De Vrije Pers, maandag 18 juni 1945

DISTRIBUTIHNIEUWS Officiëele bonnenlijst voor de 2e weck van de 7e periode 1945 van 17 tot en met 23 Juni Publicatie voor het District Gouda omvattende de Oistributiekringen Alkemade Alphen a d Riju Bodegraven Boskoop Capelle a d IJssel Gouda Haastrecht Krimpen a d I sel Schoonhoven Woerden 41 800 gram brood 57 400 gram brood R 9 250 gr rijst of rijstebloem 125 gram versch vlresch zonder been of 4 oz vleesch in blik 112 gram 4 oz vleesch in blik 112 gram 58 8 oz vleesch in blik 224 gram 44 ta 45 125 gr margarine of 100 gr vet 46 100 gram kaas 47 ea R 10 i25 gram suiker 48 1 tablet chocolade of 55 gram gebroken chocolade 49 en 59 2 k g aardappelen DOl rood 2 liter melk D 01 blauw 6 liter melk B08eaCO8 inlegvel 8 liter melk Nog geldige bonnen 33 2 k g aardappelen Bon 41 en 57 bi den bakker R 9 47 R 10 en 48 in den Roode Kruis winkel 42 43 58 44 n 45 bi den slager 46 bi den kaaswinkelier 49 59 en 33 bi den aardappelhandelaar D 01 rood D 01 blauw B 08 en C 08 bi éta melkhandelaar Behalve de hierboven aangewezen bonnen voor brood kinderen 800 gi im en ouderen 1200 gram zulten in den loop u weck nog bonnen voor biscuits voor ouderen worden bekend qemaant De levering van rijst of rijstebloem is afhankelijk van den voonaad bij de winkeliers de keuze berust derhalve niet bij het publiek Op bon 42 zal zoo mogelijk versch vleesch worden afgeleverd Is dit niet mogelijk dan wordt vleesch in blik verstrekt De bonnen B 08 en C 08 inlegvel zijn aanvullingsrantsoenen voor melk voor kinderen die in het bezit van deze inkgvellen zijn voor een tijdvak van 4 weken Deze kinderen ontvangen zoodoende 2 liter per week meer dan personen van 18 jaar en ouder Bovengenoemde bonnen met uitzonderinci van die voor melk mogen aan de winkeliers eerst bij aflevering der goederen worden af gegeven ongeoorloofde voorinlevertng kjin tot misbruik ten nadeele van het publiek aanleiding geven Bij deelneming aan warme maaltijden uit de Centrale Keukens moeten aldaar bij den kaartverkoop op Maandsg 18 en Dinsd g 19 Juni a s de bonnen 49 voor 2 k g aardappelen en 43 voor 4 oz vleesch in blik worden ingeleverd Zei f verzorgers moeten op door de dJstri butiediensten aan te geven dapen aldaar inleveren graan 41 57 en nader aan te wijzen bonnen voor biscuits vleesch 47 43 en 58 melk D 01 rood en blauw B08en C 08 Inlegvel aardappelen 49 rn 59 De rantsoenbonnen voor vleefch blijven uitsluitend recht geven op CO gram versch vleesch zonder been dus niet op vleesch In blik In tegenstelling tot het bericht van vorige week ontvangt het publiek van Irish Stew dezelfde hoeveelheid als van Meat and Vegetables De Vertrouwensman van het C D K bij CNV District Gouda H HARDI ZER OPROEP Alle verlofgangers c q ziekteverlof studieopdracht etc in Nederl Indischen dienst zoowel militairen als civiel dienen zich onmiddelhik In verbinding schriftelijk te stellen met hel Hoofd der Sectie XV Oosteo West Indische Zaken Parklaan 56a te Eindhoven Overkomst naar Eindhoven zonder oproeping heeft geen zin Het Hoofd voorn C BONGERS Gen Majoor K N I L 23 luni 1945 D V hopen mija geliefde Ouders den dag te herdenken dat zt vóór 25 jaar in het Huwelijk traden Dat zij nog lang gespaard mogen blijven Is de wensch van hun dankbare dochter HENDRINA DE WIT Gouda Gouwe 209 23 luQl 1945 D V Iiopen mljs gelltMe Oom en Tante J ÜE WIT en G DE WIT de Mooy tien dag te herdenlcen dat slj vöör 25 iaar in het tiuwelijlt traden Dat zij nog lang gespaard mogen blijven lil de wenach van hun dankbaar ukbtje ADRIANA Gouda Gouwe 209 + Tot onxc grootc droefheid nam God heden onit twet dagen geleden geboren lieveling JOOP weder tot Zich Moge hij in den hemel een vooripraak zijn voor zijn Ouders en broertje W H Sluljter P Sluljter van Loon Niek Gouda 13 Juni 1945 Heden overleed zacht en kalm na een leer langdurig geduldig gedragen lijden mijn lieve vrouw eo der kinderen zorgzame F oeder Behuwd en Grootmoeder MIESJE DE WEGER ccb vaei der Klis In den cuderdom van 65 jaar Namen allen J G DE WEGER Goi da 15 Juni 45 B Martcusiingel 73 De teraardebeitelllng zal plaat hebben Dinsdag 19 unl o s te 2 30 uu op de Algemcene Begraafplaatn te Goi ij Te huur gevraagd geduiende ongeveer 2 maanden PERSONEN AUTO A n en Veikoopbureau van Akkei bouwproducten Lange Tiendeweg 79 Gouda Tel 3725 De Heer en Mevrouw G F V d WANT EELKEMA zeggen mede namens de weder zijdsche ouders hartelijk dank voor de bij hun huwelijk ondervonden belangstelling van Leeuwenhoeksingel 22 Delft BUTACASÜ In verband met de mogelitkheid dat zeer spoedig Butagas beschikbaar komt verzoeken wij al onze abonné s TEN SPGEDfGSTB bon ledige flesschen aan onderstaand adres in te leveren N V P J ENDENBURG Veerstal 18 G uda FIRMA J SPRUIT Gez van Treijen LANGE NOODGODSSTRAAT 5 DE ZAAK IS VAN 16 JUNI tol 15 JULI GESLOTEN Hotel DE ZALM vraagt voor direct 2 nette kamermeisjes Hoog loon Bewindvoering S WBIJL Allen die gelden of goederen onder zich hebben van of betalingen vetac uidigd zqn aan dan wel pretentie hebben ten laste van S WEUL Banketbakker gewoond hebbende te GOUDA Krugerlaan no 48 dienen hiervan vóór I Juli 1945 opgave te doen ten kantore van bewindvoerder Mr J I VAN DOORNINCK Regentasieplantsoen no 28 De bewindvoerder Mr I van Doornlnck Bewindvoering Mevr A VROMAN VROMEN Allen die gelden of goederen onder lich hebben van of betalingen verschuldigd zMn aan dan wel pretenties hebben ten laste van Mevr A VROMAN VROMEN gewoond hebbende te GOUDA Krugerlaan no 87 dienen hiervan vóór I Juli 1945 opgav Ie doen ten kantore vao bewindvoerder Mr I VAN DOORNINCK Reganlestaplantsoan no 8 De bewindvoerder Mr I van Doorninclc Bewin oeri B I PIEROT Allen die gelden of goederen onder zich hebben van nf betalingen verschuldigd zijn aon dan wel pretentie hebben ten laste van I PIEROT flfwoond hebbende te GOUDA Fluweeltnslngel no 64 dienen hiervan vóór I Juli 1945 opgave Ie doen ten kantore van bewindvoerder Mr J I VAN DOORNINCK Regenlassoplantsoen no 36 De bewindvoerder Mr J I van Doornlnck Abonneert U op DE VRIJE PERS Christelijk Lyceum te Alphen a d Rijn vraagt TIJDELIJKE Leerlcrachtein 4ie het Christelijk Onderwijs uit beginsel dienen voor Wiskunde 20 uur Staatswetenschappen 9 uur Frans 16 uur en Engels 7 uur Brieven aan d n Secretaris van het Bestuur den Heer B LEMKES V Boctzetaerstr 13 te Alphen ad Biin D V P tjes PERSONEEL GEVRAAGD Net meisje van 8 tol 3 uur met kost of werkster voor 2 dagen per week 1 Weber Burgvlletkade 44 Gouda Nette dienstbode voot Hag of dag en nacht Mevr van der Hcyden Markt 68 Flink werkaler voor den Vrijdag Mighont de la Reylaan 16 Nette werkster voor deo Vrlidag roet middag kost Mevr Smeet Gr Bra ilxat 18 Gouda TER PUILING Een paar danieflschoeoen m 40 voor in 38 TuiiifitrBiit 5 Meis mantrl met bijp hoedie Iteftijd 10 è 11 voot IrnqtdBfrfk leefMid 9 iaar Jongkofn Onder de Boompjf 31 Een pMArzg ao gehrtl lederen lichtbruine daraeszoroersclioeDen m 38 voordlte zomer choenrn maat 39 W S V Dam Vrouwenbruq 33 Viist DIVERSEN Verloren een klndersfhoentje gaande an Ketelslriiat naar Vosulnsstrani Inlichtingen Vossluistraal 18 Hoofddoek verloren kleur rood op blauw Terug te bezorgen Karnemelkslaot 10 Verloren een ceintuur van blauw gabardine regenjas Mokveld Groeoeodaal 93 95 OttUKKERIJ VERZIJL GOUDA