De Vrije Pers, zaterdag 11 augustus 1945

DEN HAAG CRANS deelen htede den Heer J H ROODE Gouda heden het ttOOFD AGENTSCHAP hunner Firma te hebben Oi TJ OllE REDEN BedoeWe beeft zich veroorloofd het artikel LI1I101 4DES enz te fabriceeren en in den handel te brengen zonder ons daarvan kennis te g even ondanks de gfoede trouw hem als onzen Vertegrenwcordigrer daartoe verplichlte elke mede ee in of zijnerzijds is tot heden achterwege g ebleven blijkbaar met het doel ons een welberekenden nekslag wat Gouda betreft toe te brengen wat alleen door de berichten van bevriende personen is voorkomen w OOR 1 li verzoeken wel nota te wilten nemen per heden is aangfesteld als HOOfDAQENT voor GOUDA en OJHSTUEKËIV de Heer M E BEL06NE Jr Eeizerstraat 116 Gonilft wien wij met beleefden rangf in Uwe gewaardeerde protectie aanbevelen Hoogachtend CRArUS Co DEN HAAG 18 Januari 1897 t Onder referte aan bovenstaande aanstelling heb ik de eer mede te deelen alle dranken der bovengenoemde fabriek reeds voorradig zijn ook SIPHOi S dier firma en Uwe orders corret zullen worden uitgevoerd Aanbevelend UEds DV Dr i M M BELOGPj E Jr STEENKOLEN Vm af Maaniagmiddag in Lossing aan de TÜRFSINGEL over de Houtensteeg een Lading puik beste i Uh Ceot per HL of meer a Contant Vrjj aan hnis bezorgd Onder aanbeveling G van den Berg Lijders aan Dauw of Haarworm drooge vochtige SchubbendauwVorm en het met deze kwaal gepaard gaande zoo ondrageIflk lastig tJeuken der huidt alsook elke andere huidziekte wordt onder waarborg genezen zelfs bji hen die door niemand genezen konden worden door tDr Hébra a Flechtentod tentod Onschadelijk Gebruik Vitwendigt Pr s zes galden Ned Ct tegen vooruitbetaling ook postzegels waarop toezending volgt vrü van port en inkomende rechten Verkr gbaar bfl de 8t Marien Drogerie Dawtig Duitschlaud 0 fW rNKEL O ISQPI Kn Mr Ki i4ia S ro MVi K vr Ri C iii Mis iii w vssTm R1 1 Agentunr by de Firma Wed BOSMAIV te Goada Koninklijke KSijoöf Koninklijke Machinale Fabriek DE HüNIGBLOEMc van n van Schaik 6o gevestigd te s Qravenhage tiepplergtraat 29 en 99 i nabfl de Eegentesselaan y HOFI EFERANCIERS van Z M den KONING van BELGIË Indien gij hoeat gebruikt de aller wege bekroonde en Wereldberoemde Superior Druiven Borst Honig Extract FLACONS van éO Cts 70 Cts en f 1 verkrflgbaar big F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H VAM MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOUMAN Moordrecht J C BATELAND Boskoop B V WIJK Oudtwater M KOLKMAN Waddinaveen esna Druk van A BEINKMAN ZOON XLI Jaare ang van DE BAZAR Dames Modegids bevattende DüMES en KINDERMODES benevens HANDWERKPATRONEN ar IEDERE WEEK VERSCHIJNT EEN MUMMER In ieder n tekêt mwarte platen modekrontmk feuiileton nz anz lo Uitgave zonder gekl platen mol 3 snijpatr ojs groote geknipte patr Vet 12 iirs ƒ 1 26 p poit 1 40 2e als de Ie uitg met daareuboven 6 goklourde platen 1 76 1 90 3e i Ie 48 ff Se bij het 6e no 1 gekn patr n k u e 12e een geklaard iraais handwerkpairoon 3 8 2e PBOEFIMMEB ES PROSPECTUS ALOM l TgeSfioSó Gebr Stollwerck s Chocolade en Cacao = i a D B2mati door de nieuwste uitvindingen op raaohinaal gebied TOflieterde fabricatie I en uitsluitend gebruik van fijns en fijnste grondstoffen garandeeret ien verbruiker van F Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig fobrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der resp Etiketten I t irma behaalde 87 Brerets als IIofleTerancierj 4i £ eré Diploma s gouden enz Medalllps een bewijs an uitmuntend fijn febrikut L ed8 18ï4 schreef de Accademie national de Paris Nous vouB déaemona une llI talUe d or première eïasoe en o naldéralion ae votre ezoellente fabrication de Ohooolat bouboiis veriea eto etc SteHwerck t fabrikaat ia verkrijgbaar bij U H Conüsours Banketbakkers enz enz Generaalvertegenwoordiger oor Nederland Julius Mattemlodt Amsterdam Kalverstiaat 103