De Vrije Pers, woensdag 25 juli 1945

Uitgave van Ie Mdintlendni Het Parool Ons Volk De Vri e Gedachte Vri Ncdtrland De Waar held en Nleuwsorgnnen Weckcibjnnciticnt 25 et Losse nummers lü et No 177 WOENSDAG 25 JULI 1945 DE VRIJE PERS OFFICIEEL MEDEDEELINGENBLAD VOOR GOUDA EN OMGEVING RcdactK L I A V d Stfcnhoven Mr A A I Hlikscn Adni I M I van Loon Burtju Mai kt 20 Gouda l 3098 Drukker Drukkcri Vcrzi l Gouda De Brokstukken v dezen tijd De kindernitzending en de kinderontvangst Toen d Denen die het kindetransport zouden komen halen maar niet op den vastgestelden tijd in het land kwamen hoorde je niets anders dan Waar zijn de Denen wanneer komen de Denen Ook sindi ht t vertrek uit Groningen waren ze een tijdlang spoorloos veidwenen Eindelijk in den nacht van Vrijdag op Zaterdag 1 kwam de colonne opzetten en Zaterdagmorgen wa het een drukte van belang op de Markt De gewone drukte welke een kindcrlransport a t d omringt maar hier welin het bijzonder want de kinderen gingen voo drie maanden naar een vreemd land waar een vreemde taal wordt gesproken en waar ongetwijfeld onbekende gewoonten heerscheo Daarbij komt nog dat de afstand en de tian port mogcliikheden zoo zijn dat het contact met huis en wederkecrig net de kinderen nog wel cenigc moeilijkheden zal opleveren Gelukkig zullen de Denen moeite doen voor een goede postverbinding Redenen genoeg om de belangsielUng van familieleden en kennis en zoo hoog mogelijk op te voeren Deze binnenkomst an de Denen was voor de Commistie voor kinderuitzending een teleurstelling in zooverre althans dat de in allen eenvoud opgezette ontvangst en de verzorging van logies niet tot hun recht kwamen Maar de andere zeer omvangrijke werkzaamheden van keuring registrat e etc vaak op hoopspanning verzet het mag wel eens gezegd worden hebben dan vel de gewenschte resultaten gehad D kinderen 71 0 op weg naar het zoo gastvrije Dene marken Uit de korte gesprekken met de leidsters en leiders kreeg ik den indruk met rustige sobere mcnschen van de daad te doen te heSben bij wie de kinderen In goede handen zijn Ik kreeg daarbij ook den indruk dat de omgeving waarin de kinderen geruimen tijd zullen verkceren m sfeer niet veel zal verschillen met die van hier Dat is goed w nt d geestelijke en morccle kant is altijd een probleem op zichzelf bij dit soort k nder uitzendingen waarian vaak mmder aandacht kan worden besteed en waaromtrent minder zekerheid kan worden verkregen dan over den gezondheidstoestand Het halen der kinderen uit hpt gezins verband heeft ook zijn gevaarlijken kant en ik ben steeds van meening geweest datdcze uitzendingen slechts dan verantwoord zijn wanneer de noodzakcliikheid voorop ligt De gezondheids toestand der Goudsche kinderen is aanzienlijk verbeterd zoodat ae uitzendingen niet meer in dien omvang zul len plaats vinden als oorspronkelijk de bedoeling was Het moment is nu aangebroken om de uitzending om te schakelen naar de ontvangst De bewoners van de sterk getroffen gebieden iijn llc geévicucerd hetzij ver verwijderd hetzij in de buurt van hun oude woonplaats Maar in beide gevallen bestaat het bezwaar dat de ouders aan de kinderen niet kunnen geven wat bun toekomt Welke kans geeft M de ouders in de komende najaars tormen en winterkoude nu zij een kippenhok oi een oude schuur tot woning hebben ingericht Voor hun beiden gaat het misschien nog maar voor de kinderen Hier moet hulp komen vanuit de met getroffen gebieden Gouda zal hierin haar deel moeten ncmtn en de Commissie voor kinderuitzending kan hiar ervaring op uit zendgebied in practijk brengen voor de afdeeling ontvangst Vele adharsiebetuiqingcn mocht ik r eds ontvangen Het zal mtj aangenaam zijn te vei nemen hoe de buigcrlj ovet dit phn dcikt Komt met allen na ir mijn kiotoor of schrijft niet in grooten getale een iricf Hier ligt een t ak voor de Buurtverceniqmgcn Lattn deze de bev oners van dt stritcn welke in de vcrceniging ztin opgenomen poUrn over bovenstaand denkbeeld en de uitkomst pt r vcrceniging mcdcdielrn aan de Commissie voor cinderuitzending en ont vangst Oosthaven Ï9 alhier Hier is een pnchtig werk tedoen wnrin wij alle blijheid over een ongeschonden bsvrljding van onze stad kunnen neerleggen HARMS Voorzitt r Nederland s Volksherstel STADSNIEUWS Buurtvereen Je Maiatiendrai gaf navolgenswaardig voorbeeld Maandagavond gaf genoemde buurtvereeniging een avond ter eer van hun teruggekeerde buurtgenoo ten Wi kunnen enkel waardeerend spreken over de vijze waarop dit gebeurde Een cabaret progamma dat van begin af aan een echte feestehjke sfeer wist te scheppen een humorist die de vroohjke kant uitstekend verzorgde en een pubhek dat in dezm intiemen kring eens echt gezelhg wist te feesten De voorzitter de Heer H Hemmelder heette alle aanwezigen hattehjk welkom en gaf de leiding van het cabaret over aan den Heer H Tak De medewerkende clubjes als Paradise Hawains Tahiti Duo Di o en ook de verdere medespe lenden gaven aardige nummertjes ten beste en konden hiermee de sympathie van de aanwezigen volkomen winnen Zij lieten datgene zien wat zij volkomen beheerschten Een minuut stilte gehouden voor een gevallen buurtgenoot en eenige vaderlandsche liederen tot slot gaven een gevoel van herwonnen vrijheid Een dergelijk buurtfeest zal eeniedsc zeker kunnen waardeeren Nieuwe buurtvereenigingen zien het licht De bewoners van den Oude Boschweg richtten de buurtvereeniging Vreugde na Acht dames en heeren hebben a s com missarissen in het bestuur zitting De bewoners van den Vogelenzang en omliggende straten kwamen tot de oprlch ting van de buurtvereeniging Wilhe mina waarvan de heer van Vlaardingen voor zitter de heer Blazer penningmeester en de heer van der Klis Vogelenzang 20 secrc tans werd De bewoners van de P C Hooftstraat en Vondelstraat vereenigden zich in de buurt verecning De Margriet West Hetdaglijksch bestuur wordt gevormd door den heer Waar geleden wordt I Nederland helpt de zwaar geteisterde gebieden Deze kreet j cldt wrl op de eerste plaats voor den nooüioes and waarin Noord Limburg verkeert door de gevechtshande lingcn welke in dit gebied hel ben plaats gevonden Eigenlijk met alleen door de ge vtchtshandelingen mnar in zeer sterke mate ook door de roofto hten der Duitschers Weerbare mannen ietftocht levend vee en veevoer huisraad en alles wat verder waard was tcgclijkertr d te worden mcegcnomtu werd weggesleept Op 4 December 1944 was Vcnlo na 13 bombjraemcntcn reeds ten uitgestrekte puin hoop Onder het trommelvuur datvanwpers knntcn de bevri dlng an BIcrik Vcnlo WcM voorafging was ook deze bednivige pi i lts z vaar veimlnkt Ovtrioon Vicrlings beek Meyel Vcnray Horst Lotcum Bilt tt rswi ck Broekhuizen Brockhulzenvorst Winssum Gcijsteren en Maaslices werden geheel of gedeeltelijk verwoest Maar hun rimpspued werd nog ovcrtroficn door die vjn de dorppQ aan de overzijde van de rivier welkt het geallieerde vuurondcrgingcn daar cnboven door de Duitschers totaal werden ontvolkt en ervolgen tot den 1 latsten spi kcr en uijptTng tot het la itstc stuk land bouv gercedichap het laatste stuk linnengoed en het laatste Sord werden uitgeschud De mcnschen uit Ottcrsum en Gennep gingen Heijkoop voorz den heer A Verkaaik Vondelstraat 40 secretaris en Mevr v Dijk penningmeesteres De bewoners van de Scheltemastraat heb ben opgericht de buurtvereeniging Oranje onze leuze waarvan het bestuur ah volgt IS samengesteld F H Kraan vcorz B v d Lain Scheltemastraat 5 secr v Loon penningm Indië en wq Lezing van Kolonel H M Du Croo Velen zullen zich in den laatsten tijd nu de bevrijding van Indie vooi de di ur schijnt te staan afgevraagd hebben welke moge lijkheden er voor ons Nederlanders in de toekomst daar bestaan en hoe de positie van Ned Indie in ons njksvcrband zal zijn Op deze en ande c vragen heeft Kolonel Du Croo gisteravond in een door het MG de V I V en de Indie studickrmp ge organiseerde lezing op duidelijke wijze qe antwoord Spreker begon met een overzicht te geven van de ontwikkeling van Indonesië sinds de eeuwwisseling en de torstand voor de Japan sche invasie Vooral in de twintigste eeuw heeft zich het besef baan gebroken dat de Indonesische cultuur godsdienst zeden en gewoonten zeker niet minder maar slechts anders zijn dan onze Westersche De politiek van passieve bescherming van den inlander maakte plaats voor een actieve met als uitvloeisel tal v an sociale maatregelen die het welvaartspeil zeer ten goede kwamen Op het gebied van onderwijs was Indie zeer ver en ook aan voorlichting op het gebied van den landbouw werd groote zorg besteed Het resultaat hiervan was dat Indie een land was geworden waar het zoowel voor Inlander als Europeaan een vreugde was te werken Wat de politieke toestand betref deelde spr mede dat vooral de ontwikkelde Indo nesiérs de overtuiging toegedaan waren dat de band met Nederland gehandhaafd diende te blijven En hoe is het nu 7 Uit de schaarsche be richten is wel komen vast te staan dat de toestand zeker met beter is dan die van Holland in de zwaarste maanden van de bezetting Het bouwland is voor een derde gedeelte gevorderd voor den verplichten verbouw vankatocn dezeevls erij is gemono poliseerd met als gevolg dat in vele streken hongersnood hecrscht Tal van vooraanstaande persoonlijkheden zijn als pro Nederlands gearresteerd en ter dood gebracht Het is dan ook geen wonder dat de sympathie voor Nederland groeit wat uit talrijke voorbeelden gebleken is Na een overzicht gegeven te hebben van de mogelijkheden die er bestaan om zich verdienstelijk te maken voor de bevrijding en den wederopbouw van Indonesië kwam spr tenslotte op éen der voornaamste doel stellingen van zijn lezing de aanwezigen een inzicht te geven in de toekomstige structuur van hel Nederlandsche Koninkrijk dat waar schijnlijk zal bestaan uit vier gelijkwaardige onderling onafhankelijke deelen overkoepeld in het Utrechtsche ook nog den hongersnood meemaken Venlo ontkwam evenmin aan groot gebrek noch aan uïtolundering Ongeveer vier vijfde ervan werd aan de roof en sloopzucht der Teutoncn prijsgegeven Binnen uiterst korten termijn werden vier plaaticlijke evacuaties Devolcn waardoor de bevolking bijna niets kon redden en in de uiterste rand der stad bijeen werd gedrongen Drie maanden lag Venlo met zijn toenmaals ongeveer 25 000 inwoners tezamen met de reeds genoemde dorpen onder zwaar gcschutvuur steeds meer aftakelend tot afbraak en puin zonder achterland en zonde noemenswaardige levcnsmiddclenvoorraden aan zich zelf over gelaten bij wijlen opgejaagd door razzia s Én inmiddels schreed het fatale beschamende proces der uitplunderiny voort boosaardige vernietiging an alles wat eens het huiselijk geluk van onze vreedzame nijvere g zinnen omringde De vernieling het b derven en de liederlijke bcvuiling van het beetje keuken gerief de schamele inboedel het verstopte en nu opgespoorde linnengoed dal nog aan de massaroof in de doorgeschoten hulzen van arn en njk was ontsnap Maar dit alles Is niet de kern van het leed Niet lang geleden is de verjaagde bevolking weergekeerd meest op open vrnchtwagens met hun warm Zuidersche hart vol blitdschip weer opdcngcboortegroi d te zijn een lied op de lippen en hun hecle bezit In een pungeltje op den rug Dit lied Is In hun mond bestorven toen zij hun dorp hun kerk door een centraal gezag bistaande uit een rijksregeeimg en een ri ksparlement Van de gelegenheid tot het stellen van ragen werd door verscheidene personen gebruik gemaakt Afscheidsmaaltijd aan volwassenen In tegenwoordigheid van fet Conite voor Kindcruitzending en Voeding en van alle volwassen deelnemers ster had Dinsdagmiddag in de cantine van de Plateelbakkerij Zuid Holland de Ipat te manltijd plaats door genotmd comité ip verband met de oorlogsoms indigheden aan volwassenen aan cboden De heer van Bo icmen sprak een inleidend woord dankte de dames van het bedienend personeel de Directie van de Plateelbakkerij Zuid Holland voor het steeds weer beschikbaar stellen an dt zaïl en wen chte de aanwezigen alle gotas en gezondheid toe Namens alle deelnemei ster sprak een der aanwezigen een dankwoord to bet Comi é HH Doktoren Direct t Phteelbakkerij Zuid Holland en vooral tot de dames van het be iencnd personeel De Heer van Bohem ii en de Dames mevr Both mevr v d Pijst mej F Fickweiler en mcj C Helmcrs werden bloemen en een souvenir aangeboden Een op rijm gesteld d nkw oord vervaardigd door don heer A Is de Mink werd tenslotte nog v oorgcdragen De kinderuitzendingen gaandoorl Op 1 en 8 ugustus panr er weer grotpen kinderen naar Pelgie Op Augustus naar Tilburg terwijl ook nog een uitzending naar Friesland volgt Op 23 Aug zullen de kinderen naar Zwitserland op reis gaan Het kan wel zijn dat er nog verLinderingen In de verschillende data komtn Aanvragen van textiel aan N V H stopgezet Zooals men weet worden met de opgehaalde klecren drie gro p n rfholpcn gerepatrieerdcn evacué s en oorlogsslachtoffers Personen uit deze groepen worden vanwege NVH automatisch bezocht Het heeft thans voor niemand meer zin zich aan het bureau van NVH te melden voor andere personen IS er momenteel geen textiel meer beschikbaar BINNENLAND Nederlandsche economische belangen in Duitschland 1 De Commissaris Generaal voor de Nederlandsche economische belangen in Duitschlacd deelt mede dat belanghebbenden wordt verzocht zoo spcedig mogelijk doch uiterlijk vóór 5 Augustus 1945 opgaven te doen van alle Nederlandsche ondernemingen onioerende goederen vorderingen beleggingen enz voor zoover deze belangen in Duilschland Oostcnri l Ts echo Slouakije en het Memelgebied zi n gelegen of gevestigd hun huis zoo genadeloos crnield terugzagenMaar ook dit is niet de kern van het leedDe bevolking heeft geestkracht en levensmoed in overmaat om zichzelf weer op terichten Maar waar mets is kan zich ookniets ontwikkelen Na minstens vier maanden bevrijding is de algemecne armoede nog zoo intens dat nog dezer dagen in een plaats als Gennep bevallingen op de plankenvloer moesten plaats hebben omdat zelfs het stroo ontbrak Om nog maar niet te spreken van tcxticlgoedcn dekens Nog is er ondanks de trouwhartige inspanaing der bavolking voor tientallen kinderrijke gezinnen geen onderdak dan in een kippenhok Nog is er neen materiaal voor zelfs de meest noodzakelijke herstel werkzaimheden geen spijker geen plank geen dakpan Nog zijn pr geen landbouw werktuigen zoodot het land onbewerkt blijft liggen En nog leggen duizenden mijnen een doodstiet over duizenden hectaren vruchtbaar cultuurland en vallen er lederen dag nieuwe noodelooze slachtoffers van dit afschuwelijke verraderlijVe vprdedigings middel Deze streek zonder bestaansbronnen leeft nu reeds miandcnlang op het alleruiterste bestaansminimum in een muwchiks te dragen mensch onwaardige toestand van volslagen gebrek Zonder morren rn in de vaste hoop dat overig minder getroiTen Nederland zal helpen Wordt vervolgd