De Vrije Pers, vrijdag 3 augustus 1945

Uitgave van Ie Malntlendral Het Parool Ons Volk De Vriic Gedachte Vnl Nederland De Waarheid en Nleuwsorgoncn Weekabonnement 25 et Losse nummers 10 et No 185 VRIJDAG 3 AUGUSTUS 1945 DE VRIJE PERS OFFICIEEL MEDEDEELINGENBLAD VOOR GOUDA EN OMGEVING Redactie L I A v d Mr A A Steenhovcn Riikseo Adni 1 M I van Loon Bureau Markt 20 Gouda Tel 3098 Drukker Drukkcrl Verzi l Gouda De geallieerde legers hebben een tang gevormd Dat lazen wc telkens in de oorlogjbeilchtcn van het vorige jaar Aan zoo iets danken wl onze bevrijding Maar met dat al is menigeen In ons land in het gebied waar deze oorlogstangen werden vervaardigd zijn knijplang kwijt Ook zulke kleinigheden zijn noodig voor VolksHerstel Wilt U eens nagaan oF U dankbaar voor dc bevrijding bij de één stuks actie misschien een knijptang kunt geven Da 7er enner8 weer ingeschakeld nij het inzamelen van gerecd icliappcn en dcrgcli ke zullen dc jonge menschen die het blik hebben opgehaald ook weer hun diensten bewl 2en Deze zullen op 4 Augustus aan Uw deur verschijnen Leg Uw spijkers hamer zaag of knljptang vast klaar STADS l IEUWS Dc cén stuksactic van N V H Morgenmiddag zullen de Goudsche verkenners er weer op uit trekken en hun beste beentje voorzetten in de éénstukscampagne van N V H Misschien zullen er sommige Gouwenaars zijn die zeggen Alweer gebedel komt daar nooit een einde aan Eerst huisraad toen geld nu gereedschappen en spijkers Wat zal het morgen nu weer zijn De menschen die zoo praten zijn waarschijnlijk nog nooit in de getroffen gebieden geweest of hebben geen familie in deze ongelukkige streken om hen van de omstandigheden op de hoogte te houden Een ieder die maar even de gebieden heeft bezocht waar de klaproos de bloem van het slagveld weliger tiert dan het onkruid in een niet onderhouden tuin een ieder die slechts enkele ruïnes van een in puin geschoten dorp heeft gezien een ieder die bemerkt dat 6 gezinnen in 6 verspreide kippenhokken het moeten stellen met één zegge één wekker en verder geen andere tijdsaanduiding hebben dan de zon een ieder die gezien heeft dat pasgeboren kinderen geen andere ligging hebben dan een kale bos stroo een ieder die slechts een klein deel van al deze ellende gezien heeft hij geeft wat hij geven kan hij geeft wat men hem vraagt uit dankbaarheid omdat hij voor dit zware leed is gespaard gebleven uit plichtsbesef omdat hij weet dat er vaderlanders in nood verkeeren Laat een ieder den moed hebben een offer te durven brengen Geeft uw hamer al hebt gij er maar één Voor die paar spijkers die U per jaar ergens in moet slaan kunt U wel zoolang iets anders gebruiken Geeft in deze één stuksactie niet vaij uw overvloed want dat bezit gij niet maar van het weinige dat gij aan het gevraagde materiaal bezit Durft te geven In het bijzonder doen wij een beroep op hen die uit hoofde van hun beroep over meer materiaal beschikken Wij weten dat timmerwinkcls aannemerszaken e d Zaterdagsmiddags zijn gesloten Laten de eigenaars hiervan of een man van hun personeel den komst van ds verkenners afwachten Indien dit in geen geval mogelijk is dan verzoekt het N V H dezen menschen het te schenken materiaal in den loop van de volgende week te bezorgen bij de fa Rond aan de Zeugestj aat die geheel belangeloos deze goederen in ontvangst zal nemen Geeft dus Spijkers hamers zagen nijptangen I Gondelvaart van de Roei en Zeilvereenigiag Het bestuur der Roel en Zellvcrecnlglng Gouda verzoekt ons mede te deelcn dat ter jclcflenheld vaa den ver aardag van Prinses Irene op Augustus as door de singels te Gouda een gondelvaart van roeien xcllvaartulgen zal worden gehouden Dc route Is als volgt Bleckers lngel Katten lngel Bolwerk Turf iiiiael en terug Aanvanf circa 22 30 uur einde 24 uur Tahiti zal haar medewerking verleenen is bet zuiver met de zuivering 1 Losse feiten Velen die de zuiveringsmaatregelen van nabij meemaken of aan de uitvoering daarvan deelnemen voelen telkens den twijfel opkomen of wij hiermee wel op den goeden weg zijn Sterker herhaaldelijk komt ons rechtsgevoel heftig in verzet Wij raeenen dat het goed is dat men zich in breederen kring rekenschap aflegt van wat er in de zuiveringswereld gebeurt Daarom willen wij hier telkens met een paar regels enkele feiten vertellen of punten toelichten Wij zullen geen breede beschouwingen geven en den lezer het oordeel laten Voorloopig programma Bevrijdingsfeesten De Commissie voor Oranje en andere Openbare Peesten heeft voor de a s feestdagen het volgende voorloopigc programma vastgesteld Vrijdag 11 Augustus 7 30 uur hengelconcours 8 00 uur muzikale rondgang ea carrillonbespeling 9 uur kerkdiensten in de R K Kerken om half acht 10 uur kinderoptocht 2 uur zeilwedstrijden Nieuwe Vaart en gymnastiekuitvoerlngen op de Markt 3 3 30 uur Uitvoering van het mannenkoor Gouda s Liedertafel Deze uitvoering zal worden gegeven in de hal van het raadhuis en zal door luidsprekers worden uitgezonden Zaterdag I September 10 uur Vliegerwedstrijd op nader te bepalen plaats en roei of en kanowedstrijden Bleekerssingel N m 8 30 uur concert op de Markt 11 uur groot schitterend vuurwerk Op verzoek van talrijke buurtvereenigingen heeft de commissie op Zaterdagmiddag geen feestcllikheden georganiseerd teneinde de buurtvereenigingen de gelegenheid te geven hun feestprogramma s af te werken Uuwelijksfeest Dinsdag j 1 herdachten de heer en mevr Huismanvan Aalst den dag waarop zij voor tien jaar In het huwelijk traden Gezien het werk dat mevrouw Hulsman in de afgeloopcn jaren heeft verricht zooals hulp aan krijgsgevangenen onderduikers het opgang houden van het nalura apparaat haar werk In het noodziekenhuls kortom hulp aan alles wat maar lichtelijk naar Illegaal lOok vergaten velen dezen dag niet en Is het paar In de bloemetje gezet Het is zoo moeilijk De groentehandelaar C de melkboer van G en de slager T zijn bekeurd wegens het gebruiken van ongeijkte maten of gewichten De politie alhier heeft negen minderjarigen die al liftende in GonJa waren aangekomen naai hun ouderlijk huis teruggezonden Wegens baldadigheid kwamen een tiental jongens op het politiebureau terecht Verkeersovertredingen blijven een dagclijksch vei schijnscl Woensdag werden hiervoor weer vijf bonnetjes gegeven De Bumblebees Gisteravond gaf het onderduikerscabaret De Bumblebee in Thalia een opvoering ten bate van Eereschuld en Dankbaarheid Van de huiskamer naar het tooneel is een groote stap verklaarde de heer Ir S J Meijn de leider van het gezelschap De medewerkers waren tijdens de bezetting gewoon in huiselijken kring op te treden De opbrengsten van hun optreden waren bestemd voor het onderhoud van hier in ons land vertoevende Indonesiërs terwijl bovendien een deel van de opbrengst in de L O kas vloeide Grappig is de voor het het Cabaret gekozen naam Bumblebee beteekent in het Nederlandsch Hommel Het nest van een hommel is niet makkelijk te vinden en mocht het gevonden worden dan is het practisch een onmogelijkheid er de honing uit te halen De S D is er dan ook nooit in geslaagd de hand op de gelden van de De Bumblebees te leggen Het zou ons te ver voeren elk oaderdeel van het uitgebreide programma onder oogen te zien Wij moeten met enkele algemeenheden volstaan Allereerst dient gezegd te te worden dat het Holland Indië programma vlot werd afgewerkt en zeker niet nagelaten zal hebben onze gevoelens en sympathie voor Indië te verstevigen Wel stonden enkele medespelers in den beginne wat onwennig op het tooneel doch in het tweede gedeelte was dit geheel verdwenen Vooral de Indische krijgsdans de Pentjah en de krontjong muziek werden door het publiek zichtbaar geapprecieerd Ook de declamaties en de zang die ten beste werden gegeven waren niet onverdienstelijk De heer Meijn verbond op vlotte wijze de prograrama onderdeelen aaneen Al met al heeft de tot de nok toe gevulde zaal ongetwijfeld van het gebodene genoten In zijn sluitingswoord waarin de heer H v d Heuvel de spelers bedankte deelde hij nog mede dat deze avond een batig aaldo van ruim duizend gulden had opgebracht welk bedrag weer aan Eereschuld en Dankbaarheid ten goede komt Schaken Girtefavond speelde de heer Donk uit Arasterdam in Óns Huis te Gouda simultaan voor de Arb Schaakclub A S C aan Het Koninklijk gezin in Nederland bijeen De prinsesjes Beatrix Irene en Margriet zijn gisteren per vliegtuig uit Londen op het vliegveld Teuge aangekomen H K H Prinses Juliana begeleidde de prinsesjes op haar thuisreis Op het vliegveld was ter begroeting aanwezig Z K H Prin Bernard die kort tevoren met zijn sportvliegtuig op Teuge was gedaald De prinsesjes arriveerden met twee toestellen van de R A F waarvan in het eerste waren gezeten Prinses Juliana met de jongste prinses Margriet en in de tweede de beide andere prinsesjes Bij aankomst op het vliegveld werden aan de prinsesjes door meisjes oranje bloemen aangeboden Prins Bernhard legde een en ander op de film vast 19 borden De uitslag was voor A S C IOV2 8V2 De heeren P Lafeber K de Jong G Vos I v Engelen P Spieringshoek A de Vries A v d Zaan P Herland en A M Nleveld wonnen hun partij terwijl I de Bruin A Broekhuizen en A v Eljk remise speelden In vier uur tijd waren alle partijen besllsti A slip of the pen In het verslag over het afscheid van het M G op Dinsdagavond j I stond de roman Les Hommes de bonne Volonlé vermeld Deze roman werd abusievelijk toegeschreven aan Romain RollFnd Dit moest natuurlijk I Romeins zijn Oe kindernitzending Woensdagmorgen zou er een groep vaa ongeveer 60 kinderen naar België vertrekken Dinsdagavond om 9 uur toen alle voorbereidende maatregelen genomen waren ontving men het ontstellende bericht dat de uitzending niet Iron doorgaan aangezien In België de voorbereidende werkzaamheden niet gereed waren gekomen De uitzending js daarom voorloopig uitgesteld tot 20 Augi a s Mocht er tussentijds een transport uit een andere omgeving uitvallen dan zal het vertrek eeder plaatsvinden De uit ct ndlng naar België van Woensdag 8 Augustus as gaaf gewoon door Hedenmorgen vertrokken vanaf het veemarktterrein een 3 tal bussen met 80 Kinderen naar Tilburg om daar een dosis ge zondheid op te doen BINNENLAND Bon R 15 tabakskaart inleveren Het Ministerie van Handel en Nijverheid maakt bekend dat zij die in de provincies Noord Holland Zuid Holland en Utrecht in het bezit zijn van een tabakskaart uiterlijk 8 Augustus a s bon R 15 van deze kaart moeten inleveren bij den winkelier van wien zij tabaksproducten wenschen te betrekken Detaillisten verwijzen wij naar de offlciëele publicatie in dit nummer Reizen door geheel Nederland vrijllll Het M G heeft ingaande heden voor het geheel lund het reisverbod opgeheven Dit beteekent dat voor reizen in het binnenland geen permit of vergunning meer behoefd te worden aangevraagd