De Vrije Pers, maandag 2 juli 1945

1 KORTE B ERICHTEN Hedenmorgen deden óOOSupersde zwaarste luchtaanval op Jnpan 4000 ton brandbommen werden op 4 havensteden neergelnten Chineesche troepen zljnlndo China binnengedrongen DISTRIBUTIENIEUWS Offlci ele bonnenltjst voor de 4e week van ele 7e periode 1945 van 1 tot en met 7 Juli Publicatie voor het District Gouda om vattende de Oistrlbutiekrlngen Alkemade Alphen a d Rijn Bodegraven Boskoop Capelle a d IJssel Gouda Haastrecht Krimpen a d IIsscI Schoonhoven Woerden boa Si 82 ca 97 400 gram brood 98 600 gram biscuits D 04 rood 300 gram biscuits D 04 blaaw 250 gr rijst of rijstebloem 83 V2 liter soep in blik of 125 gram peulvruchten 84 125 gram versch vleesch of 4 oï vleesch of visch in blik 112 gr 85 en 99 4 oz vleesch of visch in blik 112 gram 86 en 87 100 gram vet 88 en R 17 125 gram suiker 1 tablet chocolade 100 gram kaas liter melk R 18 1 lltor melk 92 eo 100 1 kg nieuwe aardappelen 50 gram zout 50 gram zeep R 14 Tabsk 20 stuks sigaretten Nog geldige bonnen B 08 en C 08 8 liter melk geldig t e m inlegvel 14 juli De bonnen 81 82 97 98 en D 04 rood bij den bakker De bouaen D 04 blauw 83 88 R 17 89 93 94 en R 14 Tabak in den Roode Krulswinke De bonnen 84 85 99 86 en 87 bij den slager Bon 90 bij Uw kaas winkelier De bonnen 91 R 18 B 08 en C 08 bij den melkhandelaar De bonnen 92 en 100 bij den aardappelhandelaar De levering van rijst of rijstebloem is afhankelijk van den voorraad bij de winkeliers de keuze berust derhalve niet bij het publiek Op de bonnen 84 zal zoo mogelijk versch vleesch worden afgeleverd Is dit niet mogelijk dan wordt vleesch In blik verstrekt Bovengenoemde bonnec met uitzondering van dte voor melk mogen aan de winkeliers eerst bij aflevering der gofderen worden afgegeven ongeoorloo de voorinlevering kan tot misbruik ten nadeelr van het publiek aanleiding geven Rij deelneming aan de warme maaltijden uit de Centrale Keukens moeten aldaar bij den kaartverkoop op Maandag 2 en Dinsdag 3 uli a s de bonnen 85 voor 4 oz vleesch of visch in blik worden ingeleverd Zelfverzorgers moeten op door de distributiediensten aan te geven dagen aldaar inleveren graan 81 82 97 98 en D 04 rood vleesch 84 85 99 melk 91 enR 18 aardappelen 92 en 100 De rantsoenbonnen voor vleesch blijven uitsluitend recht geven op 100 gram versch vleesch zonder been dus niet op vleesch in bhk Van Irish Stew ontvang het publiek dezelfde hoeveelheid als van Meat and Vegetables Inlevering Detaillicten Detaillisten dienen de door hen ingenomen bonnen K 04 tot en met K 1 op den door hun codenummer aangegeven dag bij den di stribiitiedienst in te leveren ALLE bonnen moeten gesorteerd per artikel en kleur worden opgeplakt en per artikel met een afzonderlijk ontvangstbewijsMD 242 01 worden ingeleveJd ALLE LEDEN van de GOUDSCHB REDDINGSBRIGADE kunnen iederen DINSDAGAVOND vanaf half acht GRATIS zwemmen in Bad Elfhoeven aan de Reeuwijksche Plasszn Lidmaatschapskaart mede brengen HET BESTUUR M V Z GOUDA eczd m t e t FRANS VAN VLIET en TINY VISSER geven hiermede kennis van bun voorgenomen huwelltic waarvan de volliekicing D V tal plaaU vinden Woenidag 4 juli a e des namiddags te 2 30 uur Receptie Ju l des namiddags van A 5 uut Tollen straat 78 Eenige en algem kennisgeving Heden behaagde het den Heere tot onze ditpe droefheid van onze zijde weg te nemen onze lieve man vader behuwd en grootvader DIRK VAN DIJK in den ouderdom v bijiia 80 j Namens allen W C VAN DIJK v d Berg Gouda 30 Juni 1945 Doelestraat 32 De teraardebestelling zal plaats hebben Woensdag 4 Juli a s te 12 uur vanaf het woonhuis te 12 30 uur op de Algemeene Begraafplaats te Gouda Voor Uw deelneming betoond bij het overli clen van onze 1 evc Dochter Zuster Befauwdzuster Tante en Nicht Mejuffrouw Elizabeth Adriana Snnit betuigen v4f U onzen hartelljkeo dank Namens allen G SMIT B A SMIT Bakker Gouda unl 1945 Gouwe 40 Wie kan inlichtingen verschaffen over J C STEVENS Koos Het laatst gezien in het begin van Maart 1945 inhetconcentrntiekamp Neuengamme Inlichtingen aan Mevr Stevens Schiekade 85 WZ Rotterdam ofC Stamps Meldoorn straat 28 Gouda Heden werd tot onze diepe droefheid van 0113 weggenomen door een noodlottig ongeval oas aller lieveling OTTO in den jeugdigen leeftijd van 5 jaren Dat hij ruste in vrede I M A BOERE O BOERE van den Akker Gouda 30 Juni 1945 = IJssellaan 21 li De teraardebestelling zal plaats hebben Woensdag 4 Juli a s te 2 uur vanaf het woonhuis te 2 30 uur op Aig Begraafplaats te Gouda VetloTtn gladde goudentrouwring Inscriptie M C B 2 7 l I A v V 234 13 Tegen goede belooning te bezorgen A van Vliet Bodegraafschen Str w 113 Gouda Gevraagd jonge Duitsche herder bi voorkeui reu Brieven onder etter F bureau van lit Had Heer vraagt PENSION voor 4 dagen in de week als payingguest Weekeinden afwezig Brieven onder letter E aan bureau van dit blad Mevr JONKER Mullcr Nieuwe Parkweg 1 Gouda viHagt tegen half Juli een flinke dienktbode en een werkster Gevraagd een flinke dienstbode volle kost en werkster voor enkele dagen Mevr Beekman v Itersonlaan 1 Mevr DE MOL Markt 37 vraagt een flinke Dienstbode voor dag of voor dag en nacht Binnen enkele weken weer TUINAARDE BESCHIKBAAR NEDERHOF EN ZONEN Zand en Griothandel Net meisje 20 jaar zag zich gaarne geplaatït als Winkcljuffrouw Geen levensmlddelenbedrijf Blieven aan Boekhandel Verschoor Dubbele Buurt Het NATIONAAL JONGEREN VERBOND roept de jeugd van Nederland op ioi stcifd f MC Hedec Inl G LOEVE Kleiweg 33 L BOERJr Martenssingel 139 f 5000 Particulier geld aangeboden ook In gedeelten als eertte hypo theek op hofsteden huizen en landerijen tegen lage rente en voor jaren vast Aanvragen ie richten aan G G J RAATELANDGz Haastrecht Abonneert ü op de Viije Peis