De Vrije Pers, maandag 2 juli 1945

No 157 MAANDAG 2 JULI 1945 DE VRIJE P OFFICIEEL MEDEDEELINGENBLAD VOOR GOUDA EN OMGEVING Redactie L J A v d STEENHOVEN Mr A A J RIJKSEN Administratie M J VAN LOON MARKT 20 Tel 3098 GOUDA UITr AVE VAN JE MAINTIENDRAI HET PAROOL ONS VOLK DE VRIJE GEDACHTE VRIJ NEDERLAND DE WAARHEID EN NIEUWSORGANEN Weekabonnement 25 cent Losse nummers 10 cent Bureau STADSNIEUWS Het Militair Commissariaat wordt opgeheven Het ligt in de bedoeling in de tweede helft van de maand Juli het Militair Commissariaat te Gouda op te heffen Enkele leden van het personeel die in de afge loopea weken in Gouda werkzaam zijn geweest zullen worden overgepkatst naar Den Haag en Rotterdam waar zi de belangen van het district Gouda zullen behartigen Verplichte aanmelding Op 17 Juli 1944 is een Koninklijk Besl verschenen dat regelingen inhield betreffende arbeidsbemiddeling scholing herscholing en omscholing van weiknemets In artikel4 van dit besluit is bepaald dat een weiknemer die ziin woonplaats of verblijfplaats in het Rijk in Europa heeft en die werkloos is op den dag waarop dit besluit in werking treedt verplicht is zich binnen acht dagen bij het Gewestelijk Arbsidsbureau of bijkantoor waaronder zijn woon of verblijfplaats ressorteert ter inschrijving aan te melden De werknemer wiens betrekking eindiqt Is verplicht tenzij hij voordien een nieuwe betrekking heeft aangenomen zich uiterlijk op den derden dag nadat de dienstbetrekking ia geëindigd bij het Gewestelijk Arbeidsbureau of Bijkantoor waaronder zijn woon of verblijfplaats ressorteert ter inschrijving aan te melden De gelegenheid daartoe Is opengesteld op eiken werkdag van 9 12 30 uur Aangezien dit besluit fijdeos de bezetting in werking is getreden en velen dus niet op de hoogte zijn met den inhoud hiervan zijn er talrijke werknemers die zich niet hebben aangemeld De directeur van het Arbeidsbureau te Gouda heeft daarom bepaald dat Zij die In de termen van bovenstaand K B vallen zich vanaf heden binnpn den gesteldin termijn dienen te melden Ambtsjubilea Op 1 Juli 19 5 herdachten de heeren H Arends en J Hazrlbag belden ambtenaren der Directe Belastingen Invoerrechten en Accilnzen te Gouda d D dag waarop zij vóór 5 jaar in s Rii dien st zijn getreden Het heeft den jubilarissen niet aan bl ilten van belangstelling t n wB irdecrlngontbrokf n Uit en thuis Woensdagmorgen vertrokken ongeveer 85 Goudsche kinderen met autobussen naar Roodeschool in Groningen Toen men tengevolge pech eerst Woensdagavond laat in Groningen aankwam kreeg men bericht dat Roodeschool vol was De kinderen werden ondergebracht in een gebouw en terstond werd getracht de kinderen elders onder te brengen Dit gelukte en een aantal kinderen vond in Zuidhorn en Ruysscherburg een nieuw home Naar de heer Jonker de leider van het transport ons Zaterdag mededeelde waren een zeven en twintigtal kinderen tengevolge van enkele toevallioc omstandigheden zooals b v het verblijf in de eenigs zlns donkere zaal te Groningen niet geneigd te blijven en wilden zij absoluut weer naar huis zoodat met dit aantal de terugreis werd begonnen De tocht ging van Groningen naar Hardenberg Ov waar ongeveer een half jaar geleden een aanta Goudsche kinderen waren ondergebracht Het was een lust om deze kinderen te zien Sorrniigen van hen waren 30 tot 36 pond aangekomen Een van hen hij was er a 11 maanden had zelfs zijn Coudsch accent verloochend en sprak onvervalst het OverijsseUchf dialect Tijdens de terugtocht wa i het verschil in vitaliteit tusschen hen die een eendaagsch bezoek aan Groningen hadden gebracht en de kinderen die in Overijssel hadden vertoefd duidelijk zichtbaar Een van de grootste problemen die de kinderuitzending et zich meebrengt Is de kleeding Wanneer men de garderobe voor 3 m an den en het schoei tl van sommige kinderen ziet vraagt men zich anqsfig af hoe dat moet oaan Wij doen dan ook een dringend beroep np hen die nog over Vlnderkleedinq beschikken deze voor dit doel f te stnnn Men kan zirh hiervoor tot N V H wenden Teven deelde de heer jonker on mede dst de eerste ultzendina van Gwid che kl deren naar Denemarken omstrreks 20 Juli lal plants vinder Ons Genoegen onder beheer Donderdag j 1 kwamen in de Schouwburg bioscoop de vroraere leden van de Soci tei Ons Genoi gen bijeen De vergadering was z er druk bezocht De 2e Voorzitter M H P C M de W tt Wijnen srhefite in een uitvoerige rede de moelMikheden tiidens de btze tlnfTsiaren de opheffing van de sociëteit krachtens besUiJt van den Commis ar ven nletcommercieele veifenio ngrn het inbrengen v n eigendommen in een sfichtim waa over een vijftnl vroeg re besMiurders vnn df or cteit OnsGeroencn har d orhrlM G nk behecrder i ziin nnnqewczen ferwill tevens een blik in de to kom t werd geworpen Met gevoelvolle woorden werden de tijdens de bezettingsjaren overleden leden en de bestuursleden A J J IJsselitIjn M Steensma en J C den Boer wier portr tten in stijlvolle omlijsting op debestuurstafe gep aatst waren herdacht De vergadering nam te hunner nagedachtenis een oogenblik stflte in acht Aan het einde werd op voorstel van den voorzitter Mr de Witt Wijnen een collecte gehouden waarvan de opjrengst ad f 395 95 werd af gedragen aan het Comité Eereschuld en Dankbaarheid daarbij handelende In den geest vaa den verscheiden voorzitter i42 Steens ma die reeds In 1942 plannen had beraamd ter ondersteuning van oorlogsslachtofrers Jeugd herdenkt bevrijding De leden boven 14 jaar der Goudsche jeugdorganisatie van alle gezindten worden in verband met de herdenking der bevrijding heden Maandagavond half acht verwacht n het Vecmarkfrestaurart voor een gemeenschappelijke repei tle der op de Markt en in de St Janskerk te zingen liederen Niemand blijve weg DISTRICTS NIEUWS Ondcwatcr Zoncag speelde O V S 2 tegen een Unlo co binatie De uitslag was 2 0 in het voordeel van O V S Er bestond voor dezen sportleven wedstrijd groote belangstelling BUITENLANDSCH NIEUWS Stettinius afgetreden De Amerikaansche Minister van Buiten landsche Zaken Stefimius is benoemd tot vertegenwoordiflcr van Amerika in den Wereldveillgheldsraad Hij is afgetreden als m nister van Sultenlandsche Zaken Zijn opvolger is nog niet bekend Tot opvolger van Stettinlus Is benoemd James Byraes oud medewerker an Roojeveld Landiogen bij Balik Papan Hedenmorgen werd uit het hoofdkwartier van Mar Artiiur gemeld dat Australische irn Neder anHsche troepen Zondagmorgen om vijf minuten voor negen bij Balik Papan aan land zijn geci ian De Japanschc tcgcn ttaod was gering De landing werd uitgevoerd door 300 schepen waaronder zich ook talrijke met de Nederlandschc driekleur bevond n De gciilliëeide verliezen ziin ot nu foe gering De olipbi men van Balik Papan stapn in brrfnd