De Vrije Pers, dinsdag 19 juni 1945

TvCf vC H VS Cc I Heden ontvingen wij de eerste zending Minerale Tafel en Mediciaale wateren o a Tarantasa Tafelwater special botled for the Allied Expeditionary Forceo Voorts ook VIchy Fachinen Emaer ee Karlsbader Schloszbruaner Leveringen zijn beperkt en worden uitgevoerd naar volgorde van binnenkomst der orders Waddinxveen Janmaat Wijn en Gedistelleerdhandel OPROEP Zij die dienst gedaan hebben bij de N B S afd Gouda in Mei 1945 en hiervoor nog geen salaris ontvangen hebben gelieven zich voor het geven van inlichtingen ter verkrijging van hun wedde te melden aan de Westcrschoo 1ste Compagnie Woensdagmorgen 10 12 uur 3de Compagnie Woensdagmiddag 2 4 uur 7 H H FABRIKAHTEN Wij zijn wederom telefonisch aangesloten onder Electrotechnüsch Bureau q 3380 D H HORTENSIUS + Algemeene kennisgeving Op 24 Jan J l overleed in het concontratltkamp te Btuck Did door een bombardemenl mijn lieve man vader en zoon JAN H VAN VELZEN In den leeftijd van 36 jaar C M B van Velien Steenbergen Jan Rin Toanie en Vader Gouda 18 Juni 1945 Zoutmanttraat 16 Da H Mis van Requien reeds opgedragen in de parochiekerk van O L Vr Hemelvaart Dank voor het medeleven van familie Vfienden en bekenden SPECIAAI voor de hulp en bijitand verleend in leven en bl lijn sterven door de Gouwenaors van het kriigsgevaagenknmp te Bruckj Did Heden bereikte ons het treurige bericht dat op Jl Maart m Braunschweig Is overleden ome lieve man en vader ARIE J L NEDEREND in den ouderdom van 31 jaar Uit aller naam Wed E Nedeiend Kerkhof Piet Berlha Jan Reeuwijk 18 Juni 1945 Langs dezen weg betuigen wij onzen harteiijken dank aan tamille buren en kennissen voor de vele blijken van deelneming ondervonden tijdens ziekte en overlijden van ons geliefd dochteitje LUCIE Cl G Oosterom j Oosterom v Eijk Hiermede betuigen wij onzen oprechten dank aan Dr N Speelman en de zuster van de Wijk voor de liefdevolle behandeling tijdeus ziekte en overlijden en aan het personeel VBu de Handelskamer voor de belangstelling betoond bij het overlijden van onze kleine lieveling WIULY HEUMA Uit aller naam Th J v WILLIGEN Bogen 63 Gouda Bij mijn teruykeer als krijgsgevangene uit Duitschland betuigd ondergeteekende namens zijn vrouw en familieleden zijn hartelijken dank voor de belangstelling inzonderheid aan de bt weners van de Karnemelksloot en omgeving J DE KONING Karnemelksloot68 Alle buurtgenooten en bekenden die bij de thuiskomst van onze jongens van hun belangstelling blijk gaven onzen harteiijken dank A NEDEXHOF v Streijenstr 20 Voor de vele blijken van medeleven bij mijn terugkeet uit Duitschland mijn harteiijken dank VAN MENSCH Bothastraat 28 Voor de vele blijken van belangstelling bij mija terugkeer uit Duitschland betuig ik mijn harteiijken dank aan familie buurtgenoten vrienden en bekenden H DE JONG Bockenbergstraat 9 Voor de vele blijken van belangstelling van vrienden en kennissen en de aardige attentie van mijn buurtgenooten na mijn behouden terugkeer uit Duitschland mijn harteiijken dank P KU1 F Groeneweg 46a Met dank aan Ood geven wij kennis van ae beicouden thuiskomst van onze drie zoonsC iris Coien Adri Tevens betuigen wij onzen harteiijken dank voor de zeer vele blgken van belangstelling bij deze gelegenheid ondervonden Fam VAN HOFWEGEN Uouda 14 Juni iy45 Derde Kade 31 Voor de vele blijken van beiangstelllug van vrienden en Kennissen na mijn behouden terugkeer uit Duitschland mijn haitelij ken dank L J UE KtllJ iiiK Westerkade li Voor de vele blijken van belangstelling van vrleaden en kennissen en de aardige attentee dermuziekvereeniging na mijn behouden cerugkeer uit Duitschland betuig ik mijn harteiijken dank C HEERKEiNlb Lazaruskade 9 Langs dezen weg betuigen wij onzen harteiijken dank aantamllie kennissen en bewoners vau de tJodegraafschen straatweg voor de belangstelling betoond bij de terug keei van onzen zoon uit Duitschland F M Huurman Üodegr Strw 1U6 B MIJER betuigt zijn dank voor de zeer hartelijke ontvangst en de bewijzen van belangstelling bij zijnterugkeer in het vaderland ondervonden Mosstraat 21 Hiermede betuigen wij onzen harteiijken dauk aan familie buren vrienden en keunissen voor de betoonde belangstelling bij de thuiskomit uit Duitschland C SjARDljN en Ouders GÜMËENTE MuÜRDREChT Kenntsgeving De Burgemeester van Moordrech brengt ter openbare kennis dat de door Burgemeester en Wethouders in hunne vergadering van Juni 194b vastgestelde herziening van het plan van uitbreiding in onderdeden dier gemeente voor de rondstrooken direct ten Oostenen ten Westen van de bebouwde kom der gemeente met de daarbij behoorende bebouwingsvoorschriftcn gedurende veertien dagen en wel van 19 Juni 1945 af voor een ieder ter inzage zal worden gelegd ter ge meentesecretarie De Burgemeester voornoemd BRANDT Moordrecht 13 Juni 1945 Gevraagd een StofiEeerder en een Leerling StofiEeerder Autobekleeding C A BenoisGottwe 30 Gonda 1 WAAROM MILITAIR GEZAG Geen tijcS voor HALVE MAATREGELEN oen Nederland in begiH 1940 rekening moest houden met het gevaar van een Duitschen aanval werd door de Regeering de staat van beleg afgekondigd Uat was noodig om de autoriteiten en dat zijn onder de staat van beleg altijd de militaite autori teicen in staat te snellen snel en krachtdadig op te treden Ook nu verkeert Nederland wederom in nood en is er geen tijd voor langzame of halve maatregelen Uaarom is er ook nu weer staat van beleg dat wil zeggen bestuur door het Milltai Gezag Wie er meer an wil weten leze de volgende advertentie Publicatie Sectie Voorlichting Mil Qezag PAEDAGOGISCH EN PSYCHOLOGISCH ADVIES inzake BEROEPSKEUZE SCHOOL n KARAKTER MOEILIJKHED6N ook testen H TH VERHOEF Leeraar Paedagogiek M O KRUGERLAAN 3 GOUDA Te spreken Maandag en Vrijdagavond na 7 uur of volgens schrifteli ke overeenkomst Gevraagd v egens huwelijk van de tegenw een flinke dieastbode voor dag en nacht Goed loon Mr H P C M de Witt Wijnen Qosthaven 51 D V P tjes PERSONEEL GEVRAAfiD Ëen dteastmei je Straver Krugerlaao 9 Netfc werkster voor l dag ia de week liefst Vnidag met kost Van der Draai Gravtn Jacobastraat 10 Huishoudster pi m 40 aar m gezin va u i pers in omgeving Oouda Uneven j Laker veld Hoogstraat C 3Ü1 Haastrecht Nette Werkster voor den Vrijdag Aanmeldeo Graaf Florisweg 60 Meisje niet beneden 16 jaar voor balve dagen met ko t Van der Draai Naaiexstraat U rE KOOP AANGEBODEN Een in goeden staat ii ude kinderwagen s g a n Te bevr Helmersstraat 3 Plashuisje te bevragen Spl lingstraat 87 TER RUILING 1 paar roodbr damesschoenen m 3S z ga n voor maat 39 liefst bruin ot blauw C Boegheim Weth Venteweg H 101 na u Nieuwe leilboot B M voor een Ucht motor rijwiel met duo inl Wielewaalatr 20 Go ida 1 paar prima lage schoenen maat 42 voor schoenen m 37 m goeden Damesschoenen met h hakken m 41 nieuw voor sportschoenen m 41 R v Gataweg 100 Werkschoenen m 43 tegen werksch m 45 of damesschoenen r i 39 Bothstraat 64 1 paar br damesschoenen m 40 41 voor m 43 nf m 43 te koop gcvr IJisellaan 95 Een paar hooge Werkschoenen m 44 voor Heerenpantalon P de Wild Hoogstraat C 122 Haastrecht Een mantelpakje In goede staat m 3U voor luiers katoen en flanel Veth Ventew H 53 Heerenschoenen maat 44 voor Damesschoenen maat 37 IJssellaau 47 Bruine ongensschoenen maat 39 v oiigeas schoenen leeft Si Burvlietkade 10 Gouda PRUKKERIJ VERZÜL GOUDA