De Vrije Pers, donderdag 19 juli 1945

UltMve v n Je Maintiendral Het Parool Ons Volk De Vrije Gedachte Vri Nederland Dt Waarheid e n Nteuwsorgauen Veekabonnement 25 et Losse nummers 10 et No 172 DONDERDAG 19 JULI 1945 DE VRIJE PERS OFFICIEEL IMEDEDEELINGENBLJdI ÖOR GOUDA EN iK MGEVING Redactie L J A V d Steenhovcn Mr A A Rljkseo Adm I M J van Loon Bureau Markt20 Gouda Tel 3098 Drukker Drukkerij Verzijl Gouda Afscheid Majoor Hagedooro A s Zaterdag 21 Juli s morgens van 11 tot 12 uur in het gebouw van het Commissariaat Oosthaven 53 te Gouda zal Majoor A Hage doorn de Militaire Commissaris voor het Gezagsgebied Gouda in verband met zijn vertrek gelegenheid geven afscheid van hem te nemen Ongetwijfeld zullen velen die met Majoor Hagedoorn in contact zijn geweest van deze gelegenheid gebruik willen maken Zooals is medegedeeld wordt het Commissariaat Gouda pet 1 Augustus a s opgeheven Majoor Hagedoorn vertrekt een week vroeger STADSNIEUWS De vlag hing uit Gisteren was het voor vele groote en kleine Gouwenaars een dag vol spanning Woensdagmiddag immers zouden een viertal autobussen met Deensche geleiders op het Goudsche marktplein arriveeren die een honderdtal kinderen uit Gouda en omgeving naar Denemarken zouden vervoeren Alles was voor de ontvangst gereed gemaakt Eenieder die rechtstreeks maar iets met deze kinderuitzending uit taande had wachtte vol spanning Ontstellend was dan ook het bericht dat gistermiddag werd ontvangen De bussen zijn de grens nog niet gepasseerd Treurig hing de Deensche vlag vamf de achtergevel van het stadhuis On e persen moesten stoppen en de tek f moest een wijziging ondergaan Het comité voor kinderuitzending achtte het in afwachting van verdere berichten wenschelijk de uitzending voorloopig met 24 uur op te schorten Wie weet zouden er nog meer teleurstellingen in het verschiet liggen Herrijzend Nederland meldde gisteravond om tien uur dat de bussen de grens nog niet waren gepasseerd Dit was het laatste nieuws dat wij gisteravond ontvingen Vooral voor de kleinen die uitgezonden zouden worden en ongetwijfeld tengevolge van de spanning veroorzaakt door het vooruitzicht van hun buiten landsche reis een slapeloozen nacht tegemoet waren gegaan was deze dag een groote teleurstelling Laten wij hopen dat deze teleurstelling er slechts een van enkele uren zal geweest zijn Burgerlijke Stand GEBOREN 17 Juli Stephanus zoon van S Perk en G Zi leraan Wachtelstraat 24 Gerrit M zoon van A Hcijmenberg enP H Aaldijk Krugcrlaan 173 AntoniusB zoon van C van der Maal en EVergoed Vossius straat 7 18 Juli RoLert P zoon van P Roggeveen en G A Nuvclstljn Da Costakade 82 GEHUWD 18 juli G Laotrok en P C N Berkhout B Stolk en S Figiel N Leefsma en W M H Nagtegaal S Bravenboer en A K Markert G C Tillemans en van Heercn P Knoop eo C de Joog G Lok en W Pol W P Overbeek en M G dr Keizer OVERLEDEN 15 A de Grulil 68 Vnlk 76 16 Juli A Verguust 92 j wed van N Oudijk Ter attentie van gerepatrieerden Rcpatrleerenden die een ontvangstbewijs bezitten voor het geld dat zij bi de grensoverschrijding moesten afstaan kunnen zich wenden tot den Inspecteur der belastingen van hun laatste plaast van inwoning teneinde dit geld terug te ontvangen indien zij kunnen aantoonen dit geld destijds uitgevoerd te hebben Christelijke Harmonie opgericht Te dezer stede is opgericht de Christelijke Harmonie vereeniging Per Aspeira ad Astra Het bestuur bestaat uit de heeren W de Bey Corn Ketelstraat 11 voorzitter G Geukes Staringstraat 31 secretaris A de Groot Pr Hendrikstraat 64 penningmeester B v d Broek Bockenbergstraat 20 en T Prins Turfsingel 9 bij wien men zich als lid voor bovengenoemde vereeniging kan opgeven Aan het bestuur is een commissie van advies toegevoegd bestaande uit de heeren A R v d Putte Bol G J Bos M Both en D Hoogendoorn Giften aan Bereschuld en Dankbaarheid Het comité Eereschuld en Dankbaarheid en het Roode Kruis betuigen hiermede hun hartelijkendank resp voor f 229 15 zijnde het kas saldo opbrengst materiaal en de 11 verbanddoozen aan bovengenoemde instellingen geschonken door de blokvereenigingen 70 71 en 72 Onder de Boompjes alhier Het personeel van het bewakings kamp Gouda heeft f 170 82 geschonken aan het comité Eereschuld en Dankbaarheid De buurtvereeniging Door eendracht Sterk heeft Zaterdag tijdens de feestelijkheden in de Heerenstraat i Cl collecte georganiseerd In totaal w rd f 193 94 ontvangen De eene Lelft kwam aan de buurtvereeniging ten goede de andere helft werd op initiatief van den voorzitter aan het comité Eereschuld en Dankbaarheid ge jchonken Het bestuur van bovengenoemd comité betuigt allen zijn hartelijken dank Het aantal blijft groeien Met aantal buurtvereenigingen blijft groeien en de bewoners van sommige straten beginnen zich te schamen niet bij een buurtvereeniging aangesloten te zijn Opgericht werden De Goudsbloem De Vlaamsche Vesting en Vrijheid Blijheid De Goudsbloem is opgericht door de bewoners van Achter de Vischmarktenhetjbestuurjs als volgt samengesteld Th Binnendijk voorz A Verheul pnm en J Bekkers secr De Vlaamsche Vesting omvat de buurtbewoners van Vlamingstr en Vest Het bestuur bestaat uit de hteren G S P de Jong voorz C C Voorspuy Vlamingstraat 52 secr en Mevr Koster penningmees teresse De buurtver Vrijheid Blijh id omvat de bewoners van Veer tal Bogen en Zwaansgat De voorzitter van het bestuur van deze vereeniging is de heer M Sonnevans De heer C Lexmond Bogen 39 neemt het secretariaat waar terwijl Mej G M Lexmond de kas beheert nieuwe Wetbouder In overeenstemming met de voordracht van Burgemeester en Wethouders heeft de Commissaris der Koningin in de provincie Zuid Holland in de vacature van Mr H P C M de Witt Wijnen benoemd tot tijdelijk lid van het College van Burgemeester en Wethouders der gemeente Gouda den heer C Hage dorn secretaris van het kantoor Gouda van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zuid Holland en wel met ingang van 13 JuU 1 1 De heer Hagendorn zal dezer dagen zijn functie aanvaarden in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van Dinsdag 17 dezer heeft het College afscheid genomen van Wethouder De Witt Wijnen De Burgemeester heeft hem namens het Gemeentebestuur gedankt voor hetgeen hij in zijn lang wethouderschap en als waarnemend burgemeester voor de gemeente heeft gedaan Nederlanders in Zweden Eenige dagen geleden heeft Herrijzend Nederland een lijst met namen van Nederlanders omgeroepen die zich eertijds in Duitsche concentratiekampen bevonden en zich thans in Zweden bevinden Deze lijst ligt op ons bureau ter inzage Op deze lijst staan de volgende in Gouda en Waddinxvecn wonende personen vermeld Martha Duissen Waddinxveen geb l 4 22 A M v d Goes Gouda geb 29 12 29 Fr Houmann Erichs Gouda geb 10 3 08 C Verhoog Gouda geb 5 4 22 H Walthie Gouda geb 2 4 21 J van Weelden Gouda geb 8 2 25 Yacantie ontspaDniDg voor de Schooljeugd Augustus nadert en daarmede de groote vacantie voor de scholen Groote vacantie na een jaar van ongeregeld schoolgaan van veel aan zichzelf overgelaten zijn V at zal de schooljeugd in deze vacantie doen Het klinkt zoo heerlijk vrij zijn maar geen bussen geen fietsen geen schoenen I Er is zoo weinig mogelijkheid om eens iets leuks te doen Iets anders dan op gewone dagen Sommigen gaan met een uitzending naar buiten en ook voor hen die lid zijn van een jeugdver eeniging is er wel eenige afleiding maar voor de anderen Welnu er wordt aan gewerkt Een commissie ingesteld door Ne derland s Volksherstel is bezig va cantie ontspanning te organiseeren voor de schooljeugd Hierdoor kunnen kinderen vau alle richtingen en alle leeftijden dicht bij huis eens wat anders zien hooren en doen dan anders Ze zullen athletiek en gymnastiek kunnen beoefen ïn kunnen spelen en zingen voetballen en naar men hoopt ook zwemmen Er zullen kleine wandelingen worden gemaakt voor hen die planten en vogels in het wild willin leeren kennen Ook de kunst van dammen en schaken zal aan liefhebbers door ervaren krachten worden onderwezen Reeds boden zich verscheidene personen vooral ook uit de bestaande jeugd organisaties die een groot aandeel hebben in het organiseerrn van de vacantie ontspanning spontaan aan om als leiders en leidsters hun tijd en krachten te geven om de kinderen een prettige vacantie te bezorgen Zoo stelt een zich voor oefeningen te houden in het opslaan van tenten terwijl liefhebbers van tuinieren gelegenheid krijgen in een kweekerij wat te leeren van boomen en struiken en mogen helpen bij de verzorging daarvan Kortom iederen leeftijd en ieder karakter zal wel iets van zijn gading vinden Gebrek aan schoeisel hoeft geen bezwaar te zijn Wanneer kinderen schoenloos op straat kunnen spelen mogen ze gerust ook op blooten voeten op hun vacantieclub komen Eenige sportterreinen en lokalen werden reeds ter beschikking ge besteld en dankbaar aanvaard De commissie doet echter een dringend beroep op de ingezetenen van Gouda eerst ook verder te helpen In de eerste plaats Wie stelt zich nog beschikbpar als leid st er respectiev hulpleid st er Zij denkt hierbij vooral ook aan de onderwijzers En zou het ook geen aardig werk zijn voor leerlingen der hoogste klassen van de middelbare scholen Laten zij zich nog deze week opgeven aan Vacantie ontspanning Oost haven 69 met de mededeeling welken tijd zij beschikbaar hebben en aan welk soort werk zij voorkeur geven Aan hetzelfde adres worden aanbiedingen ingewacht van materiaal om de regendagen mee te vullen kamerspelen papier triplex afgedankte verduister requisieten krijt mesjes potloden enz Een en ander zal gaarne worden afgehaald Wat de kinderen betreft zij krijgen op school gelegenheid zich voor deelneming op te geven tot 14 jaar en kunnen daarbij aanduiden welke onderdeelen hun het meest aantrekkelijk lijken Wie toevallig deze weejk niet op school is kan het formulier op de advertentiepagina in dit nummer invullen en op Oost haven 59 bureau Volksherstel in de bus doen niet bellen Dat moet echter nog deze week dus uiterlijk Zaterdag gebeuren Zoo spoedig mogelijk zullen de definitieve plannen worden bekend gemaakt De commissie hoopt van harte dat haar plan de Goudsche schooljeugd een prettige en afwissselende vacantie te vJerschafFen dat dit ook de instemming der ouders zal hebben en dat zij ook dank zij de medewerking van vele ingezetenen in haar voornemen zal slagen DE COMMISSIE VOOR VACANTIE ONTSPANNING Dus Kinderen geven zich op Op school of per formulier Oost haven 59 in de brievenbus Alle andere aanbiedingen Oosthaven 69 Voctba Programma Zondac 22 uU Groap 1 Schoonhoven Haastrecht Berg ambacht Moordrecht Lckkerkerk Stolwijk Goudeiak vilj Grocp2 Bodegraven WaddIn tveen G S V O N A Olympia Gouda D O N K vrij Morgenavond wordt er op htt O N A terrein een voetbalwedstiljd wordengespeeld tusschen de Goudsche Brood en Banketbakkers en een elftal van de Gcnieiroepen De collecte die gehouden zal worden komt ten goede aan het comité Ecreschuld en Dankbaarheid M iiifiTiiiiiiiiiJiiiiiii iWi