De Vrije Pers, donderdag 12 juli 1945

eren ht hun taak t zullen beroeps alsmede leren en kken als 3 Zijnde orden la zich in t hebben n zij zich an Mill ing volgt maanden officieren n vrijwil oor deze sbureaux t Leden eeft het s het ver t het in de vrlj trek naar lijkheden brek aao biljart ndeo tijd kkelings le andere artikelen ijdens de vergeten cederen t kunnen Gouda ichtlngra orpje bij nieuwe en Haag de L O St Jan s n Pater over Ie land één t Bres cht Men etten die 1 Schoenreparatie op bon Voortaan zullen er periodiek distributiebonnen voor reparatie van schoeisel geldig worden verklaard De z g klantenbinding komt te vervallen De schoenhersteller moet op de plaats waar het reparatiewerk we u t aangenomen voor het publiek duidelijk zichtbaar een lijst ophangen aangeveade hoeveel bonnen voor elke reparatie noodig zijn Hij dient het aangenemen werk binnen H dagen af te leveren Hij Is verplicht een ontvangstbewijs voor de bonnen af te geven De bonnen blijven geldig en kunnan hierdoor tot een gewenscht aantal worden opgespaard Zij mogen niot bij den schoenhersteller in bewaring worden geqeven Deschoenheritellers worden per circulaire volledig ingelicht Ophe£Bng van Blok 25 der Luchtbescher ming Het bestuur van Blok 25 heeft in de laatste vergadering welke gehouden werd in Central besloten tot liquidatie over te gaan Na eenige besprekingen onder leiding van den Heer Th D Boot werd met algemeene stemmen besloten het veroand materiaal te schenken aan het Roode Kruis Het overige materiaal is onderling verkocht en de opbrengst daarvan met het aanwezige kasgeld f275 overgemaakt aan Eereschuld en Dankbaarheid Wat er op Gouwe 123 werd gepresteerd lagcssonden Nu er alkrwege feeststemming heerscht over de thuiskomst van onze mannen mag er wel eens de aandacht op worden gevestigd wat er m de afgeloopen herfst en winter en ook in bet vroege voorjaar in het tehuis aan de Gouwe 123 voor deze mannen en ook voor tal van andere categoriën var oorlogsslachtoffers wera gedaan Door hun heldhaftig optreden hebben de Zusters Veth en Duin met hun helpsters en helpers duizenden aan zich verplicht Zusters gij hebt uw leven voor ons gewaagd U past hiervoor ons aller dank Oom Bart Den Haag Bioacopen gaan weer draaien Vanaf morgen zullen Schouwburg Bioscoop en Thalia Theater hun deuren weer voor het publiek kunnen openen Deze week zal er in belde bioscopen een Cineac programraa worden vertoond Voor bijzonderheden zie men de betreffende advertenties in dit nummer Publicatie van het A V A bijkantoor Gouda Heden Donderdag 12 Vrijdag 13 en Zaterdag H Juli wordt in de winkels van de Coöperatie Ons Voordeel Raam Karnemclksloot en Walvisstraat verstrekt t b v kindere geboren in 1945 en 1944 500 gram geoxydceril aardappelmeel t b v kiaderen geb in 1943 i 942 en 1941 250 gram geoxydeerd aardappelmeel tegen den prijs van f 0 48 f k g Stamkaarten van de rechthebbeade kinderen moeten worden meegebracht Na uitreiking vindt Mict plaats Voetbal Om den Bcvri dingabcker Programma Zoadag 15 Juli Groep 1 Gouderak Lekkerkerk Bergambacht Hapstreclit Moordrecht Schoonhoven Groep 2 D O N K Olympla G S V Waddinxveen O N A Bodegraven PISTRICTS NIEUWS HAASTRECHT Benoeming Wethouders Op voordracht van den Burgemeester zijn door den Commissaris der Koningin dezer provincie met Ingang van 27 Juni 1945 tot Wethouders der gemeeate Haastrecht benoemd de heeren Th A van Dijk en A Graveland beiden te Haastrecht Binnenlandsch Nieuws Wijziging Tribunaal Besluit In het Tribunaal Besluit is de wijziging aangebracht dat verdachten niet voor ten hoogste 10 jaren maar voor onbepaaldea tijd geïnterneerd kunnen worden Prof van Bemmelen die dit in een persgesprek mededeelde voegde er aan toe dat het aaar zijn meening wenschelijk was dat met het oog op den komenden winter veel verdachtea van lichtere gevallen uit de gevangenkampen ontslagen zouden worden in afwachting van hun berechting KORTE BERICHTEN In Joego Slavië zuilen in de komendeherfst algemeene verkiezingen vordtn gehouden Er gaan geruchten dat Churchill een dezer dagen een ontmoeting zou heoben met Franco Churchill vertoeft op het oogenbliKin Zuid Frankrijk Gisteren is tusschcn de geallieerdenvolledige overeenstemming bereikt over hetbestuur over Berlijn Elke 15 dagen zal eenandere nationaliteit het bewind overdcheelestad voeren Ook Frankrijk zal aan debezetting van Berlijn deelnemen Prins Karel van België zal zich vandaag per vliegtuig naar Saltzburg begevenom een onderhoud met zijn broer te hebben Alle officieren van het 7e Bataljon Belgische fuseliers hebben hun onwankelbare trouwaan den Koning betuigd Ook in Amersfoort is de scheuring inde Gereformeerde Kerk eea feit geworden Vrijdag a s neemt de brigade PrlniiesIrene afscheid van den Haag Zij zal een marsch door de stad maken en op de Lange Voorhout defileeren voor hun commandant Z K H Prins Bernhard Eind Juli begin Augustus zullen uit Zwitserland de eerste ondcrdeelen van barakken op Walcheren arrlvterea Deze barakken zuilen dienst do a als ondkrkomen voor de arbeiders werkzaam bij herstel vande dijken Dragers van brillen zullen zeer zuinigop een tweede oogpaar moeten zijn Nochglazen noch monturen zullen in de eerstetijd verkrijgbaar sijn In Amsterdam en Utrecht is het voorjeugdige personen beneden 18 jaar verboden zich s nachts tusschen 11 en 4 uur opstraat te bevinden Volgend jaar zal op ecnigszins normaleeierproductie kunnen worden gerekend Prinses Juliana zf l dit week einde inNewYork scheep gaan naar Europa Oorlog in het verre Oosten Gisteren vonden er bij Balik Papan op nieuw verscheidene landingen plaats die vlot verliepen De operaties verloopen naar wensch Ia Birma wonnen de Japanners bij een tegenaanval terrein Amerikaanrchc vloot enluchtstrijdkrachten beheerschen nu volkomen de wateren om Japan agden bij ven de aan T R van A van horborg van J est 46 remmirt enendaal sef en C ingcman t en A lovera en Faber Jong 67 uli I F St JOIEF PAVILJOEN GOUDA Het doet ons genoegen te kunnen mededeel en dat met ingang van 16 Juli a s het St Jozef Paviljoen afd Ziekenhuis weder voor de opnamen van allerlei patiënten geopend is Onze Sneciahsten Dr Ph NYST Chirurg en Vrouwenarts en Dr Q WILBERTS Internist hebben zoowel Klinisch als Poliklinisch hun werkzaamheden hervat De Polikliniekuren zijn als volgt Dr G WILBERTS Fondsleden Maardc g 9 10 u Dinsdag 2 3VjU Donderdag 9 10 u Vrijdag 9 10 uur Dr P BELGRAVER en Dr G J SWART Donderdag 8 10 10 u Neus Keel en Oorart tienDr M KOSTER Zaterdag D N SPEEL AN Vrijdag Oogarts 9 10 uur Kinderarts S z Vs Dr C Ph SCHOKKING v Particulieren 9 9V2 uuj Huidarts fl V Fondsleden 9V2 10Vi Polikliniek en Spreekuren Dr Ph NYST zullen in verband met diens werkiaamh voor de a s Keurlngsraad nader worden bekend gemaakt GROOTE OPENBARE BIJEENKOMST Gtorganisssrd door de L O Landelijke organisatie voor hulp en steun n onderduikers op DONDERDAG 10 JULI 19 30 uur precies in deGroote of St Janskerk Sprekers FRITS Ds F Slomp ea LODEWIJK Pate L Bleijs Onderwerp De geestelijh e achtergiorid van het v rze Toegangsprit 25 cent KaaiUn af te halen t de plaatselijke L O Voor Gouda aan hat L O B eau Burg Martcnsiiagel 103 en aan het Bureau van de Vrife Pers Matlit 20 Gouda N V Recderij DE IJSEL vh c g a Gnrden Goederendienst Gouda Rotterdam v v Van GOUDA Turfsingel Dinsdag en Vrijdag 6 30 uur v m Vaa ROTTERDAM Oosterkadc Woensdag en Zaterdag 12 uur