De Vrije Pers, maandag 9 juli 1945

No 163 DE VRIJE PERS OFFICIEEL MEDEDEEUNGENBLAD VOOR GOUDA EN OMGEVING UIT3AVE VAN JE MAINTIENDRAI HET PAROOL ONS VOLK DE VRIJE GEDACHTE VRIJ NEDERLAND DE WAARHEID EN NIEUWSORGANEN Weekabonnemant 25 cent Losse nummers 1 0 csnt MAANDAG 9 JULI 1945 Redaciie L J A v d STEENHOVEN Mr A A J RIJK5EN Administratie M J VAN LOON Bureau MARKT 20 Tel 3098 GOUDA STADSNIEUWS Massale Bevrijdings herdenking Zaterdagmiddag hebben ruim 1200 leden van de meest uiteenloopende jeugdoiganisaties op grootsche en beteekenisvolle wijzft de herdenking van onze bevrijding gevierd Na eerst op de Nieuwe Markt opgesield te zijn trokken zij vooropgegaan door muziek en wapperende vlaggen door de straten van Gouda om daarna op het Marktplein onze vaderlandsche liederen die vijf lange jaren slechts in het geheim gezongtn konden worden uit volle borst te doen weerklinken Na dit vreugdebetoon kwamen zij In onze aloude St Janskerk bijeen om de toespraken van eenige sprekers te aanhooren vansprekers even verschillend van levensbeschouwing als de jeuydgroepen die In hèt eerbiedwaardige kerkgebouw bijeen waren Het openingswoord In het geheel gevulde kerkgebouw werd het epeningswooid namens het Comité vao Voorbereiding uitgesproken door mej A Torensma die in de eerste plaats haar dankbaarheid uitte omdat zij het woord kon richlen tot jonge menschen van geheel ver schilkade levensovertuiging tot elkaar gekomen in den gemeenschappelijken strijd tegen het onrecht in den komenden strijd tegen zedelijke vervlakking onverschilligheid en gebrek aan geestelijke diepgang Wat wij als jonge men ichen verlangen is met elkaar samengaan waar dit mogelijk is eenieder stevig staande op het fundament van eigen Icvensovertu gtng Deze bijeenkomst was een eerste stap naar de toekomstige samenwerking en zii sprak de hoop uit dat het hierbij niet zou blijven Bevrijding De eerste spreker die op het programma in de St Janskerk vetrceld stond was Patei R Beerepoot O F M die het ondeiwtrp Bevrijding behandelde Hij schetste eerst hoe de lang verwacLtc bevrijding in Gouda werkelijkheid was grwo den en wa rdoor wij verlost werden van de bloedzuigers die zich aan het Nederlnndscbe Volk hadden vastgezogen De Duit chcr die zich een Bank en Muntbiljettea van f 100 geblokkeerd Het Ministerie van Financiën deelt mede De Banken Muntbiljetten verlieien met ingang van 9 Juli 1945 de hoedanigheid van wettig betaalmiddel en worden buiten omloop gesteld Ieder kan zijn f ICO biljetten voor Zaterdag 14 Juli inleveren bij een Handelsbank of Boerenleenbank De bank opent voor het bedrag van de ingeleverde biljetten een rentelooze rekening die voorloopig geblokkeerd blijft Het ontvangstbewHs en de geblokkeerde rekeningen worden gesteld ten name van dagenen die bij den aanvang van 9 Juli eigenaar waren De tegoeden zijn niet overdraagbaar Voor bijzonderheden zie men de bekendmakingen die op alle postkantoren en op verscheidene andere plaatsen zijn opgehangen Het is de bedoeling van de regeering dat men al dadelijk met de saldi der geblokkeerde rekening belasting zal kunnen betalen en zekerheid zal kunnen stellen voor de toekomstige belastingen De regeering wijst er met nadruk op dat bonafide houders van f 100 biljetten geen vreet behoeven te koesteren voor de uiteindelijke bestemming van hun bezit De Mmister van Financicto Dr Mr P Lieftinck zal hedenavond om 8 uur ineen korte radiotoespraak de genomen maatregelen toelichten Uebermensch beschouwde bleek een Unter mcMch te zijn die zich louter en alleen liet drijven door zijn blinde instincten Het sterkste wapen dat hij bezat het verraad hanteerde hij met groote handigheid Door lastercampagne en hongerkwellicgtn trachtte hij ons volk op de knieën te brengen Het menichonteerende Duitscbe barbtren dom zou en moest ons breken Doch hj bereikte het tegenovergestelde Hij 1 weekte karakters in p aats van lafneid hij smeedde eenheid inplaafs van verdeeldheid te zaaien In ons steeg het verlangen ons te vormen naar het Evangelie en de Humaniteit Het resultaat is nu dat er een groeiend onderling vertrouwen komtj dat er zich in plaats vnn gesstelijke vervlakking een verlangen naar de vorming van menschcii raet karakter baanbrc kt Duizenden hebben hun leven geofferd Zij zijn gegaan met h t hoofd in de nek Zij zijn onze eenige trots Zij waren als St Jan een man van gespierd karakter wat ook wij willen zijn sterk en stoer voor een dappi r en wa jinchtio Nederland Dit is onze bevrijdinq een vrijkotnrn ynr onze beste eigenschappen waardoor Ntdi il ind zal herrijzen Opbout Ds Veldkamp sprekend over Opbouw zeide dat voor jonge menschen van dit wooid een sterke bekoring uitgaat Het wekt fantasieën op en het houdt on wakker Op alle gebieden hebben wij te kampen met de erfenis van 5 jaren bezetting zoodal wi ons vanzelf moeten afvragen Wat is cf voor opbouw noodig en waar moeten wij aanpakken De nationalistische samenleving was gebouwd cp slechts 2 waarden t maeht en geweld hij die slechts deze twee waarden erkent IS bezig met af te breken Hij bewerkt een Entwertung in plaats van een Umwertung Ons volksleven moet gebouwd zijn op de fundamenteele waarden gerechtigheid barmhartigheid en naastenliefde Zij zijn iwaar en moeilijk te hanteeren doch hiermede moeten wij d ars door deze onbarmhartige wereld heen Hij die deze drie groote waarden erkent weet waar de opbouw tooet worden aangepakt Hij zal zich dan tevens bewust zijn dat uit de samenwerking zooals die zich dezen midiag heeft gemanifesteerd iets moois en hechts kan groeien Hij zal tevens het insigne vao de Nederlandsche Jeugdgemeenschap begrijpen de cirkel als het symbool van de eenheid en het oranje als het symbool van moed en trouw Hierna declameerde de heer A den Held enkele gedichten uit den bezettingstijd o a het bekende gedicht van Jan Cambert Het lied der dooden Vooral het Gebed van een Amerikaanschen soldaat werd door hem met groote gevoeligheid voorgedragen Mler Toekomst Hlernasprak Drs G Nederhor st over Toekomst In gedachte keerde hij terug ot den bezettingstijd toen het bijna eea leder den moed ontbrak aan de toekomst te denken en er een generatie opgroeide die nooit aan het denken over de toekomst Is toegekomen Het heden en de toekomst werden toen door een groo tn afgrond van elkaar gescheiden De raatciëele schade die In ons land Is aangericht Is het ilchtbare bewijs van van de ontzetting waaronder wij hebben geleefd Doch deze tijd heeft ook onzichtbare schade aangericht in onszelf Onze geest is verqrofd wij zijn hard en ongevoetifl geworden voor het fi ne en subtiele dat het leven biedt Met een flinke dosis haat paan wij het wereldgebeuren tegemoet Voor de jeufldbeweging lint in de toekomst de taak open ons volk weer den eerbied bij te bienpcn voor de waarden die met zulk een fr lhcld tegen het natlonaalsocia iTroziin verdcd ft Voor de soiTKHWcrliro in de toekomst noodig 2 il ijn i s het vci mijden vaneen valsch een