De Vrije Pers, maandag 18 juni 1945

No 145 DE VRIJE PERS OFFICIEEL MEDEDEEUNGENBLAD VOOR GOUDA EN OMGEVING UITSAVE VAN JE MAINTIENDRAI HEI PAROOL ONS VOLK DE VRIJE SEDACHTE VRIJ NEDERLAND OE WAARHEID EN NIEUWSORGANEN Weekabonnemei it 25 cent Losse nummers I O cent MAANDAG 18 JUNI 1945 Redactie L J A v d STEENHOVEN Mr A A J RUKSEN Administratie M J VAN LOON Bureau MAl KT 20 GOUDA STADSNIEUWS Parade Binnenl Strijdkrachten Begunstigd doo prachtig zomerweer hielden de Rinnenlandsche Strijdkrachten van het district Gouda Zaterdagmiddag een groots opgezette parade waaraan ongeveer 1700 leden der B S deelnamen Van de zijde van het publiek bestond groote belangstelling Voor den aanvang der parade vord er een Inspectie plaats op de Markt waar zich een groote menigte had verzameld Om kwart voor drie arriveerde Majjjor Burghout verbindingsofficier en vertegenwoordifier vpn Prins Bernhard die de keurig opoestelde troepen inspecteerde In zijn gezehchap i Cvonden zich een vertegenwoordiger van het Canadeesche leger de Distrlctsrommar dant de heer M A de Korte Generaal b d Duymaer van Twist en vele officieren van de B S Na het afnemen der inspectie marcheerden de troepen via Westhaven en Doelestraat naar het Amerikaantie waar vanaf een tribune de parade werd afgenomen Op de tribune hadden talrijke burgerlijke en militaire autoriteiten plaats genomen o a Majoor Haqedoorn Stram marcheerend op de muziek van talrijke muzi kcorpien t oicken de afde lincn der B S langs de Tribune waar Majoor Burghout de pa ade afnam nadat de troepen door den D C B T den heer P Peters ran hem waren gepresenteerd Ook de vronwe Iljke leden der B S namen aan de parpde deel Van de zijde van het publiek wan ook hier de belangstelling groot Belevenissen in concentratiekampen Dinsdacavond a s zullen Mej M Steensma en de heeren P v d Hout enR v Pooyen opnieuw vertellen over hun beleveni srn Oe belangstelling voor deze causerieën is zoo groor dat de zaal nu reeds is uitverkocht Bijeenkomst Leger des Heils Op Donderdao 21 juni a s z 1 de heer W F Kloo in de groote zaal van het ge bouw van het Leger des Heils Turfmarkt 111 des avonds 8 uur spreken over zijn geestelijke ervaringen in het concentratiekamp Vught De toegang is vrij De aanvang is vastgesteld op 8 uur Om half 8 gaat de zaai voor de belangstellenden open Jubileum De heer W Blom Ijsvogelstraat 15 hoopt op 20 Juni a s den dag te gedenken dat hij vóór 25 jaar bij de firma Goedewaagen in dienst trad Van jong maatje is hij opgeklommen tot afdeelings chef Bureau voor oorlogsvrijwilligers Naar men ons van bevoegde zijde mededeelt zal zeer binnenkort in Gouda een bureau voor oorlogsvrijwilliger worden geopend Opnieuw blikinzameling Het ligt in de bedoeling opnieuw een bllk i zameHng te houden Men wordt verzocht de blikken op te sparen en ze indien mogelijk met warm water te reinigen BINNENLANDSCH NIEUWS Begin bestraffing landverraders In Den Haag en Amsterdam zijn Bijzondere Gerechtshoven voor de bestraffing van landvelraders en de Bijzondere Raad van Cassatie ingesteld ter berechting van landverraders Mr H Haga is benoemd tot president an den Bijzonderen Raad van Cassatie tol procureur fiscaal mr A M baron van Tuyl tot Serooskerken Tot president en procureurt generaal in den Haag en Amsterdam zijn resp benoemd mr A L M van Berckel mr Zaaijer dr A v Hamel en mr N J G Sikkel Maandag zullen bovengenoem den den eed afleggen ita handen van Prof P S Gerbrandy mini ster van Justitie die door H M de Koningin daartoe Is gemachtigd Ministerraad in Den Haag In den Ministerraad is Donderdag tl een lancie agenda afnewerkt Mr E M van Kleffens anf een verslag van de Frisco con ferentie Voor l het vraaqstuk hoe de naar Dult5ch and gevoerde Nederlandscheooederen in het bijzonder de transportmiddelen zoo snel moqelijk naar Nederland kunnen worden teruggebracht maakte een punt v n be spre king uit De huidige voorloonlge commissie die onlangs Is benoemd werkt niet ranr den wensch van de regeering In dlr verband knn worden gezegd dat hel ko entransport veel te wensohen overlaat De gestolen Neder landsche transportmiddelen zijn naar alle deelen van Europa vervoerd Zoo bevinden er zich b v veel Nederlandsche schepen in Noorsche havens en op den Donau Aan den dood ontsnapt Het vliegtuig waarmede Generaal Majoor Kruli een bezoek aan Texel heeft gebracht is bij het vertrek door een botsing vernield Het vliegtuig raakte met zijn rechtervleugel een huis waardoor de vleugel afbrak en het toestel neerstortte De generaal en de piloot werden uit het vliegtuig geworpen doch bleven practisch ongedeerd BUITENLANDSCH N IEUWS Crisis in België Zaterdag j l is de Belgische Minister President met zijn geheele regeering afgetreden Zondag zeide hij Ik ben nog niet weg en hoop het verdere premierschap te kunnen blijven vervullen Dit kan in dezen zin word n uitgelegd dat hij hoopt dat Koning Leofold zal besluiten om af Ie treden De Soci jllsten hebben gedreigd in staking te zullen gaan als de koning niet abdiceert De Katholieken verdedigen de constitutionele rechten van den Koning De strijd in het verre Oosten In Noord Borneo mak n de Australische troepen snelle voorgang Uit vrees dat de geallieerden spoedig de olievelden vanSera wak in bezit zullen nemen hebben de Japanners 22 van deze bronnen in brand gestoken De Japansche berichten over het op stooraen van een groote geallieerde vloot naar Balik Papan zijn nog niet bevestigd Op Okinawa Is de Japansche tegenstand nu onqeoraani seerd Vllegtu gen van dit eiland hebben een aanval gedaan op Japansche steunpunten in de Amaniqroep Truk werd door Britsche o Tloasschepen aangevallen Wat wilde U qeven vóór de bevrijding als uw leven maar gespaard bleef Geeft nu de HELPT en ü geeft rotjaal op ZATERDAG 23 JUNI a s Nederlands Volkshmtel