De Vrije Pers, dinsdag 3 juli 1945

Regeling van de loon en en andere arbeidsvoorwaarden De aandacht van werkgevers en werknemers wordt nog eens gevestigd op hef bepaalde in artikel 3 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen van 17 Juli 1944 krachtens welk artikel het niet geoorloofd is hetzij wijzigingen in bestaande loonen en andere arbeidsvoorwaarden aan te brengen hetzij daarvan afwijkende arbeidsvoorwaarden In nieuwe arbeidsovereenkomsten op te nemen tenzij daarvoor toestemming is verleend door of vanwege den R ijksbemiddelaar Overtreding van delre bepaling is strafbaar Verzoeken om toestemming als vorenbedoeld moeten schriftelijk worden gericht tot het college van rijksbemlddelaars flatgebouw Willem park Zeestraat te sGraveahage In verband met de gestegen kosten van het levensonderhoud is uiteraard een verhooging van de op 10 Mei 1940 geldende loonen binnen bepaalde grenzen redelijk en toelaatbaar te achten Teneinde het bedrijfsleven hierbij den noodigen armslag te laten is thans door het college van rijksbemlddelaars in overleg met de regeering en de stichting van den arbeid gehoord aan alle werkgevers toestemming verleend tot verhooging van loonen mits de nieuwe loonen niet hooger zijn dan hetzij 125 pet van de op 10 Mei 1940 vastgestelde of gebruikelijke loonen hetzij 115 pet van de op 31 Oct 1942 geldende loonen Het uitbetalen van hoogere loonen blijft tenzij dit op grond van de voorheen bestaan de wettelijke voorschriften was toegestaan derhalve verboden voor zoover de werkgever daarvoor van het college van Rijksbemlddelaars geen afzonderlijke toestemming heeft verkregen Mocht dit voorschrift onverhoopt door werkgevers worden overtreden dan zal de regeering niet aarzelen daartegen met gestrengheid op te treden Teneinde aan de moeilijkheden welke de huidige omstandigheden medebrengen met name voor de grootere gezinnen tegemoet te komen heeft de regeering bovendien reeds bepaald dat de u tkeerlng ingevolge de Klnderbilslagwct thans bedragende f 0 20 resp f 0 25 per kind en per dag te rekenen van 1 Januari 1945 wordt verhoogd tot f 0 40 per kind en per dag Zooals bekend worden de kosten van het levensonderhoud op dit oogenblik reeds beïnvloed door belanqriike regeerlngssubsidies welke zijn verleend om die kosten zoo laag mogelijk te houden De regeering is voornemens ook voor de toekomst de noodiqe waakzaamheid op dit terrein te betrachten Schade door geallieerden Er bestaat een mogelijkheid om schadeaangericht door geallieerde soldaten vergoed te krijgen In behandeling worden genomen alle aanspraken op schadevergoeding van door geallieerde soldaten aangebrachte schade door plundering verkeersongevallen schade toegebracht la kwartieren behalve in gevorderde kwartieren etc Deze schade wordt door de geallieerden vergoed Oorlogsschade komt voor rekening van den Nede andschen Staat Schade van zeer geringe omvang behoortbuiten berchouwing te worden gelaten In het algemeen worden schaden van f 100 tot f 13C0 terstond uitbetaald na vaststelling en erkenning van de C aim de iastantle die voor de ichadevergoeding zorg draagt Verzoeken tot schadevergoeding kunnen ingediend worden bij den burgemeester van de plaats van inwoning Bewijs uypers dl tricitcltêfa cieeUng dat aan parti woners van eeds waren deelte van Eiogesloten eren Kort de Kruger en worden toegestaaa niet groot een flloel radlotoe r gebruikt t een kWh Aangezien riclteit die alleen en rden voor en dieneer Ivnldig met De straf ordt ver Ite dit te ikt per uur 1000 watt strijken is sr men een men eerst apparaat electriciteit na Augus e zün niet In de kolen ooglng van e volgende eerste overr 14 dagen stige waarwordt ge of indien uwinp ontdagen van van elecati gas met n bij overk van elecendien zal ijk of straat dit geheelc token Men en personen n verboden Hetschiiot sbepallngen NIO ia de R K aar jnarver tttui sverkiPrn de beerpti als nieuwe Hp hperen 7 A Duit en hprVozcn mo De heer oortaan als nq te nemen BINNENLANDSCH NIEUWS De aanmelding v Leger en vloot Zooals wij reeds berichten is een gedeelte van het personeel van de Nederlandsche Landen Zeemacht verplicht zich te melden Men zie hiervoor de aangeplakte publicaties Naar aanmelding hiervan deelde de Res Kapt J G KruyfiF ons mede c at het in de bedoeling ligt de dienstplichtige onderofficieren van onze landmacht in de week van 9 tot en met H Juli voor aanmelding op te roepen Uit dit kader zal men dan naar behoeften kunnen putten Ondanks het feit dat zich veel vrijwilligers melden is het toch noodig kader op te roeper Het grootste aantal vrijwilligers zal hoogstwaarschijnlijk bestaan r t jonge menschen die nog nooit in militr ren dienst zijn geweest en dus opgeleid dlLa a te wtorden 1 fet bureau voor oorlogsvrijwilligers zal zoo spoedig mogelijk het tijdstip bekend maken waarop vrijwilliger zich kunnen melden Dit zal eerst in de tweede helft van de maand JuU plaats kunnen vinden Vrijwilligers leeren Bngelsch Reeds vóór de bevrijding waren in Rotterdam plannen uitgewerkt om aan degenen die zich vrijwillig zouden aanmelden voor dienstname in het Kon Ned leger ter bevrijding van Indië een gratis opleiding aan te bieden in de Engelsche taal Dit zal van groot nut zijn in verband met het feit dat de militaire opleiding van deze troepen in Engeland en Australië zal plaats vinden De lessen zullen uitgaan van het Nederlandsch Talen Instituut te Rotterdam en staan onder toezicht van Prof Dr H G de Laar die als adviseur aan deze instelling is verbonden Gebruik wordt gemaakt van een scbrlftelijken viermaandsche cursus zooals die in de bezettingstlld door het N T I illegaal aan ruim 20 OOOIandgenooten werd gegeven waaronder zich duizenden illegale werkers en onderduikers bevonden Het Nederlandsch Ta en Instituut ontving van het Militair Gezag het verzoek zoo spoedig Mogelijk maatregelen te treffen om met de opleiding te beginnen Verwacht wordt dat binnen 4 weken de lessen voor 25 000 man een aanvang kunnen nemen De aardappel als bindmiddel Op het oogenbllk missen wij bindmiddelen om sausen soepen e d te binden Nu de aardappelen bonloos verkocht worden kunnen deze uitstekend als bindmiddel dienst doen Zoo kan 1 liter melk water of een andere vloeistof tot sausdikte gebonden worden wanneer men er 4 geraspte rauwe aardappelen aan toevoegt en deze 5 minuten laat doorkoken onder goed roeren Wie er den tijd voor over heeft kan aardappelmeel maken Het recept is De aardappelen wasschen en fijn raspen of malen door een vleeschmolcn De aardappelmassa overdoen in een ijnezeefof een vergiet waarin een doek gelegd is De zeef of het vergiet op een emmer plaaisen en er zooveel water over gieten tot het water in de zeef of het vergiet staat De aardappelmassa zoolang in het water uitknijpen tot er geen zetmeel ir eer uitkomt Het meel laten bezinken Het water afgieten Eventueel nieuw water toevoegen en het meel spoelen tot het blank Is Het water tenslotte afgieten en het meel in de zon drogen is toegebracht door geallieerde militairen Is noodig Het bewijs wordt echter aanwezig geacht wanneer een hooge mate van aannemelijkheid is vastgesteld korte berichten Er Is een ondeLtoek gaande naar aanleiding van aen zelfmoord van Rost vanTonningen Het is niat duidelijk hoe hetmogelijk was dat Rost van Tonnlngea uithet raa n sprong r la een lijst gepubliceerd van Rot terdamschc collaborateur en weermachts aannemcrs die een dezer dagen zullen worden berecht Onder hen bevinden zich o a driedirecteuren van Wilton Feyenoord Volgens nog niet bevestigde berichtenzal Koning Leopold aftreden De beslissingzal In den loop van deze week vallen Dultsche krijgsgevangenen ruimen het puin in Warschau op Bernard Shaw heeft verklaard overtuigd communist te ijn In Overijssel komen zooveel typhus gevallea voor dat men van een epidemie kanspreken In Zwolle li het aantal gevallenbijzonder groot Met de geallieerden wordt onderhandelt over de levering van gas uit Bentheim Dtl aan Twente Bij Schoonebeek Drente wordt thans 10 ton olie per dag gewonnen Men hooptde opbrengst spoedig op 36 ton per dag tekunnen brengen Deze olie komt de clectri citelts oorzlenlng ten zeerste ten goede Het Prinselijk jacht is vrijwel onhescha dlgd in Amsterdam teruggekeerd Churelnll en zijn vrouw zijr ao eenverkiezlagstournee In Loaden teruggekeerd In 4 dageu sprak de premier meer iL 30 redevoeilngen uit ledere Poolsche gedemobiliseerde soldaat of partisaan zal gerechtigd zijn tot het gratis ontvangen van 25 acres land ruim 4C00 m Prins Bernard heeft Amsterdam met een klein sportvllegtulg verlaten dat opstteg vanaf de verkei sweg bij Sloten Naar Herrijzend Nederland meldt za H t jarenlai § duren voordat geheel Nederland v eer van radiotoestellen zal sljn voorzien In het stadion had Zondag j 1 tijdensde motorraces een ernstig ongeluk plaats Een rijder werd doodelijk gewond Twee anderen zijn zwaar gewond naar het Wilhelmina gasthyls overgebracht Wekelijks znllen 60 kinderen uit Den Haag Rotterdam en Arasterdam naar België worden gezonden Onder toezicht van de geallieerden zijn thans 3000 Dultschers bezig roet het opruimen van mijnen Duitsche mijnenvegers vegenonze kustwateren schoon Tienduizend gevangenen uit het concentratiekamp Belsen zullen voor herstelnaar Zweden gaan Vierduizend van henzijn bedlegerig Onder de 10 000 bevinden zich 1000 kinderen wier fan iliebetrekkingen zo k zijn Eerstdaags zal de benoeming van Tuchtrechters voor de prijzen plaatsvinden Tegen prijsopdrijvers zal effectief worden dat de schade opgetredtn