De Vrije Pers, donderdag 9 augustus 1945

Ultjjve vuil Je Malntitndral Het Parool Ons Volk De Vrije Gedachte Vrl Nederland De Waarheid en Nleuwsorgpnen Weekabonnement 25 et Losse nummers 10 et No 190 DONDERDAG 9 AUGUSTUS 1945 DE VRIJE PERS OFFICIEEL MEDEDEELINGENBLAD VOOR GOUDA EN OMGEVING Redactie L A V d SteenhovcB Mr A A j Rllksen Adm I M van Loon Bureau i Markt 20 Gouda Tel 3098 Drukker Drukkerij Verzijl Gouda J8 Rusland verklaart den oorlog aan Japan l8 hftt zuiver met de zaivering 6 De N S B er bevoorrecht Doven den eschorsten ambtenaar In een vrij belangrijke vacature werd door invloed van een Duitschc instantie een volbloed N S B er benoemd die anders geen kans gekregen zou hebben Hij was o a ook Landwacht en zit nu natuurlijk in een bcwaringskamp Zijn betrekkelijk kleine gezin ontvangt de helft van het salaris een nog vrij behoorlijk bedrag Twee ambtenaren die reeds jaren voof den oorlog waren benoemd die beiden anti Duitsch waren en op wier beleid veinig of niets is af te dingen werden geschorst Zij hebben gezinnen die door grootte of door vcreischte opleiding van kinderen veel kosten meebrengen Intusschen ontvangen beiden ongeveer 40 o van wat de N S B indringer landwachter ontvangt I STADSNIEUWS Openbare vergadering Ned Volksbeweging Donderdag 16 Augustus a s s avonds te 8 uur hoopt de afd Gouda van de Ned Volksbeweging in den Nieuwen Schouwburg aan de Boelekade haar eerste openbare vergadering te beleggen Als sprekers zullen dan optreden ds D ter Steege Zevenhuizen met als onderwerp Het personalisme van de N V B en dr H Brugmans s Graveuhage met als onderwerp Het jocialisme van de N V B Velen vragen zich af wat wil die N V B eigenlijk In de pers van Unksrn rechts wordt er ve overgeschreve Nu krijgt U de gelegr lieid om uit den mond van een tweetal voormannen der N V B te vemenen wat de N V B bedoeld net haar streven naar vernieuwing van ons volksleven Rehabilitatie Van officieele zijde is ons verzocht de volgende rehabilitatie aan het publiek bekend te maken Op 8 Mei 1945 werd de heer J Rietveld rijwielhersteller wonende te Gouda Gr Florisweg 79a door de N B S gearresteerd wegens verdenking van verraad Na onderzoek is gebleken dat bovengenoemde Rietveld inplaats van schuldig een goed vaderlander was eu volkomen vrij uit gaat Reden waarom hij uit het bewaringskamp is ontslagen Vij vertrouw n dat Rietveld in de toekomst door een en ander geen schade zal ondervinden Geslaagd voor coupense Bij de Eerwaarde Zusters Westhaven 25 slaagden voor het examen coupeuse de dames Clara Thissen Rita Kraan Leni de Jong Er komt weer gasll en petroleum De ergste nood voorbij Naar de burgemeester ons bericht kan ec Zaterdag a s een nieuwen bon voor petroleum verwacht worden Tevens zal het den huismoedersen velen huisvaders een groot genoegen doen in dit nummer eenadvertentie vai de GemeenteLichtfabrieken te vinden waarinde hervatting van de gaslevedngwordt bekend gemaakt Naar aanleiding vaneendnor de Commlaalic die De Vrije Pers uitgeeft op 10 oll j l genomen benlnit zal de Vrije Pera Combinatle wurden opgeheven Naar aanleiding hiervan zal a s Zaterdag het laatste nummer van deze aitgave verachijnen De huidige Redactie xal het blad onder den naam Groot Gouda aia overbruggingsorgaan blijven voortzetten Dienst voor uitvoering werken D U W De Directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau Leiden schrijft ons als volgt Er blijkt een minder juiste opvatting te bestaan over de taak en werkwijze van den Rijksdienst voor Uitvoering van werken afgekort D U W Het lijkt mij daarom goed hierover iets naders mede te deelen De taak van den D U W ligt in de eerste plaats op sociaal terrein vandaar dat deze dienst dan ook ressorteert onder het Departement van Sociale Zaken Hoofddoel is het tekort aan werkgelegenheid dat op een gegeven oogenblik be staat en dat zich uit in de aanwezigheid van werkelooze arbeiders te compenseeren door het uitvoeren van werken van alge meen nut Als werkobject komen uiteraard vooral in aanmerking werken waarbij relatief veel arbeiders kunnen worden geplaatst werken dus met een hoogen loon post D arbeidsvoorwaarden bij den D U W zijn gelijk aan die welke gelden voor overeenkomstige werken in het vr e bedrijf ook wat de loonen betreft De De plaatsing van de arbeiders geschiedt uitsluitend door de Ar beidsbureaux Uit het karakter van den D U W als werkgele genheid reserve vloeit voort dat de tijdelijk beschilibaar gestelde arbeiders ten alle tijde volledig ter beschikking moeten staan van het gewone bedrijfsleven Met andere woorden zoodra voor een arbeider die bij den D U W werkt gelegenheid bestaat weer in het normale productieproces te worden opgenomen volgt ontslag bij den D U W Zoo vraagt thans b v de landen tuinbouw veel arbeidskrachten en is derhalve bepaald dat de bij den D U W werkende landen tuinbouwarbeiders moeten wOrden ontslagen een dergelijke gedragslijn geldt echter mutatis mutandis voor alle bedrijven Het mag niet voorkomen dat een bedrijf om arbeidskrachten verlegen zit die bij den D U W werken Het bedrijf kan over dergelijke arbeidskrachten direct beschikken door de tusschcnkomst van het bevoegde Arbeidsbureau in te roepen De omvang van de D UW werken wordt zooveel mogenlijk geregeld naar de meer of mindere mate waarin aan werkgelegenheid behoefte bestaat en onmiddellijk ingekrompen indien de vraag ftaar arbeidskrachten in het bedrijfsleven hiertoe aanleiding geeft Hedenmorgen de grens van Mandsjoerije overschreden Radio Moskou deelde in de uitzending van gisteravond mede dat de Sowjet Unie met ingang van heden Donderdag 9 Augustus zich in staat van oorlog bevindt met Japan De voliediv e verklaring zooals radio Moskou die ge qeven heeft luidde als volgt MolotoflF de volkscommissaris der Sowjet Unie heeft heden den Japanschen ambassadeur Sato ontvangen en de volgende verklaring afgelegd Met het oog op de Japansche weigering om te capituleeren hebben de geallieerden zich tot de Sowjet regeering gewend met het verzoek deel te nemen aan den oorlog tegen de Japansche agressie daarbij den duur van den oorlog verkortend het aantal slachtoffers verminderend en medewerkend aan het spoedige herstel van den algeheelen vrede Trouw aan het bondgenootschap met Je geallieerden aldus MolotofT heeft de Sowjet Unie het aanbod aanvaard en heeft zij zich aangesloten bij de geallieerde verklaring van 26 Juli van dit jaar De Sowjet regeering is van meening dat zulk po n politiek van haar kant het tenige middel is dat in Staat is om den vrede naderbij te brengen het volk voor verdere offers en lijden te behoeden en het Japan Niet vergeten Alhier is aangehouden en naar Utrecht overgebracht N A die nog 7 maanden moest zitten wegens heling Een hulp in nood De V V V Goada heeft een eenvoudig reisgidsje samengesteld van de verbindingen van en naar Gouda per trein motorboot en autobus Dit gidsje is in den boekhandel verkrijgbaar en zal eenieder ongetwijfeld van groot nut zijn Zolder opgestookt Mej H de J deed aangifte dat een zolder van haar pakhuis door K geheel was gesloopt die het hout als brandstof had gebruikt Verbroedering Me G L die huisarrest had is bij het dansen in een zaaltje op den Groeneweg betrapt Buurtgenooten hadden er in het geheel geen bezwaar tegen De politie dacht er echter anders over Burgerlijken Stand GEBOREN 7 Aug Cor zoon van I Lecflaug en N Rutlenberg Ie H van Alphenstr 32 Leonardus Davld z v H van Zanten en A M van den Heuvel R van Catiweg 55 GETROUWD 8 Aug F B A van der Linden en C H van Leeuwen H A J SpruiJt en E H van der Veer S O Kielliger en G Boegheim D van Dijk en C J L van Vliet I C Ranws en W van Lrvleren sche volk de gelegenheid te geven die gevaren en vernietigingen te vermijden die door Duitschland na haar weigering om onvoorwaardelijk te capituleeren geleden werden Met het oog op het voorafgaande verklaarde de Sowjet regeering zich met ingang van 9 Augustus in staat van oorlog met Japan te beschouwen De verklaring gaat verder Op Augustus ontving Molotoff denBritschen ambassadeur den ambassadeur van de Ver Staten enden Chineeschen ambassadeur enlichtte hen in over de beslissingvan de Sowjet regeering om op Augustus den staat van oorlogtusschen de Sowjet Unie en Japante verklaren De ambassadeursspraken hun voldoening uit overde verklating van de Sowjet regeering Molotoff heeft Sato er van op de hoogte gesteld dat terzelfder tijd Marik de Sowjet ambassadeur in Japan aan de Japansche regeering te Tokio de verklaring van de Sowjetregeering zou overhandigen De ambassadeur deed toezegging 4 verklaring van de Sowjet regeering aan de Japansche regeering te doen toekomen Hedenmorgen meldde het nieuwsagentschap Domei dat Russische troepen de grens van Mandsjoerije waren overschreden en de vijandelijkheden waren begonnen Ds F W G Verheul gaat heen Ongeveer half September hoopt onze bekende predikant en stadgenoot Ds F W G Verheul zijn ambt neer te leggen Het ligt in de bedoeling den aanstaanden emcrituseenafscheidsgeschenk aan te bieden BI NNENLAND Bestellingen Nederlandsche regeering in Amerika Nacr A N P Aneta uit Washington verneemt hebben verte genv oordigers der Nederlandsche regeering aan de F E A verzocht materiaal voor huizenbouw te leveren Over den aankoop van 200 ÖOO ton vensterglas en 10 800 000 vierkante voet isoleerend materiaal wordt onderhandeld Door de regeeringsvertegen woordigers woidt een onderzoek ingesteld naar de bruikbaarheid en den levensduur van uitneem bare woningen bestellingen hieromtrent zijn nog niet gedaan De voorzitter van den Amerlkaanschen oor ogsproductieraad zegde toe dat de raad tot herstel van het economisch leven in de verwoeste landen zal bijdragen door aanzienlijke hoeveelheden industrieele goederen en transportmiddelen vrij te geven