De Vrije Pers, donderdag 28 juni 1945

De Brokstukken v dezen tijd Ja maar de moeilijkheden zijn dezel Hoe vaak gebruiken wij deze uitdrukking tegenwoordig niet en volkomen terecht want wij bevinden ons in een oerwoud van problemen De weg daarin zal met een hakmes moeten worden gebaand ledere stap geeft nieuwe verrassingen en gevaren Menigmaal zal van richting moeten worden v randerd Vroeger reeds gebaande wegen zijn zoodanig overwoekerd dat zij niet meer terug te vinden zijn Ik was echter met van plan U het oerwoud binnen te leiden maar te schrijven over ja maar de moeilijkheden zijn deze Deze uitdrukking wo dt al te dikwijl gebruikt om aan het voorgelegde plan mhar niet te beginnen Zoo v iak wordt gezegd begin er niet aan wpat U krijgt die en die instantie en die en die groep der bevolking niet mee Meo zet zich dus al bij voorbaat op de stoel van degenen die hun medewerking zoufien moeten geven Eerstens geeft meo hun de kans niet om zelt ie antwoorden doch bovendien begaat men de onbeleefdheid hun een meening in de schoenen te schuiven die zijzelf niet hebben uitgesproken Worden de moeilijkheden Inderdaad door gebrek aan medewerking veroorzaakt dan zal ailes in het werk moeten worden gesteld om daarin verandering te brengen Het weigeren van medewerking in den tegenwoordlgen tijd is onverantwoordelijk Wij zouden daardoor opnieuw een groep onvaderlandslievenden gaan vormen Eerst wanneer het werkelijk is gebleken dat de bezwaren onoverkomelijk zijn is het moment daar om te retireeren zij het dan ook met een waakzaam oog op verandering in de toekomst waardoor het plan plotseling wel kan gelukken In elk geval Iseenuitvoeringsmogclijkheld van b v 50 pCt al heel wat meer dan niets en daarom te prefereercn De kans bestaat immers ook nog dat de tweede helft gemakkelijk volgt Dus geen dooddoener meer van ja maar de moeilijkheden zijn dezel HARMS Voorz Nederl Volks herstel Afd Gouda Lezing gevangen en concentratiekampen Op Dinsdag 3 uil as s avonds half 8 zal wederom een lezing gehouden worden door Lt van der Grinten en Cornet van Rooijen De plaats waar de lezing gehouden zal worden wordt nader bekend gemaakt Piaatskaarten dagei verkrijgb van Q 12 30 en van 2 5 uur bij den Heer den Ouden C osthaven Reunie Eveneens zal de Heer W F Kloo Donderdagavond nogmaals een lezing houden over zijn geestelijke ervaringen in het concentratiekamp Viight De baten van de lezingen komen evenals vorige malen ten goede aan de Militaire oorlogsslachtotiers Butivevbinding van Gouda met Rotterdam en Den Haag Van de zijde der Nederlandache Spoorwegen wordt ons officieel medegedeeld dat er met Ingang van Woensdag 4 Juli a s een dageiijksche busverbinding wordt geopend van Gouda met Rotterdam en Den Haag De dienstregeling eD voorwaarden voor vergunningen zullen nader worden bekend gemaakt Het ligt in de bedoeling dagelijks zes busdiensten te onderhouden Van Gouda naar Rotterdam kunnen per dag 384 en van Gouda naar Den Haag per dag 336 persouen worden vervoerd De Kamer van Koophandel te Gouda zal worden ingeschakeld voor het verstrekken van voorrangskaarten Het zal waarschijnlijk wel eenige maanden duren voordat het spoorwegverkeer in dit rayon kan worden hervat Ook hier speelt het kolen vraagstuk de beslissende rol Bovenstaande kop van Veldmaarschalk Montgomery werd geteekend door Sybrand M van Eijk Weth Venteweg H 107 oud 16 jaar nacr foto uit De Vliegende Hollander Plaatsbewijzen autobusdienst Kaartje voor den autobusdienst Den Haag Gouda Utrecht Amersfoort Zwolle en omgekeerd worden op de Sectie ticonomische Zaken van het Militair Commissariaat Gouda Oosthaven 53 slechts afgegeven voor spoedgevallen De aanvraag is n l zoo groot da niet ledereen kan worden geholpen Spoedgevallen hebben derhalve voorrang Moifenmeiden De moffenmeiden worden successievelijk medisch onderzocht Dit is te Gouda en Woerden met 153 gebeurd De resultaten van dit medisch onderzoek zijn niet schoon Al de dames die zich niet aan huisarrest houden zullen bij eerste overtreding twee dagen bij een tweede vier dagen en bij een volgende overtreding langduriger in arrest worden gesteld Een leder is bevoegd overtredingea door moffenmeiden van de hulsarrest bepniingen Mj de P O D te melden V I V Zij die zich reeds voorloopig lieten inschrijven aan het bureau Gouwe 47 als Indië vrijwilliger wordt in overweging gegeven zlrh alsnog spoedig op te geven als lid V I V Bij voldoend aantal zullen den aspirant Indië vrijwilligers ter voorbereiding o a cursussen Maïeisch voordrachten lezingen e d worden geboden DISTRIBUTIENIEU WS Publicatie Telers van graangewassen kunnen ten aanvrage voor vezelbindtouw schriftelijk indienen bij den P B H van hun district Zij dienen de geteelde gewassen gespecificeerd op te geven De plaatsel Bureauhouder van dlstr 12H F Hijkoop Attentie Het bestuur van den R K Bond vt Houtbewerkers Meubelmakers enz verzoekt ons mede te deeien dat de Vergadering van hedenavond in het gebouw van den R K Volksbond NlEl doorgaat Vergadering van alle Goudschc Buurtvereenigingen Het bestuur van de Commissie voor Oranje en andere Openbare feesten noodigt hierbQ van alie üoudsche bestaande of in oprichting zijnde buurtvereenigingen een of hoogstens twee bestuursleden uit tot het bijwonen van een vergadering op Maandag 2 juU a s des avonds half acht in het caté reitaurant Ter Uouw inlichtingen worden gaaro verstrekt door den Heer A R v d Putte Peperstraat 10 Weer Electriciteit Met ingang van gisteren mag eenieder la de Provincie Zuid Holland die aangesloten is Op het eleciriciteitsnet een KWh per dag gebruiken De burgerij wordt verzocht de lichttabrleken niet lastig te vallen Straat na straat zal worden aangesloten Dtzt mededeellng werd Woensdag gedaan door den heer Rónter hoofd electricitelts voorzienlno district Rotterdam Hij was hiertoe door het M G gemachtigd Heden Donderdag werd dit bericht herroepen door den heer Bakker hoofd van het electriciteitswezen in den Haag De heer Bakker deelde mede dat er binnen korten tijd electriciteit zal worden geleverd en hierover binnen enkele dagen nadere mededeelingen zouden volgen Het rantsoen ï kwh was echter ve l te hoog Is hier weer de oude bureaucratie aan het werk Vrijwilliger Een zekere J de V uit Nieuwerkerk a d IJssel chauffeur kwam zich bij de Politie te Gouda vrijwillig melden als N S B cr Hij zag geen kans meer om oc er te duiken Inzameling N V H te Gouda De inzameling van het N V H te Gouda is eveneens een groot succes geworden Iedereen heeft het Zaterdag reeds kunnen con stateeren aan het groot aantal aan en af rijdende trucs en karren die met jeugdig enthousiaste inzamelaars beiaden en begeleid door vroolijke muziek afwisselend vol en leeg dtor de Goudsche straten reden Het totaal van de inzameling is nog niet bekend want er wordt nog steeds hard gewerKt aan het sortceren van de binnengekomen gaven Wat mij echter het meest frapprett is de buitengewoon prettige medewerking die het H A R K Comité van het N V H dat met de verdere uitdeeling der goederen ii belast Allans ondervindt Ik had het genoegen om met den Heer Harms de diverse regelingen tetreffen die voor de verdere verdeeling der goederen noodzakelijk zijn Het trof mij