De Vrije Pers, vrijdag 13 juli 1945

Uitgave van Ie Maintlendral Het Parool Ons Volk De Vri e Gedachte Vri Nederland De Waarheid en NIeuwsorgancn Weekabonnement 25 et Losse nummers 10 et No 167 VRIJDAG 13 JULI 1945 DE VRIJE PERS OFFICIEEL MEDEDEEUNGENBLAD VOOR GOUDA EN OMGEVING Redactie L A V d Steenhoven Mr A A J Rijksen Adm t M van Loon Bureau Markt 20 Gouda Tel 3098 Drukkes Drul krii Vcrzl l Gouda Hedenavond 9 uur zal Minister President Ir W Schermerhorn voor da radio spreken Het ligt in de bedoeling dat hij zirh elke week op denzelfden dag op hetzelfde uur door de radio tot het Nederlandsche volk zal richten Zonder bon en op den bon Gisteren hielden pohtie en B S controle op de plattelandsbewoners Zij wisten beslag te leggen op een aantal kazen 100 eieren 2 hammen 10 pond boter aardappelen en ca 10 pond shag Een motorfiets werd in beslag genomen daar de bezitter ervan zonder rijbewijs reed en bovendien werden er 20 personen bekeurd wevjens het niet bij zich dragen van hun persoonsbewijs Buurtvereenigingen opgericht In de Heerenstraat is de buurtvereeniging opgericht Door Eendracht Sterk Het bestuur bestagt uit de volgende heeren B J v d Ree voorz J J de Jong penningm en B V Wijk Heerenstr 14 secr Klein maar Dapper heet de onlangs opgerichte buurtvereeniging der bewoners van de Stoofsteeg Het bestuur bestaat uit de volgende personen A Verweij voorz penningmeesteresse T Lugthart secretaresse C de Bode Stoofsteeg 14 Bewoners van de Vorstmanstraat richtten een buurtvereeniging op Door Vrede Vereenigd waarvan het dagelijksch bestuur bestaat uit de heeren v Kersbergen voorz C IJsselstein Vorstmenstr 31 secretaris en W V Os penningm Lezing ds Kerm Knoop Woensdagavond hield onze oudstadgenoot ds H Knoop thans predikant te Delfshaven in de Christ Geref Kerk een lezing over zijn belevenissen in het concentratiekamp te Dachau bijgenaamd de hel Met de grootste aandacht volgde de groote schare den predikant op zijn smartelijker lijdensweg en dien zijner lotgenooten We kunnen er haast geen voorstelling van maken hoe ontzaglijk groot dat lijden is geweest Maar Zijn Eerw wilde niet beklaagd worden Roerend schetste hij de wonderlijke leidingen Gods en de kennelijke gebedsverhooringen zoodat deze ware evan gelisatieverkondiging eindigde met grooten dank aan Hem Die hem nn r eer in staat stfelde de kansel des Zondags te betreden Jammer was dat zoowel de deuren van de Groote Kerk als die van de Geref Kerk voor dezen dienaar des Woords gesloten waren zoodat honderden belangstellenden door gebrek aan plaatsruimte niet aanvvfezig konden zijn Uitslagen Darclust A v d Berg G J Brrbier M Zijlstra A d Fra ikrijker V Srhouten M Vermeulen P Tom H V Eik J Backer J L Bol afgebr W Verhoeven A Kooi 2 0 S J Schrooder A v Beuzekom 0 2 P Zwart H V Haaren 2 0 het corps hier nog meermalen con 7 i i tact zal zoeken met de relaties welke Zw nt es ager gepakt tijdens de aanwezigheid zijn gemaakt In Gouda is de Rotterdammer Bmeenden wij die medewerking te in arrest gesteld verdacht van rijmoeten toezeggen j wieldiefitallen H Haaren F Abbee De Brokstukken ¥ dezen tijd De goedereninzameling II Betreffende de behandeling van de ingezamelde goederen is het wel interressant het v jigende mede te deelea De Firma Termeulen stelde haar magazijn ter beschikking voor de opslag en sotteenng van de ingeaemelde goederea Wat daar niet meer kon worden opgeborgen vond CD onderdak bij de Firma Bruns De textielgoederen welke hier mogen worden verdeeld worden opgeslagen bij de fa Vroom 6 Dreesmann De Ie etage is geheel aan ons afgestaan en het is een lust om te zien hoe alle vakken weer gevuld worden Aan de leiders en het personeel van deze zaken een woo d van hartelijken dank voor hun medewerking Deze is voortreffelijk Zender een der gelijke vakkundige behandeling hadden wij dit werk niet onder de knie gekregen Zoowel voor de inzameling als voor de sortcering hebben wij van velen belangeloos de medewerking verkregen Een piochtig staaltje van saamhoorigheid De stemming is voortreffelijk en er wordt hard gewerkt Het aardewerk dat is afgestaan wordt nu reeds vakkundig verpakt en staat dus aanstonds klaar voor de verzending Het is een prettig gevoel dat op eerste aanvraag een groot aantal kisten direct kan worden verzonden Dit verpakkingsmateriaal werd o is door verschillende firma s belangeloos afgestaan alsmede de vaklieden die de verpakking verzorgden Andere artikelen als meubelen lampen klokken schoenen kachels en emaille ondergaan een deskundige behandeling zoodat wij overtuigd zijn dat bruikbare dingen worden verzonden Van meerdere zaken ontvingen wij prachtige zendingen hetgeen ik gaarne ter navolging aanbeveel Ik denk daarbij in de eerste plaats aan speciaal Goudsche industrieën zooals meubelindustrie en aardewerkfabrieken Een aardewerkfabriek gaf reeds een mooi voorbeeld Tot slot nog een enkel woord over de wijze waarop wij de stad Venlo hebben geadopteerd in zooverre dan als Gouda in staat is met het ingezamelde te kunnen helpen Direct na de bevrijding is hier voor hulpverleening gestationeerd het Hï hulpcorps van het Nederlandschf Roode Kruis uit Maastricht Gedurende de 8 weken dat dit corps hier gewerkt heeft is er veel goed werk verricht in Gouda en omstreken Thans verkent dit i orps hulp in Venlo Ons werd de vraag gesteld of wij onze medewerking wilden verleenen door de verzamelde goederen voor deze stad beschikbaar te stellen Gezien de resultaten welke dit cotps hier heeft bereikt en in aanmerking genomen dat het hoofd van Als middel om door een tegenprestatie dit corps te eeren juichten wij deze aanvraag ten zeerste toe Den districtsleider van de goedereninzamelingen hebben wij deze aangelegenheid voorgelegd die zich met het plan volkomen kon vereenigen Venlo had plm 20 000 inwoners tegen Gouda plm 35 000 Geheel kan Gouda dus niet helpen maar wel zooveel mogelijk Als wij bedenken dat 75 pCt van de stad vernield is met alle hebben en houden daarin dan kunnen wij ons onze gelukkiger omstandigheden niet beter waardig maken dan door zooveel mogelijk goede spullen af te staan Wij moeten tegenover Venlo een goed figuur slaan Iedereen bedenke zich dus nog eens Wij zullen de goederen gaarne afhalen als het moet per verhuiswagen of wagens HARMS Voorz Nederl Volkaherstel afd Gouda STADSNIEUWS Mededeeling aan evacué s In Gouda vertoeven een aantal evacué s uit Arnhem Ammerzoden Ede Eist Hedel Resteren Renkum Tiel en Wageningen In het overgroote deel van deze plaatsen is de loestand zoo dat het daar letterlijk aan alles ontbreekt Getn huisvesting waterleiding materialen transportmiddelen leveiiimiddelen vaklieden kortom er is niets aanwezig wat voor den opbouw en een eenigszins normaal huishoudelijk leven noodzakelijk is Hier moet practisch van den grond af aan begonnen worden Zoolang er niet vast staat dat er een woning beschikbaar is of althans eenige woonruimte beschik baar is dat deze dan al niet door den bewoner zelf op primitie ve wijze bewoonbaar is te maken de omgeving niet besmet is de riooleering en de waterleiding functioneeren en de aanvoer van voldoende levensmiddelen is gegarandeerd zoolang is het onverantwoordelijk en ondoenlijk het tijdstip van den terugkeer anders dan docr het gemeentebestuur te doen bepalen Keert men op eigen gelegenheid terug dan staat de bevolking grooter en ernstiger moeilijkheden en rampen te wachten dan zij vóór dezen tijd hebben moeten doormaken Men wachte dus de oproepen in pers en radio af Eigenmachtig de terugreis aanvaarden kan slechts op biltere ontgoocheling uitloopen De terugkeer der evacué s zal door de autoriteiten worden bevorderd met die voortvarendheid welke de omstandigheden Me hts even toelaten De huidige moeilijkheden der geëvacueerde bevolking worden volkomen begrepen doch nood breekt nu eenmaal wet De Goudsche Waterleiding Maatschappij Het sedert de bevrijding function neerende College van Burgemeester en Weihouders dat gelijk bekend tevens de bevoegdheden van den Raad uitoefent heeft dezer dagen een beslissing moeten nemen inzake de vraag of de Gemeente gebruik moest maken van het haar in de Concessie der N V Goudsche Waterleiding Maatschappij toegekende recht om vóór 1 Juli 1945 te verklaren dat zij het bedrijf der Maatschappij aan het In dit geval zou de concessie met het einde van het jaar verloopen Zou de Gemeente daarentegen deze verklaring niet afleggen dan zou de loopende concessie met 10 jaar worden verlengd Deze kwesMe is zooals men zich herinneren zal in de jaren 1940 41 reeds door het toenmalige gemeentebestuur onder het oog gezien en wel omdat het toen juist in het belang der Gemeente werd geacht dat zij in 1945 niet voor deze keuze zonder meer zou worden gesteld Er bestiid n l eenerzijds en in het brijzonder om principiëele redenen een neiging om het bedrijf t z t te naasten maar anderzijds speelde vooral eet rol het feit dat de bepaling betreffende de schadevergoeding zoo vaag was dat de kosten eener naasting zeer verschillend zouden kunnen uitvallen Er zij n daarom Uien onderhandelingen gevoerd over een verleng ng van de concessie tot 1965 waarbij dan een scherper omlijnde naastingsclausule zou worden opgenomen en voorts ook reeds dadelijk ingaande voordeden voor de gemeente en de gebruikers zouden worden bedongen Het leek in 1941 of de Gemeente en de Maatschar pii hierover reeds overeenstemming hadden verkregen toen een kink in den kabel kwam en de onderhandelingen werden afgebroken In de oorlogsjaren heeft geen verder overleg over de naasting dan wel verlenging van de conces sie plaats gevonden Het na de bevrijding opgetreden college stond nu plotseling voor de vraag welke men iuist in 1941 had willen vermijden En er was bovendien geen tijd om grondig na te gaan of en in hoeverre de gebeurtenissen der laatste vier jaren wijziging in de situatie hadden gebracht Daarentegen waren nog enkele nieuwe factoren van onzekerheid het probleem komen bemoeilijken Het actueel gevrorden vraagstuk van de prise d ean waterresetve wa onopgelost gebleven en de vraag of etn rijks concessiestelsel zal worden ingevoerd en welke gevolgen dit op de verhoudingen te Gouda zal hebben kon nog niet beantwoord worden 2 0 1 1 1 1 1 1 Burgemeester en Wethouders hebben nog aan de Maatschappij voorgesteld om in onderling overleg het tijdstip der beslissiny en der event naasting met een jaar te verschuiven Zoodoende zon tijd voor onderzoek en beraad gewonnen worden De Maatschappij heeft echter zulk een verschuiving der data op iuridi sche gronden niet wel mogelijkgeacht Ondei deze omstandigheden heb 2 0 ben tenslotte Burgem en Weth