De Vrije Pers, zaterdag 4 augustus 1945

tegenover Japan en de internationale samenwerking Een Inlcrcssant bewijs voor de nauwkeurigheid der onderzoeken vormden de periodieke voirspelllnvjcn der verkiezingsuitslagen Gallup s American Institute of Public Opinion en ook andere inititutcn wisten op dit gebied veel en belangrijk werk te verrichten Ook in Bngeland Canada Argentinië Zweden en Denemarken wist het Opinie onderzoek zich ia te burgeren Ook tn Nederland wordt door velen zoowel uit overheid als uit particuliere kringen de dringende behoefte aan goedgefundeerd opinie onderzoek gevoeld Thans ia reeds een zeer beliingrljk opinie onderzoek gaande waarin o a de meening van het publiek over de regeling van den radio omroep over de N B Sv de aansprakelijkheid van het Duit sche volk en andere actueele vraagstukken wordt vastgesteld De resultaten verkregen bij schriftelijke enquêtes bleken onbetrouwbaar te zijn Men werkl nu met de mondelinge enquête De proefpersonen worden door de enquêteurs zoodanig gekozen dat de te ondervragen groep wat samenstelling betreft overeenkomst vertoont met de geheele bevolking Het secretariaat van de Vereeniging voor Opinie onderzoek Prinsegracht 73 Den Haag dat voorloopig wordt waargenomen door Drs B M Sweers zal belangstellenden gaarne nadere inlichtingen verstrekken BUITENLAND Het Communiqué van Potsdam Op het einde van de conferentie van Potsdam is een uitgebreid communiqué van ca 7000 woorden uitgegeven In de eerste plaats staat men de vernietiging voor van alles wat Duitschland opnieuw tot een nieuwen oorlog zou kunnen brengen zooals de productie van wapens en vliegtuigen een gecentraliseerd bedrijfsleven etc Duitschland zal schadevergoedingen in natura moeten verstrekken terwijl de oorlogsmisdadigers snel onder handen zullen worden genomen Verschillende buitcniandschc kranten vestigen er de aandacht up dat er in het communique met geen voord wordt gerept over de kleine staten De renzenkwestic met Polen werd wel ter sprake ycbracht KO RTE BERICHTE N Met ingang van 13 Augustus as zal behoudens de toestemming van de bevoegde autoriteiten de luchtlijn Stockholm Amsterdam worden hersteld Vermoedelijk zullen hiervoor voormalige vliegende forten worden gebruikt Het ligt in de bedoeling van de Zweedsche Luchtvaart Mij den dienst drie maal per week te onderhouden en wel voor passagiers posten goederenvervoer Eerste Minister Attlec heeft gisterenmiddag o m de volgeade benoemingen in het nieuwe Labour kabinet bekend gemaakt Binnenlandiche Zaken Chuter Ede Dominions Lord Addison Indië Petwick Lawrence Marine A V Alexander Opvoeding Miss Ellen Wilkinson Gezondheid Aneurin Bevac Energie Emanuel Shlnwell Minister zonder Portefeuille P J Noel Baker In Lcbovicky in Poolsch Sllezië zijnvolgens het Russische nieuwsagentschap Tass massagraven gevonden van lO OOOen menschen die door de Duitschers zijn vermoord Hitlers halfbroer Alois Hitler die gearresteerd was is thans op vrije voetengesteld omdat op zijn leven niets viel aan temerken en hij niet het minste contact hadmet den voormaligen fUhrer Laval is gisteren als getuige in hetproces Pétain gehoord Hij verklaarde o a dat hij hardnekkig tegen den oorlog had gestreden Wij hadden geen enkelen reden zoo zeide hij voor een conflict met onze naburen Hij zou zich absoluut niet met de politiekvan andere landen hebben bedoeld Het tweede N I C A detachement bestaande uit 130 personen Is vanmiddag uitDen Haag vertrokken naar Australië vertrokken Onder de vertrekkenden bevonden bevonden zich 30 leden van het V V K Vrouwenkorps Officiëele Publicaties De Koninklijke verbonden Nederlandsche Watersportvercenigingcn en de Koninklijke Nederlandsche Toeristenbond A N W B roepen alle gedupeerde eigenaars op voor zoover zij dit nog niet deden om volledig gegevens van gevorderde achten en woonschepen te verstrekken aan het Bureauvoor watcrtoerisme Keizersgracht 590 Amsterdam Deze gegevrns worden gebruikt bij het opsporen van zoekgeraakte jachten zoowel in Nederland als in Duitschland Aflevering vod koolzaad Het bedrijfschap voor granen zaden en peulvruchten en het bedrijfschap voor margarine vetten en oliën maken bekend dat de aflevering van inlandsch koolzaad nan oliefabrieken slechts mag geschieden tegen afgifte van toewijzingen oeze toewijzingen worden namens het bedrijfschap voor granen zaden en peulvruchten verstrekt door of vanwege het bedrijfschap voor margarine vetten en oliën In tegenstelling met het in verschillende dagbladen gepubliceerde wordt medegedeeld dat de bon 146 der MG kaart voor wat betrof de daarop verkrijgbaar gestelde karnemelk werd verlengd tot en met 4 Aug 45 De mededeeling inzake bon R 35 moei als vervallen beschouwd worden GOUDA AMSTERDAM ZAANSTREEK Maandag 6 Aoguatua hervatting van de beurten Paiaagieradicnat met de motorboot Hcrlevine Vertrek van Gouda Dinsdag 10 v m Vertrek van Zaandam Vrijdagmorgen vroeg Vertrek van Amsterdam Vrijdagmorgen 10 uur v m aangelegd wordt te Waddinxveen en Boakoop Ligplaats aan de Gouwe bij de Nieuwe Haven Beleefd aanbevelend G OUWENEEL T l foon 30S2 Ni uw Haven 29 Gouda GEVRAAGD een Icellner Cafe Restaurant THE CORNER Crabethstraat 75 Melden Lazaruskade 10 Leerlingeo gevraagd op de fdeellng Zakkenstopperij De Jong s Zakkenhaadel Aanmelden Vcrlorcakoat 9 CparaaF F het N T l om hen die dienst het Ned leger GRATIS ENGELSCH TE LEEREN Anders lesgeld JSnfle scft ƒ 2 05 p m Vlot spr en schr in 8 mnd Fransch steno middenst dipl f 2 85 p m Ned en corr boekhouden f 1 p m Ned Talen Instituut Rotterdam Groottto Nedartandiche Intteillng BON No 34 GRATIS PROEFLES VANi Verloofd i ALI DE GRAAF JAC SMITS 5 Augustus 1915 Gouda Tweede Kade 15 Bodegraven Willcaistraat 71 Zondag 5 Aug verloven zich ANNY LUIJNENBURG en KAREL VAN SCEST Gouwe 132 Gouda Graslaan 50 Arnhem Zuid Op 8 Augmtua 1945 liopen ooïe gelielde Oud ca Grootouder O DE BRUIN co A DE BRUIN Perlt den dag te lierdenken waarop ziJ voor 90 jut In het Huwelijk Iradea Hun dankbare Kinderen Beliuwd ca Kleinkinderen Mocidrccllt BurBCmeeiter Brandlrtraat Q 23 Langs dezen weg betuigen wij oazen hartelijken dank aan familie vrienden buren en aan het personeel van de Fa Bron voor de vele blijken van belangstelling en medeleven ondervonden bij het noodlottig ongeval van onzen Zoon DAVID van Dam C van Dam de Jong Hiermede betuig ik mijn hartelijken dank aan alle buren en vrienden en in het bijzonder aan de bewoners van de Nobelstraat voor de groote bloemenhulde en de belangstelling ondervonden bij de terugkeer van mijn zoon Johan uit Duitichlaud Me COPSY Smit Nobelstraat 65 Gouda Jongeman 39 jaar wenscht in kennis te komen met jcng meisje Leeftijd 30 35 jaar Brieven onder no 2279 bureau van dit blad Jongeman tusschen 30 en 40 Jaar zoekt setieuze kennismaking met het doel tot een huwelijk te komei Br onder no 2143 bur v d bl Wil degene die op 17 Juli des avonds per abuis een lichte damesregenjas heeft medegenomen uit Concordia Westhaven dezeterug bezorgen bij HAK Reeuwijk dorp D16 Wl werken weer looalavoo heeo NAAIMACHIEN DEFECT WIEZER REPAREERT CORRECT Het julltc adre ia JOH WIEZER GBOENENDAAL 87 GOUDA Dansschool Holthuysen Knrnemclkaloct 46a Gouda Dondetdagamnd a x 6 30 uur aanvang curaus voor EERSTBEGINNENDEN De cufjus van Zandagnvond vervelt poor oofO Zij die zich daarvoor in lieten schrijven kunnen Donderdagavond komen Resttnraotzaal Vecmstkl Re taaraat V NAAM ADkES Nog eenige dagen in Aug een Celuid Installatie beschikbaai Adr Scboondek woerd Jzn electro radio en versterkers GONST HUIJGEHSSTR 124 Nestrals Midiiiiislandsciirsiis A Volledige 2 iarige opleiding Middenstandsexamen H Repetitiecursus voor het Middenstandsexamen 1946 Alle leerboeken gratis in bruikleen Ruim leslokaal ter be ichikking Inichrltviog bi G J de Mol Lelhmaetatr 25 Vanaf HEDEN kunnen goederen om ie SÏOOMEN iijdelijk niet worden aangenomen £ e op dt volgende advertentie De Pelikaan Gouda Stoomerljan Varverlj anaf t907 Toltfoon 3066 en 3076 Kantoor AMERIKA 21 9 t2 2 6 u Paedagogisch en Psychologisch advies inzake Beroepskeuze School en K ïrnklermoeilijl heden oolr teaten H Th VERHOEF Leeraar paedogogick M O KRUGEKLAAN 3 GOUDA Te iprckfn Mmmdag en rljdagavond OB 7 uur of volgeD ichrlfteiljke overeenkomst OPROEPIN G De houder van de Spaarboekjes nos 5591 en 6161 uitgegeven door de STADSSPA ARBANKte Gouda wo dt brlerfd verzocht deze boekjes ten p edig tï te bezorgru ten kantore der bafl Gouwe 7 y fit n gUie van Vrijzinnif edarl Harvormden KLEINE K£RK Paperstraat Zondag 5 Aug half elf GCDSDIEN5TOEFENING D8 J V ROSSUM Amersfoort L ADDERS OPHALEN 1 Binnen 2 dagen gereed II De Breinaald Lange Tiendeweg 32 Wendt U voor dringende Herstelwerkzaamheden tot Timmer en Bonwbedrijf M J TAK Rhllnvis Pelthati aet 28 Gonda Brandstoflenhandel A Vi n g e r i i n g voorheen S D BOON Kantoor tijdelijk SpOOrsttaat 96 naast Sociëteit Vr debeet Telefoon blijft 3336 Gemeente Lichtfabrieken Gouda Afd GAS Inwisseling Gaspenningen In verband met het besluit van het Gemeentebestuur van Gouda om de nog in omloop zijnde gaspenningen van het Gasbedrijf Gouda uit circulatie te nemen worden diegenen die nog in het bezit zijn van gas pe Bingen van het Ga sbedrijf Gouda In de gelegenheid gesteld deze IB te leveren tegen den prijs waarvoor zij in omloop zijn gebracht n l 10 et per stuk De inlevering kan geschieden in de week van MAANDAG 6 t m ZATERDAG 11 AUG a a ten kantore van de afdeeling boekhouding der Gemeente Lichtfabrieken TURFMARKT 6 te Gouda gedurende de uren van 9 12 u v m en 2 3 uur n m Aan diegenen die nog in het bezit zijn van bovenbedoelde gaspenningen wordt hierbij uitdrukke Ijk kennis gegeven dat na 11 Augustus as geen gaspenningen meer kunien worden ingeleverd en deze geen geldswaarde meer vertegenv oordigen De D rectie der Gemeente Lichtfabrieken Gruda Op onze Ateliers kunnen geplaatst worden Naaliters Kn psters alsmede Leerlingen Prettige werkkring Goed loon Aanmelden CONFECTIEFABRIEK BORGHSTEIN Ridder van Cataweg 65 Gouda Comm voor Oranje en andere Openbare feesten Bij voldoende deelname hoopt bovengenoemde Commissie Maandag 27 AdgHBtua des avosda een groo 2 Optocht te honden waarbij de geheele burgerij in de gelegenheid wordt gesteld gezamenUjk haar vreugde over NedarlanJ s bevrijding te demonstreireo Deze optocht zal de volgende groepen omvatten alle jeugdorganiüaties Alle Illegale organisaties Alle oorlogsslachtoffers gijzelaars en zij die in concentratie engevangenkampen opgesloten zijn gew eif Alle andere vereenigingen van welken aard ook Praal en reclamcwagcns Deze optocht moet ecu grootsche demonstratie worden Werkt dus allen hieraan mede en geeft U voor 15 Augustus a a op VOO groep 1 en 5 bij den heer T v HEUVELN Gr Florisweg 38e voor groep 2 en 3 bij den heer W HOONHOUT de la Reijlaan 15 Muziekkorpsen zullen het geheel opluisteren Op ZATERDAG 1 SEPT zal er s morgens om 10 u op een nader te bepalen plaats een vllegerweditrijd plaa s vinden waarvoor prijzen beschikbaar zullen worden gesteld Aangifte voor dezen wedstrijd worden ingewacht bij den heer W M v HULZEN Markt 57 tot 15 Augustus as op eiken werkdag vau 10 12 en van 2 4 uur De Commissie voor Oianje en andere Openbare feesten