De Vrije Pers, woensdag 8 augustus 1945

BUITENLAND Belgische regecringsverklariag De Belgische Min President Van Acker heeft gisteren in de Kamer van Afgevaardigden een regceringsverkliuing afgelegd Hij deelde mede dat de regeering er prijs op stelt over te gaan tot het houden van verkiezingen Het daarvoor noodzakelijk administratieve en rechterlijke werk zal begin Maart klaar zijn Dan zullen de verkiezingen plaats vinden Aan de Kamer zal een uitgebreid en uitgewerkt wetsontwerp worden voorgelegd om de buiten de wet geplaatsten hun stemrecht te ontnemen De regeering zal eerst het werk van de financieele zuivering dat sedert tien maanden vertraagd werd voltooien Er zal een beslissende poging worden gedaan om den arbeid in de steenkolenmijnen op te voeren door gebruikmaking van Duitsche krijgsgevangenen en door een beroep te doen op de buitenlaudsche arbeiders In October zal een begin gemaakt worden met de maande hjksche uitdeeling van huiskolen Met ingang van September za een groole hoeveelheid textielgoederen ter beschikking worden gesteld van hen die een inkomen hebben van minder dan 36000 fr per jaar In September lal de verkoop van visch volkomen vrij zijn en het is niet uitgesloten dat in October de rantsoeneering van brood wordt uitgebreid Voorts zal de regeering er toe overgaan tot een volledige herziening van de salarissen der ambtenaren Ten aanzien van de administratieve zuivering 2al de regeering er voor zorgen dat de groote schuldigen onmccdoogend worden vervolgd Het Belgische leger zal aan de bezetting van Duitschland deelnemen De regeciing is voornemens voor België het recht op zoodanige schadevergoeding op te eischen als de billijkheid eischt en dat de Duitschers die moeten betalen aan de landen die zij verwoest en geplunderd hebben De regcering is ten slotte van mcening dat België recht heeft op deelneming aan de exploitatie van bepaalde Duitsche hulpbronnen KORTE BERICHTEN Alle pld ïtselijice broodprijzen komente vervallen Er is een uniforme prijsvastgesteld hetgeen in zeer veel plaatsenneerkomt op een verhooging van debroodpriji van 2 cent Verwacht wordt dal het Hof nieteerder dan half Augustus het vonnis overPétaln zal vellen Maandag viel de maarschalk tijden de rechtszitting in slaap Over de atoomsplitsende bom kannog het volgende wordec gemeld Debom heeft ongcveei de grootte van eenkurfbal Uit luchtfoto s blijkt dat de stadHirosjlma die 300 000 inwoners herbergt voor 60 pet n vernield Overeen oppervlakte vaa 18 vierkante kilometer zijngroote verwoestingen aangericht De Yoego Slavische regcering heeftde censuur op uitgaaad nieuws opgeheven OFFICIEELE PUBLICATIE Teeltregellng atieckajlvcrea Aan de veehouders wordt bekend ge ijiaake dat de teeltregellng voor stier kalveren gehardhaafd blijft Het is op grond van het bovenstaande verboden stierkalveren in voorraad te hebben tenzij meu kan aantoonen dat het betreffende kalf jonger is dan één maand en iren hiervoor 5 dagen na de gebcorte een Identiteitsbewijs heeft aangevraigd Identiteitsbewijzen worden uitgereikt voor geregistreerd stierkalveren wier o iders aaa ae gestelde productie eischen voldoen Aan houder van niet gereglstreerde stierkalveren zal ten hoogste 4éu identiteitsbewijs worden verstrekt voor zoo B INNENKORT wco er umhetoudcrweU io Nutncia ltindermeL l vali r stcbluem verk Jgbaar Vraafft daarom aan Uw winkelier op Uw bon het orlgineele kindermeel van NUTRICIA ZOETERMEER ver Zij hiervoor naar het oordeel van den Vocdselcommissarisln aanmerking komen Op het aanhouden van niet geregistreerde stierkalveren zal scherpe controle gehouden worden Wordt overtreding van de voorschriften gecon stateerd dan moet de betreffende veehouder de aangetroffen stierkalveren op de eerstvo gende overnamemarkt aanbieden terwijl het gewicht van de geleverde kalveren niet van zijn aanslag In de veelevering zal worden afgetrokken Zijn de stierkalvercn echter vóór 5 Aug j l vrijwillig geleverd dan zullen ze alsnog van den aanslag afgeschreven worden Verplichte levering van acheerwol De Inname van wol alkomstlg van de scheer 1944 is geen succes geworden Het blijkt dat veel wol is verdwenen zoodat de inname moest worden stopgezet Wij vestigen er de aandacht op dat alle momenteel nog op de bedrijven aanwezige wol van de scheer 1944 te zijner tijd gelijk met die van 1945 moet worden ingeleverd Wanneer de inname zal plaats vladen wordt nog nader bekend gemaakt Daar wol voor den opbouw van de Nedcriandsche Textielindustrie onontbeerlijk Is dient een leder te begrijpen dit het achterhouden van schecrwol van dit oogenblik af een mLidaad Is tegenover het Nedcriandsche volk dat driegend behoefte heeft aan diverse textlelgoedercn WdDocer een bcpadide veehouder niet aan zijn wolaon slag 1941 kan voldoen daar hij de wol vüor eigen gebruik heeft verwerkt oi aan behoeftige gezinnen etc heeft geschonken zal geen strafvervolging worden ingesteld De scheer 1945 raaet echter onvoorwaardelijk voor 100 pet aan de Nedcriandsche Textielindustrie ten goede komen evenals alle van de scheer 1944 overgebleven wol Voorachotten A V A In de laatste maanden ontvingen verschillende detaillisten in de prnvincles Noord Holland Zuid Holland en Utrecht voorschotten van het A V A De toe wijzingen met afgcknlpfcn rechterbovenloek welke de detaillltten na den verkoop der goederen bij Inlevering der bonnen ontvingen moesten zooall bekend bij het A V A worden Ingeleverd en werden dan in mindering gebracht op het voortehot Het faldo der voorr hotrekcning is derhalve gelijk aan de hoeveelheid onverkocb e goederen welke nog in de winkels aanwezig is Deze goederen kan de winkelier behouden doch moet daartegenover een aantal nieuwe toewijzingen zonder afgeknipte hoeken bl het A V A bijkantoor waarvan hij de goederen heeft ontvangen inleveren gelijk aan het saldo der voorichotrekening Detaillisten die dergelijke voorschotten niet van het A V A doch vao grossiers ontvingen moeten op soort gelijke wijze met hun grossiers afrekenen Tabakttcelt 1945 Voor ledere teelt van tabak gtooter dan 1 are Is een vergunning noodlg van den Productiecommlssarls voor den Tuinbouw en de Ooftteelt Bezuldenhout 30 sGravenhage Ondanks de reeds eerder gestelde termijn van aanvrage welke op 20 uli i 1 eindigde blijken nog vele grootere en kleinere perccelen zonder vergunning met tabak e zijn beteeld Dezen verbouv i rs wordt alsnog gelegenheid gegeven vóór 15 Augustus een vergunning aan i vragen onder nauwkeurige opgave van grootte en ligging van het perceel Na laatstgenoemden da um zal door den C CD een strenge controle op de overtreding van de desbetreffende bepallnaen worden begonnen WED KNOX DORTLAND GOUDA vragen voor de Assurantic afdecling een administratieve Icracht mani of vr ieeftijd20 251 Goed kunnende correspondceren Spoedige indiensttreding gewenscht Sollicitaties alleen schriftelijk Afdsa BETER BRIEFONDERWIJS Journaliatiek en Pnbliciteit leergangen o l v dagbladdirecteur Dr WORMSER en F DE SINCLAIR Engelsch Franich Duitsch Ned en Corresp middenst diploma steno boekhouden opl Practijkexamens ACADEMIEVOOR INDIVIDUEEL SCHR ONDERWIJS SECRETARIAAT LUSTHOFSTHAAT 8 ROTTERDAM Coupon no 354 Gratia proefles leervak i Naam Adres te VRIJDAG A S oil 7 30 uur hoeden de Goudtche BH B O vereeoiglng en de R K E H B O een BUITENOEFENING op liet O N A terrein Alle leden worden dringend verzocht aanwezig te wtllen lijn DIENSTBODE GEVRAAGD voor dag of dag en nacht SCHUTTELAAR WALVISSTR 8 yy V f M f 1 KÜ f en mochten 6 Aug weer naar Wtf JHf4 W€€t imf scheveningen terug keeren We zijn echter niet vrij om onzen Zeevisch uit Scheveningen in Gouda af te leveren dit Is ons door het bedrijfschap verboden Wij hopen echter dat wij binnen zeer kotten tijd onze klanten weer normaal kunnen bedienen MART KEUS Zccvischhandd van Wesenbekestraat 37 Scheveningen DE VRIJE PERS vraagt een bezorger in STOLWIJKERSLUIS Inlichtingen en aanmeldingen aan het Bureaa van De Vrije Pers Markt 20 Gouda GEVRAAGD VERTEGENWOORDIGER Fa RENEMAN en VAN DER HEIDEM Grossiers Koloniale en Grutter waren Uitsluitend schrifti I ke sollicitaties Getrouwd Phys drs W BRAAK H Ch VAN BRINK De Heer en Mevrouw Braakvan Brink danken mede namens wederzijdsche ouder voor de vele blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden SNEEK 8 Aug 45 Op 10 Augustus a s hopen onze geliefde Ouders G TAMMER en C A K TAMMHR Boog den dag te herdenken waarop ïlj vcor 25 jaar in het Huwelijk traden Dat zl nog lang gespaard moge blijven is de wenscb van hon dankbare kindeten Henk lo Thto Rle Kew Nel Jeanne St lobitrkBt 8 Op 6 Augustus j l overleed te Den Haag onze lieve Vader Schoonvader en Grootvader de heer W K de Bruin Sr A L v d Maas W v d Maasde Bruin Joosje Willy Brammetje Gouda 7 Augusius 1945 J Martensslngel 23 Heer van middelbaren leeftijd loekt GEMEUBILEERDE Zit Slui ykamez met of zonder pension Brieven ondei jo 2439 Bur v d bl Wie is genegen Wed met 2 kinderen mede te nemen richting Almelo tegin vergoeding op 11 12 13 r 14 Augastus Mevr Wed A Sleenkamcr Karnemelksloot 95 Gouda Zeer getroffru door de overweldigende blijken van medeleven bij zijn terugkeer uit krijgsgevangenschap betuigt ondergeteekende ook namens zijn echtgenootc aan buurtgenooten vrienden en kennissen zijn oprechten dank Inzonderheid dankt hij de gezamenlijke slagers voor den steun en het medeleven dat zij getoond hebben aan zijn vrouw om haar tijdens zijn afwezigheid het leven te verlichten Ook hoopt hij eer dezer dagen zijn zaak weer te heropenen en hoopt dan door prompte bedlening de gunst zijner geachte clientèle te herwinnen Hoogachtend GRAAFLAND Slagerij Groenendaal 80 Kleermakers gevraagd Grootwarkars tn Broeken Vastetimakers eventueel thuiswerkers t KLEFDlNGH mS BOSKOOP Aboaneert U op DE VRUE PERS Telefoon S810 T 1 GRAVESTEim h Gouwe 42 Behangerij Stoffeerdecij Woning inrichting Dansschool Holthuysen Karne melkaloot 46a Donderdagavond a s aanvang der cursus poor eerstbeginnenden 6 30 uur Restaurantzaal Veemarktterrein Verloren Zaterdagmiddag j 1 in de omgeving Gr Florisweg Zwarteweg Krugerlaan Martensslngel een bruine broek voor een klant zeer gedupeerd Tegen belooning terug tebez bij LEEFLANG Kleermakerij IjsscUaau PERSONEEL GEVRAAGD net MtiSK la hulp in de liuiihouding d morgens vfln9 12uur Hoogloon KIctwegiiraBt 27 Sinke lïleailbode wegens liuwcltjk der tegfnw Metkost HooglouD Kleiweg lOl net Meisje In klein gezin voor halve dagen wetktter aanwexlg Zondagsvrl V g g v Zich te vervoegen Krugerl 27 B avonds tusicheo 7 8 uur TER RUILING Gahirdloe hcefCDJaa prime V vaUlclt maat b2 i tegen heereo tgeojas ni 50 Egypt linren gummi o 1 d Prima heerencostuum oude kw tcgca radlO tocstel Blauwe lu de nchoeaan slcihak 58 legen dito met platte o 3 4 hak de la Rcülaan 10 ïgaa Plusfour leeft 17 voorbeerenliantaloa lang 1 12 M Gouwtg D 114 Slolwljkersluis z gan Kinderwagen ude kwal voor eeu la g at t Hecreacsatuum Raam 254 T M v d Klat ean paar zomcrachoenen 3 4 l ak m 39 voor OamcsachoeniQ n 40 platte bak P C Bothatraat 52 Schrljfmacbliie voor Radlotoeaiel Longuemarc Prina Hendilkatraat 107 nieuwe lage acboenen voor een luidspreker Ootfwe 170 beaeden IOC goed ata nieuwe Jongcoaacbocnen m 3d V Damesschoenen pumps h nak mjat 37 Tollerailraat 108 1 g a 3 wintermantel maat 40 42 voor 2 dito Zome urkrn Rocrdompstr iQl hcerens boeoen m 42 kiodernch tn 27 en 30 vo r Kioderachocnea m 31 en 26 Gueianvcrweltedijk 21 nieuwe f hotnrn m 39 en of klndtracb m 32 voor tu ers Ook spotlach m 39 voor zwarte pumps Hoiilekade 211 BenedeohuiA In Deu Haag voor wooing in Gouda Inllthtlngea van Santea Kon Wilhelminaweg 217 Witte zomcrsk h m 37 voor Wintctdamei schoenen Aaab 7 30 3 u Bleekersa 54 dami ch met alethak m 39 voordnsnci sch t U of beereaacb m 42 Kinderachoea n ra 26 vcor m 30 Maaielpnkje al 38 voor ja on m 40 I H Siulltcr Bilderd kitraatM DIVERSEN te huur Zit Slaapkamer aan den Fluw alngcl zouder reoalon Brlivea onder no 3329 Imreau vao dit blad e buur auaiceboden een gemeubileerde kamer met pension Bneveo onder no 2336 bureau van dit blad