De Vrije Pers, maandag 16 juli 1945

rantsoenbonncn als men aanneemt dat mcij gedurende zijn verblijf buit in de proyinclc Noord Holland ZuidHolland en Utrecht zal noodig hebben Uiteraard moet men hierbij aantooiien dat men op reis gaat De rantloenbonnen voor voedingsmiddelen zeep soorten eo tabak welke in iet Westen drs Landi Aordcn uitgereikt n geldig in het gehpclc land Anderzijds ijn de rantsoenbonnen voor deze artikelen welke In het Oo iten en het Zuiden des r ands worden uitgerelk t eveneens in het geheele land geldig De verschillende rantsoenbonncn jijn als volgt kenbaar De In het Westen des ands uitgereikte bonnen zijn groen en dragen in den linkerof rechterbovenhoek den datum 20 1 45 De rantsoenbonnen in het Oosten en Noorden des Lands uitgereikt zijn eveneens groen doch dragen geen datumaanduiding Op de rantsoenbonnen in het Zuiden des Lands uitgereikt komen in den ondergrond de letters B N G voor en in den linkerbovenhoek de aanduiding 45 De kleur dezer bonnen is verschillend naar gelang van het artikel Bon 112 voor schoenreparatië Het Ministerie van Handel en Nijverheid deelt mede dat bon 112 rood en blauw van de MG kaart In de provinciesNoordHoll 3nd ZuidHolbr d en Utrecht geldig Is verklaard oor h t doen repareeren van schoenen met een hoeveelheid leder van 25 gram Het publiek dient ita bon eerst dan bij den schi enhersteller In te leveren wanneer laatstgenoemde verkl i jrt in staat te zijn de reparatie bijvoorbeeld binnen veertien dagen te kunnen verrichten De geldigheids duur van boveogenocmden bon is onbeperkt daar deze saraen met later aan te wijzen bonnen bi den schocnhersteller kan worden ingeleverd voor het doen verrichten van grootere reparaties De aandacht wordt er met nadruk op gevestigd dat bon 112 geen i q vóórlnleveringsbon Is Correspondentie over deze schoenreparatlercgellng dient ge richt te worden aan het Rijksbureau voor Huiden en Leder te Amsterdam of de Vnk groep OFFICIEELE PUBLICATIE Aaavraflen edelataal gmldlghcid IjzerboDa Aanvragen tot het verkrijgen van een aan koopvergunnlng voor edelstaal moeten niet meer vla het Centraal Bureau Edelstaal te Rotterdam en den ccntingentbeheerder ingediend wcaen bij het Rijksbureau voor ijzer en staal doch alleen via den contingentbeheerder De s aalleverancier moet op het aanvraacforniulier de verklaring leekenen dat KENNISGEVING Hiermede brengen wij ter kennis dat onze firma sinds October 1939 nleta aititaande heeft met MUROPLAST i Het Is ons gebleken dat wl geheel ten onrechte daarvoor worden aangezien LAMBRILUX BETONEMAILLE Pa fJ V d Draay en Zn Pk V d Drauij 3urg Martensslugel 9ü P ƒ V d Dreaij Sophlastraat 106 WEER TE LEVEREN onze bekende FLEUROP Behangselverf m POTTEN VAN 5 K G C V H TER MEULEN Kleiweg 25 Gouda Hiermede betuig ik mijn hartel dank aan familie kennissen buren en de muzlekvereen De Korte Akkeren voor de vele blijken van belangst bif mijn behouden thui ik uit Dnitachland ondervonden G Bloot Bockenbergstr 88 Voor de vele blijken van belani t ondervonden bij mijn terugk uit Dultschl betuig ik rijn hartel dff k A R Klever Roozendaal A58 Haastrecht Lanfs dezen weg betuig ik mijn hartel dank voor bewijzen van belangst en de vele bloemen van vrienden en buurtgen en demuzik huldi iing onderv bij mijn terugk in het vaderl A J M Snoek Liisterbesstraat 17 Gevraagd Winkeihuia of wooBhais met flinke werkplaata eventu jel te rullen met een huis aan Jen rand van de stad KOEKOEKSTRAA f 38 B J Scholteit Otten Verloskundige Thans dagelijks spreekuar van 2 304 uur Attesten voor extra rantsoenen a s moeders afgifte na 3i maand zwangersckap Verpilclit Teriekertien wr deB voor fondtrel cnlna ook In liet St joaeph PavHloea geiiolpen CHEF DE BUREAU Chembeh Cosmetiache Fabriek vraagt vooi directe indiensttreding Chef de Bureau Vereischten representatieve verschijning dipl boekhouden moet vlot kunnen correspondceren in dt moderne talen Godsdienst R K leeftijd 25 35 jaar Uinlullend aclinflelilke sdllcllHtic3 worden onder uttvoerlfje vermelding vnn leveniloop etc IngewRfht nau f ne adfen Postbus I to Bodegraven Onzen dank aan allen die van hun attentie blijk hebben gegeven bij onzen terugk uit Dult schland Hugo en Jan da Helde F W Reitzstraat 2b Gevraagd in klein gezin te Waisenaar FLINK MEISJE Zich te ve vc gen bij Mevr 8R0NKHORST Kanaalstraat 27 Gouda Net persoun zoek h ilshoi dster i eftijd 30 35 j Ook huwelijk eventueel niet utgcsloten Bricv onder No 1705 Bureau van dit blad INLICHTINGEN gevraagd over COkNEUS V d VOORDEN het laatst gezien te Mulhelm aan de Donau September 1944 V d VOORDEN Molendijk l jH Krimpcu aoii de Lek Hicrn ede ini nk ik aan alle belanghebbenden bekend dat het overzetvcer tuaachen Gi odkBde en Nieuw Vaor dcor Oiij is overgenomen van den ht er J Verbruggen B V LEEUWEN Knip Actieve Agent vcrtcgeawoordigcrs gevraagd door ingevoerden zaadhandel Bekendheid met tuinbouw strekt tot aanbeveling Br no 985 aan Boekhandel K TER BURG ie Alkmaar DISTRJBUTIENIEUWS NIEWB niSTHlBUTIBKAARTEN blnoenkort ziilten de distrlbutiodiensteo üvcrQaaa tot uitreiking van de vijfde noodkaarr en van de inlc iveiicn 508 De diensten lullen plaatjclijk bekend maken op welke dagen deze bescheiden uitgereikt zullen worden De uitreiking raoet op 4 Augustus a s voltooid zijn Öij het afhalen der bescheiden moet Dsen ziln tweede distributie stBmkaarl meebrengen en bovendien bon D 07 rood of blauw van de MG kaart afqeven De 5e noodkaart zal als volgt worden uitgereikt Doodkaart 5A aan per soncn geboren in 1910 of v oeger noodkaart 5Ö sao personen geboren in een der jaren 9 t m 1945 Het inlegvel 50S wordt als volgt uitgereikt Inlegv GA 508 aan personen geboren in 1924 of vroeger inlegt GB 508 aan personen geboren In en ier jaren 1925 t m 1930 inlegv GC 503 aan personen geborea In een der jaren 1931 t m 1910 Inlegv GD 508 aan personen geboren In een der jaren 1941 t m 1943 Inlegv GE 50S aan personen geboren In tiet jaar 1944 of later Op de stamkaart zal bij uitreiking van een Inlegvel het valtje Inlegvellen A 6 en bij uitreiking van een 5e noodkaart het vakje 507a van een aantcekenlng worden voorzien Ofschoon het voornemen bestond leeds nu over te gaan tot uitreiking van een noodkaart aan vier verschillende leeftijdsgroepen kan dit voornemen ditmaal nog niet tot uitvoerlag worden gebracht Eventueele afzonderlijke rantsoenen voor kinderen zullen echieif aangewezen worden door gebruikmaking van daarvoor bestemde bonnen der desbetreffende inlegvellen Ruiling bonkaarten De directeur generaal van de Voedselvoorziening maakt bekend dat zij die zich uit de provincies Noord Holland Zuid Holland en Utrecht naar één der overige provincies begeven lich op de hieronder aangegeven wi ze van levensmiddelen in die provincies kunnen voorzien Wanneer rnen voor korten tild loodat ruiling van bonkaarten niet noodig ij buiten een der bovengenoemde provincies wenscht te v rWl ven moet men zich tot den distributled enst van de gemeente waar men In het bevolkingsregister is ingeschreven wenden ten einde aldaar zooveel van de ge dig verklaarde bonnen der MGkaart te rullen gen Ds en Mevrouw 1 H SMIT DUYZENTKUNST Simon fteveti kennis van de jjehoorie van hun Zoon DICK Wildervank P Juli 1945 28 Juli a s hopen onze lieve Ouders I L VERBEIJ en A G VERvlEIJ Vergeer den dag te herdenken van hun Zilveren Huwelijksfeest De gezongen H Mis van dankbaarheid zal gehouden worden op 1 Aug teS to uur In de Parochiekerk van de H H Petrus en Paulus Hun dankbare kinderen Nard Annie Niek Reeuwijk Oud keeuwijk C 36 Op 30 juli as hopen onze geliefde Ouders J GROENENDIJK en M GROENENDIjK Domburg bun 25jaripe echtvereeniging te herdenken Dat zij nog lang voor ons gespaard mogen blijven is onzen hartelljken weosck r oel en Llen Nel biea ea Keel Jda Gerrlt ïit Bep Niel Lldy Gouda 16 uli 1945 Du Toitstr 1 Gelegenlieid tot feliclteereu Doodeidag 26 uU van i J luir in testaurant De Qeurnklolc Matlfl 10 log St Anthonleatr Od 21 juli a s hopen mijn geliefd oadeis den dag te herdenken waarep zij voor 30 jaar in het huwelijk faden Hnn dankbare zoon HENDRIK V d STAM Langs dezen weg betuig Ik medt namens mijn vrouw ralin hartel dank aan familie buren kennissen en In het bijz aan de muzlekver voor de uardige attentie mij bew bij mijn thuisk uit Duit schland J H v Kooten O de Boompjes 41 KORTE BERICHTEN Men heeft een aanvang gemaakt met het herstel van de verminkte bevolkingsregisters De gegevens verkre i n door de uitgifte van noodstamkaprten en door den terugkeer van gerepatrieerdïn bcwijien goede diensten Er znl spoedig een regeling bekend worden gemaakt betreffende het in wisselen van vervalschte persoonsbewijzen en van persoonsbewijzen met een J oor een goed exemplaar Volgens een verklaring van Min van Acker zal koning Leopold noch afstand doenvan den troon uoch in de naaste toekomstin België terugkeeren Prins Karel heeft hetontslag van het kabinet niet aanvaard Italië heeft gisteren den iorlog aan Japan verklaard Italië wil aan den vooravonii van de conferentie van Potsdam uitdrukking geven aan haar vast besluit testrijden tegen agressie en imperialistisch militarisme In Rotterdam is de Batavier II gearriveerd met 75 Ncderlandsche zeeliedenaan boord die gedurende den oorlog voordt geallieerden hebben gevaren De krujscr Augusta die met President Truman aan boord op weg is naar Europa heeft de helft van de tocht afgelegd Radio New York meldt dat Elsenhower zal deelnemen aan de conferentie te Po iam De derde Amerikaanschc vloot heeft 5 weken geleden tengevolge van etn typhoonrneer schade opgeloopen dan de Japansrl e loo haar ooit heeft kunnen toebrengen Minstens 2 schepen werden beschadigd Dinsdag as ral de Valera een offirieele verklaring afleggen over zijn mededecling dat Ierland een republiek Is m a w dat Ierland zelfstandig Is De Irish Republiek Army de Icrsche terroristenorganlsatis schijnt dedoodstraf tegen de Valera te hebben uitgesproken In alle bevrijde gebieden zal het voedselrantsoen op 2000 calorieën per dag worden gesteld het aangevraagde staa uit zijn voorraad levjrhaar is Alle vóór 8 Mei 45 afgegeven vergunningen voor edelstaal zijn ongeldUj geworden De door het tijdelijke rijksbureau voor ijzer en staal te Tilburg verstrekte Ijjerbon bewijzen van overdracht en vergunningen blijven tot en met 31 Aug 45 geldig N i dezen datum kan men genoemde distributlebeschelden niet meer voor het plaatsen van bestellingen gebruiken Kaasprijzea Van 15 uli 1945 af mag alle kaas ten hoogste tegen de in art 7 onder II en III van de Prijzcnbeschikking 1942 Zuivelproducten genoemde prij n worden verkocht i leze maximurapnjzcn ilirper k g netto a volvcttc kaas detaillist f 1 45 consument f l O b alle soorten 40 plus kaas al of nietvoorzien van kruidnagels en of komijn metuitzondering van de soort genoemd onder cdetaillist f 1 30 consument f 1 55 c 4S plus Friesche nagelkaas en zgn kanterkaas 40 plus voor zover deze kaaslïeantwoordt aan de voorwaarden en elschenten aanzien van vorm bereidingswijze envochtgehalie detall st f 1 45 consumentf 1 70 d alle soorten 20 plus kaas al of nietvoorzien van kruidnagels en of komijn metultzcnderirg van de soort genoemd onder edetaillist f 1 Ü5 consument f 1 30 e 20 plus fabrieks Leldsche kaas voorzien van hst opschrift Leldsche kaas en 20 plus Friesche nagelkaas alsmede zgn kanterkaas 20 plus voor zoover deze kaaibeantwoorJt aan de voorwaarden en eischenten aanzien van vorm bereidingswijze envochtgehalte detaillist f 1 20 consumentf 45 f Boeisn Leldsche en Delftsche kaas voorzien van het opschrift Boeren Leldsche kaas Boeren Delftsche kaas of het embleem Leiden Holland met twee gekruiste sleutels voor de leden van de Vereeniging tot bevordering van den expcit van Boeren Leldsche kaas Detaillist f 1 40 Concument f 1 65 Gedeeltelijke de blokkeeriog Voor bepaalde grcepen van personen zal een de biokkaering van de f 100 biljetten pl iats hebben Voor bijzonderheden zie men ons nummer van morgen De maTlmumprijzen voor den detaillist gelden franco plaats van bestemming fraoco station of kade bij spoor of bootverzei ding of franco huis bil andere verzending inclusief verpakking Bij verkoop door den detaillist In hoeveelheden kleiner dan 1 kg mogen de prijzen niet worden verhoogd De prijzen gelden voor jonge raarktrijpc kaas en voor belegen of oude kaas van zeer goede kwaliteit Voor kaas welke niet van zeer goede kwaliteit Is qeldt een zoodanige lagere prijs dat een redelijk verschil behouden blijft kinderen vraagt T ttn ol Echtpaar zncdc te huur ongeneubilecrde ataapkamer met gebruik van keuken of vrii gedeelte Brieven onder lette K Bockh Verschool Dubbelt Buurt Ruilen 2 paar kinderschoentjes lage en hooge m 24 voor mcisjesschocncn m 29 of 30 Heden zijn wij weer telefoniscn aangesloten onder nummer 2657 Blcctro TecbniBcb Bareau D BLOOT Flaweclensiodcl 69 DA P tjes F W REITZSTRAAT 35 De afd Goudj van hetl v H vraagt voor d cursussen oorhef Middenstandsdiploma Algemeene Handelskennis een Leeraar PERSONEEL GEVRAAGD een nette Huiibciudstrr f ypad 16 Aannieldrn na 6 uui Melste van 8 30 tot 3 uur of werkster 2 fi 3 maal per week Mevr d Me r Kru rrl 124 Werkster vao S 12 h voor I a4 2 dagen week Adtei Vitdebnt Kattenslage 95 Mrt Meltje voor de morgeauren Mevr H Scbiere Mr D v Keuadeastr 38 TE KOOP BEVRAAGD I een WaflCBvacht of ttusien P C Botliilr 19 TE KOOP AANGEBODEN Roode Witte eii Gele SavoyeVoolplanten Spiulfkool Boerekool en G oenckootplent Preiylanten Knolraapplanlen P RomtlO HcercDitr 10 Gouda of Ptaltew ReauwIJk Hoods happeninüichffi vaoaf f 6 75 Papiertouw voor divïf e deelclndcn De Ster NaaiftNtinat 5 Cl tapend van 10 12 o 7 4 uur TER RUILINI een piar In g tt datntflflchoenen nt 3S VOO ern r 11 rn i li met pi hak tn iO en con n f tneasth m 3H v andered ucKl i i 1 1 od I C BolhHr 2 ÜIVERSLN Uil fict rnnm r rwi gtljordiiurtlcr ii d Vfilor j f a brume pnrt tnunnaie In de IlrerFH tirfl it of Bonrliv eg Anr denken Terug te ItCEorgeu Hcertnolraat i a f maat Mnui rV gaande 1 MduiIh amhoclittL hool ltn ig edi i Mti Tegen hcltoning terug te ic i bil i Wolvers Steveniitrnnt V echt o aan de Ambachtacliool w Cjud Brieven te richten acrt den Secretaris G W AbERSON v SwiPtens r 22 Paedagogisch en Psychologisch advies inzake Beroepskeuze School ca Karaktemoeilijlchedcin ok teiten M Th verhoef Leeraar paeilego iek M O KRUGERLAAN 3 GOUDA Te iprekea Maandag ea Vrijiaoavood na 7 uur of volgcDi tchrlttelitk overccokoniit Gevraagd een flinke Vcrkoopstrr en een leerling vcrkoopater tn Luxe brood en Banketbakkerswinkel Brieven onder letter H S W Bureau van dit blad d Itlauw rokje met tHnll nHuygenietr 9S Ter ruiling aangeboden 1 paar zwarte damesschoenen m 36 in yocden staat aor 1 paarjonqensschocnen m M i lOUBERTSTRAAT 182