De Vrije Pers, donderdag 28 juni 1945

Verloofd BEP BRINK en COR GROENENDAAL Gouda 30 Juni 1945 2de Hyr v Alphenstraat 1 Ie Kade 9 Hiermede betuig Ik mijn familie vrienden kennissen en buurtgen mijn hartelijk n dank voor de belangst ondervonden bij mlln terugkeer uit het krijgsgevangenenkamp N A Ezechiëls Rhtj nv Peithstr 8 Voor de vele blijden van belangit ondervonden bij onzen terugkeer uit Duitschland betuigen wij lanqs dezen weg onzen hartelijken dank Jan Koos en Thomas de Graaff Da Costakade 25 Voor de vele blijken van belangst van buren n vrienden bij mijn terugkeer uit Duitschland betuig Ik mede namens mijn vrouw mijn hartehiken dank A W D Vervoort Stoofsteeg 11 Wij zijn weer telefonisch te bereiken onder No 3 2 4 Stencei inrichting en Drukkerij JOS IMHOLZ Spoorstraat 33 Goada Gevraagd op Handels en Reederijkantoor een flinke bediende Vereischten Kennis van Boekhouden prak tijkdiploma maehine schrijven en de gewone kantoorroutine Brieven no 3 v Burk sAdvertentiebureau Kleiweg 39 F L J LAFEBER Verzekeriagtagent woont thans weer Spieringstraat 113 Dagclijksche Passagiersdienst GOUDA ALPHEN mettutschengelegen plaBteen Met directe verbinding naar Leiden Aanvangend Vrijdag 29 Juni Niet op Zondag s Zaterdags vervalt de dienst van 4 30 uuruit Alphen naar Gouda De Ondernemers AANGIFTEPLICHT roerend beiit van vijanden en landverraders Bureau van roerend bezit van vijanden en laedverraders te Recuwijk secretariaat TEMPEL D 43 De Burgemeester van Reeuwijk in opdracht van het Nederlandsche Militair Gezag maakt het publiek met den meesten nadruk er op attent dateea ieder die roerende goedtren van vijandelijke onderdanen NSBers of andere landverraders onder zich heeft verplicht is hiervan onmiddellijk aangifte te doen aan bovengemeld bureau Deze aangifteplicht geldt bovendien voor een ieder die inlichtingen of aanwijzingen kan verschaffen omtrent deze goederen Indien zi uit gebouwen of woningen zijn ontvreemd of elder zijn opge slageD waar zij zich ook Ie vinden Artikel 44 E 133 stelt het nalaten van de aangifte als misdrijf strafbaar met een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of een geldboete van ten hoogste vijftigduizend gulden Bijaldien iemand kennis draagt van handelingen welke tot strekking hadden of hebben goederen aan inbeslagname te onttrekken dient hij eveneens hiervan het bovengem Jde bureau kennis te geven De Burgemeester voornoemd A OLIEMAN l b M V Z GOUDA Voor de vele blijken van belangst betoond door buurtgen vrienden en het muziekcorpi bij de thuisk van mijn zoon en mijzelf betuig Ik mede namens mijn vrouw mijn hartelijken dank B Tems Gansstraat 29 Ond Off K M VuaeUeciH Overhemden Boorden en Jassen kunnen thans weer keurig gewast lien en gestreken worden bij Voor de vele blijken van belangst betoond bij onzen terugkeer uit Duitschl betuigen wij ook namens onze ouders broer en zusters onzen hartelijken dank Gerard Jan en Kees Aerti Haastrecht Sloomwasscherij DE GROOTE ZWAAN H H V STRAATEN BleekerssingeJ65 WONINGRUIL Modern benedenflat m grootentuln 4kamers gedeelte Bezuidtnhoutkwartler Den Haag onbeschadigd tegen mooi modern huis of leege kamers met vrije k uken io Gouda of omgeving Brieven naar H Lok E Wolffstraat 5 Gouda Binnen een week retour Voor de vele blijken van belangst van familie en kennissen na mijn behouden terugkeer uit Duitschl mijn hartelijken dank P M Hageman Voorwillens 75 voor degenen die aanw of inl kan geven die leiden tot het opsporen van een HEERENRIJWIEL merk Adek No 115299 met trommelremmen nikkelen velgen en stuur banden India Super die in den nacht van Zaterdag op Zondag 24 6 45 uit mijn pakhuis Raam 318 ontvreemd werd en daar het een geleend rijwiel is ben ik zeer gedupeerd Raam 314 Gou a Niet bl machte de vele blijken van medeleven ondervonden tildena het kortttondig verbUj In onze woning van onzen geliefden xoen en broer persoonlijk te beantwoorden betuigen wij lange dezen weg aan al onze vrienden en buren mede namens hem onzen hartelijken dank Fam VAN DER SANDEN Fluweelensingel 93 OPROEPING Allen die iets te vorderen hebben van verschuldigd zijn aan of borastelllngen onder hun berusting hebben ten laste van de onder het voorrecht van boedelbeii hrijving aanvaarde nalatenschap van MeJ WILLEMINA JACOBA MOERMAN laatst gewoond hebbende te GOUDA aan de Groenendaal 74 en overleden op 23 April S worden verzocht hiervan opgave of betaling te doen vóór 15 Juli 1545 trn kantore van Notaris K ZEEVAT TE HAASTRECHT 16 30 16 40 17 20 17 45 18 30 Vertrek Alphen v m 9 30 uGouwsluls 9 40 Boskoop brug 10 20 Waddlnxveen brug 10 45 Aankomst Gouda 11 30 n m 14 30 1 15 15 15 40 16 20 16 30 Vertrek uit Gouda vanaf de Roode Drug v m 7 u Waddloxv brug 7 45 Boskoop brufl 8 10 GouwtluU 8 5C Aank Alphen brug 9 Gevraagd t 2 eerste klas Tuinkrachten op gemengd kweekbedrijf geen groenteteelt Brieven m volledige inlichtingen aan Abonneert U op DE VRIJE PERS J G V d WEHFF Surhnict rvecn Pr Jonge Landgenoot 111 ij bent bestemd om een gcootsche taak te vervullen Indië wacht op de bevrijding Wij kunnen Indië niet missen wannee wij Nederland willen laten herrijzen Vechten voor de vrijheid van Indië is onze hoogste plicht en een grootsche taak ons jonge Nederlanders waardig Wacht niet langer maar toon dat je een waar Nederlander bent door dienst te nemen in de Luchtstrijdkrachten Alle inlichtingen verkrijgbaar bij het plaatselijk O V W BUREAU NEDERLAND S VLAG WORDT HET HOOGST GEHOUDEN IN DE LUCHT I no 1 U V P D V P tjes PERSONEEL GEVRAAQD Thuiswerkers door N Vermeer Raam 296 Gouda Meisj boven de 18 Jaar van 8 4 uur Aanmeldt Hoogst aat 21 Nette dienstLide voor dag of dag en nacht zelfstandig kuunende werken Hoog loon Slagerij Liepelt Tiendeweg 14 Werkster voor den Maandag en Vrijdag Liepelt Korte Tiendeweg 14 Nette dagdienstbode en een werkster Burg Martenssingel 60 Gouda Een goede naaister Stekelenburg Gouwe 202 2 maal belle Meisje in klein gezin voor de margenuren met middagmaal of werkster 2 ochtenden per week Ktugerlaan 104 Net meisje Turfmarkt 5 TE KOOP AANGEBODEN Z g a n mandoline met reserve naren lesboeken eo plectra A Peek Gouwe 27 2 persoons xeilkano volledig tuig Te bevr na 7 uur A Tak Nic Beetsstraat 15 In prima taat zijnde 2 persoon zeilcano met zeil en peddels Heerensiraat 143 Gouda TER RUILING 2 paar heerenschoenen m 44i in goeden staat voor 2 paar damesschoenen m 39 Bttrg vlletkade 3 Gouda 1 pr skoenen h hak m 39 voor platte h m 39 of 40 desnoods m bijbetaling Voorwillens 129 een nieuw zilveren zakhorloge voor een rij wiel buuenband ï J Kooreman Horloger Markt 28 Groote maat overall voor e n werkbroek Veerstraat 4 Pi ma lage heerenschoenen m 44 v prima daraesBportschoenen m 37t of 38 adres E 140 Reeuwijk brug Meisjesmanlcltje 2 jaar voor manteltje 3 4 4 laar Ook genegen bi te betalen C A de Jong Dr Leyd traat9 Een pr zw damesschoenen m sleelak m 39 voor een lapje kantstof voor een BJo Gloeilampen 130 V voor gloeilampen 220 V P Looijen de la Reylaan 30 Lage Jongensschoenen m 38 z g a n voor ra 39 Mevr v Wingerden B Martenss 94 I pr schoentjes m 20 v damesschoenen m 41 1 paar schoentjes ui 19 v maat 22 of 23 M Quist Tollensstraat 81