De Vrije Pers, woensdag 20 juni 1945

De RegeeringsvoorlichtJDgsdienst heeftgemeld dat 1579 joodsche staa sburgers uithet concentratiekamp Therestensttidt naarBeleren zijn overgebracht Het ligt in debedoeling deze personen zoo snel mogelijknaar Nederland te vervoeren De stad Vlls singen heeft ondanks de moeilijkheden waarin zij verkeert 2000 broo den naar de Maasstad gezonden Het ligt in de bedoeling regelmatig brood naar Rotterdam te zenden De socialisten in België blijven hetaftreden van Koning Leopold eischen De Nederlandsche Spoorwegen zullen 1400 autobussen beschikbaar steller voorhet Interlocale verkeer De dienst A dam Hilversum zal een dezer dagen weer wordenIngesteld Men zal een relsvergunning vande Kamer van Koophandel noodlg hebbenom van deze busdienst gebruik te kunnenmaken De waarnemend lersche Minister van Financiën George MacKelly is tot president van Ierland gekozen De U NR R A heeft 3Ü00 ton goederen in de Joego Slavl ichr haven Split gelo t De Schrijver van de bekende roman Holland s Glorie johnn den Hartog hc tt tijdens de bezetting een nieuwen rorran getiteld Schipper iiaasi God voltooid De Hooglceraren van de Uciversitcii van Amsterdam di tijdens de bezetting ïijn benoemd hebben hun ambt trr beschikking gesteld van de hoogleerdren die tijdens de bezetting zijn ontslacen Het R K W V en de C N V hebben een Raad van Vakcentrales gesticht Na hernieuwde debatten die 4 uurdnurdcn is een voorstel van Australië omnet vetorecht van de grocte mogcndhpden tewijzigen vandaag in de commissie te SanFransisco met 20 tegen 10 stemmen verworpen 15 delegaties onthielden zich vanstemming terwijl er 5 niet aan de besprekingen deelnaiaen De Edani zal spoedig in Rotterdam 1000 ton ruwe katoen voor de Twentschetextielindustrie lossen mS l RIBUTiENlEUWwS Inlevering door vischhandelaren Ter kennis van vischhandelaren wordt gebracht dat de door hen van het publiek in ontvangst genomen voor inlevenngsbonnen 35 voor visrh geplakt op opplakvellen en met gebruikmaking van het ontvangstbewijs MD 242 01 bij den distributiedienst dienen te worden ingeleverd op Donderdag 21 uni a s De Federale Raad van Zwitserland bestudeert het verzoek van de JoegoSlavischeregeering om uitlevering van Bastlanini devroegere Italiaansche gouverneur van Dal matië die als oorlogsmisdadiger zal terechtstaan l i Moskou wordt onderhandeld overeen voorloopige Poolsche regcering Eenderde Poolsche leider vertrekt heden uitLonden naar de Russische hoofdstad In Triest zijn betoogingen gehouden voorinlilving bij Joego Slavië H H WINKELIERS Bestel bij ons op inlevering van suiker onze prima Vfuchtenborstplaatjes weer De kwaliteit overtreft nog de vorige botstplaatjes in de oorlogsjaren Binnen korten tijd hopen WLJ ook over te gaan tot levering van prima Boterbiesjes en dergelijke Bestet dus alleen bij GROSSIERDERU DE HOOP Krugerlaan 23 Gouda M V Z GOUDA MtmtU mu e Luister naar den schipper zijn hoorn Met groote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onzen zoon ANTOON S C F DE ZEEUW A C DE ZEEUW Groos Gouda 17 Juni 1945 Burg Martensslngel 27 Ondertrouwd Tiny Visser en Frans van Vliet Gouda 15 luni 1945 VerlorenkoBt 13 Tellcoistrsat 73 ARIE C BAAS en CORRY H TEN HOVE hebbeo het geaoegenU kennis te a voorgenomen Huweli k waarvan de voltrekking zal plaats hebben op Dlnidag 3 lull a l Gouda 19 lunl 1945 Vuorwlllena 41 Voorwillens 53 Kerkelijke inzegening in de Groote of St Janskerk te Gouda des namiddags 1 30 uur door den Welcerw Heer Ds F W G Verheul Gelegenheid tot fellciteeren na de HuweUiksInzcgeniBfl In da Conslstorleki ner 1915 1945 30 Juni hopen mijn geliefde Ouders J Th A MOSER M P MOSER de Vroom hun 30Jarlg Huweliiksfeesl te vieren Dat Ilj nog lang gespaard mogen blijven Is de wensch van l un dankbare dochter Diet Charles S efke Gouda Fluweelensing l 105 Heden overleed lot onze diepe droefheid na een geduldig gedragen lijden onze lieve Zuster Behuwdzufter en Tante Johanna Helena Gravesteijn in den ouderdom van 74 jaar Uit aller naam W G GnvesteljnGouda 18 luni 1945 Gouwe 26 De begrafenis zal plaats hebbeo Donderdag 21 Juni a i op de Algemeene Begraafplaats te 2 30 uur Vereeniging V Vrijzinnig Ned Hervormden KLEINE KERK PEPERSTRAAT Donderdag 21 Juni kwdrt voor drie Ds C P THOMSEN Huwelijksinzegening Hiermede betuigen wij onzen oprechten dank aan Dr J Speelman alsmede onzen Huisarts Dr A J Kettler het verplegend personeel van de Wijk voor de liefdevolle behandeling tijdens de ziekte en het overlijden van ons geliefd dochtertje LU Cl E ölt aller naam G G Oosterom Langs dezen weg betuigen wij onzen hartelijken dank aan bew van Hoogstr en Markt voor de sympathieke ontvangst onzen zoon Huub betoond bij zijn terugkeer uit Duitschland Fam A Engelhard Hoogstraat 13 Hierbij betuigen wij onzen oprechten dank voor de belangstelling en de vele bloemen van buren familie en bekenden bij de thuiskomst van onze zonen uit Duitschl Fam De Bruin Vierde Kade 36 Dankbetuiging voor de vele blijken van belangstelling ondervonden bij de thuiskomst van onzen zoon Maarten C J van Zuijlen M H A va Zuijlen C v Zuijien Steenkamer Voor de vele blijken vanbelangstelling b m terugkeer uit Duitschland betuig ik mijn hartelijken dank M Reijerkerk Gravin Jacobastr 41 Hiermede betuigen wij onzen hartelijken dank voor de belangstelling en de vele bloemen an vrienden en buurtgenoofen in het bijzunder aan onze patroons de heeren H en Th Steenland voor hun medeleven met onze terugkeer tjit het buitenland Gebroeders W enH VERKERK H ermede betuig ik mijn hartelijken dank voor de blijken van belangstelling en de vele bloemen van mijn vrienden kennissen en de buurtvereen Oranje Getrouw bij mijn terugkeer uit het buitenland Stolwijk Nicuwehaven 104 Vo r de vele bewijzen vaa bestelling ondervonden bü onzen terugkeer uit DuitschlSnd betuigen wij onzen hartelijken dank W Blom G J Geluk J Hermenet Onderget betuigt zijn hartelijken dank inzonderheid aan de buurtcomro voor de vele blijken van belangstelling ondervonc en bij zljn terugkeer uit Duitschland B Vermeij Snoystraat 20 Onderget betuigt langs dezen weg zijn hartelijken dank voor de belangstelling en de vele bloemen van familie vrienden kennissen en buartgen bij zijn brhouden thuisk H V d Speld Mosstraat 25 Ook in de toekomst gaat alles gemotoriseerd bij Reeds zijn verschillende motorvoertuigen in aankoop bij de fabriek Gouwe 156 kantoor Gouwe 128 Te koop aangeboden Motor salon jachtje geheel compleet zoo goed ai nieuw Te bevr gen Groene weg 73 Gouda D V P tjes PERSONEEL GEVRAAGD een meisje vaa 8 3 uur met mlddagkost Aanmelden Gouwe 2 Werkster voor Ooadtróag en Vrijdagmorgen N M Ëngelbregt B Martcnasingel 99 Net meiije voor heele of halve dagen Koch de la Rcylaan 26 Zoo spoedig mogelhk een dienstbode Zich aan te melden na 19 uur Mevr J Houding V Hene ouwcnstraat 9 Net meisje gevraagd leeftijd 17 jaar Bilderdljkatraat 4 Meisje of werkster voor de ochtenduren Tufmaikt 75 DIVEPSEN Heer vraagt peDsion per 1 Juli in Gouda of omgeving Protestantsch milieu Br met pri opgaaf W J v Leeuwen Zijde 309 Boskoop Jong echtpaar zoekt voor onmiddellijk twee gestoffeerde kamera met gebruik van keuken of vrije keuken in Gouda of omgeving Brieven naar D van Rees Hooge S hielandschc Zeedijk 11 Te huur gevraagd 2 kamers met keuken of gebruik V keukeo H Slingerland Gouwe 130 Het gebruik van goed bewoonbaar Pias huis met roeiboot aaia den s Gravenbroek schen Plas voor direct te huur aangebodaa Adres Kleiweg 20 Gouda Verloren een kladerarmbandje bl kraaltjesmet ketilnkjes ertusichen gaande van Eerste Kade naar de Raam Gedachtenis Tegen beloning ter tebez bl C Schultz Raam 230 Tegen eind Augustus of begin Sept gevr Zit en Slaapkamer met keuken of badkamerdoor pas gehuwd onderw Br StetjnkadeSO Meerijden verzocht In de richting van Goes A Smaling Karnemelksloot 49 1 TE KOOP GEVRAAGD Kindcratüel en vloerbedcitking Tc ruil Aao geboden elkca Itdikaot met zeKvcerend bed voor compleet opklapbed v d Heuvel Boflekade 129 OOUKKERIJ VERZIJL GCUDA