De Vrije Pers, zaterdag 30 juni 1945

flew inc spoorwegtarief derde klasse zal V ir len beschikbaar gesteld afhalen Voor de overige diensten waarvan de dl I itregeling nog nader door de N S zal wol en bekend gemaakt kan raen zich aan he vertrekpunt bii den conducteur van een plrafsbnwijs voorzien lo lien blijkt dat een houder van een trajs tkaart minder dan 3 dagen per week da r van gebruik maakt zal geen nieuwe trajet tkaart worden verstrekt E ij de ainvrage om een voorrangsbewijs moet worden medegedeeld van welke rit men zoowïl op de heen als terugreis bij voorkeur wenscht gebruik te maken DeNederl Spooiw gen behouden zich het recht voor h r an af te wijken Voor de overige trajectei zijn door de Ned Spoorwegen nog geen toezeggingen gedaan Busverbinding Gouda den HaagHEEN Vertrek Aankomst Rit 1 Gou la 7 u Den Haag 7 45 u 60 pers Rit 3 9 9 45 60 TERUG Rit 10 Den Haag 17 u Gouda 17 45 u 60 p Rit 12 19 19 45 60 s ZATERDAGS TERUG Rit 6 Oen Haan 12 u Gouda 12 45 u 60 pers Rits 15 15 45 60 ButvetbindiajGottda Rotterdam Hofplein HEEN Rit 1 Gouda 7 u Rott 7 45 u 70 pers Rit 3 9 9 45 70 TERUG Rit 10 Rott 17 u Gouda 17 30 u 70 pers Rit 12 19 19 30 70 i ZATERDAGS TERUG Uit 8 Rott 15 u Gouda 15 30 u 70 pers Rit 10 17 17 30 70 Jeugd herdenkt bevrijding De georganiseerde Goudsche jeugd van alle gezindten zal op Zaterdag 7 juli a s net een massale bijeenkomst de bevrijding herdenken Er heeft zich een comité uit de verschillende jeugdvercenigingen gevormd dat met voorbereiding en uitvoering is belast Een bijeenkomst In de St Janskerk waarop eenige bekende sprekers het woord zullen oeren wordt voorafgegaan door een korte demonstratie en het gezamenlijk zingen van nkele vaderlandsche liederen onder leiding van een harmonie Bij de bevrijdingsfeestelijkheden welke in onze stad plaats vonden was de jeugd niet iigeschakeld Het is derhalve wel toe te iaichen dat thans een speciale jeugdherden king gaat plaats vinden De deelneming betreft de georganiseerde ingens en meisjes boven 14 ja ar Voor zoo v r de ruimte het toelaat zal de bijeenkomst iT de St Janskerk ook voor niet georganl s erde jeugd boven dien leeftijd en voor volwassenen toegankelijk zijn Nadere bijzonderheden worden spordig mede edeeld Buurtvcreeniging Eendracht Hoogstraat Kleiweg Woensdagavond waren alle bewoners m df Thalia bioscoop ultRenoodifld om daar He rede van H M de Koningin en van hn Minister President te belufs crcn tcrwij ie heer Th Vonk eenige woorden tot de il lurtbewoners rlchtt Als attractie werden een paar oude filmp t vertoond van de kroningsfeesfen en de ndbouwtentoonstelling hetgeen erg Inden snaak viel Al met al een geslaagden avond Onze publicatieborden verplaatst Teneinde het verkeer niet te hinderen en de lezers van de mededeelingen op onze publicatieborden niet noodeloos in gevaarte brengen zijn de borden vanaf heden ge nlaat st bij de telefooncelteqenover onsbureau De ondergrondsche tijd van de Goudsche Glazen De gebrandschilderde ramen van de St Janskerk uit den tijd omstreeks het begin van den 80 jarigen oorlog zijn in 1939 al gedoken voor het oorlogsgeweld dat ons land bedreigde Van 6 September tot 6 December 1939 werd er met ongeveer 12 man aan gewerkt om ze uit de stijlen en brug ijzers te halen in kisten te pakken en veilig weg te bergen Een drietal ramen bleef in Gouda en kwam in de banksafe van Knox 6 Dortland en van de Nutsspaarbank een tiental werden verspreid over boerderijen in naburige dorpen zooals Bergambacht Haastrecht Moordrecht en Zevenhuizen Ze gingen daar in de kaaskelders De andere werdeh in diepe bomvrije kelders in de duinen bij Zandvoort geborgen waar ook andere kunstschatten waren opgeslagen Men achtte het veilig het risico aldus te verdeden Na ongeveer drie jaren meende de inspecteur van de Kunit escherming dr Jan Kalf dat het beter was de glazen uit de boerderijen ook over te brengen naar de Zand voortsche duinen Gelukkig want kort daarna ging een boerderij in Zevenhuizen waar één van de ramen geborgen was door den bliksem getroffen in vlammen op Als het er nog geweest was zou het waarschijnlijk ernstig beschadigd zijn Nu zijn alle glazen ongeschonden gebleven De St Jan heeft het er beter afgebracht dan bijv St Margareth in Londen de oude kerk ook met oude Nederlandsche glasschilder kunit waar de vorstelijk huwelijken gesloten worden Daarheen begaf zich het parlement onmiddellijk na de capitulatia en bracht daar dankzegging voor den vrede De ramen waren er door neervallende Duit sche bommen uitgeslagen De kerkvoogdij heeft de drie in Gouda bewaarde ramen weer in de kerk gehaald Het zijn juist de oudste de drie uit het kooroentrum alle van Dirck Crabeth Ze konden nog niet herplaatst worden en staan nog in de kisten verpakt omdat er gten stopverf voor is Dit noodzakelijke materiaal is Intusschen aangevraagd De overige glazen zijn nog altijd ondergronds Als er gelegenheid is ze veilig uit Zandvoort te halen komen ze terug Men zal er op mogen rekenen dat de herplaatsing geschiedt zoodra dit kan Toen ze eri n 1939 door Monumentenzorg werden uitgenomen is dit van de zijde van de kerkvoogdij bedongen tegenover de regeering die dit schriftelijk heeft bevestigd Het Is een belang voor Gouda uit cultureel oogpunt en uit dat van Vreemdelingenverkeer Het zal fe $t zijn als de kleurige lichtval door de hooge kerkramen zijn blijde wijding weer zul geven aan het hart van Gouda V N V rcvue De oovoering der V N V revue zijn vast aesteld op Woensdag 18 en Dondcrdpq 19 juli a s in den Nieuwen Schouwburg Deze avonden ullen slechts toegankelijk zijn voor ppnooHiaden het ligt echter In de bedoellnq een derden en eventueel vierden avond e houden voor andere belangstellenden Het batig sa do za ten aoede komen aan diverse instellingen als Eereochuld en Dankbaarheid e d Buskaartjes Kaartjes voor den Autobusdienst DenHaag Gouda Utrecht Amersfoort Zwolle en omgekeerd worden op de Sectie Economische Zaken van het Militair Commissariaat Gouda Oosthaven 53 slechts afgegeven voor zeer dringende gevallen De aanvraag is nl zoo groot en het aantal beichikbare plaatsen bijzonder klein dat niet iedereen kan worden geholpen Dringende aangelegenheden hebkn derhalve voorrang Nachtelijke zeilwedstrijden Het bestuur van de Roel en Zeilvereeni ging Gouda verzoekt ons mede te deelen dat voor de nachtelijke zeilwedstrijden en roeitocht introductie niet is toegestaan Alleen deelnemers aan de wedstrijden en leden kunnen worden toegelaten Leden dienen hun t ewijs van lidmaatschap mede te brengen Ieder wordt verzocht voor zijn eigen limonade of bierglas te zorgen Voetbalwedstrijden Zondac a s worden op het O N A terrein de volgende vriend chappelijke wedstrijden gespeeld 11 unr O N A jun Stolwijk jun 2 uur 3 D O N K 2 4 uur 2 Stolwijk 1 6 30 u 1 D O N K 1 Op het terrein aan den Graaf Florisweg vindt des middags om half drie de onderlinge wedstrijd D O N K 3 D O N K 4 plaats Uitslag wedstrijd Damlust Gr I A van den Berg Blokland 0 2 C Molendar G J Barbier afgebr Gr II H van Eik J Backer 0 2 P Tom J L Bol 2 0 Gr III P Versloot A van Beuzekom 1 1 P Verboom 2 0 Gr IV S J Schrooder P Zwart 2 0 G IJselstein B van Haaren 0 2 Dokters en Apothekersdienst De Zondagsdienst der dokteren wordt waargenomen door dr A J Kcttler Gouwe 116 en N Tom Burg Martenssingel 69 De apothekersdienst wordt waargenoiren door de apotheek Dee PREDIKBEURTEN Zondag 1 Juii 1945 Ned Herv Kerk St Janskerk 10 uur v m Ds Gerh Huls bevestiging Ds C A Kore vaar van Puttershoek N m 5 uur Intrede Ds C A Korevaar Westerkerk geen dienst Vereen van Vrijzinnig Herv 10 30 uur Mr A A J Rijksen alhier Donderdag 5 Juli Ds Jt van Rossum Ter wold huwelijksinzegening Remonstr Gereform Gemeente 10 30 uur Ds J Nienhuis Kerkelijke Jeugdbijeenkomst in de Remonstr kerk 7 uur Bvangeli sch Luthersche Kerk v m 10 uur Ds J Simon H avondmaal Donderdag 7 30 uur avondg bcd OudKath Kerk 10 uur pastoor OI Kcs Gcref Kerk 10 rn 5 u ds J P C ten Brink Grref Zondaq school Jo ef Groen vr n Printererschool Groener daal van kwartvoor 3 tot kwart voor 4 uur N rilgem Geref Kerk 8 30 in de Chr Geref kerk 4 uur in de Remonstr kerk Voorganger Ds G Koenckoop ii aH Maandagavond 8 uur EvangehesatieI bijeenkomst tn gebouw Daniël