De Vrije Pers, vrijdag 10 augustus 1945

SPOR TNIEUWS Om den Bevrildlncsbekcr ProgramuiJ Zondag 12 Augustus Groep 1 Moordrccht H iastietht Lek kcrkerk Schoonhovcn StolwIJk Goudcrak Bergambacht vrij Gioop 2 O N A Waddlnxvcen Olym pla Bodegriiven lOudu D O N K Zaterdag U Aug 7 30 uur G S V vri BUITENL AND De oorlog in het Verre Oosten Maarschalk Stalin gaf gisteravond zijn eerste commuoiqué uit over den strijd In hel Verre Oo tcn Er werden geen Icger ondcrdeelen en geen aanvoerders in genoemd Het blijkt dal de Russen over iric fronten in Mantsjocrije doordrli gcn n l aan de oostelijke grcni bij Honsjocn nabij het drielandenpunt Rusland Mand ajoerije en Korea en aan de Westelijke grens bij Mansjoeli gelegen aan de Trans Syberischc spoorlijn Er zijn vorderingen van 15 tot 25 Km gemaakt De leden Mandsjoera en Dalalnor werden veroverd terwijl de rivieren de Amocr en de Oessoeri werden geforceerd Radio Tokio maakt melding van gevechten in Honsjocn 120 km tenZ W van Wladl wostok De Rusilichc luchtmacht deed aanvallen op talrijke spoorwegknooppunten en havenplaatsen Het Russische leger dat aan den strijd deel neemt vordt op I millloen man geschat Men veronderstelt dat het tegenover een half millloen manschapoen van het Kwan toengleger slaat R dio Tokio meldde gisteren een aanval van 100 vliegende rcuïenforten op de apansche hoofdstad 300 geallieerde bommenwerpers vielen andere deelen van het Japaische moederland aan Geallieerd scheepsgeschut bestookte het industrie centrum ten N van Tokio na een aanval van 1 160 marine vliegtuigen Mac Arthur zet met zijn vliegtuigen de aanvallen op de Japansche icheepvaart voort apansche zelfmoord vliegtuigen deden vergecfsche aanvallen op de derde Amcrlkaanschr vloot In China veroverden de Chincezen het eiland Hoeklang tegenover Formosa KORTE BERICHTEN Volgens een correspondent van de New York Times te Rome veroordeeld het Vatlcaan geenszins het gebruik van atoombommen zooals zekere perscommentaren het zouden hebben doen geloven De Amerikannscbe Minister van Oorlog Stimson heeft verklaard dot de geallieerden het vaste besluit genomen hebben deic nieuwe kracht na den oorlog te gebruiken oor den vooruitgang der menschheJd De sportman van 1965 ligt nu ao stil in zijn wic Wel htcft hij honger en moet dus goed gevoed worden Niitricia met haar heerlijke babyvoeding uit kar n emelk met rijstebloem en vocdio ssuiker helpt mede een gezonde stevig generatie te kweckcn Deux 100 bouvwtoffen voor het ktndcrlichaam komen CU weer in ruimere raotc ter bescbikkiog NUTRICIA A N P Ancta deelt uil NewYorkmede dat volgens het journal of Commerce de Aroerikaansche schecp bouw wordt gestimuleerd door grootc ordersvan Brazilië en Nederland Eerst nu wordt bericht dat 5 Duitsehc spionnen die destijds naar Amerika waren gezonden voor berichten omtrent de atomische bom reeds bij hun aankomst in de Ver Staten zijn gearresteerd In Amerika daarentegen was men nauwkeurig op de hoogte omtrent de Dultsche proefnemingen op dil gebied De ccrcraad voor de architectuur heeft de handelingen van de Innenieurs Mcrkelbach en Kartten afgekeuid Zijwaren werkzaam voor de UFA ï ockeWulf en de Ncderlandsche radio Tot 1 lanuarl 1947 moeten beide architectenworden uitgesloten van overheidswerken tot 1 anuarl 1950 van leidende functies DISTRIBUTIENIEUWS Petroleumbonnen aangewezen Op bonnen 549 en B 590 zijn voor het tijdvak van 13 Aug tot 8 Sept resp j en 1 liter petroleum aangewezen Officiëcle bonnenlijst voor de 2e week van de 9dc periode 1945 van 12 t m 18 Augustus 1945 voor de provinaies NoorJ HoUand Zuidholland en Utrecht Elk der volgende bonnen geeft recht op het koopen van 518 519 520 A 556 A 557 A 558 400 gr brood B 557 250 gr rijstofkinderm 526 280 gram bloem B 560 C 15 i v 1 tablet chocolade of 55 gr gebroken choc 527 B 558 125 gram suiker 521 B 555 B 556 2 liter melk B 14 C 14 inlegvel IV L melk 522 100 gr versch vleesch of 4 oz 112 gram vleesch in blik of 4 oz lljgran visch inlblik 523 4 oz 112 gr vleesch In blik of 4 oz 112 gram vLsch In blik 5 t4 525co A 560 1 k g aardappelen Geldig tot en roet 18 Augustus 1945 A 5 600 gram biscuits 5U4 50 gram zout 11 554 125 gram boter A 554 125 gram margarine 100 gram vet 100 gram kaas 100 gram eipocder ongeveer 50 gr zeep De levering van rijst of kindcrmecl is afhankelijk van den voorraad bij de winkeliers de keuze berust derhalve niet bij het publiek Op de bonnen 522 zal zoo mogelijk versch vleesch worden afgeleverd Is dit niet mogelijk dan wordt vleesch of visch In blik verstrekt Bovengenoemde bonnen met uitzondering van die voor melk mogen eerst bij aöevering der goederen aan de winkeliers worden afgegeven Ongeoorloofde vóór inlevering kan tol misbruik ten na ieele an het publiek aanleldino geven Bij deelneming aan de rroe maaltijden van de centrale keukens moeten aldaai de bonnen 522 voor vleesch en de bonnen 524 en 525 voor aardappelen worden Ingeleverd Zelfverzorgers moeten op door de distributiediensten aan te even dagen aldaar inleveren graan 518 519 520 A556 A557 A558 A553ivlee ch522 523 melk 521 B 555 B 556 B 14 C 14 i v i aardappelen 524 525 en A 560 Da bonnen zijn met ineat g van Zondag 12 Au geldig er magevan wal reeds das Zaterdags 11 Aug op worden gekociit met uitzondering van de artikelen melk en aardappelen welke eerst Maandac 13 Aug mogen worden gekocht Winkeliers die voortijdig op de bonnen vor koopen zullen niet worden her bevoorraad NED VOLKSBEWEGING fiCh acc ticqadedh 16 AUGUSTUS a s 20 UUR IN DEN NIEUWEN SCHOUWBURG Sprekers Ds D TER STEEGE Onderwerp Personalisme der N V B Dr H BRUGMANS Onderwerp t Socialisme der N V B te HAASTRECHT A 8 Zaterdag PRUIMENBAL van 6 30 tot 10 uur onder leiding van den Heer HOLTHUIJSEN flP Beleefd aanbevelend A BOLK Heden werden wij verblijd met de geboorl van onzen eerstgeboren zoon tEONAHDUS DAVID H V ZANTEN A M V ZANTENV d Heuvel Gottda 7 Aug 4Slus 1945 Ridder V Catsweg 55 0ANKBETUISIN6 Voor Uw deelneming ons betoond bij hel overlijden van onzen lieven Man eu Vader de Heer Willem Pietcr Hermaans tnsea betuigen wij U onzen uartelljkcn Namens Men H JANSEN Verwcij Gouda Augustus 1945 Vorstmasitiaat 39 K BEZEMER Tandeitta AFWEZIG tOT 3 SEPTEMBER BELOONING Wia l an Inllchllngan gevan batntfonda mijn van Zondag oP Maandag gailülan houlan TUINAMEUBLEMENT gaal gavcrfda lafalbank an 2 itoalan Coada balooning Th VAN CATZ Graaf Florltw g 90 Gouda Wegens ziekte een NET DAGMBISJB gevrjagd 15 of IC Jaar V 3 30 V r lot 5 u n m linlddags volle kost s Zaterdags en Zondags vrij Mevr DE GANS Peperstr 26 Gouda T koop gevraagd een motOTriiwiei licht bestemd voor de voedselvoorziening brieven onder no 1633 bureau van dit blad Wegens huwelijk der tegenwoordige terstond gevraagd een flinke dienstbode voordr jof daqcnnncL v g p v MAISON VERHOEtT Hoogstr 23 C G Tan der Gardi N V Rccdcrij DEI SEL üL Personenvervoer Ceuda Rotterdam v v Dagelijks behalve Zondags VAN GOUDA 7 uur v m 4 30 uur n m VAN ROTTERDAM 7 uur v m 4 30 uur n m Afvaart Gouda t NIEUWE VBEKSTAI Rotutdami OOSTERKADB Dienst 7 u van Gouda en 4 30 u van Rotterdam PARAAT WAS en IS hel N T I om hen die dienst nemen in hel Ned leqer GRATIS ENGELSCH TE LEEREN Anders lesgeld ENGELSCH 2 05 p m Vlot spr en schr in 8 maanden Fransch steno middenst dipl 2 85 p m Ned en corr boekhouden f 1 p m NED TALEN INSTITUUT ROTTERDAM Eerst iücgaa nu Nationaal Gratis proefles van naam adres te PER SALONBOOT JJSEL F Voor directe Indienitlreding gevraagd eeoige bekwame glassiijpers en polijsters Prettige werkkring en goed loon Fa J V D ken en Zwnen Zuidkade 54 W veen AU 0j ti0 I I Vraagt voor Uw bruiloften en feestjei onze Speciale haisneraterkzr Goudi s meest gesorteerde en grootstecollectie gramofoonplaten Gegarandeerd 100 pCt amusement Billijke condities Beleefd aanbevelend Van Rl twljk en Van tccawcn Boaweg 116 Gouda THALIA Kleiweg 103 Tel 2230 Goada Van Vrijdag tot ca met Woensdag bevat UU mums D DriemogendliedcB te Potsdam De oorlog van Japan etc en tevens een film hoe Piloten worden gered Een muziekfilm Ben leekenfitm met de f vrcolijkc eentje In toevoeging aan dit Progr ecnige act iicntntniaitt Toegang allr leeftijden Mlddag enavondvoorstellingtn vanaf 2 30 uur n Uitmuntend vacantie progr Neutrale Middenstandscursus A Volledige 2 jarigeopIeidlni Mlddcnstandscxatnen B Repetitiecursus voor het Middenstandsexamen 1946 Alle leerboeken gratis in bruikleen Ruim leslokaal ter besch la ictirljviiio bl G de Mol Lethmaetatr 25 G C r C 01ympia vraagt voor spoedige indiensttreding Terreinknecht Persoonlijke aanmelding bij den Heer G VAN TILBURG Drukkerij G ur c of Karne melkslool 209 SCHOUWBURG BIOSCOOP GOUDA TEL 3760 Wij vertoont n vanaf heden een geheel nieuw programma van de meest belangrijke actualiteiten een teekenen een muziekfilm Toegang alle leeftijden l Middag en avond oorstelljngen van f 3 uur Pl atabcsr rcltiiig 1 uur ƒ voor icdc 1 voorstelling DM iie BUILEN 1 pnnr Heercnschoeaen in 12 voor kloderichoenea m S é 1 paar D puropk m 3S voor kindeischoeiieii tn 1 32 Stctjukadt 27 donkerblauwe iporttiia voor ecu iwaggec l fl B m 44 A G de Vr i it nal 7 rose Babv wol voor licht blituwc to zwa te leercD pumpi a 3 xooraodcre cti iri 10 Moordrcchticlie Verlaat 6 illvcicD avondtcb met booecbak m l voor av Bd ch met platte hak zetfdt luaat Krugeilaaa 179 bruine êt e m 21 voor maat 23 2 V ti Neut Deat lxitraat 24 zoo goed ali nltuwi leeren melijcMch n 6 voOr 7 of 38 Lichte Kgesroaiiltl L eft 12 vo ff neiilciicb m 37 of 3A Huygeainlraat 121 bIflUMve gabardine loBgcnilaa voar een pnar iLbocaeB m 42 P C Heyeitr 2 vtctbalecbocncn of klompea n 42voai hetrenscb ra 43 Gravin lacobaitr 54 xlnkco badf voor kindiracb m 19 20 Vin der Weel P C Bolbstraat 60