De Vrije Pers, donderdag 21 juni 1945

ACCOUNTANTSKANTOOR vraagt ASSISTENT zoo mogelijk met ervaring bezit boekhouddiploma s noodzakelijk Staatspraktijkdiploma gew enscht Vlot typist Joubertstraat 15 2 Verloren Maandagavond Zilvcrc n armband met steen Tegen belooning terug te bezorgen S J KELDER Tollensstraat 123 Gouda B z a Flinke nette joiagen 16 jaar om opgeleid te worden voor bakker of in een zaak voor bediende Stevensstraat ié Moordrecht Tc koop 1 Barsoi teef met stamboom oud 18 maanden 1 Barsoi teef met stamboom oud 7 jaar 1 Barsoi Reu met stamboom oad 18 maanden J V HciniagentSt Anthonlcitr 19 Personeel gevraagd Accountantskantoor Brieven te richten aan Boekh ndel EliJ sma L Tiendeweg zullen ook zij die thans het land als soldaat blijven of gaan dienen weer daarin moeten worden opgenomen voor zoover zij geen beroepsmilitair worden Ons land heeft dringend behoefte aan flinke kerels aan kerels met durf ondernemingsgeest en vastberadenheid Van dergelijke kerels telt de B S er velen Het is mijn wensch dat zij bij hun terugkeer nu of later In het burgerleven komen op de plaatsen waar zij krachtens hun eigenschappen thuis hooren en aldus kunnen blijven medewerken aan den wederopbouw van ons land Om tot het bereiken van dit doel mede te werken is aan de af deeling B S van mijn staf een nieuwe sectie toegevoegd welke zich in het bijzonder met deze zaken en tevens met alle maatschappelijke vraagstukken de B S betreffende steun aan nagelaten betrekkingen vergoeding van geleden schade e d zal bezighouden Het eerste werk dezer sectie Sectie voor sociale zaken zat moeten zijn het verzamelen van gegevens omtrent alle leden der B S Hiertoe zal binnen enkele dagen een uitvoerige vragenlijst ter invulling worden toegezonden aan alleleden van de gezuiverde onderdeekn der B S Een ieder kan in zijn eigen belang en In dat zijner medestrijders het werk der sectie vergemakkelijken door deze vragenlijst terstond na ontvangst nauwkeurig in te vullen en terug te zendf n Ik reken op aller medewerking Eerste Haringlogger naar zet De eerste haringvisscher de logger K W 37 schipper H Plug van de Reederlj H Parlcvllet uit Katwijk is vandaag uit IJmuiden te haringvisscheri vertrokken De hier uit Schotland ontvangen berichten melden goede vangsten op de Noordzee gemiddeld van 150 ran 1 cran Is l 2ton GenwenteperBoneet kan één dag feestvieren Aan het personeel der gemeente Amsterdam zal tijdens de bevrijdingsfeesten één dag verlof worden verleend en wel op Donderdag 29 uni Ambtenaren en werklieden die op 26 en 27 Juni deelnemen aan manifestaties kunnen voor zoover de dienst zulks toelaat extra verlof krijgen met behoud van salaris of loon ESSENCE voor Kaakjespap en ZOETMIDDEL TBBKBNS Karnenielksloot 3 Arbeiders S haak lub Gouda Het Bestuur van A S C Gouda noodigt alle leden oud leden donateurs en belangstellenden uit VRIJDAG 22 JUNI a s s avonds 7 30 u aanwezig te zijn op deneersten clubavond in het oudeclublokaal in OnsHuis Turfmarkt 59 Het Bestuur Ter ruiling aangeboden linke woning in Den Haag tegen flink huis in Gouda Brieven naar Boekhandel Bijlsma L Tiendeweg BUÏTENLANDSCH NIEUWS De toestand in België Neutral waarnemers in Brussel melden dat de toestand in Brussel volkomen normaal is De Socialistische bladen geven de bevolking den raad geen opstootjes te veroorzaken en verstrekken mededeelingen over de algemeene staking Een vergadering van Socialistische afgevaardigden van de Belgische Kamer heeft opnieuw het aftreden van Koning Leopold geëlscht De Liberalen zijn mnt een overweldigende meerderheid voor het aftreden van den Koning Volgens de Tlmescorrespondent zullen de Belgische vakvereenigingen niet aarzelen een algemeene staking uit te roepen om een einde te maken aan wat zij noemen een persoonlijke dictatuur Volgens dezen correspondent zou de Koning een prachtigen aanhang hebben in rechtsche kringen In een ofiicieele verklarina uit Salzburg het verblijf van Koning Leopold van België wordt gezegd dat er geen sprake van is dat Z M afstand zal doen van den kroon Daar de Koning besloten heeft naar zijn land terug te keeren heeft de Regeering haar ontslag ingediend Vanaf dit oogenblik bezit de Koning opnieuw zijn formeele wettelijke voorrechten Deze verklaring werd afgelegd door een adjudant van Koning L opold die er aan toevoegde dat hij niet kon zeggen wanneer de Koning napr België zal terugkecren en of zijn gezin hem vergezellen zal Zoowel d Belgische katholieken a s communisten hebben voorgesteld een volksstemming te houden over den terugkeer van den koning Rectificatie In ons nummer van gisteren werd William Joyce genoemd lord Han Han Dit moet vanzelfsprekend lord Haw Haw zijn DISTRIBllTIHNIEUWS PubllcB tie voor het District Gouda omvattende de Distributiekringen Alkemade Alphen a d Rijn Bodegraven Boskoop Capelle a d IJssel Gouda Haastrecht Krimpen a d IJssel Schoonhoven Woerden De DirecteurGeneraal van de Voedselvoorziening maakt bekend dat op BON 51 DCR M G KAART met ingang van Woensdag 20 juni 1945 2 k g aardappelen ve krljgbaar is Deze bon behoeft niet bij dt Centrale Keukens te worden Ingeleverd Zelfverzorger voor aardappelen mogen van dcien bon geen gebruik maken doch moeten deze op door de distributiediensten nader te bepalen dagen bij deze diensten inleveren De Vertr Hwensman van het C D K bij C N V District Gouda H HARDIJZER Gouda 19 Juni 1945 Publicatie van den Gemachtigde voor de N oedselvoorziening Uitreiking Roode Kruis visch Donderdag 21 Juni en Vrijdag 22 Juni bij de Vischwinkehers verkrijgbaar 200 gram gezouten visch op BON A 480 van de 4e noodkaart tegen den prijs van 16 cent per 200 gram Deze uitreiking vindt plaats volgeus onderstaand schema Degenen die een volgnummer hebben van P Baas St Josephstraat W den Boer Groenendaal en Schuttelaor Zoutmanstraat kunnen hun visch betrekken van Scharleman Tiendeweg Degenen die een volgnummer hebbpu van Simon de Wit Markt Albert Heijr Markt en Unie Hoogstraat kunnen hun visch betrekken van Fillekes Kleiweg Degenen die een volgnummer hebben vaa de Bruijn Karnemelksloot en Graaf and Burgvlietkade kunnen hu i visch betrekken bij V d Berg Karnemelks oot Degenen die eenvolgnumuerbebbenvanP de Gruyter Markt Janssen N Haven en Wlentjes Kelzerstraat kunnen hun visch betrekken van Scharleman Wijdstraat Degenen die een volgnummer hebben van Schuttelaar Walvisstraat en Boer Heerenstraat kunnen hun viseh betrekken van Scharleman Bosch weg Degenen die een volgnummer hebben van Sloof Westerkade kunnen hue vlsdi betrekken van Koemans Pr Hendrikstraat Degenen die een volgnum ner hebben van V d Hondel Walestraiat kunnen hun visch betrekken van Veigeer Noodgodsteeg Na uitreikIng vindt niet plaats De Gemachtigde voor de Voedselvoorziening J AANTJES JAN SPEE 7 Walestraat 12 Te koop aangeboden Cirkelzaagmachinc met lang gatboor en frace cempl met motor en drijfwerk zagen en boren Te bevr ZEUGESTR 36 b g g Grocneweg 73 Gouda Tei ruiling aangeboden voor 1 paar laarsjes maat 20 2 paar lage schoentjes maat 23 eu 24 voor 1 paar jongensschoentn maat 27 of 28 C KOK Achterwillena H 2a