De Vrije Pers, woensdag 20 juni 1945

No 147 DE VRIJE PERS OFFICIEEL MEDEDEELINGENBLAD VOOR GOUDA EN OMGEVING UITGAVE VAN iE MAINTIENDRAI HET PAROOL ONS VOl K DE VRIJE GEDACHTE VRIJ NEDERLAND DE WAARHEID EN NIEUWSORGANEN Weekabonnement 25 cent Losse nummers 10 cent WOENSDAG 20 JUNI 1945 Redactie L J A v d STEENHOVEN Mr A A J RIJKSEN Administratie M J VAN LOON Bureau MARKT 20 TeL 3098 GOUDA De Vrije Pers vraagt voor haar admini atratie eemge schrijfmachines in bruikleen of in haar teneinde de werkzaamheden vlot te doen verhopen Aanbiedingen kunnen zoowel mondeling als schriftelijk of telefonisch telefoon nummer 3098 geschieden STADSNIEUWS I Publicatie van het I K B De houders van groene bijvoedingskaarten kunnen tegen afgifte van Bon03 een levcns middtleupakket afhalen bij de firma G H Schittelaar Markt 24 op Woensdag 20 Juni voor de namen gelegen tusschen A t m K Donderdag 21 Juni voor de namen gelegen tusschen L t m Z Gelieve stamkaarten mede te brengen De komende inzameling van N V H Groote en kostbare stukken bestemd voor de inzameling van a s Zaterdag kunnen met ingang van heden worden bezorgd in het magazijn van de firma Termeulen aan den Kleiweg Dergelijke stukken kunnen ook worden afgehaald indien het verzoek wordt gericht tothet bureau van Nederland s Volks herstcl Oosthaven 59 Alle mrdewerkers aan de inzameling van a s Zaterdag worden dringend verzocht dien daq des middags uiterlilk kwart voor I een bij het bureau van Nederland s Volks l herstel aanwezig willen te zijn Vordering van Motorrijwielen Inwoners van Gouda van wie het motor kjtuig is gevorderd door de pealliëerde militairen en die nog niet in het bezit zijn van een behoorlijk vorderingsbewijs kunnen deze week ter bekoming van een zoodnnig bewijs de gegevens van hun moto rijtuigen mededeelen ten politiebiireele onderqphrarh in rti Legi aan He Markt 27 te Gouda Causerieën over Concentratiekampen Op Vrijdag 22 en Zaterdag 2 Juni a s zal de causerie over Concentratie en qe vangenk trpen gehouden worden in de Réunie 3io icnop De plaatsknarten oor Heie avonden zl n reeds uitverkocht Gctmcht zal wcirden vooi de volgende wek nog eenfcie avonden te houdi n Nachtelijk watersportfeest Het bestuur der Roei en Zeilvereeniging Gouda verzoekt ons mede te deelen dat m verband met practtsche bezwaren de nachtelijke roeitocht en zeilwedstrijden ter gelegenheid van den verjaardag van den Prins niet zullen plaats vinden in den nacht van 29 op 30 Juni doch van 30 Juni op 1 Juli a s De inschrijvingen sluiten Woensdag 27 Juni Degenen die ingeschreven hebben worden zonder tegenbericht geacht hun inschrijving gestand te doen leder wordt verzocht zijn boot te verlichten B S crs tegen De Producent Vrijdag j 1 had er op het O N A terrein een pittig gespeelde voetbalwedstrijd plaats tusschen een elftal van het Strijdend gedeelte van de B S en een elftal van De Producent De uitslag was 1 1 Van de zijde van het pabliefc fcestoird groote belangstelling Een collecte aan het einde vanden wedstrijd gehouden bracht f 152 89 j op Dit bedrag zal aan het Comité Eereschuld en Dankbaarheid worden afgedragen Het ligt in de bedoeling dat er a s Vrijdageen wedstrijd wordt gespeeld tusschen eenelftal van Het Strijdend gedeelte en een vande Bewapeningstroepen der R S De collecte die tijdens dezen wedstrijd gehouden zalworden komt ten goede aan een liefdadigheidsinstelling DISTRÏCTS NIEUWS OUDE WATER Voetbalwedstrijd Zondag j 1 speelde na een lanne rustperiode het eerste elftal van U N I O een vriendschappelijke wadstrijd tegen V E P 1 uit Woerden De uitslag was 6 3 in het voordeel van U N l O BINNENLANDSCH NIEUWS Verzoek om fotomateriaal Militair Gezag Sectie Voorlichting Sub sectie Foto s verzoekt fotografen en amateurs hun foto s betrekking hebbrnde op de bezetting en bevrijding van Nederlard beschikbaar te stellen voor het Ncde land sche Rijks Foto archief Inzendingen 18 x 24 wit hoopv jlanzend papier wnarvan de achterzijde voorzien moet zijn van mam en ddres van den fotoqraaf d itum en omschrijving van de foto s Indien neen vpigrootinger ingezonden kunnen worden iHan He neoatlevrn met volledige gegevens deze worden qeictoiir Onze steun aan oorlogsslachtoffers Dl administratie van Le Vrije Pers heeft aan de Goudsche commissie van Nederland s Volksher tcl een bedrag van f 6500 overhandigd voor steun aai oorlogsslachtoffers W hopen dat wij spoedig dank zij de vrijgevigheid der Goudsche bevolking een nieuw bedrag kunnen overhandigen neerd Het Copyright blijft berusten bij den vervaardiger van de foto s Inzendingen aan Hoofd Subsectie Foto Anefo Achtergracht 17 19 Amsterdem BUITENLANDSCH NIEUWS Ontevredenheid in België 1800 Employee s van Belgische openbare diensten hebben Donderdag ie ussel gedemonstreerd voor hoogere salariseen en een maandelijjcsche toeslag in verband met de duurte alsmede voor meer voortgang bij de zuivering Lord Han Han staat terecht De Engelsche landverrader van Radio Bremen Williara Joyce ook wel Lord Han Han genaamd is van Duiischlond naar Engeland overgebracht en gisteren voor de rechtbank in Bonstreet te Londen verschenen beschuldigd van hoogverraad KORTE BERICHTEN Harry Hopkins i in Washington teruggekeerd Verwacht wordt dat Truman belangrijke mededeelingen zal doen over de reis van Hopkins Vertegenwoordigers vandevoorloopige Poolsche Regeering democratische leiders uit Polen en het buitenland zullen op 15 Juni te Moskou bijeen koinen ter bespreking van de Poolsche vraagstukken Deze bijeenkomst is gearrangeerd in overleg tusschen Molotow en de Britsche en Amenkaansche ambassadeurs te Moskou U bent gelukkig doordat U ongedeerd door den oorlog kwam Maakt nu anderen gelukkig en geeft roijaal op ZATERDAG 23 JUNI a s Nederland s Volksherstel 4