De Vrije Pers, woensdag 27 juni 1945

No 153 WOENSDAG 27 JUNI 1945 DE VRIJE PERS OFFICIEEL MEDEDEELiNGENBLAD VOOR GOUDA EN OMGEVING Redactie L J A v d STEENHOVEN Mr A A J RIJKSEN Administratie M J VAN LOON MARKT 20 Tel 3098 GOUDA UITQAVE VAN JE MAINTIENDRAI HET PAROOL ONS VOLKDE VRIJE GEDACHTE VRIJ NEDERLAND OE WAARHEID EN NIEUWSORGANEN Weekabonnement 25 cent Losse nunnmers 10 cent Bureau STADSNIEUWS Afscheid E Troop van het 2de Canad Light Anti Airctaft Regiment R C A heeft het groote geluk g had sinds 9 Mei j l in garnizoen te hebben gelegen in Gouda Wij moeten nu heiaas weer vertrekken lo naam van de officieren en man chappen van E Troop zi g ik den Burgemeester en alle inwoners van Gouda dank voor de vriendelijke ontvangst die wij overhl hebbïn genoten Wij zullen ons verblijf in Gouda nimmer ve peten R S Harris Captain Zuivering Lager Onderwijs In aansluiting op ons bericht in De Vrije Pers van 21 Juni j l maken wij bekend dat schriftelijke en met den naam van den aangever onderteekende aangiften over vermeende onvaderlandsche gedragicfer van onderwijzend personeel in de inspectie Gouda tot uiterlijk 4 Juli 945 kunnen worden ingezonden aan den voorzitter der zuiveringscommissie voor het Lager Onderwijs Mr H J Smidt Celebesstraat 43 Den Haag Vitamine D tabletten De uitreiking vaa vitamine D tabletten wo dt aangezien de voorraad momenteel geheel is uitqeput voorloopig stopaezet Eventueele hervatting der uitreiking wordt n de pers bekend gemaakt Ontheffing verbod bezit wapenen Ontheffing van het verbod om wapenen voorhanden te hebhen Wnpenverordentnp M G No 7 Publ blad no I kan in het district worden verleend doo drn Militairen Commissaris na advies van de plaa seUjke politie eo Plaatselijke Commandant Binnen iandsche Strijdkrachten Aanvragen moeten gericht worden tot de plaatselijke politic of dm P C B S Goederen uit Oorlogsbuit Aanvragen voor het verkrilgen vnn goe deren oehoorende tot de oorlogsbuit kunnen door politiek betrouwbare personen werden gericht tot de burgemees ers der gemeenten resp de Pla itselljke Command Maakt II niet ongerust l Volksherstel komt Uw goederen nog wel afhalen II Verleden Zaterdag hebben de wagens vp n N V H niet precies alle straten van Gouda bezocht Ze worden echter met vergeten A s Vrijdag en Zaterdag heeft er een na inzamelmg plaats dan kan men de wagens aan uw huis verwachten Wie nog niet aan de beu t is gekomen dopt goed dat even aanhetN V H gebouw Oosthaven 59 telefoon 2075 te bcrlrh en Zaterdag konden niet alle straten bewerkt worden doordat een paar beloofde wagens en een aantal jongelui niet op het appèl van van N V H waren verschenen voor een groot deel het gevolg en den terugslag die de goederenuitvoer over Delfzijl had veroorzaakt Gelukkig is dar nu voorbij De inzamelingicommissie hield zich aan het devies van het M G Hordt LI voor den kater en heeft zich niet uit den koers laten slaan De ophaaldien t qing door en met een da ciend succes De goederen worden intu chen nagezien en voor zoover noodig gerepareerd Verzoeken tot vrijlating Op verzoeken tot vrijlating van politieke verdachten beslist de Mill aire Commissaris na advies te hebben ingewonnen bij de Adviescommissie van Vrijlating welke voor het rayon Alphen a d Rijn haar bureau heeft bij den Politleken Opsporingsdienst te Alphen a d Rijn en te Gouda bij den Politleken Opsporing sdiensi te Goudn Voor een sne le behandc ing dezer verzoeken behoort men deze rechtstreeks bij genoemde Comraisiiie In te dienen Verzoeken wijziging huisarrest Verzoeken tof wijziging van huisarresten moeten worden ingediend tr Gouda Alphen a d Rijn en Woerden bij de plaatselijke po ifie en voorloopig in de overige gemeenten bij den P C B S P at elijl fn Commandant Binnen Iandsche Strijdkrachten totdat de plaatse ijke politie in die gemeenten gezuiverd Is en de taak kan ov rnemen r e plaatselijke politie resp de P C B S zendt de verzoeken met advie n door ann den Mili alrcn Commls saris Poststukken voor politiek verdachten Po sfstukken bestemd voor gearrcsteerdf politieke verdachten behooren te worden gezonden aan den Commandant van hel f ewarinq ikBmp te Goi dn Mphen a d Rl n of cenig kamp buiten het dl strict waar de gearresteerde i i acdetmeercl Bii twijfel zrrde men genoemde stukken naar den betrokUcn P O Aangifte leerlingen H B S Aangifte van leerlingen voor de H B S kunnen alleen en uitsluitend schriftelijk geschieden bij den Directeur voor 7 Juli a s Aanmeldingsburean geopend De Majoor belast met het oprichten van aan neldingsbureaux in Zuid Holland de heer L B van Oeveren deelt ons mede dat met ingang van 2 Juli het aanmeldingsbureau te Gouda Bleekerssingel 51 voor het publiek geopend fs van des voormiddags 9 tot des namiddags 5 uur Het hoofd van het aanmeldingsbu eau te Gouda is de reseivc kapitein J G Kruyff De eerste week 1 5 gereserveerd voor de verplichte meldingen zoodat een week na de opening de oorlogsvrijwilligers worden verwacht Reisgelegcnhrid naar het land van Hcutdcn en Altcoa Vrijdagmorgen bestaat er gwegenheid voor geëvacuterden om met de boot Difponlbel schipper P Bouman ligplaats Oudewater te reiien naar het land van Heusden en Altena Buurtvereenigingen opgericht De bewoners van de Graaf v Bloisstraat hebben de buurtvereeniging Rood Wit Blauw opgericht Het bestuur bestaat uit de heeren G M Perdijk voorz en 1 H van Reede penningm Het secretariaat wordt waargenomen door Me I d Jong Graaf v Bloisstraat 74 De bewoners van de Eerste Kade J Luy kenstraat N v Goorstraat West E Woiff straat A Dekenstraat Tweede Knde Rijnvis Feithstraat en Ie Hier v Alphenstraat hebben zich vereenigd in de wijkvereeniging Victoria Het voorloopige bestiur bestaat uit de heeren C Re e voorz T lerraan secr J Luykenstr at 8 en A Rabouw peon Aan het bestuur is etu werkccmmissie toegevoi gd Behalve de gfmeen cheppelijke opzet van bestaande buurtvereemgir gfn heeft deze wijkvereeniging ook nog tot doel de kinderen met St Nlcolaa n KerstmiJ aan gensam bezig te houden De biiurtvrreeniging Prins Bernhord opgericht door de bewoner i ven de Ven Strijens raat heeft op 20 Jtint j l baar werk za Tmheden wederom hervat Hr l esluur bestaat uit de heeren C J Nederlrf voorz en 1 de Mol ecr en evr Van BoVeneu pen o Deze week kunnen absoluut GEEN Advertenties met uitzondering van familieberichten worden aangenomen