De Vrije Pers, donderdag 28 juni 1945

Nette dienstbode gevraagd Mevr Groenendijk Lange Tiendeweg 58 Aan alle buurtgen vrienden en bekenden betuigt ondergeteekenve zijn hartelljken dank voor de belangstelling bij zijn thuiskomst vilt Dultschland ondervonden H Brussé Lljsterbesstraat 8 Wie heeft Woordenboeken ter overname voor n student die door oorlogshandelingen alles verloren Is Br met prijsopgaaf onder no 15 Boekhandel Veizijl Gouda Vr Kantoorbediende zoekt plaatsing Sjarige ervaring Bekend met de Eng taal Brieven OKKERSEN Kragerlaan 123 Weekblad VRIJ NEDEBLAND verkrijgbaar bij Boekhandel VAN BURK Kleiweg Boekhandel DE VEN Wijdslraal Boekhcindel VEDKAAIK Lange Tiendeweê Boekhandel DE JONG Boschweö 1 AbonMmenten worden tevens door deze Boekhandelaren aangenomen buitengewoon dat waar wij ook kwamen elke lastantle en iedere persoon direct zija volle medewerking aan dit werl wildegeven ledereen was onmiddellijk bereid om zich ter beschikking te slellen van dit groote nationale doel de leniging van de nood der zwaar gedupeerde bevolking Deze vlotte spontane medewerking van menschen die zien wat hun plicht is en weten hoe zi hun eigen kelaagen thans op zi moeten zetten voor de nationale belangen de opbouw van ons Vaderland geven ralj weer hoop voor de toekomst Wanneer iedereen in Gouda zijn taak zoo begrijpt als d menschen die ik tijdens mijn rondgang met den Heer Harms heb ontmoet dan twijfel ik er niet aan of ieder initiatief dat in Gouda wordt genomen zal tot een volledig succes worden uitgewerkt Iedereen kan zijn stectitjc bijdragen hetzij door inzenden van meubilair en et goederen hetïij door het helpen bij het vele werk hetzij door een loyale gift bij de eerstdaags te houden collecte van het N V H Geeft leder naar best vermogen maar laat nooit van U gezegd kunnen zijn dat U nu nu onze zoo zwaar gedupeerde landgenooten op het kleinste beetje edelmoedigheid van u zijn aangev czen geen medewerking hebt verleend Ër is bovendien eeu pUcht die zwaarder is dan alle anderen dat is de moreele plicht om die menschen te steunen die de zwaarste klappen hebben opgevangen om uw bevrijding mogelijk te maken dan hoeven we van dankbaarheid om eigen behoud nog niet te spreken Wanneer u de zaak zoo ziet dan ben ik er van overtuigd dat u geeft steeds opnieuw en graag daar waar het van u gevraagd wordt Het werb var ons korps in Gouda is Zaterdag a s afgeloopen Wij worden dan geplaatst te Venio en omstreken dat zooals U weet tot de zwaarst getroffen streek van Limburg behoort Gegevens van de hopelooze omstandigheden waarin deze treek verkeert zijn reeds bij ons binnen gekomen ik zal echter volgende week een ooggetuige verslag aan de redactie vao de Vrije Pers wenden om de Goudsche bevolking een jui beeld te geven van de ellende die zij in ie verste verte niet kunnen vermoeden Een groot gcaoegen is het mij echter te constateeren dat de zee prettige samenwerWng die wij hier in Gouda met de diver e isistantles en vooral met hetN V n hebban gehad waarschijnlijk vanuit Venlo zal worden voortgezet Het bestuur van het N V H heeft ons n l aangeboden om de Voor de vele blijken van belangtt betoond door familie buurtgen en vrienden bij mijn terugkeer uit Dultschland betuig Ik langs dezen weg mijn hartelljken dank Ook den Heer N Both mijn hartelljken dank voor de hulp mijn gezin In dezen donkeren tijd gegeven W Koster 4de Ka i 72 Langs dezen weg betuigen wij onzen hartelljken dank aan buren vrienden en kennlasen voor de vele blijken van belangst ondervonden bij den terugkeer van onzen zoon uit Dultschland Fam Verboom Haastrechtsche Dijk 44 Voor de vele blijken van belangst ondervonden bij mijn terugkeer Uit Dultschland betuig ik langs dezen weg mijn hartelljken dank S de Jong St Josephstraat 41 geheele inzameling behalve textiel en schoenen ter tjeichikkmg van Venlo te stellen Wij moeten hierover nog even contact zoeken met het nationaal N V H en H A R K comité maar ik hoop van harte spoedig te kunnen publiceeren dat Venlo door Gouda is geadopteerd om in al haar nooden zoo spoedig mogelijk te voorzien Het zij mij verguad bij deze laatste publicatie ie Gouda namens ons team een hartelijk woord van dank te mogen richten tot den heer Burgemeester de doctoren alle instanties en vereenigingen en alle personen waarmee tijdens ons werk in Gouda een prettige samenwerking hebben gehad Ik hoop dat het onderling contact dat tijdens dit werk is tot stand gekomen op dezelfde prettige wijze zal worden gehandhaafd zoodat zoowel Gouda als ons nieuw peetekind Venlo hiervan de rijpe vruchten zal mogen plukken Ned Roode Kruis Huipcorps H KOENEN DISTRICTS NIEUWS Reeuwijk Benoemingen Maandag middag j l zijn door den waarn Burgemeester van Reeuwijk geïnstalleerd de heeren A Heemskerk Jzn A M Streefland en A j v d Velde alf vofg als Bureau roerendr goederen van vijanden en landverraders te Keeiiwijk Tot secretaris van dit bureau is benoemd de heer A Heemskerk z Tempel D 43 Ottdewatet Samen uit samen thuis Dinsdag j l U m Oudewater onder een gewapend escorte gearriveerd de beruchte N S a er en S S man Hermann in gezelschap van Mej Groenenveld Eenige weken geleden waren zij door een paar jeujdlge plaatsgenooten in Heeren veen gesignaleerd waarna zij onmiddellijk werden gearresteerd Nadat gisteravond de luidspreker de laatste woorden van de rede van Prof Schermerhorn over de straten hadden doen klinken werden deze twee landverraders van hun cel in het politiebureau naar het voormalig burreau der N B S gevoerd om daar te worden verhoordDe vreugde van de tallooaen die zich op straat bevonden was begrijpelijkerwijze zeer groot INGEZONDEN Buiten verantwootdeliikheld der Redactie Comité tot Leeniging van Stille Armoede Ons Comité heeft dezer dagen zijn arbeid hervat Hoewel velen Uwer met ons werk op de hoogte zijn willen wij ons gaarne even introduceeren bij U die ons niet zoo kent De naam spreekt reeds voor zich ons Comité wil een handreiking doen daar waar in alle stilte armoede geleden wordt Gedurende een 25 tal jaren mochten wij hier en daar verzachting brengen in stoffelijken nood Hier geschiedde zulks financieel dóar vond het plaats in den vorm van levensmiddelen en kleeding Steeds werkten wij iu volledig overleg met de diaconieën der onderscheiden Kerkgenootschappen Als interkerkelijke commlisie meenrlen wij niet slechts kerkelijke menschen Iri onze actie te moeten betrekken Nood wao nood voor ons of men al of niet kerkelijk georiünteerd was Ons mooie werk is weer begonnen maar er zijn practisch geen contanten Geen cent is op verzoek aan den bezetter afgegeven Het laatste bedrag kon hier in Gouda worden besteed Vier maal per jaar hielden wij een algemeene collecte wat evenwel in bezettingstijd verboden was Dit beteekende voor ons een voorname bron van inkomsten Voorloopig zal er nog wel geen huis aanhuis collecte kunnen wordet gehouden Maar de nood is erl Waar hei hier een algemeen Goudsch belang betreft wekken wij U lezers en lezeressen inzonderheid oude donateurs en donatriccs op om onze actie te steunen die om haar belang Uw volle aandacht mag vragen Noteert U even het adres van onze pennlngmeesteressc en laat U ons niet lang op Uw bijdrage hoe dan ook wachten Dat wij nog mede door Uw hulp een lichtstraal mogen brengen in menig gezin I HET COMITé Ds H C Leep voorzitter Mej J van Wijk pennlngmeesteressc adres Fluweelensingel 50 Dhr J v d Klis secretaris Mevr A van Kogelenberg Smit Mevr M Kamphuisen v Bockhovej Mevr N de Lange Hoogtijling Dhr P den Hollander Dhr H C Runge Leesbibliotheek DE UIL BOBLEKADE 56 Neemt U eoas een boek uit onze bibliotheek U kunt bij ons zoo gezellig zoeken voor Uttradce WnWERK is P J HOFSTEDE Jr Boschweg HS Gouda Ook sausen In alU kleuren monitcra ter inzage Dame h b b h h zoekt ZIT SLAAPKAMEH of ZIT en SLAAPKAMER met pension of mlddagtafel Brieven met prijsopgave KLEBER Crabethstraat 13