De Vrije Pers, dinsdag 10 juli 1945

B Gis in het zijn 26 gijzelaii landsch Aller gljzelan In den 1942 w naars het pol overge men i Braban Naar i het In dat me waren een gro leven scbrikk toen v spanni bracht van h avonde dige N op de Na qearres beestsc het pol tart el de kra waó Hij agent leven t verb 00 heert terecht van h andere de mo gelijk verrlc waren Van waar en be dit ka hij ho lichatn bespij G Arts Vana partic Maan 2 3 Gevra voor h WER Mevr r vrag jon Wcrkvcrruiming Het Gemeentebestuur ontvangt circulaires van de betreffende rijksinstantles waarin wordt aangedrongen op een actieve politiek ten aanzien van de Inschakeling in het arbeidsproces van alle beschikbare arbeidskrachten Het Gemeentebestuur probeert zulk een activiteit te ontwikkelen Gees wonder want Gouda telt bijkans 3000 mannen voor wie thans nog geen werk is De toestand ii du ver van fraai Ons succes Is bescheiden maar het Is bereikt en wij hopen dat onze verdere pogingen spoedig zullen slagen om een aanmerkelijk aantal Gouwenaren welke thans geen werk hebben ajin nuttigen arbeid te helpen In bedoelde circulaires wordt echter ook voorop gesteld dat het Gemeentebestuur aandrang zal uitoefenen op particuliere werkgevers om a zooveel en zoo spoedig mogelijk arbeidskrachten in bestaande ondernemingen te werk te stellen b over te gaan tot het doen verrichten van harstellingen van en opruimingen op particuliere eigendommen c werken welke in uitvoering zijn voort te zetten Ik twijfel er niet aan of in Gouda zal door de particuliere werkgevers deze oproep worden verstaan In de meeste gevallen zal hij ten overvloede zijn geweest Maar toch wil ik dezen oproep nog eens onderstrepen De Gemeente kan iets doen zij kan hopelijk ipoedlg meer doen dan de werkgelegenheid te verruimen maar uiteindelijk kan hiervan geen heil verwacht worden wanneer niet ook het particuliere bedrijfsleven de hand aan den ploeg slaat en het raderwerk in beweging brengt waarvan het eene deel in het andere grijpt Wij weten allen dat de moeilijkheden van tal van bedrijven nog vele zijn en thans veelal schier onoverkomelijk Maar waar werkverruiming in het particuliere bedrijf soms toch wel mogelijk is al is zij voor de onderneming niet dadelijk loonend dan moet de werkgever toch er van doordrongen zijn dat hij een plicht te vervullen heeft en dat eerst wanneer hij en de zijnen dien plicht nakomen het bedrijfsleven geleidelijk aan weer op gang kan komen Werkloosheid werkt als een sneeuwbal maar werkverruiming doet dat evenzeer De werkgever n bedrijfsleider toetse dus zijn bedrijf aan het vorenstaande a b en c en bezie nog eens of er niet ook thans reeds nuttig werk kan aangevat worden Zoo kan ieder in eigen oms bescheiden krinq meewerken aan den opbouw door de machinerie van het bedrijfsleven weer op toeren te brengen De Burgemeester van Gouda TAMES Tooncelgroep Volksondexwijs De tooncelgroep van Volksonder wijs qevormd door onderwijzeressen en onderwijzers bij het Lager ont erwijs fe Gouda Hie zich ter voortzetti van een oude Goudsche traditie den naam De Goudsbloem leeft gekozen geeft deze week voor de Goudsche jeugd eenlge opvoeringen in den Nieuwen Schouwburg van het tooneelstuk Joppie bij den Zigeuners De voorstell mgea op a s Donderdag en N rijdagmiddag zijn reeds uitverkocht maar oor de opvoering op Zaterdagmiddag zie nen de advertentie In ons numme van Nederlandsche illegaliteit onder Duitsche vl g Talrijk zijn de wegen die de illegaliteit tijdens de bezetting heeft bewandeld Het behoeft geen betoog dat instellingen met een Dultschen naam een prachtig schüilmiddel waren om groot en goed werk te verrichten Zoo was de Wehrmachtibezirksverwaltung in Gouda een Duitsche instelling waar Nederlanders de leiding hadden en waar dan ook vanzelfsprekend heel wat goej werk is verricht Volgens de bepalingen had deze instelling te zorgen voc het onderhoud van de gebouwen van den Staat Tevens moesten zij zorg dragen dat gevordeide goederen netjes in Duitschland terecht kwamen De Nederlanders die hier aan het hoofd stonden hebben niet alleen gezorgd dat het overgroote deel der gevorderde goederen hier bleef maar zij bewerkstelligden bovendien dat verbruiksmlddelen etc noodig voor de bezetting in handen van Nederlanders kwamen Op talrijke wijzen Is er gesaboteerd Zoo werd bijvoorbeeld het stratenplan van Gouda vervalscht toen de Duitschers tot textielvordering overgingen hetgeen tot gevolg had dat een groot aantal straten niet werd bezocht Een kraakje In de brandkast leverde een aantal Beschelnigungen op die toen deze inwisselbaar werden in contanten werden omgezet Stempels werden ontvreemd en het vertrouwen dat de moffen in de Nederlanders stelden die hier de leiding hadden was zoo groot dat toen zij deze stempels tijdens een inval bij een Goudsche firma vonden deze als valsch gekwalificeerd werden Een clandestiene aftakking van het telefoonnet maakte het mogelijk alle gesprekken met de Duitsche autoriteiten in Gouda af te luisteren De brieven aan de Wehrmacht werden allen opengemaakt Van 1230 ton kolen en 850 000 turven werden circa 900 ton kolen en 780 000 turven achterovergedrukt Deze brandstof werd aan vitale bedrijven en arme gezinnen afgestaan 500 kachels verdwenen onder de oogen der moffen Toen het van Itersonzlekenhuis met zijn volledige Inventarrs werd gevorderd kon dank zij het werk van het personeel van de W B V een gedeelte van de inventaris worden gered en overgebracht Tevens konden xij een volledige IXiitsche verwarmingsinstallatie kookketels en belangrijke sanitaire arttkelen aan de noodziekenhulzen leveren Montana werd in een recordtijd van 3 dagen door hen Ingericht Door falsificatie kon een bedrag van plm f 25 000 aan diverse illegale organisaties worden afgedragen Onze ruimte is te beperkt om alles te vermelden wat in de IJssellaan in de afgeloopen jaren werd verricht Wel is nog aardig om te vermelden dat een volledig wapenar senaal boven de hoofden der moffen werd ingericht en veel huisraad van menschen die moesten onderduiken hier werd op eslagen De mede verkers van de W B V hebben stcUlq geen gemakkelijke tank gehad doch met trots kunnrn zij nu terugzien op het prachtige werk dat door hen is verricht Woensdag Op veler verzoek zal bovendien Zaterdagavond een voorstelling worden verzorgd voor de jeugd boven 12 jaar en voor volwassenen Evacuatie van de baan Twee maanden na de capitulatie van de Duitsche legers herinneren wij ons nauwelijks den tijd meer dat gevreesd moest worden dat ook de Gouwenaren nog eens hun stad zouden moeten verlaten om oorlogsgeweid te ontdaan Maar nog is het niet zoo heel lang geleden najaar 1943 voorjaar 1944 dat lo Goud 3 een organisatie moest worden opgebouwd om in geval van oorlogshandelingen de burgerbevolking naar elders te kunotn evacueeren Natuurlijk wa men er niet zeker van onder de bezetting of een door de Duitsche overheid bevolen evacuatie inderdaad in het bïlnng der eigen bevolking zou zijn Het tegenovergestelde kon evenzeer waar zyn Maar het leek toch ook mogelijk dat inderdaad onder zekere omttandightdcn zulk een evacuatie een primair Goudsch belang zou zijn Het is dus ook achteraf gezien goed geweest dat de organisatie van de evacuatie ernstig werd opgebouwd Het aantal burgers dat hierbij een functie werd toegewezen en dat in cursussen avond aan avond gegeven voor de taak werd opgeleid loopt in de 2000 Deze organisatie kan nu uitetaati worden opgeheven Het is mij niet doenlijk om at deze functionarissen anders dan langs tchriftetelijken wzg te berichten en hen uit naam van de burgerij te bedanken voor het werk dat zij hebben verricht Ik wil daarom door middel van de pers allen betrokkenen kennis geven van de opheffing der organisatie en hun dank betuigen voor hun medewerking Ikricbfmij hierbij tot de commissarissen de sector en wljkcommandanten blokleiders straatlelders en al hun plaatsvervangers zoomede tot de zakenmenschen die waren aangewezen om in geval van uitwijken als onmisbaren in Gouda achter te blijven Dezen dank spreek ik mede uit namens den Evacuatiecommissaris van Gouda den heer N G Breedijk en ik wil niet aalaten opk dezen ambtenaar van harte te danken voor het werk dat hij In het belang van de bevolking op touw heeft gezet Het was een omvanarijk werk maar wij zullen allen blij zijn dat het achteraf gezien niet noodig Is geweest Moge de opgedane ervaringen slechts voor ander meer opbouwend werk te stade komen De Burge meeste van Gouda i JAMES T A V E N U herrijst T A V E N U heeft zich gedurende den oorlog principieel niet met den cultnurkamer ingelaten Gedurende 5 iaren is zij voor de buitenwereld nonactief geweest doch door middel van geheime vergaderingea is de band bij de leden onderling hecht gebleven Ondanks het een bard gelag i voor toneelliefhebbers dat andere tooneelvereenigingen aangesloten bij de cultuurkamer toeh ten tooneelc verschenen inden bezettlngitijd hebben zij zich steeds aan hun principe grhouden Het licht in de bedoeling binnen ae r korten tijd weer voor het voe licht te verschijnen Reed is een propagandacommissie gevormd welke het werven van donateurs tendoel heeft en om T A V E N U in zijn oudeglorie te doen herstellen