De Vrije Pers, woensdag 1 augustus 1945

Toccata een Orgclkoraal en tot slot de gronte Passdcaglia In deze werken kon de Conccrtgcver zich terecht geheel uitleven en deed hi zich kennen als organist van meer dan gewone bekwaamheid Vooral in dit laatste nummer kwam dtt tot uiting niet alleen door de meesterlijke en goed bcheerschte uitvoering maar bovenal ook door de inderdaad grootschc registratie daarvan Te bejammeren was t dat betrekkcliikzoo weinigen waren opgekomen om dit frajie concert bi te wonen Het Kerkgebouw toch was slechts voor een derde gedeelte bezet Dc afwezigen hadden echter ongelijk DISTRIBUTIE NIEUWS Melkprijs en dagelijksch bezorgen van melk Er bestaat aanleiding het fubliek er op te wijzen dat dc prijs van gestandaardiseerde melk in het geheele district Gouda ofHcieel is vastgesteld op 17 cent met uitzondering van de stad Gouda alwaar deze 18 cent bedraagt Voor karnemelk is deze resp 10 en 11 cent Het berekenen van hoogere prijzen dan de hier genoemde is niet toegestaan De melkhandelaren hebbende verplichting eiken dag met uitzondering van den Zondag consumptiemelk af te leveren aan al hun afnemers op de gebruikelijke wijze Het publiek wordt verzocht eventueele afwijkingen van vorenstaande verordeningen onverwijld te onzer kennis te brengen Bedrijfschap voor Zuivel District Gouda v Beverninghlaen 8 A L V d Marel OFFICIEELE PUBLICATIE Controle benzine en gasolie De Hoofdafdeellng Verkeer en Vervoer van het MtDiSterie van Verkeer en Energie maakt bekend dat binnenkort een strenge controle te verwachten is op het misbruiken van benzine en gasolie Houders van njvergunningen worden er met nadruk op gewezen dat zij deze alleen mogen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ZIJ uitgereikt zijn Het maken van plezierritten kan niet worden toegestaan Ook het gebruiken van benzine of gasolie voor pleziervaartuigen Is ten strengste verboden Voonchottoewijzingcn Tarwebloem De Dir Gen van de Voedselvoorziening maakt bekend dat in de prov NoordHolland ZuidHolland en Utrecht in de week ven 22 t m 28 Juli a s door de plaatselijke distributiediensten voorschottocwijzlngen voor SiftdeU Uw oude schoenen in nieuwe kleuren inhchtingen KORT s Schoenenmigazijn Kleiweg 9 poor iets goeds iets lekkers kortom voor kivalifeit naar VAN DER HEIJDEN Reeuwijk a d brug Weer telefoon 261 rWi O BETER BRIEFON OERWIJS JOllRNAHSTIEKenPUBLICITEITleergangenol V dagbladdirecteur Dr WORMSER en F DE SINCLAIR Engelsch Pranich Duitsch Ned en Corresp middenst diploma steno boekhouden opl Practijkexamens ACADEMIE VOOR INDIVIDUEEL SCHR ONDERWIJS SECRETARIAAT LUSTHOFSTRAAT 6 ROTTERDAM Coupon no 3S4 Gratis proeflei leervak i Naam Adres te De klanten van Fa C VAN TONGERLOO Graenendaal 4 Telefoon 2685 kunnen gerust zijn Sehaatuhe avUkdUn worden eerlijk onder hen verdeeld Wij zorgen daarvoor Vraagt een volgnufnmer bij Fa C VAN TONGERLOO UW kruidenier Ben flinke BAKKERSKNECHT gevraagd Tevens een nette werkster voor 1 of 2 dagen p week D W van der Velden Lazarnskade 37 GROENENDAAL 4 Een nette dienstbode voor dag of dag en nacht gevraagd door MEVR SCHUTTELAAR Nw Veerstal 7 KAPSTER gevraagd GOED kunnende onduleeren en watergolven D GRAATSMA Boskoop Nleuwstr 28 Reierskoop 11 Gevraagd in klein gezin NET MEISJE voor de morgenuren Aanmelden t VERZIJL Markt 2hov boven Vanderland Aardewerkfabriek Vakman zoekt deelname In of overname van aardewerkfabriek Brieven onder no 1818 bureau van dit blad Op onze Ateliers kunnen geplaatst worden Naaisters Knipsters alsmede Leerlingen Prettige werkkring Goed loon Aanmelden CONFECTIEFABRIEK BORGHSTEIN Ridder vaa Catsweg 65 Gouda Flinke Jongen gevraagd NaBlmachlnehnndelTh KICKEN KOEKOEKSTRAAT 38 Tusschen 7 en 8 uur CAFE TER GOUW Donderdag 9 Augustus van 7 Zaterdag van 7 11 uur VRIJ DANSEN De vergaderzalen iijn weer vrij Tol het dansen hebben Meenpersonen boven de 18 jaar toegang DE DIRECTIE Mevr DE MOL Mar kt 37 Achter de Waag vraagt een fliinke dienstbode voor dag of voor dag en nacht de a diuigevuld met reserve officieren Om ót maatschappelijke en particuliere belangen 00 min mOQcliik te schaden heeft men getracht rcserveofficicren voor de eerste groep op basis van vrijwilligheid te vtrkrijgcn Het aantal vi ijwiüigers bedraagt tot dusver slechts ruim 30 zoodat tot oproeping moet worden overgegaan Een wettelijke regeling is in vcorberf idlng waarbij werkgevers word n verplicht de opgcroepcnen later in een gelijkwaardige positie terug te nempj Thans kunnen de patiënten de doktoren helpen Met het Ncdcriandsch autopark is het ook al zou er binnenkort een aantal wagens vrijkomen nog zoo droevig gesteld dat het een onmogehjkheid 13 eenigermate m de behoeften te voorzien Daardoor zijn o t nog tal van doktoren gedwongen hun praktijk loopeode fietsende of tr mmende af te doen met het gevolg dat allerminst die medische hulp kan worden verleend welke gewenscht zou zijn Daar een verdere ondermijning van de Ncderlandsche Volksgezondheid hierdoor niet denkbeeldig wordt heeft de KNAC een bemiddelingsbureau opgericht Xi verzoekt een ieder die zijn automobiel wegens gebrek aan een n vergunning niet kan gebruiken zich persoonlijkof schriftelijk te melden biJ haar Secretariaat Prlnsessegracht 11 te s Gravenhage terwijl ook de medici die dringend verlegen zijn om een automobiel zich daar kunnen opgeven Zij die hun automobiel aldus in dienst van de lijdende menschheid stellen ontvangen zoodra zij zich bij de KNAC hebben gemeld een formulier met nadere gegevens De aanvragen der doktoren worden in volgorde van binnenkcmst behandeld De huurprijs wordt door belanghebbenden in onderling overleg v tgesteld Ook hierbij zal de K N A C gap üc van advies dienen Dc moord op Dr Wittema Ben verdachte pleegt zelfmoord In het voorjaar van 1944 werd Dr Wittema In Westwoud N H door onbekenden uit zijn huis gelokt en vermoord Het is een succes van de P O D te Hoorn dat deze erin geslaagd is den moord op te helderen Drie leden vandeSicherheit dienst te Amsterdam Viebahn Ruhl en Mollis hebben bekend den moord gepleegd te hebben De moord was bedoeld als een repressaille voor een vuurgevecht tusschen dc K P en de landwacht waarbij aan beide zijden dooden vielen Naar aanleiding hiervan had de S D aan den surrogaat burgemeester van Blokker Koeman dezelfde die in Mei 1940 De Heer en MevrouwGOUDDIAANDiKKEDSgeven mei vreugde kennisvan de geboorie van hun Zoon ROEL Gouda 1 Augusius 1945 Kruêerlaan 52 Met vreugde en dankbaarheid geven wij kennis dat onze Ouders S B v d SPRONG en G P v d SPRONG Verhoef op 23 Augustus den dag herdenken waarop zij elkaar voor 40 jaar het H Sacrament van het Huwelijk toedienden Hun denkbare hinderen Bertus ea Agaath o en Kees Aiie en Rle Jan en Leny Bas en Nel Gerard rn Mien Nico en Anny Clarft Graid Antoon en KIe nltinderen Gouda Karnemelksloot 18 De H Mii uit dankbaarheid zal worden opgedragen op 23 Auguilus om 8 15 uur in de kerk van O L r Hemelvaart Receptie 2 30 4 uur Calé Reit TerG uw Ver oren 29 Juli 1945 gaande van café Ter Gouw via Kleiweg Westhaven Vcerstal richting Moor drecht een zitvtten armband met Zeeawsche knoppen Herinnering Tegen hooge bel terug te bezorgen l T i Heuvel Middelw E 32 Moordr Verloren TWEE BROCHES herinneringen De vermoedelijke vinder wordt verzocht deze tegen belooning terug te bezorgen bureau v d blad Leesbibliotheek DE UIL B g 6 vraagt boeken te koop Romans Meisjes en Jongensboeken Cowboys Detectives Kottom alle soorten boeken Mussert In zijn hooiberg verstopte verzocht een drietal natnen van vooraanstaande burger i uit den omtrek op te geven Een van deze drie was Dr Witteraa die het ilachtolfer werd van dezen moord Koeman die opgeslotin wab in dc Rijkswerkinrichting heeft kans gezien zichzelf door ophanging van het leven te berooven BUITENLAND Laval gearresteerd Laval en zijn vrouw zijn gisteicn per vliegtuig uit Spanje vertrokken Zi hadden den ganschen nacht op het vliegveld Sapjn doorgebracht Van Laval wordt gezegd dat hij zich in staat van groote nervositeit bevond en ziedde van woede Het i duidelijk geworden dat hi niet op eigen verzoek vertrokken IS zooals eerst werd beweerd maar dat hij door de Spaansche regeering is uitgewezen Laval Is in hetzelfde Duitsche vliegtuig vertrokken waarmee hi ook was aangekomen Later wordt gemeld dat Laval zich op den grond aan Amerikaansche troepen heeft overgegeven Verschillende berichten meldden echter dat hi m Linz is gedaald en is gearresteerd De oorlog in den Pacific Het laatste comminuque van Admiraal Nimitz meldt dat geallieerde vliegtuigen die vanaf vliegkampschepen opereeren voor de haven van Kurc 24 Japansche vaartuigen vernietigden en er verleden Zaterdag 75 beschadigden Twee nieuwe Japansche vliegdekschepen werden zwaar aan de dekken gehavend doch bleven drijven 9 Fabrieken wo een vliegtuigfabriek kregen uitgebreide schade 292 Japansche vliegtuigen werden vernietigd of beschadigd 27 Amerikaansche en 8 Brltsche vliegtuigen gingen verloren STADSNIEUWS Orgelbespeling St Janskerk Het was een heel bijzondere orgelbespeling ons gi teravond geboden door Lemb Erné uit Utrecht en dit wel in de eerste plaats door de samenstelling van het programma Immers stonden daarop uitsluitend composities van tusschen 1583 en 1750 Bovendien waren deze technisch progressief geordend Begonnen met eenige sobere nummers van Fioco Loeillet en Arresti beluisterden we in de zeer goed gespeelde Fuga in G van Frcscobaldi een interessante compositie gevolgd door de Partita van Walther bestaan de uit het koraal met 8 variaties En hierna kwam de grootmeester Johan Scbastiaan Bach aan het woord met een Worden o bedienen k wij Ingeschakeld We vinden het lijn U straks weer te t Wordl weer net ais vroeger Te koop gevraagd een paar krukken voor groot persoon SchUDfllOf N Haven 124 Voor belangstellenden die BS ZATERDAG den voetbalwedstrijd Waddinxveen Oiympia wenschen bezoeken zal er bij voldoende deelname een motorboot tusschen Gouda en Waddinxveen varen Vertrek vanaf Gouda Kattenslngel tegenover Crabethstraat te 17 30 uur GOUDA 11 uur Retourprijs f O 75 Kaartverkoop t m Vrijdagavond 8 uur bij C J HOOGEVEEN Katteosiogcl 70 Telefoon 2635 tarwebloem zullen worden uitgeicikt op basis van de Infjelcvcrde bestelbonncn K05 rood en blauw Per bon K 05 rood en blauw zal ecu toewijzing voor 2 rantsoenen tarwebloem worden verstrekt vermeerderd met 10 pet waarbij er op wordt gewezen dal een rantsoen tarwebloem 100 gram bedrnaflt Dc bloem op deze toewijzingen kan betrokken worden van de grossiers van wie dc detiullisicn gewoon waren hunbloem te betrekken Toewijzing gtbak en eipoeder De Dir Generaal van de Voedselvoorziening maakt bekend dat in de provincies N Holland Z Holland en Utrecht op de toewijzingen gebak welke in de week van 22 tot en met 28 Juli 1945 zijn uitgereikt op de bestelbonnen K 05 rood biscuits betrokken kunnen worden bij de grossiers die gewoon waren biscuits ontbijtkoek e d welke zij van de fabrikanten betrokken te verkoopen en die daarvoor een vergunning bezitten van het Hoofdbedrijf v Akkerbouwprod Deze biscuits welke slechts tijdelijk in distributie blijven mogen in geen geval rechtstreeks tSi fabrikanten worden gekocht Winkeliers die vroeger rechtstreeks van een fabrikant plachten te koopen en daardoor thans moeilijkheden ondervinden moeten zich wenden tot het Districtkantoor van het A V A hetwelk hun een lijst van grossiers zal verstrekken van wien zij biscuit kunnen betrekken Het eipoeder dat op de toewijzingen van art 38 eventueel 45 verkrijgbaar is uitgereikt in de week van 22 tot en met 28 Juli kan door detaillisten betrokken worden bij grossiers in koloniale waren Tocwljziagen Gort De Dir Gen v d Voedselvoorz maakt bekend dat in de provincies N Holland Z Holland en Utrecht de plaatselijke dlitrlbutiediensten gedurende de week van 29 Juli t m 4 Augustus a s toewijzingen voor gort zullen uitreiken op basis van de ingeleverde bestelbonnen K 05 rood en blauw Per boo zal een toewijzing van i rantsoen worden verstrekt vermeerderd met 10 pet TELEFOON 2685 EXCELSIOR STOFZUIGERS vertegenwoordiger v h L Tiende weg vraagt beleefd Reparatie van alle merken Ook licht en radio snoer verkrijgbaar Vlamingatraat 26b Gouda DIVERSEN Wie helpt net periooD eati eeo degelijk koithuii Spoed Br bur v d bl no 23 0 Te huur gevraagd door alleenstaande jufFr = 00 spoedig mogeliik twee onoemeublleeide kamera met gebruik van keuken of zit slaapkamer Br oodei 00 2321 Bur v d bi TER RUILING z g a n naai machte e merk NaumaDQ voor een Radio L Tfendeweg 73 dIcuw smoking jasje tegen tweedehands Pak of broek en jas Te bevr Heerenstraat 154 nieuwe witte trouwschoeouD hogthak m 3 of z g a n zwarte schoenen m 36 imeJsJfB of Jongens voor een puar voetbali h tn 42 C B Signer F W Reltsstraat 11 een pnnr damesscbocaen m 38 voor Meiiiesschoen m 33 Pels Stolwljkerslula H 22 ccD pasr voetbalschoenen m 3S voor maat 40 II of gewone schocntn m 40 4Ii levens Guitaar te kDopg via d Roodbot KoQ WllhelmlDaweg 195 gedragen donkeiblauw f ak van 1913 voor ten maal 54 M C Roml Wachulatraat 27