De Vrije Pers, donderdag 2 augustus 1945

bevorderd Onze stadgenoot G Zoet uitvoerder bij N V Het Spoorwegbouwbedrijf werd deze week bevorderd tot Hoofduitvoerder Prijsaanduiding blijft nopdzakelijk C C D waarschuwd alle winke liefs dat aan de voorschriften van prijsaanduiding de hand moet worden gehouden Bij overtreding zal door den C C D pioces verbaal worden opgemaakt DISTRICT S NI EÜW S Berkenwoodc Afscheid Vrijdag j l nam Mevr E C A Mobach van der Putte afscheid van personeel en leerhngen van de Chr School te Berkenwoude Gedurende 15 jaren was zij aan deze school werkzaam Van alle zijden toonde men zijn groote waardeering voor haar verdienstelijk werk Van het hoofd van de school die thans in het Van Iterson ziekenhuis ligt werd een dankschrijven voorgelezen De scheioende onderwijzeres dankte allen voor het gesprokene en de haar aangeboden bloemen en tal van andere stoffelijke blijken van waardeering Psalm 121 4 werd staande ten gehoore gebracht Haastrecht Benoemd De Heer W Brouwer de Koning is benoemd tot plaatsvervanger van den Heer N Meuleman ter secretarie van de gemeenten Haastrecht en Vlist BUITENLAND Een waardevolle vracht De Daily Express vdn gisteren bevatte liet bericht dat het Ncderlandschc vraciit schip Amstclstroom bi de Townbiidge in Londen gereed ligt om naar Nederland te vcrticSïken Het sChip is geladen met gouden tient es in kisten van 50 kg elk en met een groote hoeveelheid levensmiddelen aan boord Het goud vormt een gedeelte van de Neder landsche goudreserve die in 1940 naar Engeland werd overgebracht Conferentie van de Big Three geëindigd Vannacht om half een Is de Conferentie van de Big Three geëindigd Ernest Bevin zal nog ecnigen ti d in Potsdam blijven om de loopende zaken at te wikkelen Het vertrek van Stalin zal waarschijnlijk even geheimzinnig plaatsvinden als zi n aankomst Truman zal vandaag met Attlce naar Engeland terugkeeren Hedenavond zal Truman met Koning George aan een diner aanzitten waarna Truman met de kruiser Augusta naar de V S zal vertrekken In Washington en Londen vracht men met de grootste span ning het verstrekken van het communique over de conferentie Zal dit de verklaring over de Russische intrede In den oorlog tegen Japan bevatten Laval in Parijs aangekomen Pierre Lava Is gisteren per vliegtuig op het Parijsche vliegveld Le Bourget geland Hier had de politie haar maatregelen getroffen Hij werd dadelijk naar de gevangenis te Frennes overgebracht Laval heeft zich een puntbaardje laten gfoclen De geheimzinnige Duitsche duikboot Twee Liberators zullen vandaag den com mandaat en de rest van de bemanning van de Duttsche duikboot gaan ophalen die zich eenigen i d geleden In een Argentijnsche haven overgaf nadat alle papieren aan boord verbrand en alle gegevens aangaande deinden titelt van de opvarenden vernietigd waren Men zal zich herinneren dat het vermoeden l geuit dat Hitler lick aan boord van deze duikboot 20U hebben bevonden om ergens in Patagonië een toevlucht te zoeken KORTE BERICHTEN De Russchcn cischcn strengere beha deling van de Duitschersdoor de geallieerden Bi de bevrijdingsfeesten in Rotterdamis de 28 jaiige motor acrobaat C Stolte diein het Lunapark zijn waaghalzeri toonde door een ongeluk om het leven gekomen Het ligt in de bedoeling half Aug het goederenen personenvervoer Utrecht NlJ megen via GeldermaK n te hervatten Maas en Geldersche IJssel zijn thansweer bevaarbaar Dit bcteekent een grcotcvooruitgang vooral wat de Kolenvoorzieningbetreft In vooraanstaande Fransche kringenneemt men aan dat de Gaulle zi n bedreiging te zullen af treden niet ten uit oer zalbrengen Op Schiphol zijn 21 Nederlandeis uitZweden aangekomen die eeniyen ti d geleden uit Duitsche concentratiekampen werden bevrijd Ongeveer 950 Nederlandersbevinden zich nog in Zweden Officiëclc Publicaties Publicatie van het A V A Ter ktrnis van de bakkers resorteerende onder het A V A bijkantoor Gouda wordt gebrocht dat zij de bij de inlevering van de bloembonnen 131 en 143 van de distributiediensten ontvangen toewijzingen tarwebloem met afgeknipte rechter bovenhoek waarop zij zich momenteel niet kunnen bevoorraden ter afstempllng en afteekening moeten inleveren bij de plaatselijke vertegenwoordigers van het A V A bijkantoor waarvan de adressen hieronder staaq aangegeven De vertegenwoordigers zullen de toewijzingen ter verdere behandeling doorzenden naar het A V A bijkantoor Gouda van welk kantoor de bakkers de afgestempelde en af geteekende toewijzingen zullen terugontvangen waarna zi zich hierop bij hun leveranciers kunnen hervoorberaden De gelegenheid tot het indienen van deze toewijzingen beslaat die welke afgegeven zijn bij inlevering van bon 131 met aanduiding geldig vanaf 28 Juli 1945 tot en met Zaterdag 4 Augustus a s en voor die afgegeven bIJ Inleveriag vaa bon 143 met aanduiding geldig vanaf 4 Augustus 1945 tot en met Woensdag 8 Augustus d a v Daarna kan geen Inlevering meer plaats vinden Adrcsiea A V A vcrtegcnwoordigera Distr Kring Gouda J Schuld L Tien dew 79 Gouda Distr kring Haastrecht en Schoonhoven N J BlillevenHoofdstr C138 Bergambacht Distr kring Krimpen a d Ijs W Hijkoop IJsseldijk 308 Krimpen a d Ijssel Capelle a d I sscl A Kot s Gra venw 24 Nieuwerkerk a d IJssel Boskoop I F Hijkoop Piasweg 8 Waddinxsveen Alkemadc T J v d Heden Past v d Pl str 22 Rijpweterlng Bodegraven A Burggraaf Noordiildc 15 Bodegraven Woerden Jansen Haven 9 Woerden Ter kennis van belanghebbenden wordt gebracht dat de plaatselijke A V A vertegenwoordigingen voor de distributie kringen Haastrecht J Smit Goudscheweg G 18 Stolwi k en Schoonhoven H J Schreurs Barakkenkamp B S Schoonhoven met Ingang van 30 Juli j I zijn opgeheven Voor alle aangelegenheden waarvoor men tot dusver gewoon was zich tot bovengenoemde vertegenwoordigers te wenden zal men zich thans In verbinding moeten stellen met den heer N J Blijleven Hoofdstraat C 138 Bergambacht A V A Bijkantoor Gouda De leider J AANTJES Extra rantsoenen voor bijzonderen arbeid De Directeur Generaal van de voedselvoorziening maakt bekend dat in de provincies Noord Holland Zuid Holland en Utrecht de extra rantsoenen welke verstrekt worden aan personen die bijzonderen arbeid verrichten thans als volgt zijn vastgesteld voor langdurigen en nachtarbeid per twee weken 1200 gram brood 100 gram vleesch 2000 gram aardappelen 125 gram margarine of 100 gram vet Voor zwaren arbeid per twee weken 2400 gram brood 300 gram vleesch 4000 gram aardappelen 250 gram margarine of 200 gram vet Voor leer zwaren arbeid per twee weken 4000 gram brood 500 gram vleesch 8000 gram aardappelen 500 gram margarine of 400 gram vet Uitgeverskantoor in de omgeving van Leiden vraagt voor direct een GEROUTINEERDE TYPISTE speciaal voor correspondentie Vereischten Mulo diploma en typen Leeftijd niet beneden 18 jaar Brieven met volledige inlichtingen worden gaarne Ingewacht onder nr 2317 bureau van dit blad VERF op vergunning leverbaar Verfhandcl M ZWOLSMAN te Schcveningen Verkoopkantoor te Gouda C J deit Hcrtog Fluweelcnsingel 103 M V Z GOUDA it M i tt zduuijM Ondertrouwd JAN BROER JEANNE SNEL Huwelijksvoltrekking D V op 15 Aug as Kerkelijke inzegening In de Grot of St Janskerk des nam 2 30 u door den Weleerw Heet Ds F W G Verheul Gouda 2 Augustus 1945 Pretorlapleln 41 R V CBtiwe9 212 Ondertrouwd i COR VERKAIK en STIEN V LEEUWEN Splcringitraat 44 Oader de Boompjes 87 hopen Op Maandag 6 Angostus onze geliefde Ouders C H VAN BRAAM G M VAN BRAAM van Geest dea dag te hcrdenkei dat li voor 25 jaar in het Huwelijk traden Dat zij nog langgespaaril mogen blijven is de wensch van h n dankbare kinderen Janny en Cor BEWINDVOERING S B GOMPERS AilcQ die gelden of goederen onder iich hebben van of bctnliogen verschuldigd lijn aaif dan wel pretenties hebben ten Uate vsn S B GOMPERS gewoond hebbende aa de Wljdstraatte Gouda dienen hier an v6ör 1 September 1045 opgave te doen ten kantore van den bewindv ri Jt Mr I I van Door nlDck RcBte sepl nt8or no 38 te Gouda rie new ndvocrdcr Mr I I VAN DOORNlNCK Gevraagd zil siaapkamor met kookgelegenheid Brieven no 1824 bureau v d blad GBVRAAGD grootwerkert en broek en vettmakeri reparateurs en pompiers voor niaatklecding Atelier bulten Gouda Vergoeding reiskosten Schrlftellike soil onder opguaf van vro a e werkkring onder no 12b7 bureau v d bl Vakgroep Burgerlijke en Utiliteitsbouw Afdeeling IJsselstreek Krlnpeaerwaard De Vacentie in de bouwvakken zal morden gehouden van 6 tot en met 11 AUGUSTUS a s Hef Btifaut AutO en Motorvcrzckcringcn A BRENKMAN Jan v d Heijdenstraat 6 Gouda rUHK MEISJE gevraag i voor heele of halve dagen MEVr P DE jONG Burg Martensaingel 7 Nsutraii Middenstandscursus A Volledige 2 jarige opleiding Middenitandsexamcn B Repetlticcursus voor het Mld dcnutandsexamcn 19 6 Alle leerboekengrarii in bruikleen Suiin Icilokaal ter beschikking Inichrllvlng bl G de Mol Leihmaetatr 2S Gevraagd een NET MEISJE voor de morgenuren met kost Brieven onder no 1961 Bureau van dit blad Jong echtpaar zonder kinderen vraagt kamers te huur met gcbuik van keuken Brieven onder no 1865 Bureau v d b Gevraagd in Autobedr f i Jongsfe bediende mann of vr Jongen voor magazqn pi m IS j ia Brieven aan bureau van dit Had onder no 2272 Een nette dienstbode voor dag of dag en nacbtgevrarigd door MEVR SCHLITTELAAR Nw Veerstal 7 De Jollar gestegen De galden gedaald De prija In Het Ccntram dezelfde gebleven Daar dut voor S cent een leciboek gehaald G J Kesting GonwelS Ben PLASHUISJE te hnnr gevraagd voOr de eerste tweede of derde week In Augustus CREMERS A G de Vrilestraat 2 Een v ekelijksch weield overzicht geefi REVUE van BUITENLANDSCHE STEMMEN Uitgave van Sectie Voorlichting Militair Gezag Den Haag toste nrs en abonneminten 10 Cf p nr blJ den erkenden boekhandel en bij Sectie Voor MG Den Haag Te huur gevraagd Plashuisje en Zeilboot voor H dagen In Augustus Brieven onder no 1965 Bureau van d t klad Naaimachinihindiil Ih Rieken Vakkundige en snelle reparatie van alle ïoortcn Huishoud ambacht en in dustrie naaimachines Zoutmanstr i enKoekockatr 3S O ok naaimachines te huur ong echtpaar zoekt een of twee ongemeubileerde kamers met keuken of gebruik van keuken brieven onder no I84 bur v d bl Gevraagd nette leerling of gevorderd kapper VERWIJ Stoofsteeg 18 Dansschool HOLTHUiJSEN Karnemelkiloot 46a Gouda VRIJDAG a a aanvang 8 30 u Leden der voormalige R K Leesvereeniging Veemarkt Reataarant EENIGE KENNI8eEVIN6 D n iie PERSONEEL EVRAAGD een fli k dagmeisie voorbede of halve da jeo Crabethitr at 51 Nette werkster voor tea of twee dagen per week Turfmarkt 80 Zoo spo dl 7 mogelijk werkster voor vast minsteiis ecD dag per week volle kost Aanmelden Krugerlaao 31 Gouda TE KOOP QEVRAAGD een opklapbcd of divan Kleiweg 76 Gasstel ook defect geen beiwaar Longuetnare Pr Hendrlkatraat 107 een hutkoffer Doef Splerlngstraat 121 Jongensschoentjes ii 24 25 ook genegen te mlltta voor twee nieuwe jongensbroekjet Ultman Rozendaal 17 Waadtlwageo trekkat oE poppenwageo V Swlelenitraat 1 TE KOOP AANGEBODEN Rkoktafcl spiegels scbilderlJeB dieabak met acbraag itoel enz Liefet In ruil voor buis haadgoed Te bevragen s avonds na 5 uur Martensaingel 95 een kloderwageo Aanvragen alleen s mor geas late Hyr v Atphenstraal 21 een In goeden staat xljnde kinderwagen le Hyr van Alphenitraat I een dressoir nlcuwj a avonds oa 7 uun Steljnkade 3 DIVERSEN Verloren een klein wit stiff beerl e gaande van station naar D M slngrl Terug te bei Ströhbaum de la Koyiaan 2 Verloren Een blauwe tafziiden ceintuur m Simille gesp leges belooning terug te bez Zoutmnnstraat 9 Net meisje IS jaar loekt dito vriendin In Gouda of omgeving Brieven onder no 2256 Bureau vno dit blad Net meisje 15 janr zoekt dito vriendin lu Gouda of omgeving Brieven onder no 2257 Bureau van dit blad RUILEN een paar x g a n hooge heerensch m 41 en of dito voetbalschueocn voor een paar Inge bruine 1 eetenschoenen m 41 en een paar meislessclioetieo m 3i voor Rokje of Iets derg lecfti d 16 aar C MetkerI kapper SpoDTstraat 35 een paar damesscli maat 7 i g a 3 4 bak zwart ps lu de tuide voor een paar maal S Bportict model Vellekoop joubeilstt tSS Weencr kinderstoel f = g voor Dames wandelsch m 40 Aafjes SophUslraat 48 bruine peau de 8u£de pumps m 39 hoogc hak voorme Me tl n 36 of 37 Krugerlaan 104 een paar dametiLbocoen m 38 voor een p Qiast 39 N Sshouttn Raam 201 een paar hecrenicli Bordeaurood l Swlft m 45 voor dameischoenen m 40 goede kwal Sopbluotraat 18