantal weg te zenden maar om degenen die het t hardst noodlg hebben En laten wij er vooral bij bedenken dat het niet aangaat de rijke omgeving van Gouda zelf ongebruikt te laten Dat zou m i onvergeeflijk zijn Dus slechts dan de hulp van anderen ingeroepen die bovendien hun eigen zwarigheden nog hebben op te knappen wanneer wij zelf eigen middelen hebben uitgeput of de vereischte geneeskracht niet binnen ons bereik hebben Bedenken wij dit allen goed dan blijft de uitzending binnen de grenzen welke gesteld moeten worden HARMS Voorz Nederl Valksherstel Afd Gouda Bx ge vangenen spreken over hun belevenissen Onopgesmukt en alleen over dingen die ze zelf meegemaakt hebben zullen de sprekers van hedenavond vertellen zei de Heer H V d Heuvel in zijn openingswoord waarmee hij gisteravond de drie Goudsche exge vangenen inleidde Na deze verzekering hoorden de talrijke aanwezigen die het Thalia Theater geheel vulden over terechtstellingen bunkerstraffen marteikampen vernuftige signaalsystemen onderdardsche gangen pompinstallaties van c nservenblikken en dergelijke uitvindingen waarvan de meeste menschen tot voor kort niet het minste vermoeden hadden Allereerst sprak Me Mieke Steecsma die van Juni 1943 tot September 1944 in Vught was e daarna in verschillende Duitsche concentratie kampen verbleef totdat ze in April van dit jaar door de Amerikanen uit het kamp Salzwedcl werd bevrijd De tweede spreker was de heer P v d Hout die begoa met een overzicht te gevjn van het ontstaan van de L O en de verschillende werkzaamheden van de e organisatie in haar beginstadium in 1943 Loor zijn werk bij de L O kwam oek i i in Vught terecht en daarna in verschillende Duitsche kampen waarbij Vught vergeleken een vacantie oord was Als laatste sprak de heer F v Rooijen voor mallg krijgsgevangeni die ook het een en Tezamen verdedigden wij ovs tegen di r onderdrukker Laten wij tezamen ophcuwan wat hij vernietigde Geeft ROYAAL op Zaterdag 23 Juni Nedet land s Volksherstel