De Vrije Pers, zaterdag 21 juli 1945

Uitydvc vsD Je Mdinlicndrai Het Parool Ons Volk De Vrije Gedachte Vri Nederland De Waarheid en Nlcuwsorg nt i Wetkabonnement 25 et Losse nummers 10 et No 174 ZATERDAG 21 JULI 1945 DE VRIJE PERS OFFICIEEL MEDEDEELINGENBLAD VOOR GOUDA EN OMGEVING kcdactlf I A V d Steen hoven Ml A I Rilksen Adm I M van Loon Jurcdu Mnrk 20 Gouda Tel 3008 Drukker Dl ukken Vcrzi Gouda Oogstproblemen 1945 G sleravond sprak de mtnlster Vdn Landbouw ir S L Mansholr voor de radio over Ge pioblemen die r i i den komenden oogst voordoen In normale tijden was r op hei land In de maand uli ia verband met den oogst volop werk Nu zijn er hünden te kort De oorzaken hiervan zijn talrijk maar met geen mogelijkheid op korte tcrmija uit den weg te ruimen Het koren echter verkleurt reeds Er mag geen tijd verloren gaan Een leder en vooral zij die iu den landbouw thuisbehoorendienezich ernstig te bezinnen Wi hebben het gewas dat thans e velde sMat dringend hard noodig De regeering kent de klachten in den landbouw De loonen zijn te laag velen zijd vanuit den landbouw overgegaan tot opruimings en herstelwerkzaamheden vanwege den kcrtereo werktijd en het betere loon Vooral de kleine zand bedrijven hebben het zeer moeilijk De regeering overweegt dan ook een toelageregeling voor deze bedrijven Pnjsverhooging van het product brengt hier geen uitkomst Dit zou be eekenen dat de bediijven op de klei gronden zouden mededeelen De minister deed vooral een beroep op de menschen die gc oon waren ui den landbouw te werken Ticnduircnden in de steden hebben zich bereid verklaard op het land te helpen Ge heale jeugdgroepen stellen zich en bloc beschikbaar Deprob emen van ongeschiktheid onderdak en vervoer ropcn de regeering van dit aanbod af te zien Voor de toekomst houdt deze bereidheid veel schoons in Voorts deed de Minister een beroep op de boeren hun getroffen landgenooten In het Zuiden te helpen Als een boer een ko voc zijn lotgenoot In heV uideo moet afstaea laat hij dan een goedrf koe afstaan Tevens deelde de minister mede dat geïnterneerden op kleine schaal tewerk zullen worden gestald De zwarte handel zal met alle kracht worden bestieden De regeering zal een baroep doen op de oud iilegalt werkers zich als controleur aan te melden Overtreders zullen ulf hun winkel handelsonderneming of van hm boerderij worden gezet Laat ccn ieder de handen uit te mouwen steken STADSNIEUWS Afscheidiwoord Majoor Hagedoorn Aangezien het mi met mogeIi k is bi mijn vertrek van een ieder persoonlijk afsciicid te nemen wil ik langs dezen weg allen ddnk zeggen die op eentgcrlei wijse hebben medegewerkt aan het uitvoeren van de taak van het Militair Gezag Moge het een ieder gegeven zijn zijn krachten te wijden aan den wederopbouw van ons vaderland en van het distrii t Gouda in het bijzonder De Commissaris Militair Gezag Gouda e d De Reserve Majoor I A HAGEDOORN Centraliseerisg van kampen De Militaire Commissaris voor de Prov Zuid Holland heeft een programma opgespeld voor de centraliicering van Bcwarings cn Verblijfskampen In Zuid Holland Blijkens dit programma zullen zoo spoedig mogelijk doch in ieder geval vóór 15 Aug a s alle mannen in het bewarlngskamp te Alphen a d Rijn Martha stithtlng naar Leiden en alle vrouwen tn het kamp te Alphen a d Rijn raar Gouda wurdcn afgevoerd Zoo poedig mogelijK doch In ieder ge val vóór 15 September as zal woruen overgegaan tot opheffing v m het liew irlngs kamp te ïOuda Kaarsenfabriek c lor f voering van de m inn n naar Leiden en naar Ridderkerk van de i rouwcn De vrouwen die dus van Alphen a d Rijn naar Gouda zullen worden gcliraclil gaan met de vrouwelijke gtinternet rden In het Goudscht kamp voor 15 September nnar Ridderkerk waar een batiikkcnkamp in aanbouw is De voor gfmccnsihap ongeschikte per sonen zullen zoo spoedig inogeUik worden afgc ocrd nnar de cellenbar ik of de btjzon dere strafgevangenis te Scheveningcn De geldinzameling van Nederland s Volkshc tel Elke verwonding die aan een lichaam wordt toegebracht roept daarin ook onmiddellijk de genezende krachten op Tenminste als het lichaam gezond en sterk is Het Nederlandsche volk liep in de achterliggende jaren verschillende wonden op Het duidelijkst spreken de brandwonden zooals in Limburg en Gelderland die het vuur van den oorlog zelf met zijn roof en vernieling veroorzaakten winkels huizen en inboedels vernield boerderijen platgebrand Daarnaast de inwendige bloedingen veroorzaakt dooi materiaalgebrek en honger Langzame verpaupering van men schen die niet meer kunnen wonen en geen kleercn meer hebben Als het Nederlandsche vok een eenheid is en kracht heeft staan daarin vanzelf de tegenkrachten ter genezing op Metterdaad leeft die saamhoongheid Overal waar de goede leiding aanwezig is vloeien de krachten toe Nederland s Volksherstel is een van de banen waarlangs de vitaliteit van ons volk zich uit Ook Gouda doet mee Het sloeg bij de goederennzaraeling lang geen slecht figuur Maar menigeen kon uit de linnenkast of van zijr huishoudgoed na zooveel jaren van slijtage moeilijk iets missen terwijl hij wel in staat is met een bijdrage in geld flink te helpen Daarvoor komt nu de gelegenheid Misschien kunnen ook de overige bankbiljptten binnenkort niet meer als betaalmiddel gebruikt worden Laat ze dan nu nog een goed werk voor U doen Laat ze bijdragen tot genezing van de wonden waar mee het Nederlandsche volk geslagen werd ook degenen in eigen stad die te kort komtn Want als N V H Gouda het noodig acht mag daarvan zelfs tot 50 pCt voor de inwoners van Gouda worden besteed Daarnaast zal het een getuigenis zijn van den sterken wil tot genezing van het heele volk Zooals de voorzitter van de inzamelingscom missie het zeide tot besluit van een bespreking met hen die voor een week of langer vanaf Maanddp 23 Juli avond aan avond in hun wijk zullen rondgc n om lederen Gouwenaar in de gi legcnheid te stellen het zijne tot Volks hcrstei te geven een heel volk steekt de armen uit om een Leel volk te helpen Uitgegeven Reisvergunningen In het Militair Commissariaat Gouda werden tot en met 16 juli 1 in totaal uitgeschreven 1703 rcisvergunnlrgen waarvan er 519 zijn nfgckeuid Het totaal aantal uitgeschreven vergunningen was als volgt verdeeld voor boven de rivieren 717 waarvan 232 fgckeurd voor beneden de Ivieren 853 waarvan 256 affltkeind voor het geheele land 133 waarvan afgekeurd 21 Schorsing en staking De Chef Stat Militair Gezag hcrtt in di uitoefening van hun funi tle geschorst I R de Groot te bclioonhovcn ambtenaar vnn den C C D F A Korver te Goiido imblenaar bij het Hoofdliedrljfschan voor Akkerbouwproducten De Chef Staf Militair Geing heeft In de ulloolening van zijn functie gestaakt 1 D Zaal te Bodegiaven controleur der Technische Controle VI van dtn C C D De geestelijke acbtergrond van ons verzet II Hierna sprak de oprichter van de L O Di F Slomp Hij schetste hoe de L O was ontstaan en gegroeid van kleine plaatselijke groepen tot een machtige landelijke organisatie die m deze jaren van bezetting in totaal 400 000 onderduikers aan onderdak hielp Hij vertelde boedeK P s Knockploegen ontstonden die honderdduizenden bonkaarten gapten maar er nooit een stalen Doordat de L O hierdoor in bezit kwaii van bonkaarten was een nieuwe mogelijkheid geschapen In den beginne was men tengevolge van het voedselptobleem gedwongen de onderduikers bij de boeren onder te brengen Nu men de beschikking kreeg over bonkaarten werden talrijke nieuwe mogelijkheden geschapen want nu konden ook de burgers worden ingeschakeld Doch de K P s bepaalden zich niet alleen tot het kraken van distributiekantoren Ook gemeentehuizen en secretarieën waar de hooynoodige P B s en contrölezegels werden bewaard stonden op hun programma terwijl de huizen van bewaring en gevangenissen ni t werden vergeten Spreker bracht hulde aan allen die hun vaderland met dit alles hebben gediend aan de K P ers de koeriersters en vele andere naamloozen Met name noemde hij de Amster dam che K P ers Johannes Pest en Hilbers v nn Dijk die met zoovele anderen den dood vonden door het Duitsche lood Alle terreur en verdrukking ten spijt kon ons verzet niet worden gebroken In plaats van geringer te worden groeiden onze rijen bij elke veroordeeling Dank ZIJ onze onverzettelijke houding moest een Duitscher eens verklaren Wij hebben Nederland in 5 dagen bezet doch wij hebben het nooit overwonnen In zijn t ïbpraak hekelde spr de menochen van de schuilkelder praktijken die nu weer op het groene kussen waren gezeten Hij hield een vurig pleidooi voor den juisten man op de juiste plaats Ds Slomp eindigde zijn toespiaak met een korte uiteenzetting over De Stichting J940 1945 Deze stichring zal in de toekomst de nagelaten betrekkingen van de gevallen strijders verzorgen Zij die in den strijd voor ons vaderland gevallen zijn hebben hun leven voor onze vrijheid geofferd Wij hebben dan den plicht te zorgen voor de weezen en weduwen die achter bleven Wij komen hier niet vanaf door een fooi te geven Hier moet een offer worden gebracht Hier ligt een geweldige eereschuld Aan dezen oproep werd voldaan Een gehouden collecte bracht een bedrag van f 3692 36 op Deze buitengewoon interessante bijeenkomst in de St Jan werd met het zingen van het Wilhelmus besloten Naar aanleiding van deze bijeenkomst willen Wij nog een vraag van algemeenen aard stellen welke niet alleen tot bovengenoemde sprekers is geticht Waarom worden zij die in den loop van deze jaren dikwijls met gevaar voor hun eigen leven onderduikers herbergden vooitdu rend vergeten 7 Zij kwamen zij gingen Na twee dagen vergeefs wachten trok gisteren het Comité voor Km deruitzendirg welgemoed naar Elf hoeven om de Denen te ontvangen die onze kinderen uit Gouda en omgeving voor eenige maanden naar Denemarken zouden brengen In gezellig bijeenzijn werd er gewacht De klok liep onverstoord verder en passief werden de ding n afgewacht die komen zouden Maar er kwam niets en om half zeven werd er besloten naar Centraal te gaan waar ZIJ opnieuw zouden worden opgewacht Ook hier was het wachten vergeefs en toen men bericht ontving dat de gasten om half acht Zwolle waren gepasseerd werd besloten een wach trooster op te stellen om de Denen in den nacht te ontvangen Op het politiebureau werd dit wachtje geklopt Tegen 11 uur werd er besloten met een paar auto s op uit te trekken Om ongeveer 1 uur keerden zij terug met de Deensche wagens Zes groote trucks en een ambulance wagen stonden op den Kattensinge Leiders en leidsters werden ten huize van den burgemeester ontvangen Snel werden de gasten op diverse adressen ondergebracht en ongetwijfeld ivaren allen spoedig in diepen slaa want er was een groot verlangen naar rust Op een vraag waarom hun aankomst was verlaat deelde ons een leidster nog mede ddt zij bij het passeeren van de Deensche grens bijnu tWee dagen dco de Shaef waren opgehouden De reis door Nederland was niet erg fortuinlijk geweest vandaar hun aankomst in den nacht Zuster Marie weer thuis Na een verblijf van ongeveer een jaar m Breda is Zuster Marie in Gcuda welbekend weer in onze stad terugaekccrd Vrouwelijke personen met huisarrest Gedurende den laatstcr iijd komen bij het Militair Con missanaat Gouda veel verzoeken binnen van vrouwelijke personen die op grond van omgang met Duitschers huisarrest hebbeom zich voor medische behandeling naar een arts te mogen begeven Voortaan ka i toestemming daarvoor door de plaatselijke politie wo dcn gegeven onder voorwaarde dat de betrokken persoon zich persoonlijk bij de politie aanmeldt alvorens de gewenschic doktersvIMte te maken Zij bchoert hiervoor derhalve geen afzonderlijke toestemming van den Militairen Commissaris Burgerlijke Stand GEBOREN 18 Jul Leo H zoon van J Arct en C A E Kraan Fluweelensingel 82 Cornells A M J zoon van van den Hondel en M J van Velzen Nieuwe Haven H9 Johannes Th J zoon van H I Polet en E van der Pool KrugerI 22 ONDERTROUWD 19 Juli A Oomsen C J Hamerslag H C Heijnemanen H A Vervoort S G Kielligcr en G Boegheim OVERLEDEN 18 Juli E Kroeze 84 wed van A van Rwljk 19 Juli A B J Leeflang 70 E Chr Hecrkeni 70 j wed van T Boere W A Vervloed 2 weken Geldinzameling N V H van 23 28 JULI a s Geeft en helpt hen die niets meer bezitten