De Vrije Pers, donderdag 21 juni 1945

Klachten tegen personeel Arbeidsbureau De voorzitter van de zuiveringscommissie Arbeidsbureau Mr J A van Bronkhorst deelt mede dal schriftelijke onderteekcndc klachten tegen het personeel van het Arbeidsbureau bij hem voor 1 Juli kunnen worden ingediend aan zijn adres Kanaalstraat 27 BijecokoGDSf leiders inzameling N V H Het Nederland s Volksherstel verzoekt aan aüen die zich beschikbaar hebben gesteld i i leiders bij de Inzameling op a s Zaterdag 23 Juni een bijeenkomst te willen bijwonen in hek gebouw üosthaven 59 des avonds om 8 uur Onze Stedelijke Mu iea De Commlssip van Toezicht op de Stedelijke Musea heeft on opname var het volgende verzocht Ter blijvende herinnering aan de jaren 1940 1945 tracht de Commissie van Toezicht Op de Stedelijke Musea alhier in navolging van wat o a reeds te Rotterdam en Utrecht geschiedt een vei zameling oorlogicuriosa aan te leggen d w z een verzameling van alles wat in den ruimst zin des woords betrekking heeft op onze stad gedurende het bov ngenoemde tijdvak Zij doet hierbij dan ook een beroep op alle Inwoners on hieraan mede te werken en zoodoende een unieke verzameling tot stand te helpen brengen De Commissie heeft ® a hierbij op het oog alle mogelij N S B aanplakbiljetten strooibiljetten boekwerken brieven geschriften enz verder op vla ja emblemen insignes uniformen en alles wat op die partij betrekking had Ook zag zi gaarne exemplaren van alle mogelijke illegale tijdschriften en bladen en vooral afdrukken van interessante ohoto s waarvan de kosten eventueel zeer gaarne vergoed worden genomen b v dollen Dinsdag of gedurende de jaren van bezetting en de tijd der bevrijding Laat een ieder nu eens medewerken om deze verzameling die later tentoongesteld zal worden tot een vrij volledige te maken en ons nageslacht dan een goed beeld zal geven van de groote gebeurtenissen van dezen tijd De heer A R v d Putte Pepersti aat 1 0 is gaarne bereid alles in ontvangst te nemee Goudsche lucbtvaartclub opgericht Kort na de bevrijding is door eenige jongelui in Gouda het initiatief ge jomen om te komen tot de oprichting van iien lucht vaartclub Dinsdagavond j l is de oprichtingsvergadering van de Goudscie Lucht vaartrlub gehouden welke geopend werd door den voorzitter van den Raad van Commiisarissen den heer Swanenburg die allereerst burgemeester ames en den heer Swaneveld directeur van de Ambachtschool verwelkomde In een korte toespraak zette spr organisatie doel en werkwijze van de vereenlglng uiteen Een raad van commissarissen staat het uit de leden gekozen be atuur bij Het doel van de vereenlglng is het aankweeken van een luchtvaartgeest onder de jeugd door middel van modellenbouw excurtlts etc De btiirgeraecster wees op de groote be teekenis vao de luchtvaart iti het moderne leven maar helaas ook in den oorlog Hij sprak de hoop uit dat Nederland zijn voorname plaats op luchtvaartgebifd spoedig zou hernemen De heer Swaneveld spoorde de jongelui tot ernstig werken aan Personea boven 14 jaar kunnen na een proeftijd van 2 maanden a s lid worden opgenomen Voor looplg Is de aanmelding stopgezet Het adres van den secretaris la Groenen daal 87 Nedcrlandsche krijgsgevangenen in Japan Er is een lijst ontvangen van Nederland sche krijgsgevangenen in Japan Deze lijst is gepubliceerd op bulletins aan ons bureau De Ridder van dcnKoustnband Het Goudsche tooneelgezelschap Nieuw Leven zal binnenkort het stuk De Ridder van den Kousenband opvoeren De op brengst der entree gelden voor dit stuk komt ten goede aan het comité Eereschuld en Dankbaarheid R K Sportorganisatie D O N K Eenige maanden geleden heeft het bestuur der R K Voetbalverecniglng D O N K plannen ontworpen om na de bevrijding de voetbalvereeniging te gaan omzetten In een R K Sportorganisatie die verscheidene takken van port zal omvatten als gymnastiek athletlek zwemmen enz De bedoeling hiervan Is in Gouda te komen tot een groote levensktachtlge sportorganisatie welke meer kan bieden en tot stand brengen dan wanneer verschillende kleine groepen naast elkaar werken De R K Sportorganisatie zal zoo moge Iljik ook een afdeetlng voor dames n meisjes bezitten De plannen van D O N K hebben de n stemmiug van het kerkelijk gezag Dezer dagen zullen met personen van de vroeger in Gouda bestaan hebbende katholieke sportclubs besprekingen worden gevoerd Zij die instemmen met het voornemen om Gauda een stevige katholieke sportorganisatie te geven kunnen hiervan mededeeling doen aan het secretariaat van D O N K Markt 7 onder opgave voor welke tak van sport zij belangstelling hebben D O N K G S V Zondag a s worden op het D O N K lerreln vriendschap elijke wedstrijden ge peeld om 12 uur tusschen DO NK 2 en G S V 2 en om half 3 tusschen D O N K I en G SV 1 De baten van deze wedstrijden komen ten goede aan een liefdadig doel Voetbalwedstrijd uitgesteld De wedstrijd tusschen twee elftallen van de B S zal niet Vrijdag doch a s Dinsdagavond op het O N A terrein plaats vinden Rectificatie In de adviescommissie Zuivering Personeel Bijkantoor Gouda van het Gewestelijk Arbeidsbureau is niet benoemd de heer M J Spek doch M J Spee Burgerlijke Stand GEBOREN 16 Juni Adrianus Joannes zoon van A J Harthoorn en D Brouwer Sophiastraat 72 19 Juni Jan zoon van R J Oosterhaven en C JongeneeI Blauwstraat 5 Cornells Nicolaas Marlnus zoon vi n W ven den HU ea J van der Ham Groeneweg 64 Cornells Antodlus zoon van C A Mimpen en H van derKroef IJssellatn 1 0 GETROUWD 20 Juni H P Buijs en P Wagemans J Vers uis en I van Roon W A Piets en A C Metselaar 21 Juni W de Jeu en H N Jonkheid OVERLEDEN 18 Juni Matlnus Leo nardus Jacobits Hendrik Dukker 2 w DISTRICTS NIEUWS Abonnementen Abonnementen kunnen worden opgfegeven voor Moordrecht en Goudeiak bij A de Bruin Stevensstraat EE 19 te Moordrecht Oudewater bij M Sluis Marktstraat C 235 Oudewater Haastrecht Vlist Stein en Hekendorp bij J J Lakerveld Hoogstraat C301 Haastrecht Reeuwljk bij Mej Verdegaal Reeuwal D 69 Reeuwljk W atcrspori in Oudewater Gisteren speelde O Z V I een vriendschappelijke wedstrijd tegen G Z C III Na een spannenden strijd kwam het einde met een 2 1 overwinning voor O Z V Het 2e zevental van O Z V speelde tegen G Z C IV In dezen wedstrijd was de uitslag 2 1 In het voordeel van de Goudsche club Een wedstrijd tusschen twee damei zeven talien van O Z V eindigde in gelijkspel 1 1 De opbrengst van de wedstrijden komt ten goede aan onze getroffen landgenooten BINNENLANDSCH NIEUWS Financieele maatregelen Naar aanleiding van de persconferentie van den Minister van Financieën Dr W Huismans zijn ons nog de volgende bijzonderheden bericht Nederland zal geen afzijdige monetaire politiek volgen Het Neder landsche staatscredlet staat zeer hoog De koerg van en pond sterling Is vastgesteld op f 10 69 De vermogens van alle staten waar Nederland mee in oorlog is komen in het bezit van het Koninkrijk der Nederlanden De vermogens van N S B ers staan onder het beheer van Rechtsherstel en vervallen alet aan den Staat De totale Neder landsche oorlogsschuld aan Nederland bedraagt niet meer dan f 500 000 000 Belasting die geheven za worden zal zwaar zijn maar zij zal zoo worden vastgesteld dat de prikkel tot geld verdienen blijf bestaan Sectie Sociale Zaken ingesteld bij den staf van Prins Bernhard De bevelhebber dtr Nedcrlandsche Strijdkrachten Z K H Prins Bernhard Att Nederlanden maakt het volgende aan alle leden der Binnenlandsche Strijdkrachten bekend Nu de taak der B S als zoodanig ook In die gewesten welke het laats werden bevrjd ten einde loopt gaan zij die tot dusver waren verbonden in dm ondergrond schen strijdmacht onder mi i commando verschillende wegen Een deel van hen zal zich als oorlogsvrijwilliger melden om tezamen met andere vrijv illlgers niet uit üe B S voortgekomen hetzij hier in Europa dienst doec hetzij m de werken aan de bevrijding van Ned Oost Indië een ander deel zal thans zoo spoedig mogelijk In de burgermaatschappij willen terugkeeren en later zullen blijven worde beroe i On filnke neming lijke k mijn of late plaats schap blijven van o doel B S gevoe deze z lijke steun qoedln houd e Het sociale van fl Hle UitVOP toegez onder eigen het w deze keurl reken Bc De 37 SC Parle IJmui De meldt gem ld Ge Aan zal tij lof w 29 lu Am 27 Ju voor verlo ËSS Ka rxE Arb HetB WK dig teurs e VRIJ 7 ee cl m Ter ru Brieve Boekh