De Vrije Pers, maandag 30 juli 1945

Nï 181 Uitgave e Main v iSll tiendrai Het Parool f ns Volk üe Vrilr G edochte Vni Nederland De Waar heid en Nlcuwsorfl ani r Wfcka oonnfment it Losse nummers Iv et MAANDAG 30 JUL 194S E VRIJE PER OFFICIEEL MEDEDEELINGENBLAD VOOR GOUDA EN OMGEVING Redactie L A v d Wr A A Steeohoven Rijksen Adm M van Luon Bureau Marktre Gouda Tel 309i Drukr tr Drukkerij V crii Gouda Opening Vires sportterrein Zaterdag vond de opening plaat vin liet Vlressportterrein aan den Haastrechtsclien Dijk In ziln openingiwoord meaoreerde de voorzitter de Heer B Witti demot ilijkheden waaronder dit terrein tot taud moeit komen Vooral h t dichten van een greppel v m 80 m lengtf met een krumbreedte van 8 m waarvor 400 m grond verzet raoeat worden was ó n van de gpootste opgaven Doch onder leiding van de terreincommissie is dit werk met eigen leden tot stand gekomen Voor het vele dat deze lerrel commlsMe bestaande uit de heeren van Houten A A de Jong en M Bus hebben gedaan ontvng n zij den beker van verdienste Van dï V le aanwezigen werd het woord gevoerd door de heeren Sanders J Steijn en D van t Hoff resp oorzl r ï van de vereenlglngrn Achilles Kracitsporf en Excelsior Zij lieten hun felicitaties gepaard gaan met bloemen en een verbandkijt Tenslotte sprak Burgemeester James en hi roeoide het initiatief van Vlres et Celerltis on zelf aan te pakken en niet te wichten op verheidshulp welke woorden hi vergtald deed gaan van zijn hartcUlke gelukwenschen Hierna werd met het programma begonnen Van het athletiek gedeelte vormde de dat eet de hoofdschotel Hierbij werden uitstekende prestaties geleverd De nitjiag was Vire 101 punten en Achilles 81 punten De hierop volgende Dames handbalweditrijd Vlres Stolwijk bood weinig aantrtkkelijki es elndltide in een 1 0 overwinning voor de VlresDames De heetnwedstriid Vlres Excelsier was een vlnnl ien strijd met veel spannende momenten met als resultaat een gelijk spel 27 Het terrein was met vlaggen versierd en bood een flenrlgen aanblik De winnaars van de ver schillende wedstrijdonderdeelen waren 100 yards Oamesi S v d Meer Vlres 12 3 sec 100 yard H ren 1 Mikker Virei ll Ssec Hooaspringen H t H Ver oort Ach 1 60m Verspr Hi N v d Berg Vere 4 56 m 100 yard jongens Z waneveld Vlres 11 8 sec fiO meter longen v Huffelen Vlres 10 sec 60 mi ter meisjes Q v Adrichem Vires 9 3 sec Soeerw H i C v Rraam VIrei 35 0 n Verspr H H R v T eest Vlres 6 30 m KoqeHtoten H t B Boot Ach 19 12 m Olscusw O P V Hofweeetï Arh 20 23 m Xnn ra lewrie H vd Kroef Vlres 2 71 son m e serie F Gideonse Vlres 2 19 8 4t100 meter estsfette Heere i 1 Vlres et Celeritas 49 3 gedlsqual 7 Achilles 67 5 4x100 meter estafette Dames 1 Vlres et Celerltas 59 2 2 Achilles 61 7 Naar de leider van de geldinzamelingscomissie van N V H ons Zaterdagavond in een telefoongesprek mededeelde beginnen de eerste gelden bij hem binnen te komen Er kan nog geen totaalbeeld van den stand van zaken worden gegeven maar er hebben zich wel eenige typische verschi clen voorgedaan Over het algemeen kan er worden gezegd dat de kleine middenstand en de arbeiders verhoudingsgewijs het best voor den dag komen In één straat b v waar in hoofdzaak bovenvermelde groepen woonden werd er gemiddeld 25 gulden per woning gegeven Een groote bankiersfirma daarentegen maakte zich er met tien gulden van af een groot industrieel idem Mag zooiets voorkomen Is dit een offer brengen Laten wij hopen dat deze groepen in onze maatschappij zich ookvan hun beste kant kunnen laten zien N V H staat altijd open il 1 1 Om des bevrijdingsbeker De gisteren gespeelde wedstrijden om den bevrijdingsbeker hebben de volgende resultaten opgeleverd Olympia G S V 2 0 WaddinxveenGouda 1 0 BodegravenD O N K 0 2 Esperantover eenig ing Konkorde Antaüen In een gehouden ledenvergadering voor Esperantisten te Gouda werd besloten de taak om Esperanto te verbreiden wederom aan te vangoh door het instellen van een begin vervolg en een diploma A cursug eventueel ook een kindercursus waarvan de aanvang gesteld werd op begin Octobei Sterk was de aandrang tot zoo nekïw mogelijke samenwerking te komen met allen die zich op dit terrein dienstbaar maken De gekozen propagandacommissie zal in de maand September op diverse wijzen beki dheid geven aan het bestaan nut doel en streven van de neutrale wereldtaal Esperanto Velen hebben zich reeds als cursist opgegeven bij het bestuur dat als volgt is samengesteld J Hordijk voorzitter Boschweg 90 W v d lJssel Secr Gr v Bloisstr 30 P v d Star penn Gr v Bloisstr 80 Mededeelingen Bcreschnld n Dankbaarheid Donderdag 2 Augustus a s zal des avonds om half acht in de zaal van Thalia Theater optreden het Haagsche Onderduikersgezelschap ig s Voor verdere bijzonderheden zie men de advertentie in dit nummer De buurtvereeniging Oranje Gefouw organiseerde tijdens de feestelijkheden op Zaterdag 21 JuH j l een collec e ten bate van Eeresctmld en Dankbaarheid die het prachtige resultaat van f 375 45 opbracht Uit Gouderak werd een bedrag van f 148 62 ontvangen n a v een Iczinc gehouden door Mej Mieke Steensma en den Heer P v d Hout Ernstig ongeluk met doodelijken afloop Vrijdagnacht is op den Bodegraafschen Straatweg bij den 2en tol een ernstig aatoongeluk gebeurd Een Canadeesche truck reed in volle vaart tegen den aldaar bevindende brug met als gevolg dat de wagen over den kop sloeg Van de inzittenden werd er een doodelijk gewond twee ervan werden met zware verwon sterdam aankwam Na een week verlof zal de heer Kruimink Gouda weer verlaten In den loop van den volgende maand zal hij met de Jacob van Heemskerck naar het verre Oosten vertrekken waar hij deel zal nemen aan den strijd tegen Japan Een broer van den heer kruimink stak in 1940 als marineofficier over naar Engeland en opereert thans op een onderzeeër in de Japansche wateren Het zal voor de beide broers een hartelijk weerzien zijn wanneer zij elkaar in het verre Oosten mochten ontmoeten Nog grooter zal de blijdschap in den familiekring zijn als beide zoons na de bevrijding van Indonesië in het ouderlijk huis zwllen terugkeeren Wij wenschen beiden het beste toe voor de toekomst dingen in het St Jozef Paviljoen opgenomen Vier militairen die lichte verwondingen opliepen werden naar kerck de Nederlandsede Wijkverpleging vervoerd bodem die Donderdag STA D SNIEUWS Nederlandsche Volksbeweging Ook in Gouda is er een afdeeling van de N V B opgericht Zulks werd besloten in de vergadering van 16 Juli j l in Café Restaurant Ter Gouw Tevens werden toen bij stemming een 7tal voorloopige bestuursleden gekozen die de werkverdeeling later onderling sldus hebben geregeld C J Sluiter voorz Ds D ter Steegc ViceVoori Mr H H Kirchheiner Secr Mr J Blankert Districts secr L J A van den Steenhoven penningmeester J Schat en Dr G C J H Wilberts leden Op 16 Aug e k te 19 30 u zal er in den Schouwburg alhier een openbare vergadering worden gehouden waarvoor Ds W Banning en Mr J P Bachg als sprekers zijn gevraagd Het is het bestuur echter nog niet bekend of genoemde heeren aan de uitnoodiging gevolg zullen geven De adoptatie Tan Venlo door Go da De Militaire Commissaris voor N Limburg heeft aan Burgem James bericht dat het hem ten zeerste verheugt dat de Goudsche burgerij op zich heeft genomen om voorde zwaar geteisterde bevolking van de stad Venlo materiaal en huisraad bijeen te brengen ADen die aan dit sympathieke werk hun medewerking hebben verleend betuigt hij van ganscher harte dank Zaiveringsmaatregelen tegen Gemeentepersoneel en Politie De Militaire Commissaris voor Gouda e o deelt mede dat zijnerzijds geen zuiveringsmaatregelen ook geen intrekkingen daarvan meer te verwachten zijn tegen leden van het Gemeentepersoneel en gemeentelijke Politie in het Militair District Gouda e o Alle stukken welke op dit gedeelte der zuivering betrekking hebben zullen door de Militairen Commissaris in handen worden gesteld vasi het Centraal Orgaan op de Zuivering Plein 24 Den Haag Zot lis bekend zullen de genomen zuiveringsmaatregcjlen in tweede instantie worden beoordeeld door de burgeroverheid deze beslist due uiteindelijk of de betrokken ambten=iar zal worden otvtslagen of zooals het gewijzigde Zuiveringsbesluit thans toelaat voor een disciplinaire maatregel in aanmerking komt dan wel of hij zonder meer kan worden gehandhaafd Naar aanleiding van vragen waarom de mociveering van de versolUllende zuiveringsmaatregelen niet wordt gepubliceerd dan wel aam de betrokkenen bekend gemaakt zij opgemerkt dat dit voor wat de zuiveringsmaatregelen van Militair Gezag betreft niet gewenscht wordt geacht de desbetreffende maatregelen zijn immers slechts voorloopige maatregelen die in afwachting van de definitieve beslissing door de burgerlijke instanties mg steeds voor wijziging in aanmerking komen De geldinzameling van N V H Een Gonwenaar waarop wij trots kunnen zUn Zaterdagavond heetten de bewoners van de Krugerlaan van harte welkom den heer F E Kruimink die na een buitengewoon verdienstelijk en avontuurlijk leven voor eenige dagen verlof Vrijdag j l in zijn woonplaats aankwam In 194Ü weigerde de heer Kruimink de loyaliteitsverklaring te teekenen Hij was toen marineofficier en werd als krijgsgevangene aaar Duitschland vervoerd waar hij tenslotte in Stanislau belandde Na 14 mislukte ontsnappingspogingen gelukte het hem in 1943 met een vriend te ontsnappen Dit ging niet zonder moeilijkheden gepaard wat wel blijkt uit het feit dat er 4 meter onder den grond een gang ondfteen twee meter dikke muur gegraven moest worden Deze gang stortte herhaaldelijk in De ontvluchting geschiedde in een Duitsch uniform Na omzwervingen in de Karpaten kwam hij in contact met Russische partisanen De afdeeling waarbij de heer Kruimink belandde was geen kleine groep doch een volledig uitgeruste legermacht Deze legergroep slaagde erin door te breken naar Warschau waar de heer Kruimink 4 maand met de Poolsche ondergrondsche strqders samenwerkte Terloops zij hier nog medegedeeld dat de Polen o a over tanks beschikten en vele kilometers gebied in handen van de Poolsche vrijheidsstrijders waren Na dit verblijf stak de heer Kruimink zich in het uniform van Duitsch officier en ging hij dienstreizen maken o a naar Berlijn en Brussel Dat deze reizen niet zonder gevaar waren blijkt wel uit het feit dat hij viermaal door de Gestapo werd gearresteerd o a eenmaal op een reis naar Brussel op Nederlandschen bodem nl te Venlo Ongeveer een maand erkte de heer Kruimink bij de Belgische verzetsbeweging in Brusiel Door verkeerde elementen ielen belangrijke personen in handen van de Gestapo De organisatie werd daarom ontbonden Hij moest toen naar Parijs waar hij commandant werd van een belangrijke verzetsgroep van de Forces Fran aises de l lntérieuie Toen Parijs op het punt stond bevrijd te worden bevond hij zich op een vijftiental kilometers van Parijs Hij simuleerde zwaar gewond te zijn en werd in een Roode Kruiswagen naar de Fransche hoofdstad gevoerd waar de strijd in vollen gang was De Franschen beschikten over veel zwaar materiaal dat zij van de Duitschers hadden gestolen Op het laatst was het hoofdkwartier van de Fransche verzetsbeweging dat in het Hotel de ViWe was aan de Gestapo bekend De kracht van de Fransche verzetsbeweging was echter zoo groot dat de Gestapo haar niet meer durfde aan te pakken Na de bevrijding van Parijs vloog de heer Kruimink met een Amerikaansch generaal naar Enge and waar H M de Koningin hem tn een audiëntie die 2 uur duurde ontving Hij werd door Haar rnderscheiden met het Bronzen Krais Hij ging weer naar cle marine en maakte enkele convooirtizen nuar Canada Thans is zijn plaats op de Jacob van Heemsde Nederlandsche oorlogsj l in Am