De Vrije Pers, woensdag 18 juli 1945

jKinderuitzcnc i Hedenmiddag on i i e x k e cns het berlchtt dat de II nLl n il cn Un uaac Denemarken tot iiadci te bcpjicn la cn i uitgesteld OFFICiEHLE H e wederverkoopcrs cïiemn Cc handelen net de bonnen 111 en i In verband met de vcrLLu riy met ingang van 9 Juli IVi v i de br nncn i i rood en blauw en P v cc T G k lart voor het tijdvak van j cm r c 4 Augustus 1945 in t c I o i ci l Joo dHolland Zuid Holland er Ulreclit voor di n aankoop vao een halve Kier petroleum per bon dime het onderstanr i De peroleumverkoopcr p t de van het puoliek ontvangen bonncii op cppljkvclicn de verschillende soorten ic ir cr logcn bijelkaar op één opplakvtj v c rrfcn ccplakt doch gesoorteerd naar ur cor cii levert deze bij den Dlstrlbutiedlcti t In Icficn toewijzingen Hiertoe zal dagclijhs d gelegenheid worden gegeven Deze Inlevering dient te Bc clücclen in veelvouden van 4 bonnen met ccn minimum van 40 bonnen Restantbanncn kunnen bi latere bonaanwijzingen terciaic i met nieuwe bonnen worden ingeleverd De toewijzingen welke de DistributiedicDtt verstrekt zijn voorzien van cca distributiezegel en het stempel van ó n citricbutic dienst aan voor en achterzijde Op de toewijzigingen komt geen vervald itun voor De wederverkooper begeeft zich met de door hem ontvangen tocwijzlugcn voer verdere herbevoorrading naar den nctrolecmgroothandelaar De Directeur Generaal van de Voedselvoorziening maakt bekend dat ij die nog rantsoenbonnen voor melk 20 3 in hun bezit hebben op deze bonnen evcpal s tot dusverre 2 liter melk kunnen betreklicn De Directeur Generaal van de Vocd ïelvoorziening vestigt er de aandacht op dat de margarine en het vet welke jedu Cnde de week van 15 t m 22 Juli a op de eoquÊte forrnuIier met verzoek het formulier na beantwoordihy vau de gestolde vra en ongefrankcerd tniig te zenden Nederlanders v ic tille krl igfn en standen die voor de te houden enquêtes belangstelling hebben kunnen bij liet CB D Amaliastraat 3 te s Gravcnhagc ccn foldertje aanvraficn wHdrin fe h zen i i hoe iedereen kon medewerken Het C B D 2 il ook gaarne contact opnemen met personen die tot een verder gaande medewerking bereid zijn Verder houdt het C 3 D ïich aanbevolen voor opmerklngea wenken n critick BUITENLA ND Massaarrestaties in Duitschland Het hoofdkwartier van het Amerikaansche Uger heef gisteren medegedeeldt dat ca 50 000 nazis de laatste twee maanden door formaties van den amerikaanschen veiligheidsdienst zijn opgepakt De arrestaties duren vooit in een tempo van 700 per dag Zij betreffen oorlogsmisdadigers leden van de Gestapo en andere elementen die verdacht worden van schade te kunnen berokkenen aan de openbare veiligheid Al deze arrestanten werden opgesloten in gevangenissen of interneeringskampen De Koningskwestie in België De Belgische kabinetsziltingen gisteren gehouden hebben tot gevolg gehad d t de 6 katholieken uit het kabinet van 6 ministers zijn getreden ls reden werd opgegeven dat de katholieken niet langer kunnen samenwerken met andere partijen in het coalitiekabinet welke partijen zij het op verschillende wijie teqen den Koning zijn Nadien las van Acker een brief voor van Koning Leopold aan den Prins Regent waarIn hij schrijft dat hij het huidige kabinet niet reprentaticf acht voor hn volk Hij wil ii n beslissing gronden op de uitgesproken volkswil Nadien bracht van Acker een wetsontwerp ter tafel dat tot uitdrukking brengt dat de Koning zijn con ititutlonecle functies niet kan hernemen totdat de Kamer en de Senaat verklaren dat Hij niet langer In omstandigheden verkeert die Hem het regeeren on mogelijk maken De Belgische Kamer van Afgevaardigden heeft dit wetsontwerp gisteren met 98 stemmen voor en 6 tegen en 32 onthoudingen aangenomen De wetgevende commissie van de Belgische Kamer nam het amendement van de regeering aiin waarbij bevoegdheden van de regeering werden bevestigd met 30 tegen 8 stemmen KORTE BERICHTEN President Truman is door Churchill enStaün uitgcnoodigd om de conferentie teleiden De algemcenc opinie is dat na de besprekingen van de Big Three Rusland aanJapan den oorlog zal verklaren De conferentie van de Big Three inBerlijn is gisteren om 5 uur begoanen In Amerika rullen in October tweepersoons particuliere vliegtuigen aan demarkt komen ad 2295 dollar grootere famllevliegtuigen voor 6500 dollar In Spanje is er een bevel afgekomendat Duitsche goederen en waarden in handenvan Spanjaarden en buitenlandersafgedragenmoeten worden aan het Spaan sche Ministerievan Buitenlandsche Zaken die deze bef tttlngen aan Engeland en Amerika zullen overdragen Met ingang van 1 Agustus zal op zeerbescheiden schaal begonnen wonder met dedistributie van textielgoederen De grootste vloot die ooit in de strijdtegen Japan Is ingezet bombardeerde gisteren het Japansche moedereiland 1500 tongranaten werden over een frontbreedte van 300 km ten Noorden en Zuiden van Tokioafgevuurd In Engeland heeft men toegestemd datRusland vertegenwoordigd zal zijn bij de besprekingen aangaande de Tangerkwestie De staking van de krantenjongens teNew York is gisteren geëindigd Te Amsterdam is er veel animo om delandbouwers te helpen bij den oogst Nietalleen burgers maar ook 20 Canadeezenhebben zich gemeld bonnen 175 en 126 verkiljgbaar zijn uitsluitend bi de jlyyers gekocht mogtn worden Op d e bonnen raag derhalve uitsluitend onverpakte margarine welke bij de slagers voorhanden Is afgeleverd worder J CATIE Verpakte in iigarinc raag niet woiden verkocht Handel in veulens ongc De vciilcnrcgeling 1944 is vocrrfctrolcum wijzigd vastgesteld voor het jaar 1945 13erhalve mogen veulens beneden drie maanden niet verhandeld worden terwijl veulens boven drie maanden alleen verhandeld mogen worden op een geldige aankoop vergunning Geleidebiljetten voor het vervoer der verkochte veulens moeten worden aangevraagd bij den pi bureauhouder van den kooper onder overlegging van het veekoekje identiteitskaart en het volledig ingevulde voor den kooper bestemde exempl van de aankoopvergunning Aanvragen van aankoopvergunningen voor veulens kunnen evenzoo bij den pi bureauhouder worden ingestuurd Handelaren in veulens dienen zich voor het verkrijgen van handelsvergunningen te wenden tot het bureau van den Voedselcommissaris Anna Pauwlonastr 22 Den Haag Indentiteidskaarten voor paarden Alle paardenhouders die paarden in hun bezit hebbben die niet voorzien zijn van een geldige indenti teitskaart zijn verplicht hiervan vóór 31 Juli 1945 aangifte te doen bij den plaatsclijken buieauhouder Indien bij controle paarden worden aangetroffen zonder geldige indenti teitskaart zal inbeslagneming volgen AuUa BETER BRIEFON OERWIJS JOURNALISTIEK en PUBLICITEIT leergangen o l v dagbladdirecteur Dr WORMSER en F DE SINCLAIR Engelsch Franich Duitsch Ned en Corresp middenst diploma steno boekhouden opl Practijkexamens ACADEMIE VOOR INDIVIDUEEL SCHR ONDERWIJS SECRETARIAAT LUSTHOFSTRAAT 6 ROTTERDAM Coupon no 354 Gratis proefles leervak i Naam Adres i t ZWEMBAD ELFHOEVEN Op Dinsdag Woensdag en Zaterdagavond is er van 6 9 uur gelegenheid tot Entree 15 t zWCtnneH COWJ iedUCe NEDERL KATHOLIEKE VOLKSBOND As DONDERDAG 19 JULI des avonds 8 uur zal ar een GROOTE PROPAGANDA AVOHD worden gehouden in ons bondsgebouw Westhaven 46 alhier Al ipr kar z l optreden de Heer F KEESEN Lid van hal Canlr lil Beiluur CORNELIS S VAN LOON Mi s E DOYLE geven kennis an hun voorgenomen Huwelijk dat zal plaats vinden op 1 Augustus 1945 inde R K Kerk Bu khaven Scotland Heden overleed plotseling tot onze diepe droefheid onze lieve Dachttr Zuster Behuwdzuster en Tante Alida Margaretha van Bochove Slopi lu den ouderdom van 59 jaar Gouda Wed N Slop Tienstra M E Kortenoever Slop M A J Koitenoevcr Dr N R Slop G A Slop Llber AmsferdBm A C Slop T Slop Van Heek Nichten en Neven Gouda 15 Juli 1945 Wijdstraat 5 De begrafenis zal plaats hebben Donderdag 9 li a s up de Algemeene Begraafplaats te 11 30 uur Vertrek van Wijdstraat 5 te U uur Heden overleed onze lieve Zuster Behuwdzuster T nte en oudTan e ALIDA VERGUNST Weduwe van NICOLAAS OUDIIK in den ouderdom van 92 jaar Uit h Ier naam G HOGER3RUGGE Verijui st Gouda 16 Juli 1 43 Huize Juliana Kon Wilhelrainawcg 251 De begrafei i i zi l plaat hebben Donderdag 19 uli as op de Alg BejraafpUuts te IO fO u Verloren in de omgeving vanden Graaf Florisweg ISBN GOUDEN BROCHE siaafj met pareltjes beiet Tenen belounmg terug te bezorgen bl Mevr BOKHOVEN van lievitninghlaan 39 Gevraagd een NET MEISJE om jonge moeder in de huishouding bij te staan BLAUWSTRAAT 5 Gevraagd werkplaats of pakhuisruimte KOEKOEKSTRAAT 55 Vanaf heden zijn wij weer telefonisch te bfiüken onder no 24D0 VAN HEININGEN Bloemenmagazijn r De Lelie St Anthonicatroat 9 Gevraagd i een flinke werkster voor 2 dagen per week C Lafcber Stoofsteeg 10 Vooi terstond gevraagd KantoorjufErouw voor lichte werkzaanilieden Brieven onder no 18 8 bureau van dit b nd Abonneert U op de Vrije Pers Opleiding ook praktijkdiploma s B J A Bakker De la Reylaan 9 J F de Vroom Hoogstraat 2 leeraren Boekhouden M O Administraties Paedagogisch en Psychologisch advies inzake Beroepskeuze School en Kurokiernoofiilijkhedtn ook telton H Th verhoef Leeraar paR OQcglak M O KRUGERI AAM 3 GOUDA Te tp tVt Maandag en Vri dua ivond na 7 uur of volflenB chrl t li kp tiveiffuUoiiiil Dansschool HOLTHUIJSEN KarneiTielksloot 46b Gouda Ondergeteskende bericht dat de cursussen van eerstbeginnenden op Vrijdagavond van 6 30 en 7 30 resp aanvangen om 6 15 en 7 15 uur D HOLTHUIJSEN De Algcateenc Coöp Qegrarcais Vereen Rotteidcci £ e Gouda F C A LAUGEMA J Zoutmanstr 60 is wederom telefonisch aangesloten onder het oude nummer 3726 Terstond gevraagd Jongste bediende om opgeleid te worden jn het Kappcrcvak FRANS SPRUYT Gr Jacebastr tt Voor direct ERWTENPLUKKERS gevraagd tevens ERWTEN STROO te koop Jo Baars Oadcweg Dl Recuwijk Tandem te koop gevraagd m of zonder banden Nieuwe Haven 39 Te koop gevraagd een kinderwagen kan ook geruild worden tegen poppenwagen en twee kinderser vles es eventueel tnet bijbetaling Corn Ketelstraat 4 ThuiswErlt8rs st8rs lenssgd Speciaal geschikt voor v erk In gezinsverba tid N VERMEER Raam 296 Gouda Gevraagd voor spoedige Indiensttreding jongste bediende B J N AKKERSDIJK Deurwaarder Gouwe 152 154 Gouda Gevraagd ervaren R E klndsrjDffrouw leeftijd boven 25 j Gbed kunnende naaien v g g v In of extern Mevr Eiorgflravcn Haastrechte 96 Gevruagd 2 nette jongens Leeftijd li 17 jaar Aanmelden Pa A VAN DI K Lage Gouwe 120 Gouda D V P tjes PERSO IEEL GEVRAA6D Dleastmeis c van S 2 uur in klein getln met kosk Burgvlletkadi 26 bekwaam HulaoaaUter eenmaal per week V d Vhit Eerste Kade 15 Dagdlenstbode door Mevr v Want vao Iteraoniaaa 15 Zondag en £ êm nilddafl vrij Meisje voor halve dagen S 12u Vttidagi geh dag Mevr Verhorf Goejanverw dljk 35 net Meiaje vonr de huith zoo spoedig mogel De Moree Lengt Tiendeweg 72 flink Meisje voor heele of balvc dagen Mevr Lekten KrugerUan 96 nette Werktteir voor drie isabI per week Herzogatraiit nette Werlcater voor Dooderd of Vrijdag Aanmelden Turfmarkt 80 flinke L er ongea H Kruithof Schoenm Boelekade 211 PERSONEEL AANGEBODEN Jongedame 21 ar lo hetbezitvanmidden atandidip Alg Haadelak zag zich gaarne geplaatst als Winkel juffrouw Brieven nder or 1855 bur v d blad Juffrouw a s HuiancaiaterofZiekenverzorg t r Brieven and nr 1870 bur v d blad nette Jonge Werkatei liefst voor kantoor oneven onder nr 1S83 buf v d blad Meisje ongev 23 j net kantoorervarlag afi Steno typlate Br ond nr 1920 bur vd bl Boekbouder Correspoadent aaantmerabcdr werkz te Rotterdam zoekt andere werkkr te Gouda of omg Onverscb welkf branche Salaris nader overeen te komen Bt ao 9i2 bnr v d blad Juffroaw 32 j Ned Htrv alsHuiaboudtter bij heer alleen of In moederloos gezin Br oader no 1943 bur V d blad TER RUILING twee lultea 1 42 bij 0 72 M voor een paai Heereaachaenen ra 42 43 Bovendien een paar ongensacboeaen te koopgevr Brieven onder na 1 710 bur v d blad een piar nieuwe rieerenschoenen m 43 voor m 44 Bockenbergatraat 20 een paai Kiodcrachoenttea m 21 voor 23 ia goeden alaat Derde Kade 90 een paar bruine Inarajes maat 35 z g a n tegen longeBa of melajesschoencn maat 38 KattcuHioget 93 I paar hoogc htcreuschoenen m 42 z g a n voor ten paar D schoenen in goeden alaat met 3 4 hak ra 39 Hameealag Onderde Boomp ea 10 Gouda 1 paar hooge br melsjeilaarajes v jongena choeaen ra jO W Venteweg 143 Vcrpiffgaleramouwschorten voor een paar hecrciiiiiuliérïi ui 41 event ook te koop Weth Venteweg 168 efti radio eislfrker nlenw voortwee paar lurricnichoenen lu goeden alBal m 42 43 TurfsitiQcl 65 DIVERSEN AunjieluuliT cpii vfi e alnapkaroer voor net persoon m ol i peusloa Turfmarkt 9 Aangeboden vrije iilaapkamer m paosion eo hiiisili k Vk rkter tloor net persoon BiJevea onder n 1 21 htireau vnn é bUd Gevrnnod per 1 Augustus ka leri voor twe p rionrn ni t gebruik van kfjVLn Brieven ou itr no IfltS bureau van dit blad Verloten een grijze munteicclntuur St osephat aBt 30 Tc liuui gevratigd ets halve lot vijf bunder land event boomgaard liefst met schuur of wonlag br oodcr no ISOl Bur v d bifid 5 =