De Vrije Pers, woensdag 11 juli 1945

Vrlgens A N P is 10 procent van deNedcrUndsrhc bevolking dakloos en heeftdit deel van onze bevolking alles verloren Prinis Bernhard heeft te Waflenlnflenaen gedenkplaat onthuld op de plaats wairin hotel De Wereld de capitulatie voorwaarden voor de Duitschers werden ondfr teekend Vandaag wordt het tia ect UtrechtAmersfoort weer in g ebruik genomen DÏSTRiBÜTIENIEUWS Halve liter petroleum op bonnen lU en R24 Het ministerie van Handel en Nijverheid maakt bekend dat voor de periode van V lull tot 4 Augustus in de provincies NoordHolland ZuidHolland n Utrecht op de bonnen 111 en R 24 de MG kaarten een lialven liter petroleum per bon verkrijgbaar is Voorinlevering der bonnen is niet toegestaan De petroleum is verkrijgbaar bij de petroleumverkooper M dedeeHngen voor den Handel Detaillisten dienen de bestelbonnen Kt 2 rood en blauw op Donderdag 12 Juli 94b bil den distributiedienst in te leveren Deze bonnen moeten allen per kleur afzonderlijk word in geplakt en met een ontvangstbewijs MD 24201 worden aangeboden Op denz ïlfden dag dienen tevens t worden ingeleverd eveneens met ontvangstbewijs M D 24201 de bonnen 65 der M Lj kaart aangewezen voor boter Deze in n Vlschvergaoningcn Vaoaf heden kunnen bij de politie gebouw Artl Leai tusscheu 9 30 n 1130 v ro wi er dagelijksche vischver lunnlngcn worden afgehaald kortë Iberichten op een door de Help Holland Couoal georganiseerde bijeenkonast waar Ko nlng George en Koningin Elisabeth tegenwoordig waren bracht een gehouden collf cte eea bedrag op vanf 20 000 De Help Hoi land Coun U is een Engelsche organisatie die zorgt voor kieeding schoeisel etc voor Nederland Volgens nog niet bevestigde berichten lal President Truman na de 4rit mogend hedenconferentie een bezoek aan Nederland en België brengen De oorlog in het verre Oosten Met een geweldige kracht woedt thans de ruchtoorlog boven Japan GJsttren deden meer dan 1700 vliegtuigen aanvallen op verschillende steden van het apansche moederland De Japansthe radio meldde dat de geallieerde Invasie in Japan was begonnen Japan is op dit oogenblik reeds zwaar gebombardeerd als Dultschland op het moment van de Invasie De Nederlandïche operaties bij Ballk Papan verloopen naar wensch De Australïers blliven vorderingen maken in de omgeving van Balik Papan geschieden in lO tallen levcring moet rantsoenen Op Vrijdag 13 dezer wordt een nieuw voorschot in toewijzingen uitgereikt van de artikelen bot rijst suiker en chocolade versnaperingen Detail istei dienen zich voor t et in ontvangst nemen hiervan te vervoegen bij de afdeeling Handel tusschen 3 H en 4 45 uur De Directeur Generaal van de Voedselvoorziening maaki bekend dat het publieK na 14 luli a s geen melk meer zal mov en betrekLen op bonnen welke voor dien datum bil den melkleverancicr zijn ingelevera Wanneer men na 14 Juli a s dus nog een tegoed heeft op reeds infeleveide bonnen mag dit niet meer worden fgelevetd In verband hie mede dienen zij die beschikken over rantsoenbonnen voor mellc u i uiterlijk op Maandag 9 Juli a s zooveel van deze rantsoenbonnen bij den melkleverancur in te leveren al overeenkomt met de hoeveelheid melk welke zij tot en met 14 juu wenschen te betrekken aangezien dearnaop leze bonnen niet meer zal wo en afge everd In het bijzonder wordt de aandacht erop gevestigd dat zij die in het bezit zijn ot lorden gesteld van tr bTS 20 1 welke bestemd zijn voor verbru s na 14 lull as deze bonnen lorgvuldip oeten bewaren Op r l TllZ van deze bonnen na 14 Juli de bun toekomende melk zullen ontvanpen zal naderworden bekend gembakt Gouda 11 lull 1945 De ondergeteekenden betuigen langs dezen weg httn hartelijken dank aan buren vrienden en bekenden tevens aan de muziekvereeniging D K A voor de belang Een beschaafd meisje kan in een geiin met v kinderen hier ter plnat e als hulsge 50 iarig Huwelijk e tot hulp van de huisvrouw orgenom n worden Prettige ep comfortabele omgeving Brieven onder nummer 1672 bureau van dit blad J BAAS T BAAS SmitI Op Woen8d a 13 Juli 1945 Iiopen ome 8 liefde Ouders ADRIANUS DEGENKAMP en E DEGENKAMP lJielsteln den dag te lierdenken waarop lij voor 12 laar in liet Huwelljls traden Dat Güd lien nog vele jaren moge sparen il de wensch van hun kinderen Arie Tonnie Sjaantje Jopie Marie Heden ontvingen wij het offldeeleberlcht dat in het concentratiekamp BergenBelsea op een ons oobekendrn dag In de mannd Maart 1945 is verleden nie dierbare H evbr ef m Oo dt H OQ twaarde Meer ZA CH RIAS DE KORTE Deken en Pastoor te Alphen a d Rijn In den ouderdom van 54 jaar Daar lijn aardsthe leven wa een opgang naar het altaar van God lal ilin eeuwig leven zijn een opgang naar den troon van God Rotterdam de Korte A W de Kortevan Doodewaard Gouda M de Vos de Korte A C de Vos Watermael bli Brussel Eerw Zr Willebi uda A de vorte stelling bij hun ondervonden Heorenstraat 131 Bodegraven Wed M de Korte de Vos Neven en Nichten Ondergeteekenden betuigen hun hartel dank nan het bestuur en de leden van de vereen Voor Jong Holland voor de feestelijke ontvangst bij hun behouden thulsk Onder 1uikers en gtrepafrieerden ven de Vierde Kade enden GraafFlorisweg Onderget betuigt hiermede zijn hartel dank aan familie buren en vrienden In het bijzonder aanzijn patroons de H H S den Hertog en Zoon voor de vele blijken van belaogst en de vele bloemen bij Hn behouden terugk in het viiderl C Schouten Ko mijnst 38 i Hartel dank aan famüe vrienden I bekenden bur n en de miiziekverI e nig voor de bultengew belangst Ibij mijn thuisVom st uit Dultschland ondervonden C Vergeer Snoystraat 4t Langs dezen weq betuig tkmijn hartel dank aan alle buurtgen mede namens mi n ouders vaor de ve e blijken van mede fven en de flnaiicicele regemoetk Juli 1945 A de Koning Oude Bosc h r eo Wie is In hft brzit van een Invalldewagentie n is bereid dit eens m de veertlm dapen voor een dag in bn ll l n af te staan Vergording in geld of natura b v branHhout wordt gaarne g j ven JONOHBOER Sophiastraat 36 AiMO BETER PWEFONDERWIJS OURNALISTIBKenPüBLIgTElT e fScIi Ïran cf S Ned en Corresp middenst Smaste boekhouden opl P i ACADEMIE VOOR INDIVIDUEEL 8CHR ONDERWIJS secretariaat LUSTHOPSTRAAT 6 ROTTERDAM Adres Conpon no 354 Gratis proefles leervak i Naam i BEKENDMAKING II hPt ledental van het HaBstrechtsche Feestcomité Ter aanvull ng van het ledemai ve art 5 van het hulsh l j Jt aas eerderjaHge ingezetenen U e verzekerd zijn d t D V R tjes In den zomer 44 zijn 3 uit Dul schland vluchtende Gouwenaars op de lijn Emden Winschoten door een Winschoter geholpen om over de grens te komen en tusschen WeencrBunde aan de cct trole te ontsnappen W llen genoemde Gonwenaars zich even bekend maken in b ieven onder no 1706 Bureau v d b d rb urc ttSa t te ventuee rrorr o ltrÖeer UH en DIVERSEN Te huur gevraagdeenongem Zit enSlaark et keuken of gebr v k uke Br o o l535 bureau van dit blad Hij is er weer Vorstmansstraat 31 Koopt ALLE soorten boeken 24 Ge cht doo ju6Erouw J v d w gelegenheid Br ond nr 1557 Bur v d bi G vo den in Maart op de Haastr Dekeen chanenwollen Handschoen Tegen advert kosten terug te bek op Fluw elenslogel 60 t meiale roekt dito Vriendin Lee titd 2224 Br ond nr 1565 B r v d blad Gevonden 66n donkelbla w P d t korten A A Cech TER RUILING paa nieuwe SwKt g moderne kleur m 36 voor m 37 of 38 Een p nieuwe l eren hee erp ntoffel v Schor r u 43 Ren dJnkerhl dam p nor w Damcascbocnenm 38 Turfmarkt ir