De Vrije Pers, zaterdag 28 juli 1945

Uitgave van e Malnlicndral Het Parool Ons Volk De Vrije Geduchte Vri Nederland De Waarheid en NIeuwsorgancn Weekabonnement 25 et Losse nummers lü et Ne 180 ZATERDAG 28 JIULI 1945 DE VRIJE PERS OFFICIEEL MEDtOEEUNGENBLAD VOOR OUDA EN OMGEVING Red actie LI A V d StcenhovcD Mr A A I Rljkscn Adm 1 M 1 van Loon Eiureau Mi kt20 Gctida Tel 3098 Dn kkcr Dn kkcrt Vcr2lll Gouda D8 bevrijding van indië Vrijwel een ieder Is er van overtuigd dat Indic koste wat het kost m et worden bevrijd Bij velen heerscht echter de meening dat wij voor de bevrijding van hei zwaar beproefde deel van ons koninkrijk ie laat zullen komen en dat daurom elke inspanning achterwege kan blijven Het Japanschc moederland kreunt immers reeds rnder de geweldige mokerslagen van de geallieerdt luchtmachten terwijl talrijke Industriesteden In hel land van de rijzende zon reeds in puin liggen Wij komen dan ook onherroepelijk te laat is dan ook hun conclusie Het 13 waar dat Jap zijn nederlaag sneller tegemoet gaat dan wij ooit hadden durven hopen maar hier mag niet de conclusie worden vastgeknoopt dat met het einde van den strijd in het Japansche Moederland ook de oorlog In de door de Japanners bejette gebieden is geëindigd Wl kennen het fanatisme van dezen Oosterling Werden wij dezer dagen niet onthutst opgeschrikt door het bericht dat de strijd op Bougainville nog voortduurde alle berichten van Isoloment ten spijt De Jap vecht door zoolang hij kan en een guerlUastrild ia ludoneaië staat ongetwijfeld voor de deur ook al zon hef Japansche moederland zich overgeven Hel Is van essentieel belang dat de be rijding van Indié voor ons Nederlanders op de eerste plaats komt Indië gaat vooi Tweehonderdduizend Nederlanders wachten daar op hun verlossing uit een verschrikkelijke hel Zeventig mlllloen Rijksgenooten leven daar In een iet voor te stellen sla vernü Zij wachten op ons zij rekenen op on En a nocht de strijd tegen Japan eerder zijn beslist dan w v ot den strijd gereed zijn ook dan zal ons Indonesië een leger een luchtmacht en een vloot behoeven Hoe snel de oorlog ook moge gaan erisenblilft een expeditleleqer noodig Laten wij on ook In den strijd tegen Japan aan onze bondge nooten spiegelen Engeland en Amerika paan nu reeds niet op hun lauweren rusten Met de overwinning in zich draaien degcallleef de oorlogsfabrieken op volle toeren Aller inspanning blIlF noodtg ook de onze Indië moet herrljzenlll BINNENLAND OP DE BRUG Organiaatlc radio omroep ia ovcrgaagalild Gisteravond sprak de Minister President Prof Ir W Schermerliorn over de organisatie van den radio omroep De verzorging van den radio omroep door den Staat zooals dit thans onder het Militair Gezag geschiedt wordt door het mecrendecl van het volk niet gewcnscht Deze maatregel was echter ooodig voor de periode onmiddellijk na de bevrijding Het lijkt ons gewenscht aldus de Min Pres dat de oude organisatie van den radio omroep voorloopig niet terugkeert De beslissing hierover lal opnieuw moeten worden besnrokcn De omrcep tegenover het buitenland moei zijn een nationale manifestatie van het Nederlandsche volk Er zal een tljdelllke stichting vanden radio omroep in den overgengsiijd worden gevormd Hierin zal van elke oude radioomroepvereeniglng een vertegenwcordtgcr zitting hebben Deze commissie zal bovendien nog worden aangevuld qiet een katholiek een sociaal democraat en een vertegenwoordiger van de kunstenaarsvereeniging De nieuwe voorzitter van de omroep commissle Mr L A Kesper secretaris Generaal van Binnenl Zaken zal zich volledig aan zijn taak wilden Een nieuwe volksvertegenwoordiging zal zich uitspreken voor den ondes omroep wanneer dit wenschelijk mocht blijken De Min hoopte dat het heritel en de vernieuwing bl uitstek op cultureel geestelijk en sociaal gebied lot zegen zullen strekken DISTRICTS NIEUWS Ondewater Zwcmmeü Gisterenavond werden de volgende polowedstrijden gespeeld I O Z V I Forel comb Woerden 1 0 O Z V 2Fprel4 0 2 O Z V adsp Forel adsp 0 2 O Z V dames Porel damesO 3 Voctlml Zondagmiddag speelt U N I O vriend chappelijke wedstrijden tegen V B P uit Woerden op het O V S terrein Aanvang U N I O 2 V E P 2 half 2 U N I O 1 V E P 1 3 uur De Trool kc bcgrafeola CHsterenavond had hier ter stede een indrukwekkende plechtigheid plaats Er werd nl een laatste eer gebracht aan den populairen hond Samkoo die tengevolge van een overrijding om het leven wa gekomen Een tiental diegers uitgedost mei hooge hoedtn en voorzien van een rouwstrik droegen Saraboo nd er het neuriën van Ik had een wapenbroeder door de straten der atad Een bloemstuk vergezelde Samboo op zijn laatste reis De vroolijke stoet trok veel belangstelling en groeide uit tot een groote menigte BUITENLAND InlichtingeB over Indië De heer R A van Wingerden heeft zich bereid verklaard om In het veriolg op Maandag Donderdag en Zaterdag van 9 12 uur p het Aanmeldingsbureau voor Oorlogsvrijwilllgeri Bleekersslngel 51 aan belangstellenden inlichtingen over Indië te verstrekken Zangvereeniging opgericht Door de bewoners van den Weth Venteweg is een gemengde zangvereeoiging opsjricbt De Nachtegaal genaamd Het bestuur be uit den htrt J v d Bos voorzitter de Heer secretaresse enden heer B van Grieken penningmetiier Geitenkeuring Op Zaterdag 4 Aug a s s avonds zes uur zal de afd Gouda van den Prov Bond van Geitenfokvereenigingen op het Veemarkt terrein voor zijn leden een geitenkeuring houden van witte korthsi ige ongehoornde geiten Burgerlijke Stand GEBOREN 25 Juli Jannigje A G d v B Hagendilken G Dekker J v Renes epl 6 Carolina C M d v H Chr SwanenburgenM Ernst Vrouwenv steeg 16 AryaantjeE J d V C Brokking en W van Hof Nieuwe Haven 157 Adriana Chr d vanL Broekhuisen en N Chr M Holthuijsen 27 Juli Allda A d v H J Hammer en A P Hagcman Zoutm straat 3 ONDERTROUW A P v d Klauwen J H Toonen A L Murk en J C v Selten 1 C Rauws en W v Lavleren F 3 A V d Linden en C H v Leeuwen C Verkalk en Chr v Leeuwen H A J Spruijt en E H v d Veer J de Vreugten A C Schouten SPORTNIEUWS Voetbal Olymplc G S V om den hevrljdlngsbeker vindt Zondagavond om 7 30 uur plaats en wordt voorafgegaan door een junior wcdstnjd die om 6 uur aanvangt Attlee stelt nienw Kabinet aamen Gisteravond zijn de namen van de Ministers van het kabinet ven Altlee officieel bekend gemaakt Minister P esIdent is Clement Attlee Hij wordt eer sic Lord van de schatkist en za tevens de portefeuille van Minister van Defensie waarnemen Minl ster van Buitenl Zaken Bevin min van Financ Hugh Deltan min van Handel Sir Steffort Cripp PresIdcEt van den Raad Herbert Morrison Lord Zegelbewaarder Arthur GrcenwooiJ Lord Chancellor Sir William Jowitt Herbert Morrison z i tevois de leider van het Lagerhuis zijn De verdere aanstellingen w o die vun het India Office zullen later worden bekend gemaakt Wat is de N V H ËËNSTUKS ACTIE ZIE DE PUBLICATIE VAN B 8 MAANDAG en volgende dagen De Brokstukken vau dezen tijd Nogmaals de Geldinzameling voor Volksherstel Het ll kt mil floed de verwachtingen welke Ik mij heb gevormd omtrent de opbrengst van deze geldluearaeling te publicceren Ik ben ml er ten volle van bewust dat Ik mij op zeer glad ijs ga begeven Aan den anderen kant overdacht ik de mogelijkheid dat mijn gescharrel op het gladde ijs een gunstigen Invloed op den toeschouwer zou kunnen hebben en wel zoo dat hij zegti dit kan beter Van een itad als Gouda kan volgens mijn inzicht het volgende worden verwacht voor dit bijzondere doel f2000 20st f f 1000 lO COO 10 000 iOOOO 10 0 0 50 C00 50 000 37 500 20 000 giften met een gem 40 500 250 100 80 160 500 50 1000 25 1500 10 2000 5300 f317 500 f 0 50 p resteerende inw pl m 30 000 f 15 000 f332 500 Zocials U ziet verwacht ik nog al iets Maar het gaat ook om de hulpverleening aan door den oorlog getroffen landgenooten Een object waarbij dr eischen hoog gesteld mogen worden daar zal ieder het over eens 2 a Dit Is in and replaatsenreedsbewezen Ik verzoek daarom ieder z n bijdrage reeds gedaan of nog te do n oog eens nauwkeurig te bekijken en daarbij het onderstaande in ear ierking te nemen l Wat beeeekent het alles kwijt te zijn Hoe heeft de oorlog mijzelf behandeld Wat Is er tijdens de bezetting met mijnflncnciëele positie gebeurd i 1 Welk een voorrecht Is het zelfs geen molestprenie meer te Iwhpeven te betalen maar ook alles nog te bezitten 5 De zaken kunnen huu giften boeken op de onkostenrekening hetgeen een besparing geeft op de belastingen Als men alleen maar 1 jaar voorschotpremie Molestverzekering zou geven kwam bovenstaand staatje waarschijnlilk al aardig uit Ik vermoed dat er dan wel een veel hooger bedrag uit de bos zou komen Wanneer U tot de ontdekking komt dal U te weinig hebt gegeven en dat zullen er velen zijn neemt dan de moeite de rest bij onze medewerkers uit Uw wijk even aan te reiken U kunt ook rechtstreeks storten op rekening van het Volksherstel bij de Rotterd msche Bankvereeniging N V maar aardiger is het zulks via de huisbezoekers te doen U denkt ook wel aan de opgaven voor giften in natura Gereedschappen spijkers schroeven etc Ik herhaal mijn oproep aan de besturen der huurt vprecnigingen om van het door hen opgehaalde geld een behoorlijk bedrag aan ons af te staan Hel gaat in de eerste plaat om het herstel van de door den bezetter achtergelaten brokstukken Als dat herstel heeft plaats gehad kunnen we eens aan vacantle en aan feestvreugde denken Wil men dit nu reeds doe het dan In allen eenvoud in welk geval er wel Iets voor ons werk over chiet Voorzitter Nederlands Volksherstel afdeeling Gouda HARMS STADSNIEUWS Afscheid Dr Zuijdam Dr W Zuildam die 37 jaar lang lecraar aan de Rijks H B S is geweest verlaat het onderwijs wegens het bcrelker van den pensioengerechtigden leeftijd Hij was bilzon der populair bij de jeugd niet alleen duor den aard van zijn onderricht maar ook en vooral doordat hij vele jaren een zomerkamp oiganl seerde dat hooqlijk werd gewaardeerd Allen die hem kennen zullen hem een schoonen levensavond tuewcnschen Wat de bioscopen brengen De htoicopcn in Gouda vcrtoonen deze weck het défilé voor Prins Bcrnhard In den Hang de aanleg van de oli pl pl lding over het Kanaal een reportage van ootlogsverwoesiingen in verschillende laoden en een aardig tcek nlllmp c van Walt Olsny INGEZONDEN Buiten verantwoording van de redactie Geachte redactie Naar aanleiding van Uw verslag in het nummer van Dinsdag i I betre fende de uitvoering van het Cabaretprogranma door de Goudsche Dilettaotcnbond in den Grooten Schouwburg vragen wij uw aandacht voor het volgende Zonder aanmerking Ie willen maken op de recensies van de medewerkende vereeniglngen zijn wij van meening dat de opmerkingen die gemaakt zijn over het optreden van Mej v d Jagt volkomen misplaatst en en onoordeelkundig zijn Bovendien is Chante geen opcranummer doch een Chanson herhaaldelijk gezongen door b v Rine Corty Met dank voor de geboden plaatsruimte verblijf ik Hoogachtend H M Klerks Leider van Tahiti Wachtelstr i3a Gouda Noot van de redactie Wl hebben ons laten voorlichten door enbevootdeclden die van meening zijn dat bovengemaakte opmerking op zijn plaats ii Het verslag van het Cabareiprogramma Is gemaakt door Iemand waarvan wij veronderstelden dat hij objectir f zou oordeelen Dit blijkt helaas niet het geval geweest Ie zijn PREDIKBEURTEN Zondag 29 Juli 19 5 Ned Herv Kerk St Janskerk 10 uur v m D M Ö Koole namiddag i uur Ds G Huis Bediening H Doop Weslerkerk 10 uur v m Ds P W G Verheul Jeugddienst ni mlddag 5 uur Ds C A Korevaar Bediening H Doop Vereen van Vrijzinnig Herv 10 30 uur Ds M J W Zevenboom Berkenwoude Vereenlging Calvijn N m 4 uur Ds Pot van Rotterdam Remonitr Gcref Gemeente v m 10 30 uur Ds J Nienhuli Evangelisch Luthersche Kerk v m 10 uur Ds J J Simon Oud Kath Kerk 10 uur pastoor Glsket GercF Kerk 10 en 5 u Ds E Mobach van Numansdorp Gercf Zondagschool Jozef Groen van Prlns rerschool Groenendaal van kwart voor 3 tot kwart voor 4 uur Vrilgem Gereform Kerk vm 8 30 uur In de Chr Gerefor Kerk en n m 4 uur in de Remonstr kerk Ds G Kocnekoop Gerjf Oem Stationsweg 10 en 5 uur Ds De Blols Chr Ger Kerk 10 en 5 uur Ds A Dubois Ned Ger Gemeente Turfmarkt A Zondag 10 en 5 uur ds Joh v Welzen Woensdag 7 30 Vrije Evang Gemeente 8 30 uur v m in de kleine kerk 5 30 uur n m gebouw Zeugestraat 38 Ds H C Leep VcH nsdag 1 Aug des middags 3 uur Gebedsuur Leger des Hcils 10 uur v m Hclligings flenst 7 30 Openbare Kerkelijke Samenkomst Dinsdag 7 30 uur n m ledenvergadering Donderdag 7 30 uur n m Openbare samenk Leiders Majoor en Mevr Wel Jong Nederland voor Christus Woensdag J uur o m Spleringst aat 49 Leiderde Heer W F Kloos Dokters en Apothekérsdienst De Zondigsdienst wordt waargenomen door de doktoren N Tom Burg Martenssingel en J H F Remme Fluweelcnslngel 59 De Apothekersdlenst wordt waargenomen door Apotheek Dee Westhaven 14 Doodclijk ongeval Vrijdagavond om ongeveer kwartover zes had er op den Hoogen Schielandschen Zeedijk ter hoogte van de woning van den heer Van Loon een ongeluk met aoodelijken afloop plaats Een lid van He Blnoenlandsche Strijdkrachten de 19 arige Van Dam uit d Boomgaardstraat liep daar toen zijn sten gun welke hij en bandoll ère droeg afglnf De kogel welke door het achterhocfd ging verwondde hem zeer ernstig Nada ecatclljke hulp was verleend Is het slachtoffer naar de Wijkverpleging vervoerd waar hij in den afgeloopcn nacht is overleden Openbare Leeszaal Wegens vacantie Is de Openbare Leeszaal van 1 t m 15 Augustus gesloten lig i ai a i iwi iii i