De Vrije Pers, zaterdag 28 juli 1945

De Belgische Koningscrisis De Belgische Kamer heeft een motie van vertrouwen aan jcaomen in het beleid van Vnn Acker inzake de Koningskweatie Aangenomen werd dat ht t regentschap onder Prins Karcl zjI voortduren De motie werd met 95 stemmen voor en 68 stemmen tegen aangenomt n Twee leden van de kamer stemden blanco Het proces tegen Pctain Aan het hc jin van den vijfden dag van het proct s re pn Pétaln getuigde de VFoegcre Socialistische Minister Léon Blum Hi beschuldiyde Pé ain van verraad maar voegde er aan tne dal Laval het vuile spel had gespeeld Ton Jlu n in de gncuigenbank verscheen wendde Pétain zich tot zijn raadsmannen en vrt q hij hen wie dat was Het ultimatum aan Japan Gtstermiddaq is het apansche kabinet bijeen geweest en heeft het den eisch van de Vcreenigdc Staten Groot Brittanië en China van onvoorwaa dclijke overgave een eisch welke een dezer dagen werd gesteld van de hand gewo zen Het ral tot het bittere einde toe doorvechten Nieuwe Britsche vertegenwoordiger te Potsdam Volgens diverse Engelsche bronnen al Churchill niet naar Potsdam terugkeeren en volgens Reuter zal ook Eden niet meer aan de besprekingen deelnemen Attlee zru van daag reeds in gezelschap van Bevin naar Potsdam tcrugkceren en zijn besprekingen met Truman en Stalin onmiddellijk hervatten Truman is uil het hoofdkwartier van Generaal Elsenhower te Frankfurt a d Main in Potsdam teruggekeerd Oorlog in het verre Oosten Hedenmorgen hervatten vliegtui cn van vllegdckmoedcrschepcn hun aanvallen op het Japanschc moederland Zes vliegende forten wierpen verscheidene millioenen pamfletten uit waarin stund vermeld welke elf japansche steden in de ecMtkomende dagen zullen worden gebombardeerd Den Japanners werd hierin den raad gegeven de steden te verlaten wilden zij niet werden verbrand KORTE BERICHTEN In het door Engeland bezette deel vanDuitschland zal de Dultsche politie wordenbewapend Voor alle Belgische postbearobten is het minimumloon op fr 2250 per maand gesteld De postbeambtenstaking is op aan dringen van Van Acker geëindigd Van gca lieerde zijde is nog geen melding gemaakt van de geallieerde landing ophet eiland Poeket aan de kust van Malakka De Japanners beweren 500 man teruggeslagente hebben In China vechten de Chineezenin de buitenwijken van Kwelling Volgens een Fransch bericht uitAnkara heeft een Japansche gezant aldaarzijn vrouw met revolverschoten gedord endaarna zichzelf van et leven beroofd Britsche en Nederlandschc duikbuotenhebben dit jaar In het Verre Oosten 13 lap oorlogschepen 21 groote koopvnardijschppen 51 kusivaartulgen en 159 sicppbooleu enkleine vaartuigen tot zinken gebracht Grickschc schepen hebben het vuur geopend op punten aan de Alhanecsche kust Dr Otlo Koe her de vroegere Düitschegezant in Zwitserland moet dit laud vóór 31 juli a s verlaten Ir M H Dnmine DirccteriGeneraalder P TT heeft zijn ontslac aangeboden enIs opgevolgd door den heer L Neher Een ingrijpende wijziping van hetTribunale Besluit is in een zeer ver gevorderd stadium Benoemingen van leden derTribunalen kunnen zeer binnenkort wordentegemoet gezien Op 15 November a s zullen er op hetGoolsche traject weer electrische treinenrijden Het vraagstuk van de zuivering en deorganisatie van het perswezen zal op kortentermijn door Binnenlandsche Zaken wordenter hand genomen Arnhemsche huisartsen hebben eennoodkreet aan den Minister van SocialeZaken gericht voor gemotoriseerd vervoeren telefoon Het Nederlandsche Roode Kruis zalvanuit Den Haag 50 ton zeer belangrijkemedicamenten huishoudelijke artikelen etc naar Venlo zenden Officiëele Publicaties Inlevering kaatbonnen 167 Detaillisten in kaas in de provincies Nuord Holland Zuid Holland en Utrecht dieoen de van he ujliek ontvangen bo nen 167 voor vette kaas op Maandag 30 of Dinsdag 31 Juli a s bij de plaatselijke dtsiributiedicnsien in te wisselen tegen tne wijzinqrn waarop zij zoo spoedig mogelijk vette kaas moeten betrekken De inlevering moet geschieden met een afzonderlijk ont vangsibewijs M D 242 01 Aanvulling tot een tiental rantsoenen kan geschieden met bonnen 155 en met rantsoenbonnen voor kaas De kaastocwijzingen wairop het bon nummer 167 is vermeld qcven uitsluitend recht op vette kaas De aflev ring der kaas aan het publiek dient zoo spoedig mogelijk plaats te hebben doch mag in geen g e V a 1 geschieden uit den voorraad welke de detaillisten Inmiddels op and retoewijzingeo ontvangen Tocwijiiggen gort De dir gen v d Voeds elvoorz maakt bekend dat in de prov N Holland Z Holland en Ut echt de plaatselijke distributie diensten gedurende de week van 29 Juli t m 4 Augustus a s toewijzingen voor gort zullen uitreiken op basis van de ingelr erde bfstelbonnen K 05 rood en blauw Per bon zal een toewijzing van zf u soen worden verstrekt vermeerderd met lOVo Galanterieën Speelgoederen Vanaf MAANDAG 30 JULI worden wee aangenomen om te STOOMEN Heerencostuums Regenjassen Mantels Japonnen enz Geen dekens en gordijnen de P eUUaoh stoomerij en Ververij GOUDA nafl907 Kantpor Amerjita 21 9 12 2 en 2 5 uur Telefoon 3066 Goederen worden ook aange nomen door Mag De Kluw Ooithaven 14 Heden werden wij verblijd met de geboorte van een dochter LIENTJE H SWANENBURG M SWANENUURG Ernst Gouda 26 Juh Vrouwevestesteeg 16 Op Zaterdag 4 Augustus hopen onze geliefde Ouders B C LUljNËNBURG en F G LUIJNENBURG Krebs len dag te herdenken dat zij voor 25 Jaar in het huwelijk traden Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de wensch van hun dankbare kinderen Mien Ber Annie Karel BBWINDVOEHING BH besluit vao den Militairen Comminsaris voor Gouda e o d d 17 Juli 1945 Is ondergctcekeode bcDoemd tot bewindvoerder der chtelleden MOZES STORK en KEETJE KLARA STORKCats gewoond hebbende u de Kfugerlaan no 109 te Gouda HU venoekt alien die let te vorderen hebben van verschuldigd ïijn aan o goederen en of gelden onder zich hebben van den heer en mevrouw Stork voornoemd zich V06t i September a i tot hem te wenden Dr Mr f SMIT Advocaat en Procureur Gouda 25 Juli 1945 Lange Tiendeweg 51 BEWINDVOERÏNG Bij besluit van den Militairen Commissaris voor Gouda e o d d M uli 1945 i ondergcteekende benoemd tot bewindvoerder voor SAMUEL SEIJFFERS gewoond hebbende aan de Gouwe 84 te Gouda en aldaar zaakdocoac aan de Rozendaol no 4 Hü verzoekt allen die iets te vorderen hebben van verschuldigd iijn aan of goederen en o gelden onder z ch hibben van Samuel Seilffers voornoemd zich vóór 1 September ai tot hem te wenden Dr Mr J SMIT Advocaat en Procureur Gouda 21 Juli 1945 L Tiendeweg 51 BBWINDVOEHING Bü besluit vanden Militairen Commissaris voof Goud e o d d H Juli 19 i5 Is onder ê eieekende benoemd tot bewindvoerder voor lAVID SEIJFFERS gewoond hebbende te Gouda aan de Gouwe no 84 en xaakdoende In é Roiendaal 4 te Gouda Htj verzoekt allen die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan of goederen en of gelden onder zich hebben van David Seljffers voornoemd tich vóór 1 September a s tot hem te wenden Dr Mr SMIT Advocaat en Procureur Gouda 21 lull 1945 L Tiendeweg 5Ï BEWINDVOERÏNG Bi besluit vanden Militairen Commissaris voor Gouda e o d d M Juli 1945 is onderacteektnde benoemd tot bewindvoerder voor Mövr ANETTESEtJFFERS gewoond hebbende e Gouda aan de Gouwe no 84 Hil verzoekt allen die Iets te vorderen hebbea van verschuldigd lijn aanofgoe lcrcn en of gelden onder li h hebben van Mevr Aoette Seifffcrs voornoemd lich vóór I September n i tot hem wenden Dr Mr SMIT Aavocaoten Procureur Goud 21 lull 194 L Tiendewtg 51 BEWINDVOERÏNG Bij besluit van den Militarco Commlssa it voor Gouda e o d d H ull 1945 Is onder Ï eteekende benoemd tnt bewindvoerder voor vr M MOGENDORFF MEIJER 3ewoond hebbende ie Gsudn aanden Bleckcr ilngel no 51 Hi venoekt allen die iiti Ir vorderen hebben van verschuldigd zijn aan of goederen cn of gelden onder zich hebten vnn Mevrouw MogendoriF Melfer voorooemd xich vöör 1 September n tot hem te wende Dr Mf SMIT Advocaat en Procureur Gouda 2 ull 19 15 L Tiendeweg 51 Het oudste korps der Ned Strijdkrachten De Zwarte Duivels van Rotterdam Mei kocfis fnaoHiecS komt recruteeren in de week van 12 TOT 19 AUGUSTUS a s Het vertrek lieeft plaats enkele dagen na de recrutecring De opleiding geschiedt in Amerika en o a in 50 technische vakken volgens moderne Amerikaansche methoden Door dienst te nemen bij het Korps Mariniers helpt U daadwerkelijk mede aan de bevrijding van Nederlandsch OostIndië en bouwt U tevens aan Uw eigen toekomst Aanmelding tot UITERLIJK 4 AUGUSTUS as aan het aanmMingsba eau BLEEKERSSINGEL 51 HOLTHUIJSEN Gouda DANSSCHOOL Karnemelksloot 49a longeren en ouderen leeren in deie periode wel eens dansen onder elkaar Het clndrciultaat Is bedroevend passen zl n verkeerd en maatgevoel ontbreekt geheel Wanoeer deiejongeren en ouderen zich later onder deskundige leiding plaatsen om goed dansen Ie leeren dan is het met deze mrischcn tiop loot gesteld en duurt h t lang zeer lang om fouten die onder elkaar lijn aangeleerd te verbeteren en teleurstelling doet lich voor Stelt U zich danrom direct onder leiding vnn gediploraecfde krachten dan bent U verzekerd goed en correct de danskunst meester te worden en succes zal zeker niet uitblijven INSCHRIJVING van cerstbeginnenden voor een cursus op Zondagavond Eerst geeftmen zich op daarna wordt de aanvang bekend gemaakt INLICHTINGEN DAGELIJKS ALLEEN WOENSDAG 1 AUGUSTUS kunnen weer goederen in behandeling worden genomen Stoomerij en Verver Firma J P Mul Gouda Winkel geopend van a 30 12 30 en 2 6 u Korte Tiende weg 4 GEVRAAGD CHEF WINKELJUFFROUW of FLINKE VERKOOPSTER F Stroeve N V Markt 17 Gouda Lectura K O levert franco per post door geheel Nederland 2 nieuwe fotoreproducties van Z K H PRINS BERNHARD resp 45 en 55 et in groot formaat Verder een prachtige foto reproductie van H K H PRINSES JULIANA è 45 et Een io 8 kleuren uitgevoerde kaart van het VERRE OOSTEN prijs 85 et VREDESPLAAT Een blijvende herinnering aan het verleden en een opwekking oor de toekomst Prijs f 1 10 Gecartonneerd f 1 35 LECTURA Kioskenondern ming Afd Postorders ZOMERSTRAAT42a TILBURG Gelieve op Uw aanvraag links boven te vermelden No 41 DAD A A T WAS en IS hel N T l om hen die dienst r t J r l nemen In het Ned leger GRATISENGELSCH TE LEEREN Anders lesgeld finpefscA ƒ 2 05 p m Vlot spr en schr In 8 mnd Fransch steno middenst dipl f 2 85 p m Ned en corr boekhouden f 1 p m Ned Talen Institnut Rotterdam GrooUt Nederlsndich inltslllng BON No 34 QRATIS PRO FLL S VAN NAAM ADRES TE W r kel of pakhuisruimte e huur gevraagd liefst centrum Brieven onder nummer 1924 Bur van dit blad doHsCH iH JUeuwifk Icderro avond behalve Woens Café Rest DE SPORT Ook Zaterdagmiddag van 2 4 n o I v CASPAR RBEBBBN Optr den ï d b k nd PIPE TO WN PIPERS Vereeniging van Vrijzinnig Nederl Hervormden KLEINE KERK Peperstraat Zondag 29 Juli half elf GODSDIENSTOEFENING D8 H J W ZETEHB00H Berken woude TER RUILING een wieg voor een paar Damciichoentn Dulvcndljk Da Coitakade 8