De Vrije Pers, vrijdag 29 juni 1945

No 155 DE VRIJE PERS OFFICIEEL MEDEDEELINGENBLAD VOOR GOUDA EN OMGEVING UIT AVE VAN JE MAINTIENDRAI MET PAROOL ONS VOLK DE VRIJE QEOACHTE VRIJ NEDERLAND DE WAARHEID EN NIEUWSORGANEN Weekabonnament 25 cent Losse nummers 10 cent Bureau VRIJDAG 29 JUNI 1945 Redactie L J A v d STEENHOVEN Mr A A J RIJKSEN Administratie M J VAN LOON MARKT 20 ToL 3098 GOUDA STAD S NIEUWS Concert op de Markt Ter gelegenheid van d n verjaardag van Prins Bernhard zal de Harmonie De Korte uitkeren hedenavond om half 8 een concert op de Markt geven Geen door gangsbe wij zen De commandant van de e Comp Bewakingstroepen verzoekt ons mede te deelen dat geen bewijzen van doorgang meer worden verstrekt voor het pas eeren van de Waditelatraat en de Westerkade Ben goed vaderlander ten grave gedragen Oonderday is het stoffelijk overschot van onzen bekend n stadgenoot en stnjder voor het vaderland den heer A de Korte die op 3 April j 1 In de Hoflaan te Rotterdam werd doodgeschoten naar Gouda overgebracht Na een plechtige Requiemmis in de H Sacramentskerk IS de overledene op hetR K Kerkhof begraven Troajriielslager en leden der BS gingen den louwstoet vooraf Op het kerkhof werd door de leden van de B S een eerewacht gevormd Na at de Z Eerw Heer L Eykholt de begrafenisrlechtighedrn had verricht werden er door de leden drr B S eenlge saluutschoten gelost Velen wo hurgem e fer James Or de ong en verteqenwoord pe s drr iHecialiteit bewezen den overledene de laa ste eer Eens h it van bloemei bedekte het grs Lezing Voor de causerie v n den Heer W I Kloos over gevangeni en concentratiekampen zijn plaatsbewijzen dagelijks verkriigbanr bil den Heer e en Oud n Oos haven Reunie Meisjes in uniform Donderdaaa ond had in de bijna aeheel gevulde zaal van de Reunie een bijepnVotnst plaats van h lanq te lendf n voor het U V V werk Teze biirenKOm t werri geopend door den burgemeester Mr Dr K F O Jnmes die wees op de ta k van de vrouw in dezen bijzonderen tijd In h t verleHen waren wij or nRt aan qe wend dat de vrouw aan den weg timmerde maar deze tijden zijn voorbn Mevr M lamcs v d Hoop eere voorzit ster van U V V woonde deze bijeenkomst bi De eerste spreekster van dezen avond was Mej H Koenen officier van het team van het Roode Kruis hulpccrps die m groote lijnen het U V V wcrk uiteenzette In de eerste plaats richt de U V V zich op de gezinszorg want zonder den opbouw van het gezin is den opbouw van het land onmogelijk In veel gezinnen is ten gevolge van den nood van het laatste half jaar de moeder niet meer in staat haar gezinsbclangen te behartigen Hier moet hulp worden geboden Behalve voor dit werk richt de U V V zich ook op details m het huishouden Zoo bestaat er bv een boodschappendienst Hiervoor itellen zich nctsjes beschikbaar die moeder met groote gezinnen die onmogelijk in staat zijn zelf haar boodschappen te doen daarbij helpen Ook de kindcruitzendiag valt onder het U V V wwk Hiervoor bestaat groote belangstelling in het bijzunder voor de reizen naar het buitenland I e eischen die hiervoor gti teld worden zijn zwaar immers het gaat er niet in de eerste plaats om de leidsters een aingetiame tijd te verschaffen doch het belang van de kinderen staat op de eers e plaats En hiervoor moeten vee opofferingen worden getroost Ook vraagt de U V V meisjes die tijdens de vacantie voor kinderen middagen organi aeerea waarop ze met de kinderen eropuit trekken of knutselen Naast dit alles staat de maien verstelactle voor hen die niet over zooveel vrije tijd r eschtkken doch tus schen hun daaelijtesch werk dnor eenlpen tijd weten te vladen voer het herstel van kleeding In het bijzon er van deinoezame de goederen Voor tal van andere noodzakelijke bezigheden vraapt I U V V krachten zooa ii bijv voor administratief werk voor hu bezoek voor hulp hij het sorterren van de ingezimelde goederen voor koerierdfens en enz Voor dit veel omvattende werk is ieders hulp noodig Een ieder die daa ook mnar één eenfje aan drn opbouw van ons and wil bljdrBgcn i in ét IIVV vpn har e welkom H t aanmeldings ureau van dr U V V i d igelljkt geopend der midd qs van 3 4 uur rn ii neve tigd in hrt viehouw Oosthaven 59 Na dit algemeen overzicht zette de leidster vBn het Hulo team Zuid Helpt Noord mej C Kirel de taak van de gezinszorg nuder uiteen Voor de gezln Zora i noodig en keiircorp bestaande nit leden die zich rref Idealisme voor dit werk qeven Dprèzinszoro w l geen oplossing van het dienstbode Q cD c3 c3 c3 C3 c3tM= KC3 iC3 o iCDS c=Kn De verjaardag van O Prins Bernbard 1 Vandaag viert Z K H Prins Berchard zijn 34e verjaardag de eerste verjaardag j Jvan het Koninklijk Huls die na de bejïvrijJlng op onzen nation ilen bodem kan worden gevierd De groote verdiensten j die Hl in de afgeloopen jaren voor ons jland heeft gehad zuilen er zeker toe bij dragen dat Zijn verjaardag met een in y tense vreugde wordt gevierd Ö Wij bieden den Prins on ze geger biedigde Q n gelukwenschen aan n Ö c 3i cD c3 n ic 3 o C3 C3 ic3 =3 CZ c3 vraagstuk zijn Het gaat hier niet alleen om het schoonhouden van kamers maar om het bijstaan van dappere en uitgeputte moedert wier zorgen van den dag haar te zwaar zijn Elk meisje van 21 jaar f ouder kan zich voor dit werk aanmelden De opleiding die geheel gratis is duurt 6 maanden Daarna wordt een diploma uitgereikt Het li t inde bedoeling dat de permanente gezinszorg groepen die in alle gemeenten van ons land zullen worden opgericht van Rijkswege zullen worden gesalarieerd Na deze twee uitceatcttingen werd er gelegenheid gegeven tot het ftellen van vragen waarvan zeer ve en gebruik aiaaklen hetgeen een bewijs is vao de belangstelling waarin dit werk zich verheugen mag Nieuwe tijden nieuwe normen De oude Rijkssteunregeling is tijdelijk bultin werking gesteld In plaats hiervan is een overbruggingiregeling tot stand yskomea Ce oudf steunregeling was gebaseerd op het principe van steun naar behoeften Hiervan IS men thans afgeweken De huidige uitkeering is gebaseerd voor de bouwvakarbeiders en typografen die thans zonder werk zijn op hun contr ictloonen voor anderen zullen de nieuwe loonrege ingen die reeds tot tand ekomen zijn of tot stand zullen komen maat stafgevend zijn In afw chting vun een a pe hrele loonregellnp voor alle vak roepei zei het loon van ongeschoolde bouwvakarbeider dat f 30 per week bedraagt als ba is dipnen voor hen die voor deze oveibrug gingsrcgeling in aanmerking komen Dit is He minimumbasl s Kostwinnern van 16 tot 65 jair ontvingen 0 pCt van het minimumloon of van hun contractloon Kostgangers en alleenwonenden 70 Als kosfqarger wordt niet beschouwd hij die thuis nwonend of IV Wonend zou kunnen zijn Thuisinwoneuden var 21 tot 65 jaar ont