De Vrije Pers, zaterdag 30 juni 1945

I Dp rfirecteur ene raal van de Vocdsclvoor No 156 DE VRIJE PERS OFFICIEEL MEDEDEELINGENBLAD VOOR GOUDA EN OMGEVING UITGAVE VAN JE MAINTIENDRAI HET PAROOL ONS VOLK DE VRIJE GEDACHTE VRIJ NEDERLAND DE WAARHEID EN NIEUWSORGANEN Weekabonnement 25 cent Losse nummers 1 0 cent ZATERDAG 30 JUNI 194S Redactie L J A v d STEENHOVEN Mr A A J RIJKSEN Administratie M J VAN LOON Bureau MARKT 20 Tel 3098 GOUDA Afscheid Vrijdagmiddag had er op het stadhuis een korte plechtigheid plaats Het gemeente bestuur van Gouda Nederlands Volksherste en het I K B namen afscheid van het team van het Roode Kruis Hulpcorps dat in de afgeloopen weken zooveel prachtig werk in hl district Gouda heeft verricht en wier leden in het donkerblauwe UDiform een vertrouwde verschijning In ons stadsbeeld waren geworden Mr Dr K F O James sprekend namens het gemeentebestuur Nederlands Volksherstel en het I K B richtte zich tot de aanwezige leden van het team den leider den heer H M J Chappin en de dames A Hommers A FI M Racmakers en H Koenen de heer A D J Vroom was door onvoorziene omstandigheden verhinderd en zeide dat de bevolking van Gouda hen acht weken geleden met groo e vreugde had ontvangen Het team kwam en zorgde voor voedsel kleeding schoeisel kortom voor alles waar dringende behoefte aan was Wij staan klaar om U te helpen was st eds het devies van alle leden van het team Het feit dat de hulp ongevraagd kwam en geboden werd door menschen die zich geheel vrijwillig voor dit doel beschikbaar stelden zal alle bewoners steeds tot groote dankbaarheid stemmen Gouda heeft dan ook geen oogenblik getreuzeld om het zwaar getroffen Venio waarheen het team thans vertrekt te adopteeren en te voorzien van al het mogelijke dat de Goudsche burgerij voor de inzameling van N V H heeft afgestaan Bij zeldzame qeleaenheden heeft het gemeentebestuur van Gouda aan burgers di buitengewoon vwdieostelijk werk hebben verricht een bronzen penning aangeboden Zoodra het logelijk is dat weer penninaen Worden geslagen zal aan de leden van het Roode Kruis team deze bii uitzondering verleende Goudsche onderscheidinf worden aangeboden Naiicns het Nederlands Volksherstel bood ie burqeraeester den team leden een speci leke Goudsche herinnering aan namelijk ekende rep oducties van St Jan en Madonna velke fiqurcn voorkomen op de gebrand childerde ramen van de St Janskerk De vooi zitfer van M V H kon de v rtrek ende helners in den nood in verblind met lun vrtrek naar het b jna oehcp vprwoe t cn o noi een verra isende medpdeelina doen ïe Heer Waayboer te Gouda heeft aan liet frtrekkfnde team zijn houten zomerhui je at een accomodatie voor onqeveer 6 persoen heef aangeboden Oaar de mogelijkheid estaat dat In hun nieuwe standplaat s geen nderdak aanwezig is viel dit aanbod ten serste ia den smaak vooral toen na afloop van het afscheid het huisje dat op het oogenblik nog in het Beiersche staat in oogenschouw werd genomen Tot slot van de bijeenkomst op het stadhuis sprak de Heer J H J M Chappin deleider van het team Hij dankte de Goudsche burgerij voor haar medewerking Indien zoo zeide hij in Gouda niet zooveel competentemannen er vrouwen waren gevonden zouden mij niet zooveel goed werk hebben kunnen verrichten S STADSNIEUWS v M3mii i iiip Tijdelijk benoemd De Militaire Commissaris voor de provincie Zuid Holland heeft na overleg met den waarnemend Commissaris der Koningin aangewezen als fungeerend burgemeester der gemeente Schoonhoven den Heer F D Brolsma Znivering van wetkouders Wethouders zijn geen ambtenaren in den zin der wet en op hen zijn dus de bepalin gen van het Zuiveringsbesluit niet van toepassing Het Militair Gezag kan tegen deze functionarissen geen stakingi of tchorsings maatregelen nemen Wel heeft dt Commissaris der Koningin op grond van art 4 van het Besluit Tijdelijke Voorziening Bestuur Provincies en Gemeenten Staatsblad E 86 de bevoegdheid een persoon die op 10 Mei 1940 wethouder in een gemeente was uit te sluiten van het lidmaatschap van het College van Burgemeester en Wethouders dier gemeente indien de Commissaris van oor deel is dat deze persoon op grond van zijn houding tijdens de bezetttng niet geacht kan worden het vertrouwen van de ingezeteoen te der gemeente hebben Van de straf maatregelen iets anders dus dan de hierboven genoemde zuiveringsmaat regelen is in bewaringstetling onder andere niet mogelijk tegen op wettige wijze gekozen besturen van provincies of gemeenten dus ook niet tegen op wettige wijze gekozen wethouders art 16 brs uit op den bijzonderen st iat van beleg Wel is het Militair Gezag op grond van art 15 B B S B bevoegd ook aan wethouders een bepaalde verblljfplaqts aa i te wijzen bv huisarrest Commissie van Vooronderzoek ikigesteld De Militaire Commissaris voor het Qezags gebled Gouda heeft inge teld een Commissie van Vooronderzoek Ier standplaats Gouda In deze Commissie welke is toegevoegd a n P O D te Gouda zijn benoemd de heeren W Amesz H D Boot J P H van Catz D A Goedewaagen M Kwinkelenberg J Chr Langeraar D G Nederhorst C J Sluijter Sluijter en Wi van Wijnen allen te Gouda De taak der Commissie zal bestaan in het verrichten van deskundig onderzoek in die gevallen waarin haar daartoe door het Hoofd van den P O D opdracht wordt verleend en het resultaat van zulk een onderzoek in den vorm van een advies ter kennis te brengen van het Hoofd van den P O D Autobusdiensten Gouda den Haag en Gottda Rotterdam v v Zooals we reeds meldden zullen met Ingang van Woensdag 4 Juli t s autobus diensten door de Ned Spoorwegen worden Ingelegd tusschen Gouda den Haag en Gouda Rotterdam Hofplein v v De bussen zullen van 7 uur v m af om de 2 uur rijden Het vertrekpunt te Gouda Is Crabethstraat 10 De eerste bus die te Gouda om 7 uur vertrekt rit I alsmede de dienst van 9 uur uit Gouda rit 3 zullen alleen opengesteld worden voor het vervoer van die reizigers welke in den Haag of Rotterdam hun dage Ujkschen arbeid verrichten Zij zullen terug kunnen keeren met rit 10 of rit 12 volgens onderstaande dienstregeling s Zaterdags rit 6 en 8 en uit Rotterdam rit 8 en 10 mits zij In het bezit zijn van een voorrangsbewiji dat door de Kamer van Koophandel en Fabrieken wordt afgegeven Deze aanvrage om een voorrangsbewijs moet door den werkgever mede worden onderteekend en dient voor depenen die hier ter stede woonachtig zl n en hun arbeid verrichten in Den Haag of Rotterdam bij het Kantoor Gouda van de Kamer Crabethstraat 3 te worden ingediend Dit indienen moet geschieden voor Maandag 2 Juli a s 10 uur voorm Degenen die in Gouda werkzaam zijn en in Den Haaa of Rotterdam wonen dienen bet bij de K v K in hun woonplaats aan te vragen Opgemerkt wordt dat de busdiensten onderweg niet stoppen Tengevolge van het peringe aantal zitplaatsen zal een scherpe wiertie moeten oorden toepepa t enkurren alleen de al erdrlngerd te gevallen voor dit voorrangsbewiji In asfimefkirg komen De aanvragers kunnen Pin sdapmiddag a s tusschen 2 en 4 uur aan de K van K komen hooren of zü op de liist voor een voorrangsbewijs voorkomen Tnd er dit het f eval is kunnen zij met dit bewijs bil de administratie der Ned Spoorwegen Crabethstraat 10 hun trajectkaart welke tegen het