De Vrije Pers, dinsdag 7 augustus 1945

V Een oorlopgeiionkteeken in Gouda Gouda 2al ccn gedenksteen opricliten die blilft herinneren aan de iartn van druk en Dun de bevrijJing en dte tevens een g Jjchrrnis is iai ii ti die vielen Zooveel st iat il vaM d i dit hcrlnncrlngs nionum nt zal wordtn aangebracht aan het stadhuli Deze plaats ligt voor de hand het Is midden in de stad gcleflen het IS het oudste gebouw van Gouda en tevens het oudste laaJhuls van ons land Bovendien bestaat er een plan tot restauratie van het stadhuis in zijn oude vorm waarin dit monument harmonisch kan worden opgenomen De burgemeester is cere vootzittcr van het comité dat reeds bezig is maatregelen te nemen en de noodige gelden bijeen brengt De bijdrage van ieder die voor deze gedachte voelt is welkom Men kan zijn gift afdragen bij iedere bank In Gouda of ook doen overschri ven op postrekening 35140 ten name van Ogicr 6 Co te Gouda Geen uitzending naar België All kinderuitzendingen naar Belgié zijn in verband met de aldaar heerschende kinderverlamming afgelast DISTRICT S NIEUWS REEUWIJK Waarschuwing Het Bestuur van de Geitenfokvereeni ging Voorwaarts te Reeuwijk wijst er op dat het verboden is wilde bokken ouder dan 3 maanden die met gecastreerd zijn in bezit te hebben te stallen of te weiden Bij overtreding zal door de politie proces verbaal worden opgemaakt n de bok in beslag worden genomen OUOEWATER De uitslagen van de Zondag j l gespeelde voetbalwedstrijden luidden als volgt O V S 2 WOERDEN 2 2 3 O V S 1 WOERDEN 1 3 6 Gisterenavond werden gespeeld Haastrecht jun b Unio jun b 1 4 Haastre nt jun a Unio un a 1 0 KORTE B ERICHTEN Zondag is het gat in c i di V van de Wienngermeer polder ged clit Er zal met de droogmallng onmiddel ijk worden begonnen De prijzen in België zijn sedert 1940 met 286 pCt gestegen en de loonenmet lOÜ pCt De Spaansche Republikeinen hebben de geallieerde commissie voor oorlogsmisdaden wederom verzocht GeneraalFranco op de lijst vai oorlogsmisdadigerste plaatsen Het eerste verzoek is afgewezen omdat de commissie zich niet bevoegd achtte Thans merken de Spaansche Republikeinen op dat de mi dadcn begaan door de troepen van Franco endoor de z g Blauwe divisie h t mogelijkmaken tegen hem op te treden OfHciëele Publicaties Inlevering zecpbonnen 132 Het ministerie van Handel en Nijverheid maakt bekend dat de detaillisten In de provincies Noord Holland ZuidHolland en Utrecht de bonnen 132 der M G kaart welke gedurende de week van 15 t m 2 Juli 1945 recht gaven op het koopen van zeep in de week van 5 t m 11 Aug in moeten leveren bij de plaatselijke distributiediensten De diensten zullen per ingeleverden bon een toewijzing uitreiken voor 4 rantsoenen vermeerderd met 10 pet B i deze uitreiking zal tevens voorschotherz ening plaats hebben De waarde van een rantsoen Engelsche huishoudzeep wordt m i v 19 Aug op 2 oz plm 56 gram gebracht Op de toewijzingen welke voor bon 132 worden uitgereikt dienen per rantsoen 2 oz plm 56 gram te worden afgeleverd IJzer en Staal voor Leder Indostrie Het Rijksbureau voor Huiden en Leder te Amsterdam deelt mede dat wederom een beperkt contingent ijzer en staal voor de lederen lederverwerkende Industrie ter beschikking staat Bi het R H L kunneu aanvragen worden ingediend voor het betrekken van het hoogst Hoodlge materiaal onder gebruikmaking van het daarvoor bestemde formulier A van het Rijksbureau v IJzer en Staal hetwelk verkrijgbaar is bij de Kamers van Koophandel Op dit formulier moet de leverancier een geteekende verklaring plaatsen dat het aangevraagde materiaal uit voorraad leverbaar is dan wel binnen een nader omschreven redelijken termijn kan worden gefabriceerd SchoenberstcUers moeten hun aanvragen indienen via de Vakgr Schoenherst 1Iersambacht sGra venhage eveneens met gebruikmaking van bovenvermeld aanvraagformulier voorzien van de vorenbedoelde verklaring van den leverancier Gevraagd een DIENSTBODE voor dag en nacht Mevr JASPERS Katteniingel 3 Net meisje gevraagd als hulp in de huishouding voor heele of halve dagen event met kost Pers aanb COPINI Hoogstraat 14 Gouda Dagdienstbode gevraagd s Zondags vrij BLEEKERSSINGEL 79 Gevraagd FACTURISTE Indiensttreding zoo spoedig mogelijk Brieven no 2007 bur van dit Blad Gevraagd een MEISJE van 8 12 u Vrijdag den geheelen dag Mevr CATTEL Bothastraat 26 Gevraagd Net Dagmeisje Zondags vrij Aanmelden des avonds na 7 uur Mevrouw POORTERMANS Bodegraafschestraatweg 48 Ter ruiling aangeboden 1 paar z g é n dameszomerschoenen a hak maat 41 voor dito maat 40 liefst platte hak Na 5 uur V d HEUVEL Veerstal 11 Mallegatsluis Jongen ruim 15 jaar wM als leerling of knecht in een garage geplaatst worden Br onder no 2059 bur v d b Wie Is genegen ean houder van rijvergunning zijn personenauto In bruikleen af te staan Brieven onder no 2040 bureau van dit blad Verloren Portefeuille met inhoud o m rijbewijs en persoonsbewijs Tegen bel terug terug te bez L N Poldervaart Willens 65 Gouda P de Boer Jr ARTS hervat DONDERDAG 9 AUG de praktijk MEVROUW TEUNISSEN de la Reijlaan 21 vraagt wegens vertrek van geëvacueerde per 13 Augustus een net meisje van 9 5 Aanm tusschen6en7 u Direct gevraagd Meisjes Strijltsters en Ntsaistcrs DE PELIKAAH Kantoor I Amerika 21 Vanaf beden zijn wi weer telefonisch aangesloten onder no 3605 iSeAoenmakeri Th H HEESEN Te kocp gevraagd een Ingoeden staat bevindend WANDELWAGENTJE Moet beslist voorzien zijn van kogellagers en prima veering Aanb aan D PALSGRAAF Jr Vossenburchkade 117 Gouda Te koop gevraagd een jonge hond Liefst Herder of Bouvier Brieven onder no 2022 bureau van dit blad BELANGRIJK BERICHT Nog geen nieuwe haarden en kachels te koop Laat daarom om zuinig ta stokan Uw haarden en rachels vakk idig reinigen en repareeran door C VERMEULEN Stel nl ads 14 z gr a n Amerikaan ohc stofz voor Radio onverst hu tg wat Adrei Or v Bloiislr 99 KEN NISGEVIN G Vanaf liedin m Gouda gevestigd C SCHRAVE ANDE ARCHITECT Tijdelijk adres Kleiweg 33 te Gouda Aanwezig Dinsdr j en Donderd van 9 30 tot 12 30u en volgens afspraak De vencgenwoordigers van Engeland Veroenigoe Staten Rusland enï iankrijk tiebben volledige overcenstcmining bereikt over de piocedure van berechting der groote Dultsche oorlogsmisdadigers w o Goring en Seys Inquarten nog ruim 50 anderen die zich thansin Luxemburg bevinden De Amerikanen hebban oeslag gelegd op een van de voornaamste Duitsche kartels Dit kartel omvatte 12 van de Duitsche industrie en beschikte over een kapitaal van meer dan R M 2 milliard Het Spaansche volk keert zich meeren meer tegen de Phalanx Stoorzendersmaken het luisteren uaar de regeeringaprogramma s bijna onmogelijk Er zijntal van geheime zenders in de lucht dieeen felle propaganda tegen de Phalanx voeren DeNatlonaal jAdviescommissilczalop 10 Aug a s weer bijeenkomen Hettijdstip waarop de verkiezingen vour devolksvertegenwoordiging en de gemeenteraden zullen worden gehouden zal aande orde worden ge steld President Truman heeft gisterenonthuld dat de Amenkaansche luchtmachtZondag 1 da grootste bom die ooit Inde historie is g bruikt op de Japanschelegerbasis op Hiroshima heeft afgeworpenDeze atoomsplitsendr bom is krachtigerdan 20 miUioen k g ontplofbare stofBi proefnemingen in Ameiika was deuitwerking van de bom op 2üU km afstand waarneembaar Twee groote enen vele kleine fabrieken in de Ver Statenzijn voor de productie van deze bom inwerking Aangezien zic in de practijfc vande uitvoering van het zuiveringsbesluitverschillende bezwaren hebben doen voelen heeft de legeering een nieuw besluitvoorgesteld waardoor de toepassing vanhet eerste besluit wordt uitgebreid o a wordt de mogelijkheid geopend VuU hetontslag van personen die blijk hebbengegeven van een nat sor geestesgesteldheid in het betrachten van de juiste houding i v m de bezetting Ook is in beperkte mate de mogelijkheid van beroepgeopend Een delegatie van hel Amerikaansche huis van afgevaardigden heeft een bezoek aan Amsterdam en Den Haag gebracht De voorzitter van deze delegatie zag de toestand niet pessimistisch In Hij zeide dat de Amenkaansche productie de meest urgente problemen in ons land spoedig zal kunnen oplossen De importen exportbanken zullen zeer zeker de noodige credieten verschaffen De meening in Amerika over Nederland ts zeer gunstig N V Autobusdienst DE RIJNSTREEK te BODEGRAVEN maakt bekend dal VANAF 6 AUGUSTUS hervat worden de diensten van Alpiien naar Leiden v v Bodegraven naar Gouda v v Vertrek uit Alphen 6 45 15 Vertrek uit Lelden 7 30 9 00 Vertrek uit Bodegraven 8 CO 9 C0 Vertrek uit Gouda 8 30 9 30 9 45 14 15 15 45 17 15 18 45 10 30 15 00 16 O 18 00 19 30 13 00 14 00 17 00 18 00 19 C0 13 30 14 30 r 30 18 30 19 30 De Directie G BOS Gevraagd t aankomend bediende goed bekend met rekeningcomant boekhoudlng Indienst treding zoo spoedig mogelijk Brieven bur v d blad no 2006 Wed Inox Doftlini Gouda vraagt voor haar Assurentie afd een ACQUISITEUR Tevens gevraagd een Jongste bediende Sollicitaties alleen schriftelijk Jongeman goed bekend met Boekhouden en administratief onderlegd in het bezit van Midden tandsdlploma en macl ineschrijven zoekt een hem passende werkkring Brieven onder no 2071 bureau v d blad Federatie van ex politiekc gevangenen van Gouda en omstreken EJ polili ko ftevangenen uil Gouda en Onislreken uil alle k mpcn on gcvoneenissen geoll Uw adres op oan D J C Peters GoeianverweUedijk 51 Gouda WIJ ONTVINGEN PLAATIJZER GAS EN ZUURSTOF Wij werken dus normaal en staan voor U gereed voor elke reparatie op t gebied van plaat en laschwcrk NED FABR VAN AUTOPLAATWERK J UITMAN ROZENDAAL 17 Talafoon 2016 QOUDA Terugvoering transportmiddelen uit Duitschland Het Commissariaat Generaal voor de Nederlandschc Economische Belangen In Duitschland heeft behoefte apn een volledige documentatie omtrent alle door de bezetters weggevoerde transportmiddelen Het doet daarom met inschakeling van onderstaande organisaties een bcroi pop illcn van wie een transportmiddel voor verkeer langs den weg of een onderdeel daarvan door roof vordering of verplichten verkoop is afgenomen en mogelijk naar Duitschland is afgevoerd Ter vereenvoudiging van deze documentatie worden eenvormige formnliCKn ter beschikking gesteld door of bi de hoofd en districtskantoren fn de Kon Ncd AutomobiclcluhK N A C de Kon Ned Toeristenbond A N W B de Kon Ned Motorwielrijdersve eenig ng K N M V voor personenau o s en motorrijwielen de Eigen Vervoerders Organisatie E V O de Organisatie croepsgoederenvcrvocr langs den weg C O B voor racht en bestelwagens de Rijksverkeersinspectie RVI voor autobussen taxi s huurauto s de Eigen Vervoerders Organisatie E V O voor auto s van gemeentelijke diensten de Gemeente Secretarieën voor rijwielen Alle vroegere bezitters van personenauto s vracht en bestelwagens autobussen motorrijwielen en rijwielen worden dringend verzocht de door Lo cngenoemde organisaties op aanvraag beschikbaar gestelde forr ulieren zoo volledig mogelijk in te vullen en met bekwamen spoed terug te zenden Zulks dient te geschieden onafhankelijk vm eventueel reeds eeider verstrekte opgaven aan offlciéele instanties of vakorganisaties Voor elk object dient men een afzonderlijk formulier in te vullen Als uiterste datum van terugzending zal gelden 25 Augustus 1945 Ministerie van Verkeer en Energie De afdeeling Vervoerwezen van het Ministerie van Verkeer en Energie Kanaalweg 3 te Scheveningen deelt mede dat de s Zaterdagsmorgens door ihaar ambtenaren geen bezoekers met wien niet van te voren een afspraak ts gemaakt kunnen worden ontvangen PERSONEEL GEVRAAGD een Dienstmeisje Id K K gcxin voor dag en nacht Vernooy 3de Blok 17 Waddioxveen PERSONEEL AANGEBODEN net Meiste 16 jaar bs zich gaarne voor den middag geplaatat In een winkel Bticven otid no 2401 bur v d blad jongeman 19 raar wil opleiding voor ChaufFeur genegen alle voork werk zaanih te verr Br no 2427 but v d bl Handdraaler luxe aardewerk BrlcvcQ onder no 2441 bureau van dit blad b z a net Meisje 16 jaar voor hulp In winkel liefst bakkerlf alleea Zati i dags Nieuwe Haven 84 TE KOOP GEVRAAGD een goed onderhouden Heerencostuitin maat 46 48 Br no 2433 bur v d bl nieuwe of heel goed nderh Uamcsfieti zonder benden Br no 2477 bur v d bl een perimoai Spiraal en groote Koffer Nieuw Haven 87 een psar z g a n leeren Damesscboen n m 40 met blokhako kgeoegeD te rulled V br indttof Belerscbc G 46A Stolwljk een Voorwilleni 113 celluloid Baby pop tegen elk aanncmcl bod C Blokland Heerenstraat 126 Kabouterunlforii r dvinderi FluwceleoslDget 32 I g s z alt Saxofoon Lage atcmming Betaling nader overeen te komen Vorstmanitraat 28 TE KOOP AANGEBODEN Mandoline melfoudraa EerstcKadelO wie helpt ona aan een Wjeg en Baby kleertjes de Knegt Oosteinde P 26 Moordiecht Haardkachel of haard i g st p a J Groencndaal v d Palmi traat 115 groote bruine Damesviithoed nieuw modeO Steijnkade 2 prima stalen casco Woonboot afmeting 19 X 2 92 M Te bevr s Gravenbroek schtweg H 22a Reeuwijk DIVERSEN Verloren Zaterdagavond 1 1 een Welr penpet Terug tr be orgen bij Gerhardi CoDitaotlm Huygcnskade 109 nette fongMnao PG zoekt voor direct een Slaapkamer met ookgelegenheid Brieven oo 2278 bureau van dit blad te huuraangebodem verslerkcrlnstallatie fUnltran Te bevrageo A W Peeren boom Wljdstraat 15 net meisje P G tusscheo J6 en ITjaar zoekt leuke vriendin Br ond nr 2310 bur V dl blad l f Vri gevraagd Leerboeken 3de kl HES pa LafebcrW 8terk 52 oet RK meisje 15 Jaarzoekt Vriendin Br nr 2324 bur v d blad