De Vrije Pers, donderdag 21 juni 1945

No 148 DONDERDAG 21 JUNI 1945 DE VRIJE PERS OFFICIEEL MEDEDEELINGENBLAD VOOR GOUDA EN OMGEVING Redactie L J A v d STEENHOVEN Mr A A J RIJK SEN Administratie M J VAN LOON MARKT 20 Tel 3098 GOUDA UlTGAVE VAN JE MAINTIENDRA HET PAROOL ONS VOLK DE VRIJE GEDACHTE VRIJ NEDERLAND DE WAARHEID EN NIEUWSORGANEN Weekabonnement 25 cent Losse nummers 10 cent Bureau Nederland zal herrijzen Pracht resultaat te Woerden In Woerden had ik bet genoegen om het resultaat van de Inzameling van het N V H te bezichtigen Het overtrof de itoutste verwachtingen die ik me dienaangaande gemaakt had Het is in één v oord fantastisch wat hier na vijf jaar oorlog waarin meerdere malen al of niet geforceerde inzamelingen zijn gehouden is bijeengebracht Ik kwam eerst in een groote zaal waar rijen schoeuen en klompen waren opgesteld waaronder zelfs verscheidene nieuwe paren Tafels vol linnen en ondergoed waarbij ook veel nieuw goed waren een feest voor het oog Stapels aardewerk vorken lepels enz zijn bijeengebracht Heele rekken met japonnen mantels allen nog in zeer geeden staat hangen klaar om aai de meest behoeftigen te worden gegeven Zelfs splinternieuw poets materiaal was niet vergeten In een volgende nog groo ere zaal staan de meubels opgesteld Keurige volledige ameublementen honderden sto len tafels en bedden zelfs tia trassen en dekens zijn er binnengekomen gezellige lamppkappcn en luxe artikelen waai mee men den zoozeer gedupeerden landge nooten weer wat huiselijkheid hoopt te er schaffen Bovendien is er nog een kleurige verzameling van karpetten die hoewf I niet meer n euw toch nog zeer goed bruikbaar zijn Het geheel is een schilderij van spontaan en hartelijk medeleven met dezwairgetroffen landgenooten waarin duidelijk de dankbaarheid voor eigen behoud tot uiting komt Het is beslist ontroerend om te zien wat hier vaak uit zeer eenvoudige gezinnen is bijeengebracht en het zal onze oorlogs slachtofïers zeer zeker een groote troost zijn wanneer zij zullen vernemen met welk een enthousiasme hier wordt gewerkt om hen zoo spoedig mogelijk weer de allernoodzakelijkste goederen te verschaffen De he r Jansen van het N V H te Woerden deelde mij mede dat he in de bedoeling ligt van de Woerdensche bevolking om de geheele inzameling zooals ze daar aanwezig is naar één geteisterd dorp of stadsgedeelte te staren Ik maakte hem erop attent dat wij om een eerlijke verdeellug te krijgen dan eerst de inventarislijst van de inzameling in Woerden zullen moeten vergelijken met de aanvragen van de diverse dorpen Het enthousiasme te Woerden was daarop zelfs zoo groot dat de heer lansen mij verzekerde dat zij beslist een heel dorp wHden helpen en dat zij wani eer er eventueel nog hier of daar een tekort was ook wel kans zouden zien om dit hiaat alsnog te vullen Of een dergelijke regeling mogelijk is moet met het Nationale H A R K Comité besproken worden Het idee is in ieder geval origineel en zal door mij zeer worden aanbevolen De inzamelingen vaa andere gemeenten heb ik nog niet gezien doch wanneer overal met dezelfde spontaniteit zal worden gegeven dan twijfel ik er niet aan of ook de meest gedupeerde menschen van ons land zullen gaan hopen en begrijpen dat ook hun stukje Nederland zal herrijzen H Koenen Ned Roode Kruis Hulpkorps STADSNIEUWS Schorsing en Staking De Militaire Commissie voor Gouda en Omstreken heeft in de uitoefening van hun functie geschorst N V d Houten Gouda thans met onbe Iteode verblijfplaats hoofd der school nr 2 te Gouda i G A Nijhuis thans met onbekende verblijfplaats onderwijzer der Openb Lagere School nr 7 te Gouda Ph Bom gedetineerd in het bewarlngs kamp ambtenaar lichamelijke opvoeding te Gouda Mej R C van Dijk thans met met onbek verblijfplaats onderwijzeres der Openbare Lagere School C te Gouda Mej Th G J Verkerk tijdelijk klerk 2e klasse ter gemeente secretarie tp Gouda In de uitoefening van haar functie is gestaakt Me Adriana M P Verstoep onderwijzeres der Openbare Lagere School B te Gouda De zuivering van het Lager Onderwijs De Militaire Commissaris voor Gouda en Omstreken heeft ingesteld een Adviescommissie Zuivering Lager Onderwijs in de Inspectie Gouda ter standplaats Gouda In deze Commissie zijn benoemd deheeren mr H J Smidt inspecteur van het L O voor de Inspectie Go ada wonende te Gra venhage voorzittf c C J Kroeké hoofd der Openbare School te Oudewater J C Lan geraar te Gouda G Maaskant onderwijzer Chr U L O zzbnn te Alphen a d Rijn L A Roos te Gouda De Commissie zal den Militairen Commissaris van advies dienen omtrent de vraag tegen welke ambtenaren van het L O maatregelen als bedoeld in het Zuiveringsbesluit gewenscht zouden zijn De eerste adviezen zullen vóór 1 0 Juli a s aan den M C worden uitgebracht Afgifte Bewijs Politieke Betrouwbaarheid Voor het verkrijgen vi n bewijzen van politieke betrouwbaarheid kan men op het bureau van den PoUtieken Opsporingsdienst uitsluitend terecht des middag van 2 tot 3 u Des Zaterdags en Zondags worden geen bewijzen afgegeven Naar den wcnsch van velen De Politieke Opsporingsdienst te Gouda heeft bij een aantal aannemers die tijdens de bezetting voor de Dultsche Weermacht hebben gewerkt dan wel bepaalde opdrachten daarvoor hebben uitgevoerd Inbeslagnemingen verricht Op grond van uit dit materieel gebleken feiten zijn reeds enkele arrestaties gevolgd What is in a name Ingevolge een instrucJie van den Chef Sta Militair Gezag Is de naam van de commissie Adviesraad Oud IUegalr Werkers gewijzigd In Adviescommissie Militair CommLssaris A C M C Vergunning noodig l Voor terugkeer naar het eiland Schouwen en Duiveland is een vergunning noodig Aanvraagformulieren voor het verkrijgen van een vergunning zijn te bekomen aan het Militair Commiss Oosthaven 53 te Gouda Na invulling moeten de formulieren op het Militair Commissariaat worden terugbezorgd Ontvangkantoor geopend Het ontvangkantoor der registratie en successie alhier is met ingang van Maandag 25 Juni 1945 voor het publiek geopend van 9 tot 12 en van 14 tot 16 uur s Zaterdags van 9 tot 13 uur Veel verborg U langen tijd voor de Moffen Kunt U dat NU niet missen Natmxrlijk Geeft geeft ROYAAL op Zaterdag 23 Juni a s Nederland s Volksberstel