De Vrije Pers, donderdag 26 juli 1945

De besprekingen te Potsdam Admlraul Mountbatton opperbevelhebber der geallieerde strijdkrachten in Z O Azie nam deel nan de besprekingen Ie Potsdam H crult blijkt dat qc oorlog In het Verre Ooatcn ein belangrijk punt van de besprekingen uitmaakt De vraag wanneer Japan zal Ineenitortcn z il grooicndeels afhangen van de bereidheid van Rusland om aan den oorlog tegen Japan deel te nemen en van de vcrjekerlngcn welke Stalln van President Truman dienaangaande heeft ontvangen Indien deze verzekeringen bevredigend zijn dan wordt er verwacht dat de Russen de geallieerde capitulatievoorwaarden aan de japaniche regtering zullen overhandigen met de toevoeging dat een verwerping van de voorwaarden ele Sovjet Unie met Japan In oorlog zal brengen Er schijnt momenteel in Potsdam een tijdelijke rustte hecrsrhen Truman zal vandaag generaal Elsenfciwcr In Frankfurt ad Mam ontmoeten Churchill zal vandaag aan Koning George verslag uitbrengen over de besprekingen te Potsdam Heden zullen In Engeland de verkiezingsuitslagen worden bekend gemaakt Er wordt verwacht dat Chu chlli Eden en Attlee morgen weer naar Potsdam ver rekken KORTE BERICHTEN Voor het geheele land zal een gelijkegasrantsoeneering worden ingevoerd Ditbeteekent voor Zeeland Limburg enN Brabant vermindering van rantsoen Volgens een vcritlaring van generaal Kenny zal Japan binnenkort door 10 000 vliegtuigen worden aangevallen Morgenthau Min v fin V S heeftverklaardop aandringen van presIdentTrumanafgetreden te zijn Morgenthau zal een boekpupliceeren over zijn plannen om DuitschInnd zijn industrie te ontnemen en het terugte voeren tot een zu vcre landbouwstaat Lord Weight dringt aan op een snellebestraffing van de oorlogsmisdadigers Ditkan bijdragen tot het voorkomen van eenderde wereldoorlog In het door den Russen bezette deelvan Duitschland moeten de D hun gouden zilveren en platina bezittingen Inleveren benevens alle bui enlandsche munteenhedenen stukken van waarde A Zondag zal het Concertgebouworkest voor het eerst na de bevrijding concerleeren De R A F wierp gedurende de oorlogbijna een miUloen ton bommen op Duitsch BINNENLAND BUITENLAND Oproep Toor de Expedltlonaire Macht Aanmelding voor reservisten Peserve olliciercn vaandrigs en kornetten van de infanterit cavalerie artillerie a motordienst en militaire administratie tot en met 5 jaar die genegen zijn om onmiddellijk te worden uitgezonden naar Engeland kunnen zich van 26 Juli tot en met 29 Juli melden cp het Departement van Oorlog te den Haag Plein 4 kamer 54 Zij zullen worden opgeleid voor een functie bij de expeditionaire macht welke bestemd is voor den strijd tegen Japan Zij moeten er op rekenen onmiddellijk te kunnen afreizen en en voorzien zijn van een bewijs van politieke betrouwbaarheid afgegeven door den P O D of den Burgemeester ter plaatse van inwoning Wanneer het aantal dergenen die zich vrijwillig aanmelden niet voldoende mocht zijn zal tot oproeping worden overgegaan Het Radio vraagstuk Naar A N P anata verneemt Is de ministerraad tot overeenstemming gekomen met betreltltlng tot het vraagstuk koe de radioomroep georganiseerd moet worden Er al worden opgericht een stichting genaamd stichting radio Nederland in den overgangstijd Voorzitter dezer stichting wordt mr L A Kcsper griffier van de tweede kamer thins waai nemend secretarisgeneraal van het departement van binnenlandsche zaken Het stlchtingsbe tuur zal breed zijn samengesteld zoodat alle str omingen In de Nederlaodsche radio wereld daarin zullen ziin vertegenwoordigd Het Radio kwartier van de Regeering Ii2 het wekelijksche radiokwartier van de regeering zal as Vrijdagavond 9 uur de minister president Prof Ir W Schermerhorn een nadere toelichting geven op het besluit nrorpr DISTRIBUTIE NIEUWS Exploitanten van speciaalzaken In welke men vóór 1 September IM gewend was drooge biscuits te veikoopen en waar het publiek de bonnen K 05 nu niet heeft Ingeleverd kunnen zich ter verkrijging van een voorschottoewijzing op Vrijdag 27 juli a s tot den distnbutledlenst afd Handel wenden Hierbij dienen aciuren ed te worden overgelegd waaruit o m de omzet kan worden afgeleid Officiëele Publicaties De in deze rubriek opgenomen mededeelingen kunnen uitsluitend worden opgegeven via den Recognitiedienst Parkstraat 25 Den Haag Tel 116220 dan wel viacontactcommissaiissen van den Ree dienst De Chef van den Generalen Staf Plein 4 te s Gravenhage verzoekt In verband roet het te boek stellrn van de krijgsverrichtingcn gedurende de Meidagen 1940 aan alle voormalige Commandanten van oorlogsonder deelen der Koninklijke Nederlaodsche Landmacht om de nog in hun bezit zijnde bescheid n gevechtsb richten dagboeken ver slagen rapporten toto s e d welke een inzicht kunnen geven omtrent de gebeurtenissen bi hun onderdeel tijdens die oorlogsdagen zoo spoedig mogelijk aan hem op te zenden De Minister van Landbouw VIsscherljen Voedselvoorziening maakt bekend dat de jaeht op alle soorten eenden behalve bergen eidereendcn ganzen en meerkoeten geopend wordt 27 juli a s op watersnippen op 1 Aug en op goudpluvlieren op 1 Sept De sluitingsdatum is bepaald op 15 Jan 1946 Het vangen van waterwild door middel van eendenkooien is slechte toegestaan ten aanzien van alle soorten eenden behalve berg en cidcreenden van 1 Sept 1945 tot en met 15 Jan 1946 en het vangen van wateri lld door middel van netten waarvan het gebruik is geoorloofd Is slechts toegestaan ten aanzien van ganzen en goud pluvieren eveneens van I Sept 1945 toten met 15 Jan 1946 De jacht op zwanen bergen eidereendcn duikers kemphanen wulpen scholeksters grutto s tureluurs en waterhoentjes blijft verboden De Rijkslnspecteur van het Verkeer voor hel personenvervoer In het district Zuid Holland deelt mede dat het kantoor aan de Sophialaan 11 te Gravenhage van Donder sloten Is voor het publiek Gedurende genoemde periode kuunen slechts aanvraagfoimulieren tot het verkrijgen van benzine voor Augustus en voor rijvergunningen worden afgehaald Na 2 Augustus zullen de kantoren van de Rijksverkeersinspectie te s Gravenhage ledere week geopend zijn voor het publiek op Maandag Woensdag en Vrijdag Op andere dagen kunnen bezoekers alleen na schriftelijke opioep ontvangen woiden Tevens wordt medegedeeld dal aanvragen tot het verkrijgen van een rijvergunning vanaf heden alleen schriftelijk kunnen worden ingediend bij de Insperfie aan de Sophialaan II vergezeld van een afschrift van een verklaring van de P O D betreffende de politieke betrouwbaarheid an aanvrager henevens afschrift en van stukkun welke de aanvrage ondersteunen Prijzen speelgoederen enz De Directeur Generaal van de Prijzen deelt mede dat op alle ten verkoop aangeboden speelgoederen kunstnijverheids en aanverwante artikelen houten huishoudelijke artikelen biezenen rieten artikelen Incluis blezen schoenen en artikelen van lederver vangenJe materialen Inge olge de K staande prijsvoorschrlften een codelctter alsmede de verkoopsprils aan den verbruiker dienen te zijn aangebracht Codeletter en verbruikers prijs worden vastgesteld door den Directeur Generaal van de Prijzen met dien verstande dat codeletters en verbruikersprijzen vastgesteld door den voormaligen Dienst van den Gemachtigde voor de Prijzen hun geldigheid behouden Voor bet verkrijgen van een prijsvaststelling moet door den fabrikant van het betreffende artikel worden Ingezonden 1 een monster van het artikel 2 een verwerkingsvergunning van het betreffende rijksbureau 3 een kosfprijsc culatie Verzoeken om een prijsvaststelling Ingediend door anderen dan de fabrikanten kunnen niet in behandeling worden genomen Teneinde den handel in de gelegenheid te stellen eventueele nog In voorraad zijnde ongecodeerde artikelen uit te verkoopen zal het den qroof en kleinhandel toorloofd zijn tot uiterlijk 1 Sept 1945 artikelen te verkoopen en af te leveren die niet van de vereischte code letters voorzien zijn Na dien datjim zal hel koopen en verkoopen van ongecodeerde artlekelen v or een leder verboden zijn en zal overtrcdirg streng worden gesiraft De bovenvermelde stukken kunne worden ingezonden door de fabrikanten In provincies Njord en Zuid Holland en Utrecht bi de Sectie Prilsvorming Hout en Houtprodncten vrrtT arrr tt t vaiT atr Fri zen Hcerengr 136 Amsterdam ZATERDAG 28 JULIa s Offlcleele opciiins van het nieuwe VIRES £ T CELERITAS terrein aan den Haastrechtsche Dijk nabij Waaiersluis Hierna ee i demonstratief programma bestaande uil ATHLETIBK en HANDBALWEDSTRIJDEN tuxchen Vires et Celeritas en Stolwijk Dames en tusschen Vtres etCeletitas en Bs celsioc Meeren TOEGANG vntj I Le lessen op de NEUTRALE BIJZONDERE OPLEIDINGSSCHOOL vangen voor den cnrsua 1945 46 op 3 Scpt weder aan in liecEIGEN GEBOUW Groenewcg 27 Nieuwe leerlingen kunnen nogmondeling of schriftelijk opgegeven worden Krugerlnan 28 Het hoofd der School P R MEIBURG PARAAT WAS en IS het N T I om hen die dienst nemen In het Ned leger GRATIS ENGELSCH TE LEEREN Anders lesgeld ENGELSCH f 2 05 p m Vlot spr en schr in 8 maanden Fransch steno mlddenstdipl f 2 85 p m Ned n corr boekhouden f 1 p m NED TALEN INSTITUUT ROTTERDAM Eerst illegaal nu Nationaal Gratis proefles van naam adres t Met groote blijdschap geven wij kennis van de geboorte an onze dochter JANNY B HAGENDIJK O HAGENDIJK Dekker Gouda 25 Juli 1945 Jan van Renesseplein 6 Ondertrouwd JACQUES RAUWS MIEN V LAVIEREN Prinses Irene Kazerne Den Haag Ridder v Catswcg i8J Gouda Receptie 29 Juli van 3 5 uur Ondertrouwd DIA VAN DER VEER en HENK SPRUYT Huwelijksvoltrekking Dinsdag 14 Aug in de St Jozefkerk Gouwe waarna de Plechtige H Mis zal worden opgedragen Receptie Restaurant Beursklok van 3 tot 4 30 uur Verloren een Zilveren Rozenkrans gaande van Molcnwerfn Blocmendaal Tegen goede belooning terug te bezorgen Molenwerf 14 Zitoer kinder schakelarmbandje verloren vermoedelijk op Lange Tiendeweg Tegen belooning tt rug te bezorgen V d VEER L Tiendeweg 3 Mevr e ATS v Dijk Krugerlaan 87 vraagt een DIENSTMEISJE voor heele of halve dagen of een WERKSTER Voor spoedig gevraagd eerste of tweede kappersbediende Heeienkapsalo i SNEL Stoofatceg 8 DAMES I Laai Uw kleeding maken en vermaKen door A Eikelenboom Vest 103 Heden berichten wij U de HEROPENING van het SMULPALEIS op ZATERDAG 28 JULI 3 aur nam Na eenige maanden van gedwongen rust zi n wl instaat h SMULPALEIS wedr rom zl het op bescheiden voei vcor het pubhek op cn te stellen en wij hop n U spoedig met alles van dienst te kunnen zijn Beleefd aanbevelend WBHPt l MKrf r 6 A V KOOten VeeMtal22 R L V Deth Tandarts afwezig tot 23 Aug Voor spoedgevallen nemen de collegae ivaar AANMELDING voor de In September aanvangende cursussen voor het Middenstandsdiplom Algemeene Handelskennis bijhcttestuur I F W TURION L fiendewcg 22 Voorz G W ABERSüN V Swietenstraat 22 Secr C A VERSCHUl Doelestr 26 B A D JONG Oosthaven 29 J L HULLEMAN Kleiweg 20 H v TONCERLOO Wiidstr 41 G JANSSEN t Haven 324 en bij J EELKEMA B Martenssingel 51 Groot Handelsbediijf vraagt voor spoedige Indlei sttredlng iongc administratieve icraciiten Sollicltat ebrievcn onder no 2029 Bureau van dit blad De Kamer van Koophandel en Fabrieken yoor Zuid Holtand Kantoor Gouda vaagt voor spoe dige indiensttreding een jongste bediende mani Schriftelijke sollicitaties aan het kantoor Crabethstraet 3 Goudsche Kanto ormachinehac del Spoorstreat 5 Gouda Laat nu Uw schrijfmachine nazien en schoonmaken Wacht niet tot U haar dringend noodig heeft R K MiDD HAND AVONDSCHOOt Aanmelding voor de in September beginnende cursussen voor het Middcostandsdiploina Algem Handeiakennli hl den Directeur i H Th VERHORF Krugerlaan 3 N B Zl die reeds ingeachrevea staan be liocvCD 4kh Diet opoleuw te Tiielden inanr ontvangen eea achrltven met Inlichtingen Dc gezamenlijke Schoenhersteilers berichten hiermede dat hou zaken van 30 Juii t m k Augustus wrgena rAGAMTIE gesloten zUn D n 4ie PERSONEEL GEVRAAGD Flinke werkster voor en dag per week goed loon en volie kost G v Nieuwkoop MoordrecnCS zhe Tiendeweg 6 Flmke dienstbode H Janmaat Beatrlxitr 17 Goed looB met koat Dagdisnstbode voor Olrcct goed loon G Uijee Gr v Bloisstra t 23 Flinke werkster voor Donderdag of Vrijdag Du Toitstraat 15 Nette erkster ot meisje voor kalve dagen Aanmelden Krugerlaan 69 TE KOOP GEVRAA60 ee blezentrekker met de benoodigde wieltjes V Veaieweg H 170 VoetbaUcboenen maat 38 v Vllel Totlenstraat 56 een gramofoon motor m goeden staal ook genegen te rullen loubertstroat 70 Gouda een kin lei toel eventueel ook genegen te ruiien voor z g a n werkschoenen maat 41 2 Kade 3 een In goeden stnnt Vbrkecrende kano Brieven met prijsopgave spoedig aan Dickzwayer Nzn Dorpsstr Moordrecht TER RUILING een paar zgan Iiooge jongensach m 37 en een paar kindersch m 2i voor een paar klndcriclt m 25 In g st I paar donkerbl D sch hooge 1 ak m 37 i g H n vonr moln rcs m 37 v Baerlestr 28 I pr tongeusscboenen m 38 voor 36 1 pr dnmesscbucnen x g a n m 36 voor 38 of 40 ook genegen te ruilen voor klodetkteercn Tolleuislraat 110 I paar D schoenen m 37 3 4 hak nieuw voor m 38 oE 39 Aanbiedingen na 4 30uur Qode Zwarteweg 5 Lage iw nieuwe scho len m 38 te rullen voor H schoenen m 40 B Srhouten Walvlssiraat 66 1 paar z g a n D sch m 38 rullen voor m 40 met sleehak Karakletstraat 8 i