De Vrije Pers, donderdag 28 juni 1945

beid yerk arne zoo ons f aar ende Idaar ÏHier het snen Inten fetter er in jaar even Dit 1 van geen ge r hier ikken Crheld onze Uw onze lang eresse ei 50 bve UIL rERK EJr Goud ks ter inzage IER of AMËR Brieven Isuaat 13 bij de samenstelling van een nood Parlement Dit Parlement zal tot de eerstkomende verkiezing in functie blijven Het volk zal gelegenheid worden geboden zich een denkbeeld te vormen omtrent de vraagstukken die thans de politieke schei dingslijnen bepalen Ten aanzien van de samenstelling van de Gemeenteraden overweegt de Regeering op grond van de ervaring die inmiddels is opgedaan een wijziging van het uitvoeringsbesluit De zuivering Dit is een van de moeilijkste en ernstigste problemen uit ons volksleven Zi dient op doortastende wijze aangepast te worden De Regeering is zich echter ten volle bewust dat zij niet alleen met kracht moet optreden tegenover de leden van de N S B maar ook tegenover hen die zich op welke laakbare wijze dan ook tijdens de bezetting op ergerlijke wijze hebben verrijkt De berechting zal met spoed ter hand worden genomen vooral van de leidende personen van de N S B en van de oorlogsmisdadigers Na de zuivering van de ooiitie moet de politieke Opsporingsdienst zooveel mogelijk in handen van de poliUe worden gebracht De zuivering van de pers dient snel te geschieden Over de mogelijkheid tot verschijnen of over definitief verbod van verboden bladen zal zoo spoedig mogelijk een beslissing worden genomen Hierbij zullen in ieder geval de rechten van de bonafide illegale pers behoorlijk worden gewaarborgd Veel omvattende maatregelen Niet alleen de voedselvoorziening doch ook de ontzettende nood op het gebied van huisvesting huisraad kleeding en schoeisel eischt dringend voorziening De wereldschaar ste aan goederen belemmert onzen oifoouw Wi allen zullen op de een of andere wijze ons aandeel moeten dragen Onze arbeidskracht is vrijwel het eenige dat ons gelaten werd Werkelijke welvaart voor iedereen kunnen wij alleen opbouwen op den grondslag van hcustel van ons productievermogen dat wil zeggen door arbeid In de eerste fase van den wederopbouw zal alles van rijwielbanden tot ondergoed toe moeten worden ingevoerd Tegelijk moet ecii beroep op de bevolking worden gedaan door een vrijwillige Inzameling van huisraad om in de zoo jammerlijk geteisterde gebieden vf n cc land het leven eenigszins dragelijk te maken Het herstel en de opbouw van het Neder landsche productieverraogen zal alleen kunnen geschieden op den grondslag van een algemeen sociaal economisch financiee plan waarvan de richtlijnen zijn vastgelegd De belastingpolitiek de prijs en loonpolitiek en de sociale politiek vormen essen t eele onderdeden van zulk een plan zoo goed als analyse van de arbeidsmarkt en materiaalpolltiek Voor de eerste phase van het Regeerings optreden isnoodig een noodplan 1945 Daarnaast moet direct een begin worden gemaakt met het opstellen van het herstelplan 1946 194f l In deze plannen komt een belanqrijk deei van het economisch beleid totultdrukkinp Rovendien zal de Regeering een regeling ontwerpen voor de organisatie van het be drii li ven Tevens Is van het grootste be ang dat de groote achterstand die in on i e technische en wetenschappelijke outillage is ontstaan wordt ingehaald Plannen voor aanvulling en vernieuwing van de Nederlandsche Koopvaardijvloot zijn in behandeling Binnenkor tzal met den bouw van schepen vtf rden begonnen Tevens is de Regeering voornemens een onderzoek in te stellen naar de vraag voor welke bedrijfstakken nasst die van het mijnbedrijf en de NederlBank een overgang van particulier eigendom naar het publieke of semi publiekc eigendom uit een oogpunt van algemeen belang is geboden De vooruitzichten van onzen landen tuinbouw zijn ongunstig wat den komenden oogst befreft Ingrijpende maatregelen zullen noodig sijn De regeering rekent op de medewerking van alle boeren tuinders en landarbeiders D ch in verband met onze voedselvoorziening is het noodig dat de ge heele bevolking In alle sectoren van het bedrijfsleven haar plicht verstaat waardoor het mogelijk zal zijn te voorkomen dat het tegenwoordige rantsoen zal worden verminderd Wat de financieën betreft zelde de Minister President dat het voeren van een binnenlandsche waardedaüngs poütiek tot eiken prijs voorkomen moet worden De voornaamste financleele problemen waarvoor ons land is gesteld zijn in drie groepen te verdeelen de vaststelling en regeling van de erfenis van de laatste 5 jaren De financiering van de loopende buitengewone uitgaven voor de oorlogvoering de noodhulp en den steun bl den herbouwen het op gang brengen der bedrijven De dekking der normale publieke uitgaven met in achtneming van de groeiende overheidstaak Naast het zuiver fiscale zalaan het sociaal economisch gezichtspunt inde begrootingspolitick de plaats worden verleend die daaraan volgens nieuwere Inzichten toekomt Rechtorde van den atbeid De werkers van hoog tot laag zullen zoowel In openbare bedrijven als in particuliere ondernemingen bij het bedrijf moeten worden betrokken cp een wijze die hen doet gevoelen dat met hun rechten belangen en gevoelens rekening wordt gehouden maar tevens dat zij dan ook mede verantwoordelijk zijn In de leiding der bedrijfsorganisaties zullen ar beldsvertegenwoordigerszittlngmoetenkrijgen terwijl ondernemingsraden In ondernemingen van eenigen omvang gevormd dienen te worden Een minimum levensstandaard zal zijn te waarborgen waarbij Inzonderheid rekening is te houden met de prijzen der gedistribueerde goederen Caltureele Zaken Het Departement van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen zal de centrale plaats worden van waaruit in de toekomst de volksopvoeding in den breedsten zin kan worden bevorderd De radio omroep zal bij dit Departement worden betrekken Wat Pers en Film betreft zal dit nader worden nagegaan Een algeheele reorganisatie van het gansche Onderwijs zal worden voorbereid Oud Mi nister Bolkestein is bereid gevonden zijn hulp te verleenen Volkiwoningbottw jaarlijks zullen in Nederland 65 000 tot 70 000 woningen moeten worden gebouwd Er is echter letterlijk aan alles gebrek Hout staal glas bouwmachines vrachtauto s enz zullen moeten worden ingevoerd Arbeiders moeten voorzien worden van schoeisel kleeding gereedschappen en fiet eu Het zal door at deze tekorten een moeizaam begin worden doch het tempo zal r In komen wanneer de wil tot werken aanwezig is De üegeering als team Voor de coördinatie van de werkzaam heden der verschillende Departementen zijn er gevormd een raad van algemeene oorlogvoering een raad van binnenlandsch bestuur een raad voor economische zaken en een raad voor wederopbouw In deze colleges hopen wij groepen van vraagstukken door bespreking tnel tot oplossing te kunnen brengen De Minister president eindigde zijn uiteenzetting als volgt Landgenooten ik ben mij er van bewust dat deze opsomming van denkbeelden en voornemens der regeering van maatregelen die zij direct wil nemea of die zij In het vooruitzicht stelt zeer onvolledig Is Menig vraagteeken znit U nog kunnen zetten Laat ik hier van de e plaats nog eenmaal spreken als lid van de Adviescommissievan de landelijke K P leiding en met grooten nadruk de vraag richten Bent gij bereid bij voorbaat bereid in deze regeering te zien de centrale K P va het Nederlandsche Volk die gereed staat om met Uw aller hulp uit Gods kracht de oneindige zware maar nfct hopelooze taak te aanvaarden om alle krachten In het Nederlandsche Volk te bundelen en te richten op het eene doel de herrijzenis van het nationale bestaan van het Nederlandsche Volk Het gaat vandaag aan den dag om het nu of nooit misschien om het er op of er onder Wij Uw Regeering gelooven aan de gezonde kracht in het Nederlandsche Volk Wij doen een beroep op U en vragen Uw aller medewerkin g van hoog tot laag waar ge ook staat Met minder dan dat kunt gij niet toe zijt ge niet verantwoord voor de zaak van on S volk die toch ook U ter harte gaat gij oud K P er of wie gij ook zijt Wij moeten tezamen de nieuwe wegen vinden van leiding en gezag van vrijheid en zelftucht van kritiek en van vertrouwen Wij staan open voor uw wenschen en gedachten tnaar zij zullen ons niet van dien rechten weg afbren gen dien wij gezamenlijk moeten gaan Rekent u daarbij op ons wij rekenen op u KORTE BERICHTEN De Zeissfabrleken te Jena fabriceeren thans voor de geallieerden optische instru inenten voor den ooiiog tegen Japan Een fabriek in Brunswijk heeft reeds 400 camera s voor luchtfoto s aan de geallieerden afgeleverd 24 Procent van alle Australische t roepeu in het Verre Oosten zijn met Nederlandsche schepen vervoerd Fransche troepen zullen waarschijnlijk een deel van Weenen bezetten 69 Canadeeschc oorlogsschepen waaronder 2 vliegdekschepen sijn naar het Verre Oosten vertrokken Aan den Staf van Z K H PrinsBernhard is toegevoegd een Sectie Sociale Zaken ter behartiging van de maatschappelijke belangen der Binnenlandsche Strijdkrachten wier taak binnenkort ten eindeloopt Met ingang van 2 Julizaldr N Z H T M een groot deel van haar diensten hervatten Behalve op het traject Leiden Sassenheim Te Spijk prov Groningen heeft zich In een munttie opslagplaats een ontploffing voorgedaan die aaa 7 persoren het leven kostte Er zijn vele gewonden waarvan later 3 personen zijn overleden Vermoedelijk Is de ontploffing veroorzaakt door een onvooralchtighelil begaan door leden van de B S