De Vrije Pers, donderdag 2 augustus 1945

Uitgave van Ie Maintiendral Het Parool Ons Volk De Vri e Gedachte Vrij Nederland De Waarheid en Nieuwsorgancn Weekabonnement 25 et Losse nummers 10 et No 184 DONDERDAG 2 AUGUSTUS 1945 DE VRIJE PERS OFFICIEEL MEDEDEELINGENBLAD VOOR GOUDA EN OMGEVING Redactie L A v d Steenhoven Mr A A I Rljkscn Adm t M van Loon Bureau Markt 0 Gouda Tel 3098 Drukker Drukkerij Verzi Gouda Dsn spljksr op zijn kop goslagen Dat kunuen heel velen uit de verwoeste streken niet Ze hebben geen enkelen spijker meer En vaak ook geen hamer om te slaan Geef zo een van beide of allebel bij de komende écn stuks actie van N V H EllODdlg zooals ze altild liggen zagen Vi ït bedoelt U daarmee Suras ovcrdle n stuks actie van de N V H Jawel maar dat Is ook noodig want In Venlo enomstrekca heelt menigeen geen enkele zaag meer l STADSNIEUWS 5 MEI 5 AUGUSTUS Na 3 maanden is op 5 Aug a s de taak der B S teo einde Daarna zullen de gezagstroepen komen die haar taak overnemen Nu het werk der B S ophoudt gevoel ik mi verplicht een dankwoord te richten tot alle leden der B S voor het werk dat door hen is verricht Door het optreden op het juiste moment is voorkomen kunnen worden dat er ongeregeldheden hebben plaats j gehad Wie was het die toen er nog gevaar was den burgemeester het stadhuis opleidde na het eerst van N S B ers gezuiverd te hebben Er zijn ook momeaten van spanning geweest b v op 3 Mei toen een S S offlcier dreigde s avonds de gearresteerde N S B ers te zullen komen bevrijden Het ArtiLegi was spoedig in staat van verdediging gebracht maar het woord was grooter dan de daad Zij kwamen niet Gouda was een der eerste steden waar de N S B ers gearresteerd waren Vele gebouwen en opslagplaatsen zijn door de B S bewaakt geworden Er zijn ook zeer zeker fouten gemaakt maar men heeft moeten werken in tijd van bezetting Laat men dit niet vergeten ook niet dat de critiek komt van hen die zelf niet den moed gehad hebben aan het verzetswerk deel te nemen B S ers uw taak is ten einde Vanaf deze plaats mijn dank voor hetgeen U in het belang van Gouda gedaan hebt Districts commandant M A DE KORTE De buurtvereenigingsfeesteo Benige dagen geleden hadden wij een gesprek met den heer W Beekman Inspecteur van politie In dit gesprek bracht de heer Beekman het onderwerp van de buurtvereenlgingsfeesten ter sprake en hij verzocht de pers het eeu en ander over deze feesten aan haar lezers te willen mededeelcn Wij hebben dit verzoek van den heer Beekman ingewilligd daar wij zijn argumenten redelijk achten De opmerkingen die wij hieronder maken zijn In hoofdzaak bestemd voor die buurtvcrcenlgingen die nog geen feesten hebben georganiseerd Het is volkomen begriloelijk en gemotiveerd dit de bevolking nu zij na vijf jaren onderdrukking de kans krijgt op ongedwongen wijze het feest te vieren deze gelegenheid aangrijp Wij betreuren het echter dat elke vcrecniglng zijn eigen gang gaat en geen overleg pleegt met andere Het zal Immers voor vele Gouwenaars pijnlijk aandoen weke Ijks In het een of ander stadsdeel een laaiende feestvreugde te ontmoeten terwijl zij zelf In ongerustheid vcrkeeren omtrent het lot van hun echig nooten o zonen Naar men ons mededeelde lijn er naar schatting 500 Gouwcnaars nog niet teruggekeerd Over al dezen zitten hun familieleden In doodclljke spannisg en de steeds weer opnieuw daverende feestvreugde stuit derc menschcn dan ook wd eens tegen de borst En hocvelcn hebben in de afgeloopcn weken niet de vrcestlljke tijding ontvangen van het overlijden van een van hun familieleden In een of andere hel In het gehate Dultschland Laten wij ook In o ze fetjt vreugde met hen rekening houden Ook m hun droefheid gunnen deze menschen ons een echie diepe vreugde Doch laten wij deze dan allen gezamenlijk uiten De komende verjaardag van Prinses Irene en de komende feestelijkheden op het einde van de maand bieden ons gelegenheid te over om van onze vieugde blijk te given Laten de buurtvereenlglngen die nog geen feest hebben gevierd met het bovenstaande rekening houdcB En niet alleen de bedroefden en de iu spanning verkeerenden zullen ons da dankbaar zijn doch ook de ouders van de groeiende jeugd die nu bijna wekelijks hel late uur van thuiskomst van hun kinderen moeten afwachten Bovendien is er een groep mtnschen die tengevolge van de openbaarheid van de feesten in hun nachtrust worden gestoord Wij leven nu eenmaal In een democratische staat Laten wij dit voor oogen houden 1 Vacantieontspanning voor de schojljèugd Oe commissie maakt het volgende bekend Dammen Zij die zich hiervoor hebben opgegeven worden verwacht op Woensdagavond 8 Aag om 7 uur in de Huishoudschool Oosthaven 68 volgende lassen op 15 en 22 Augustus Schaken Zij die zich hlerroor opgaven worden verwacht op Maandag 6 Aug om 7 u r In de huishoudschool Oosthavc 68 Volgende lessen op 13 en 20 Augustus Zingen ongena en meisjes beneden de 10 jaar die zich voor zlageo hebben opgegeven moeten Maandag 6 Aug om half 3 tn Amicilla Singelstraat komen Volfende middagen op 13 en 20 Aug lengens meisjes van 10 jaar en euder die zich voor zingen hebben opgegeven moeten Dinsdag 7 Aug om half 3 In Amicltia Singelstraat komen Volgende middagen op H en 21 Aug Plant en dierkunde Allen die zich hiervoor hebben opgegeven moeten op Wotns dag 8 Aug om halt 3 in Amicltia Singel striat konten waar lichtbeelden enz vertoond zullen worden Volgende middagen 15 en 22 Aug Verder gaan er eenige groep es onder leiding naar bulten ieder krijgt hierover bericht thuis Mochten enkelen geen bericht ontvanger doordat er voor hen de jongstcn geen gelegenheid Is dan mogen zij zich aansluiten bij de algemeene club waarover binnenkort meer In de krant zal komen Teekenen Ieder krijgt hierover bericht thuis Tuinieren Ieder voor wie tn een clubje plaats Is krijgt thuis bericht Wie niets hoort mag zich bij de algemeene club aansluiten Binnenkort daarover In de krant meer Handenarbeid Helaas kunnen wegens gebrek aan materiaal de clubjes handenarbeid niet doorgaan behalve voor de jongens Deze krijgen bericht thuis Kampeerboerderij Voor M jongens of 14 meisjes bestaat gelegenheid op een boerderij 3 dagen te kampceren De commissie zal hiervoor uitkiezen de oudsten van degenen die zich voor tuinieren of plant en dierkunde opgaven Binnen enkele dagen zal het programma v n gymnastiek sport en spelen bekend worden gemaakt Knip dit uit en bewaar het goed 111 Vacantie bouwvakken De vacantie voor alle bouwvakken zal dit jaar worden gehouden van 6 tot en met 11 Augustus Geslaagd toefatiDgsexamen H B S Na gehouden examen zijn totcelaten tot de ie klas van de Rijks Hoogere Burger School te Gouda 1 M Abbema W Amesz J Atema R Baak V d Ban Th v Berkel S v d Bom A Bouwmeester M Bussing A Cabout CDijkman P v Elk de Gast W v Geelen C V Greuningen H Grevensbeek C de Gruil M Idslnga W Ibens C Kaptein P V d Kleijn J Keiler A Kraan C Krlmpenfort A Lafeber W Langenberg T Lammertse L v Leeuwen W Lugthart T deMeer A de Moree J Nljkamp A v d Pol A Pols E Schmled F Speksnijder F Spijkerman Th v d Siar J v Straaten A Tak W Veenendaal J Verschut J VerStoep J de Vries J C de Vries W deVries J Walboer W v d Heijden C deWilde A Winkel allen tt Gouda G Bakker J Bakker en M Kotter te Moerkapelle V Dam te Ouderkerk a d IJssel J Doeland G Gabry A Scholten te Haasttecht E Hoos M Warmenhoven S Woldringhte Roeuwijk M Huisman en W Verstoepte Gouderak I ongerlus te Zoetermeer A Kamermans te Oudewater C Mooten A Renes te Stolwijk C v Mullcm A Verweijte Zevenhuizen G Okkerse te Waddinxveen A Pels te Stolwijkersluls D Verhoeven te Bergambacht H de Vos te Amerstol Afgewezen 13 Inlevering Jerrjr cans De Burgemeester van Gouda maakt op verzoek v d Staf van het Militair Geza bekend dal onbevoegd gebruik tn of bezit van legerbenzinc bussen jerrycans strafbaar is gesteld als zijnde in strijd met de reglementen van den 2l8 Army Groop Deze jerry cans dienen onmiddellijk te worden ingeleverd aan het Bureau van Politie aan de Markt alhier Btirgerlijke Stand Geboreni 31 Juli Marlnus Wouter zn v M de Jong en G Llezenga Vlamingstr 7 Herberdma Frlda Adriena dr v A C Lakerveld Pr Hendrikstr 26 Hendrik zn V C Bosloper en H Lugthart Tollensstr 111 Cornells Johannes zn en Petronella Everdlne dr v L Hoogeveen en G C Boere Goejanveiwellcdljk 83 Roel zn v C H G Goudriaan en A J H Rikkers Krugerlaan 52 Johannes Petrus Martlnus zn V J W Kusteren E M Fischer Erasmusstr 9 Birnardlna Joslna dr v G Vreeswijk en B J v Vliet Tollensstr 127 Nicolaas zn N Prinsenberg en G M Verbij R v Cats weg 210 Gehuwd 31 Juli A Ooms en C J Hamerslag 1 Aug A V d Heuvel en C W Kulk H Lambregtie en A den Breejen Overleden J A Boer 2 degen De verjaardag van prinses Irene Op Zaterdag 4 Augustus a s zal de buurtvereeniging Prinses Irene op het Zoutmanplein de verjaardag van onze prinses vieren Des middags half drie zal er een gecostumeerdf kinderoptocht worden gehouden en kinderspelen worden georganiseerd De gebrs Tom nauwelijks in het bezit van hun nieuwe orgel boden het comité Eereschuld en Dankbaarheid aan op Zaterdag geheel biïlangeloos hun met 8 nieuwe nummers verrijkte programma ten gehoore te brengen en te collecteeren ten bate van alle militaire oorlogsslachtoffers weduwen en weezen Ook des avonds van 8 tot 10 uur tijdens de gecostumeerde optocht zullen de gebrs Tom hun nummers ten beste geven Wij zijn er van overtuigd dat de Gouwenaars deze sympathieke geste op prijs ïuUen weten te stellen Voetbalprogramma voor den Bevrijdingsbeker Zondag 5 Augustus zullen de volgende wedstrijden om den bevrijdingsbeker worden gespeeld D O N K O N A G S V Gouda Haastrecht Lekkerkerk GouderakMoordrecht Bergambacht Stolwijk de wedstrijd Waddinxvcen Olympia zal a s Zaterdagmiddag worden gespeeld Zilveren jubileum van O N A Op 15 Augustus a s zal de Goudsche Voetbal en athletick vereeniging O N A den dag herdenken waarop ilj voor 25 jaren werd opgericht Ter gelegenheid hiervan zullen op 19 Augustus a s op het O N A terrein herdenkingswedstr den plaatsvinden Het bestuur stelt een fraaie collectie prijzen beschikbaar waaronder een groot plateelen wandbord als vereenigingswisselprijs Het programma voor dien dag bestaat o a uit hardloopen voor dames heeren en jongens discuswerpen hoogspringen kogelstooten en estafette Aan alle athlethiekvereenigingen in Zuid Holland is een uitnoodiging voor deelname gezonden De inschrijving voor de wedstrijden sluit op 9 Augustus a s Vergadering Mèrcurius De afdeeling Gouda van den Algemeenen Nederlandschen Bond van Handelsen Kantoorbedienden en Handelsreizigers Mercuiius houd a s Wornsdag 8 Aug s avonds half acht in het Blauwe Kruis haar oprichtingsvergadering Hiervoor zijn uitgenoodigd zij die bereids als lid toetraden oud leden en zij die lid wenschen te worden De agenda vermeld o m een inleiding door den heer W v d Vlerk Jr uit Rotterdam en bestuursvejkiezing