De Vrije Pers, donderdag 19 juli 1945

Vonk en Vlam Naar aanlpidmg van een gehouden propaganda veryadering is door het personeel van de Gemeente Lichtfabrieken op 16 lull 1945 een Ont wikkeliiigs en Onrspanningsvereeni ging opqeiicht ondei den naam Vonk en Viniii Riet triciteit en Gas Het bcstiur bestaat uit de volgende heeien P G J Iu thof voorz A van Ouuren 2e voorz C A Binnendiik Krugerlaan 4 secr A de G oot 2e secr A Vermeer penningm G Verbmigge 2e penningm J J v Piershi lid DISTRICTS NIEU WS HAASTRECHT Internationale voetbalwedstrijd Za erda jdvond half acht heeft er op tiet voetballerrt iQ Haastrecht een voetbalwedstnid plaats tusschcn Haastrech 1 tn een Cam deesch elftal The 1 iberators genaamd Voor bi 7ondcrheden verwijzen wij naardcadver tentle in dit nummer BUITENLAND De conferentie te Potsdam De besprekingen van de dtie groote mogendhedcr in Potsdam hebben een snel verloop Truman had gisteren een onderhoud met Churchill m diens aan het meer gelegen villa In een nabygelegen villa hielden Minister Eden en James Byrnes besprekingen Later in den namiddag bezochten Truman en Byrnes Stalin Dagbladcorrespondenten in Berlijn beklagen zich er over dat zi geen enkel bericht over de conferentie gewaar kunnen Tivorden Door de geheimzinnigheid die de conferentie omgeeft worden veel geruchten verspreid Deze geruchten worden gretig in de wereldpers verspreid Japan heeft het gerucht over een vredes aanbod aan Engeland en Amerika categorisch tegengesproken Geruchten over Japansche vredes vooisfellen zi n in Potsdam zeer gewild Op de conferentie te Potsdam zal htt verzoek van Rusland om aan de 1 angerconferentie deel te nemen worden besproken Er is noch door Eny nd noch dooi Amerika te dien nzien reeds een beslibsmg genomen Koning Leopold mag zijn functie ntet hervatten totdat De wetgevende commissie van de Belgische Senaat keurde gisteren het wetsvoorstel goed waarbij bepaald wordt dat Koning Leopold zijn functie niet kan hervatten totdat de beide Kamers haar goedkeuring hebben verleend Het wetsvoorstel werd met 11 tegen 7 stemmen aangenomen De rechtervleugel van den Senaat had eerder reeds besloten tegen te stemmen Een dagbladcorrespondent meldt uit Brussel dat er een groote geestdrift onder de Belgische bevolking ontstond toen zij vernam dat de Koning niet van plan was afstand te doen Als motief voor de Belgische Konings kwestie wordt genoemd dat Koning Leopold een verjaardags brief naar Hitler zou hebben gezonden Ook wordt hem het feit ten laste gelegd dat Koning Leojjold tijdens zijn gevangenschap met Duitschers zou hebben getennist KORTE BERICHTEN Alle Fransche bankbiljetten en kort loopende bons uitgegeven voer 4 Juni 1945 zijn met mgang van 4 Juni 1945 bul pn omloop ge ïteld en hebben daarmee hun hoedanigheid van wettig betaalmiddel verloren Nederlanders echter kunnen biljetten van bovengenoemde soort tot en met 28 Juli a s inleveren bij de Nederlandsche Bank of bij eco van haar bijbanken of agentschappen Nadere bijzonderheden kan meo op onsbu reau verkri gen BINNENLAND Wcrkcomite gebiedsuitbreiding In overleg met het Ncderlandsrhe comité voor gebiedsuitbreiding dct onder voorzitterschap van Ir v d Broek oud ministcr van financiën en van handel en nijverheid staat heeft zich te Ambteidam een voor loopig werkcomite gevormd Het ligt in de bedoeling spoedig tot stichting van een gioot Amsterdamsch weik comite te geraken dat representant zal zijn voor de geheele bevolking Het secretariaat van het voor loopig comité is gevestigd Spuistraat 118b Dit voorloopig comité staat in nauwe samenwerking met het reeds bestaande studiecomite Amsterdam onder leiding van Prof Mr G H Oh Weijer De Kantonrechter vonnist NauwelijKs zijn er weer motorrijtuigen op den weg verschenen of het aantal verkecrs ongelukken neemt toe Natuurlijk vindt dit verschijnsel zijn weerspiegeling in de zittin gen van den kantonrechter Als eerste in de nieuwe reeks stond Woensdagmorgen C D terecht Deze jongeman had op 20 Mei ge tracht de motorfiets van zijn vriend te be rijden zonder daartoe capiciteit of de be voegdheid te bezitten H t gevolg wa dat hij op de brug van de Karnemelksloot een gezin van de lokken reed Daarbij werd een jongetje van 6 jaar ernstig gewond terwijl ook de moeder niet onbelangrijke kneuzingen opliep Voorts natuurlijk de schade aan kleeren e d De beklaagde bekende de feiten Trouwens veel te ontkennen viel er niet Zoowel de vader echtgenoot van de slachtoffers als de bruggewachter legden gelijkluidende ver klaringen af waaruit de schuld zonneklaar kwam vast te staan Niet alleen had de be klaagde vrij onbesuisd gereden hij bekende tevens geen rijbewijs te hebben en nog maar een enkele maal op eea motorfiet i te hebben gereden De ambtenaar van het O M achtte dan ook een zware straf op zijn plaats en elschte f 50 gulden boete subs 10 dagen hechtenis Het vonnis van den Kantonrechter Mr van Bronkhorst was feitelijk nog zwaarder dan de eisch D werd veroordeeld tot een vcorwaardelilke hechtenis van 14 daqen met een proeftijd van een par de eerste na de cüpitulatit Zoolang de moffen hier waren mochlen dergelijke milde straffen met wordLH gegev nl llen geldboe c v nn f 15 subs 10 dagui hechtenis en de oDtzeggirci van de bevoegdheid tot het oestiiren van een motoi rijtuig voor cén ja r Een clicelc reeks verbaliseerde bakkers had zich vervolgens te verantwoorden omdat zij brood verkocht hadden van te wernig ge ilcht aan droge stof In het alge meen kan worden geconstateerd dat de iiiCLstc van hen bchooren tot eea groep van oorlogssl i htcfferb Ook uit de geiuigcn verkUrmgen van cnkelt ambtenaren van de Warenwet bleek djt In verschillende ge Vdllcn de schuld meer gtzocht moet worden In de slechte kwaliteiten meel die voor het bakken van ons brood tijdens de bezettingsjaren wei den gebruikt Het bleek velen bakkers uct mogelijk zich geheel vertrouwd te maken met de ju ste bereidingswijze van dit meel Er waren n 1 soorten die veel vocht opnamen ndere daarentegen niet Om dan toch steeds brood van acht ons precies af te leveren bleek voor het gros een reuzen toer te zijn Gevolg processen verbaal en last met den kantonrechter 1 er algemeenc preventie acht e de ambtenaar van het O M het noodig strenge straffen te vragen Uit de verklaringen van twee verdedigers die namens enkele bakkers optraden n 1 Mr Jonker en Mr vanMechelen bleek ook Welke moeilijkheden onze bakkers hekben gehad bii het vinden van geschikt vakbekwaam personeel De meeste geschoolde bakkerskncchts warcu naar Duitschland gesleept om voor de Herren te bakken zoodal voor ons slechts de jongmaatjes en in vele gevallen zelfs uitsluitend leeken een krljtmaler sigarenmakers e d overbleven Daarbii gebrek aan behoorlijk materiaal goede brandstof enz In zijn veroordeeling bleek de kantonrechter dan ook rekening te willen houden met deze verzachtende omstandigheden hoewel de straffen toeh nog vrij hoog uitvielen Zii varleerden tusschen de f 75 en f 100 terwijl in een geval tegen den bakker T R een voorwaardelijke hechtenis van 14 dagen met een proeftijd van een jaar werd uitgesproken De prelude van de zitting werd gevormddoor een weenende moeder die terechtmoest staan namens haar man omdat hundochtertje niet In voldoende mate de schoolpleegt te bezoeken Oorzaak volgens demoeder gebrek aan kleeren Het hart vanden kantonrechter bleek door den tranenvloed gesmolten te zijn want het oordcelwas zeer mild schuldig zonder straf Voor onmiddellijk gevraagd ervaren steno typiste administratief onderlegd Kennis van moderne talen s rekt tot aan beveling Eigenhandig geschreven brie en onder no 2017 bur v d bl Jongeman 18 Jaar in bezit van Middenstandadiploma en diploma Middelb Handelsavondscfaool zoekt een passende betrekking Liefst plaatsing op kantoor Brieven onder no 1662 bureau v d blad THALIA Kleiweg 103 Gouda Telefoon 2230 Van VRIJDAG tm WOENSDAG brengen wij deze week wederom ACTUEEL NIEUWS Middag en avondvoorstellingen vanaf 2 30 uur Plaatsbcspr dr ngend aanbevolen 1 tiur voer tedere voorsteUiog Toegang voor all leeftijden Abonneert U op DE VRIJE PERS Naam Adres School I Lecfttjd Verloofd 1 TR v HEUVELN pn H RENEMAN Gr FloMSweg J8E Kattensingel 33 Receptie Hottl de Zalm van 3 4J0 uur 21 Juli 45 Onderlrruwd H C HEIJNEMAN CD H A VERVOORT 19 JuU 1M5 VGravenhage Laan v Meerdervoort 5M Gouda Graaf an 3lo xstraat 5 ANDRIES VAN DE HEUVEL en TINY KUIK hebben de ct U kennis te geven van hun voorgenomen Huwelijk waarvan dt voltrekking D V zal plaats hebben 1 Aug a s HuWclljkiinzegeoiDo m óe Groote of St Janakerk te Coud desLara ddags te 30u door den WeJee w Heer D H F Wei aeldijk van Ein llioven s Hertogenbosch q Juli 45 Koedijkatrakt 45 r Gouda Kelzentraat 19 Toekomstig adres Leenderweo 294 te BiDdhovm Receptie 1 Augustus vtm 4 5 uur ALBERT OOMS ai CMHM IN J HAMERSLAG hebben deccrUkennst qLven van hua voor flCDomm Huwelijk waarven de voltrekking 1 1 plants hebben op D n iinj 31 ull n s H ell l l 0 = O 1 rt de middag h lf d ie l or den W lEer Heer D I GouJri lob lr nt 20 Bleeketia ng l 55 Toekom 9 dres ilulrnal 20 18 JuU getrouwd N LEEFSMA en W M H NAGTEGAAL Toekomstig adres 1 Krugerlaan 109 Gevraagd een net R K Dagmeisje Zondag vrl en een Vetstclnaaister Mevr TONINO Boelekaic 175 AANMELDING voor de in September aanvangende cursussen voor het Middenstandsdiplon a Algemeene Handelskennis bi het Bestuur J F W Tl RION L Tiendewcg 22 Voorz G W ABERSON V Swietenstraat 22 Secr C A VERSCHUT Doelestr 26 B A DE JONG Oosthaven 29 J L HULLEMAN Kleiweg 20 H V TONGERLOÜ Wijdstr 41 G JANSSEN N Haven 324 en bi J EELKEMA B Martenssingel 51 Gevraagd op Handelskantoor te Gouda JONGSIE KANTOORBEDIENDE IManneliik of Vr Kunnende typen Diploma MULO strekt tot aanbeveling Eigenhandig geschreven brieven onder no 1884 Bureau v d b ad NEDERLANDS VOLKSHERSTEL Afdeeling Gouda roept gegadigden op voor de vol gende functies a Chef de Bureau fa Hoofd afdeeling uitgifte goe deren c Aankomend kantoorbedicndL moet o m goed bekend zijn met machineiclmjiien d Portier bode De aanstellingen zullen van tijde lijken aard ziin Salaris nader overeen ie komen Uitsluitend schrlttellike sol tci aties vóór 24 Juli a s inzenden aan het Sirretariaat p a Stadhuis M V Z GOUDA iiekU iet Q ekcuH Ch VOETBALWEDSTRIJD TE HAASTRECHT Haastrecht I The Liberators Ca ad e ch Eirtai op ZATERDAG 21 JULI Aanvang 7 30 u Entree 25 ets De wedstrifd wordt opgeluisterd met muziek WEEKBLAD VRIJ NEDERLAND VRIJ NEDERLAND a verschijnt wekelijks fc is een onafhankelijk cultureel sociaal en politiek orgaan c is een concentratie van deskundigheid op alle gebiedea van hel staatkundig maatschappelijk en geestelijk leven d heeft een omvang van ten minste 24 pagina s e biedt tevens origincele ontspanninjslectuur Het abonnementsgeld bedraagt per kwartaal f 165 per half jaar f 3 25 per aar f 6 50 Indien U zich wenscht te abonneeren op het Weekblad Nederland dan kunt U dit opgeven aan onderstaande adressen Het secretariaat voor Gouda en Omatreken Crabethstraat 8 GoudaBoekhandel C J van Burk Kleiweg 39 J de Ven Wijdstraat 4 M Verkaaik L Tiendeweg 35 de Jong Boschweg 62 Verschoor Dubbele Buurt 3 Het kantoor Crabethstraat 8 is geopend van 9 12 tn van 2 4 uur Hlorlaneis afknippen en duldelllk Invullan OPGAVE DEELNEMING AAN VACANTIE ONTSPANNING s ougea Meis e Reeds lid vaa ccd club Welke Wanneer moet ic daar 2ljn Een krui ic zetten onder de ik cs waar je liefhebberij voor hebt dan dadelijk uitknippen en In de bus doen niet bellen op OOSTHAVEN 59