De Vrije Pers, dinsdag 10 juli 1945

Xj l XiJjLtJtAj L ftiSi ifcs iii t ii i f Si i i fcO i r i rt ii jiMi BETER BRIEFONDERWIJS JOURNALISTIEK en PUBLICITEIT leergangen o l v dagbladdirecteur Dr Wornriser en F de Sincialr Engels Frans Duits Ncd en Corresp mlddfinst diploma steno boekhouden opl Praetiikexamens ACADEMIE VOOR INDIVIDUEEL SCHRIFTELIJK ONDERWIJS Secretariaat Lusthofstraat 6 Rotterdam trails proefles leervak pi T 1fr ii9 Jil t j iM j Mp ff V 5 V Gevraagd een actieve manneiijlte bediende en een filnlfe winkeljuffrouw Liefst met leN ensmiddelenbranche bekend Walvisslraat 6 R K Tocmftol X A V E N U vcrccniging 4 jaren van vermaak h i S f plezier ontspanning Ook U kunt dit jaar nog genietefi van onze uitvoeringen Geeft ü daarom op els Donateur of Donafi ice Bijdrage 50 et p m De Propaganda comm J v d Nieuwendljk Bockenbergstraat 27 A v Hoo f Si losephstr 76 H Pr Haak 1ste Kade S9 Op li Julias hopen onze gelltfde Ouders P C VAN DER MEIDE G VAN DER MEIDE Luijnenburg den dag te herdenken dat zij voor 25 j iar in het Huwehjk traden Hun dankbare kinderen Leen Mien Annie Cor en uSjeffie Boschweg 28a Hcdeu behaagde et den Heere ua een langdurig doch geduldig gedrager U den uit ons midden weg te nemtn onze geliefde Vader Behuwd en Groctvader Johannes Cornells da Jong Wednr van Dirkie den Blijker in den ouderdom van 67 jajr Fani DE JONG Goude 8 uli 1945 Heereustrnet 34 De teraiirdebestelllng zal plapts hrbbeo a a Donderdag op de Atg Begraafpl te 2 uur vanaf het sterfhuis WEGENS VERTREK NAAR BUITENLAND VAN PART TE KOOP Compl inboetlel w o eerste klas meubelen als Old finish huiskamer in prima en zeer zware uitvoering met dressoir en theemeubel compl slaapk met toilettafel en pouffe Old finish salon bankgarnituur en voorts electr haard haardkachel tapijten loopers 6 arras kroonlamp en vele andere stukken Alles in prima staat en slechts kort in gebruik gebruik geweest Ook in gedeelten Brieven No 1676 Bureau van dit blad CHEF DE BUREAU Chemlich Cosmeiische Fabriek vaaagt voor directe indlenstrcding Chef de Bureau Vereischten representatieve verschijning dipl boekhouden moet vlot kunnen correspondeeren in de moderne talen Godsdienst R K leeftijd 25 35 jaar Uitsluitend chrlftellijke sollicitaties worden onder uitvoerige vermelding van levensloop etc ingewacht aan osb adres Postbus 1 te ledegraven Bitsteedt uw bonnen bij het oude bvkende adres P A de Haas voerh de Koning in Koek Banket chocolade en suikerwerken Wijdstraat 27 Gouda Petroieumdistribufie Blij t rustig thuis als de bon uitkomt Wij komen direct liuis aan Kuis met de wagen Het Automaatpersonee WAAROM MILITAIR GEZAG t Êi Ons leent n $ D e geallicrrdc legers die ons la l hebben bevrijd brengen niet alleen hu p a n de bevolking maar vragen ook hulp VAN de bevolking Zij brengen voedsel en vragen bijvoorbeeld gebouwen om hun troepen en diensten r ndcr ie brengen Er zijn dus tusschen ons Nederlanders an de geallieerden in het wederzijdsch belang tal van dingen te regelen Dat gaat wel zoo vlot als er een tusschenpersoon is die beide partijen begrijpt en met recht van spreken tegen alle twee kan zti§en Ons kent ons Daarom wordt bij het contact tusschen de Nederlandsche burgerlijke autoriteiten en de geallieerde militaire autoriteiten bemiddeld door de burgers in uniform van het Militair Gezag Wie er meer van weten wil leze de kostelooze brochure i Wie is er de baas en waarom Pabiiciüe Sectie Voorlichting Mil Gezag B jü a Huishoudster ook ervaren naaister m lochtertje van 3 jaar liefs buiten in Chr tzm AAtts S BOORSMA I ac V d Doesstraat 78 Den Haag De Groentenveiiing te Gouda vraagt terstond een ADMIN KRACHT Moet goed kunnende hoofd rekenen Aanb schr Bij gebl geschiktheid vast werk C OUDSHOORN Willens 5 Ter ruiling aangeboden liranditof of fiets met iuciitbanden voor complete motorwielen met banden VAN ROON Recuwal D81 Reeuwijk Gevraagd EEN MEIS E voor halve dageai met warme maaltijden of een WBRKSTRR Zich aan te melden bij Mevr OVRRBEEK Burg Martcnsslngel 43 Tegen 1 Augustus gevraagd NET MEISJE niet beneden 15 j van 8 2 uur en Vrqëags den geheelen dag Mevr DE VRIES Joubertsrr 62 LooosÉateo tttt voorraad verkrijgbaar Kantoorboekhandel QUANT D V P tjes PERSONEEL GEVRAAGD Naaister voor verstelwetk een dag p week deanoodi eeia halven dag Burg Marten 4 een net Meisje voor halve dagsa tiefat dee middags van 2 6 uur Zondags vrij Adres Verwey Kleiweg 82 een Meisje vuor de morgenuren met warmen maaltijd een ochtend per week vrij Mevr Pel Krugerlaao 13Ï flinke Werkster Mevr Tlelc Fluw singel 87 voor terstond een Dienstbode voor dag of dag en nacht Votl kost Liefst van buiten M Speksnl der Voorwillens H9a PERSONEELAANGEBODEN jonqc vrouw 25 j zoekt plaatslag aU Huis lioudaier Ile st op boerdeiii of büjongcmnn circa 30 35 j Bt nr 118 Boekh J de Ven TE KOOP GEVRAAGD Snoekhengel met of zonder tuig en visch bengcl Pepetstraat Ic Beddentijk om éënper oons bedstel opnieuw te overtrekken Br ond nr 1655 Bur v d bl een Kinderwagen in goedenitaat liefatopv luiers en wollen babygoed Ook genegen te ruilen Vorstmanstraat lO een paar Schoenen maat 35 B Ooaterom VoorwillcBS 30 een Radio Speksnijder Voorwill sH9a TER RUILING voetbalschoenen ra 42 voorDamesichoeneo m 37 38 lage dameirlcmich fnicuw m 37 voor lapta Japoatt Sopklaitraat 96 nieuwe vaoroarlogiche Bnitenb 26 z 2 tegen z g a i baadea 2i x I i x 1 3 4 Gioeaend 105 iwatt lakenjche UamMraantel i g it maat 42 44 voor lichte Heerenregcnja I g itaat mcddelmaat Mevr Kaplelc Stelnkade 36 liiuin vooroorl HesrencoBtuum vpor an g nicostuum 16 17 Jaa LuHkenitraat 28 z g H tt Oameisehoenen ui 36 voor m 38 of 28 P C Botluiraat 90 prima 3 plli kookilel Haller voor lage Hferensch m 43 Elizab Wolfitr 5 TE KOOP AANGEBODEN een In goeden st zijnde Patetoon met platen en een broedmachine groot 400 eieren G M Streng Haaitcecht A 63