De Vrije Pers, zaterdag 11 augustus 1945

is prachtig flink je best gedaaa maar oppassen blijft de boodschap niet al te vrij worden anders gaat het mis Het prettige in deze was we het wederkeerig vertrouwen Wetende dat geld inzamelen beteekende ich bekend maken bij het publiek moeten wij tot onze vecsprcideiis 3ters in dit be sl iit nog eens herhalen Het was prachtig want niemand is door het werken voor de V P slacht oifer geworden van de bandietenorganisaties die zich S D of Feldgendarmerie noemden De taak is volbracht Het Parool heeft in de illegaliteit medegewerkt ons volk in eensgezindheid tegemoet te treden en het daardoor tot eensgezind verzet aan te sporen De Vrije Pers d w z de samenwerkende bladen nemen afscheid van de Goudsche burgerij en ieder blad gaat haat eigen gekozen weg Mogen wij wanneer het gaat om het waarachtig belang van ons geheele volk elkaar dan nog vele mnlen terugvinden even snel als dat kon in de ille galiteit Spc arisch vooroordeel opzij te zetten en tot elkaar zeggen Nederlanders het gaat weer om het belang van ons gansche volk Zijtgij bereid Voor Het Parool durf ik bij voorbaat zeggen Op ons kan het Nederland schc volk rekenen P DEN EDEL Eenssezindheid Nu de dag is aangebroken waarop De Vrije Pers in Gouda haar taak als beëindigt moet beschouwen is hiermede een tijdvak afgesloten hetwelk inde ge schieden s van ons Volk en ii het bijzonder die van Gouda zal blijven voordeven als een tijdperk waarin bewezen werd dat Ondanks de meest brute terreur Èn de knechting waarmede de Duitschers jarenlang ons land hebben geterroriseerd en onderdrukt de eensqezindheid van alle goede Nederlanders in staat was deze terreur niet alleen te doorstaan maar ook te doorkruisen en aan de bewoners van Gouda en omgeving die Voorlichting over de militaire situatie van de voor haar vrijheid strijdende Europeesche volkeren te blijven geven welke men zo dringend hoodig had gezien de pogingen der Nazi s om ons Volk onmondig te maken door hen iedere voorlichting practisch te onthouden De taak van De Vrije Pers in dezen tijd is dan ook van onschatbaren waarde ge weest om ons volk te blijven voeden met die geestelijke Waarden waardoor aan den wankelmoedige welke vaak door de propaganda der overweldiger aan het twijfelen werd gebracht steeds weer die moed werd gegeven welke hem in staat stelde voort te gaan op den weg van vertrouwen in de groote zaak van den bevrijdingssfrijd van ons Vc k tegenover haar Fascistische onderdrukkers Geboren uit de noodzakelijkheid toen de moffen de radio wcgh lalden toen decommunicatie mlddelen onder de bevolking steeds slechter werden wat ten gevolge had dat ons volk steeds meer in een isoloment kwam te zitten begrepen de illegale organisaties dat wilde hier tegenover iets komen te staan dat effectief was dan de eensgezind heid der organisaties geboden was en werd De V iie Pers zoodls iedere Gouwenaar hem kende geschapen Wij willen hier niet meer spreken over de moeilijkheden de gevaren de opofferenden arbeid welke de illegale Vrije Pers menschen hadden te doorstaan Al te vaak helaas beseften velen toen niet wat er alzoo te doen was alvorens zij hun gestencilde Vrije Pers courant in huis kregen wat dit iederen dag weer opi euw voor opofferenden arbeid beteekend heeft Deze arbeid nu is na onze bevrijding afgesloten Thans is er in ons vaderland als belooning voor de ontzaggelijke zware taak van de illegale pers in ons land waarin zij een werkzaam aandeel had in de bevrijding van ons volk door haar onvermoeiden strijd tegen de Duitsche propaganda door het onverwoestbare vertrouwen van haar bouwers en scheppers in de eind overwinning van de goede Vaderlandsche zaak weer Vrijheid van Woord en Pers Dat de bevolking van Gouda steeds weer moge bedenken dat het voorbeeld dat de Vrije Pers heeft gegeven nu wij voorwaarts moeten gaan in onzen strijd voor een nieuw op te bouwen Vader land en in het bijzonder bij den opbouw van hèt economische leven in Gouda eensgezinheid tot groote en grootsche dingen in staat is ja dat dit een primai re voorwaarde is dat zij moge bedenken dat wij onze democratische vrijheden door zulk een moeizame strijd en met het brengen van vaak bloedige offers zullen moeten eerbiedigen en behoeden dat de gedachte nooit meer fascisme ons nimmer mag verlaten Wanneer dit gemeengoed is geworden dan heeft de Vrije Pers eerst recht haar taak volbracht Namens het Volksdagblad De Waarheid S NEL Een die niet meer aasiwezig is Het spijt ons dat wij dit af scheidsuummer van de Vrije Pers moeten samenstellen zonder een afscheidswoord van een van onze medewerkers n l Mr L Neder lof die in de combinatie Ons Volk vertegenwoordigde Toen wij hem Zaterdag j l nog even telefonisch spraken zeide hij ons dat hij zijn afscheidswoord klaar had en nog zou sturen Wij vermoedden toen niet dat hij reeds druk bezig was zijn koffers te pakken om zich gereed te maken voor de afreis naar het opleidingskamp voor officieren en tengevolge van de drukte is hij waarschijnlijk vergeten ons het afscheidswoord te zenden Bij onze besprekingen misten wij hem niet gaarne Hij was niet spraakzaam maar zijn oordeelen waren weldoordacht en zijn besluiten stonden onherroepelijk vast Steeds was hij tot hulp bereid en toen onze papierpositie in de illegale periode er bijzonder slecht voorstond deed hij alle pogingen waar hij ook maar in Zuid Holland kwam om papier los te bianden Wij zijn hem ten zeerste dankbaar voor zijn werk en hopen dat hij in onze Oost nog veel voor het Koninkrijk zal kunnen doen Red Een woord van dank Het is er van gekomen het laatste nummer van De Vrite Pers verschijnt Wij wisten het reeds ecnigen tijd Maar nu wij fscheid qaan nemen van iets waarmede wij vertrouwd zijn geraakt valt het ons zwaar Hoe vreemd het ook moge klinken somt k ji nen wij met genoegen terug zien naar den illegalen tijd en ons verheugen over deze mooie herinneringen Een woord van dank aan twee der medewerkers is zeker op zijn plaats nl aan de heeren v d Steenhoven en Tholens die eertijds De Vrije Gedachte verzorgden en uitgaven Toen men vorig jaa midden October ging spreken over een gemeenschappelijke uitgave was het voor Floor v d Steenhoven niet gemakkelijk een beslissing te nemen daar de heer Tholens begin Augustus van het vorige jaar als onderduiker met valsche papieren uit de trein werd gehaald Het persoonlijk belang moest wijken voor het algemeen belang zoodat de samenwerking met de illegale bladen in October tot stand kwam Op 1 November verscheen het eerste nummer van De Vrije Pers Een niet onbelangrijke taak zag de heer V d Steenhoven zich toegewezen De geheele redactie kwam practisch alleen op hem neer Het zou er slecht uitgezien hebben wanneer hij eens ziek geworden zou zijn Dit was eenvoudig onmogelijk vooral in den tijd toen de heer Tholens die op het vliegveld Dcelen was tewerkgesteld hem niet terzijde kon staan De he Tholens zag echter kans na veel moeilijkheden overwonnen te hebben uit Deelen weg te komen In Gouda teruggekeerd heeft hij direct tot aan en gedeeltelijk na de bevrijding zijn beste krachten aan De Vrije Pers gegeven Zijn oude werkkring gaf hem geen gelegenheid meer om nog verder mede te werken aan hel blad waaraan hij altijd met veel plezier en ambitie heeft gewerkt Van den heer v d Steenhoven is het volgende uit den illegalen tijd gebleven Uit de aard der zaak heeft hij nog steeds contact met de oud illegale werkers die hem nog steeds met zijn schuilnaam Floor aanspreken Floor ik geloof dat ik je namens alle lezers wel mag bedanken voor de wijze waarop je het nieuws tijdens de illegale en met Mr Rijksen tijdens de legale peri ade van De Vrije Pers hebt verzorgd Ook aan de verschillende organisaties waarmede gedurende al dezen tijd zoo prettig is samengewerkt hartelijk dank Voor De Vrije Gedachte H VERZIJL De Vrije Pers en de L O In de sombere dagen van October vorig jaar ontstond in Gouda het gemeenschappelijke orgaan De Vrije Pers Alle principieele geschillen werden opzij gezet De groote landelijke bladen de plaat selijke bladen de B S en de L O kwamen overeen in onze stad een gemeenschappelijk blad u t te geven Men begreep dat dl winter een harden strijd tegen den bezetter zou brengen en dat de strijd tegen de leugencampagne het best gezamenlijk bestreden kon worden De aanval op het illegale werk in orgamsaticfr band werd ingezet Er vielen slachtoffers Twee Gouwenaars werden in Rotterdam gefusilleerd Doch ook de tegenpartij leed veihezen In Hekendorp werd een verrader naar de eeuwige jacht velder gezonden maar het verzet bleef ondanks alles ongebroken Namens de L O afdeeling Gouda dank ik het groote aantal lezers en medewerkers van De Vr e Pers voor hun geldelijke bijdragen Door hun bereidwillig gegeven gelden kon een bedrag van bijna zeventienduizend gulden aan de L O worden afgedragen Dank zij de offervaaidighcid van vele Gouwenaars konden de familieleden van de onderduikers in leven worden gehouden Ik hoop dat de gezonde samenwerking die in Je illegaliteit en speciaal in De Vrije Pers heeft bestaan een lichtend voorbeeld moge zijn voor de Goudsche burgerij bij den wederopbouw van het normale leven LEX Het Slotnummer van De Vrije Pers Ter gelegenheid van het laatste nummer van de V P is mij gevraagd een afscheidsartikel te schrijven Allereerst twee vragen Was de V P noodig en Hoe heeft zij gewerkt Daar ik zelf sinds 1940 in Gouda het contactpunt was eerst van Vrij Nederland en later van Trouw is mij wel iets bekend omtrent de illegale pers Zi zorgdu in Gouda voor voldoende nieuws De vijf groote landelijke bladen gaven een goede voorlichting van wat er in den lande gebeurde Z j stimuleerden het verzet zij stelden de leugen propaganda van onze onderdrukkers aan de kaak Wat men echter en vooral in September toen de electriciteits levering werd gestaakt bovenal miste was het juiste radionieuws Daar dit dagelijks noodig was meenden enkele bladen dit te moeten gaan verzorgen Wij kenden hier in Gouda teeds Dc Vrije Gedachte van den Heer L J A van den Steenhoven de Heer H Tholens vertoefde toen in gevangenschap Red en de Stentor van den Heer R Bree man Voor het groote risico dat aan een uitgave met dageli ksch nieuws verbonden was was het beter te komen tot een gezamenlijke uitgave dan naast de bestaande een nieuw blad het licht te doen zien Na eenig speuren naar de plaatselijke vertegenwoordigers der landelijke bladen kwamen deze bijeen ten huize van den Heer P den Edel waar men het spoedig eens was over het verschijnen van éen gezamenlijk nieuwsblad Ditw ïrdde V P onder rt dactie van den heer L J A van den Steenhoven De commissi i ver gaderingcn werden gehouden schrik niet op het kerkhof aan den Graaf Florisweg Daar wa i de plaats van de luisterpost en de stencilinrichting Hier is hard gewerkt Hulde aan den heer Van den Steenhoven Ook de vërspreid st ers onzen dank voor het vele werk Vooral op de donkere avonden was het vaak zeer moeilijk Eén vraag die men vaak hoorde was Wat is toch W A meldt ons De W was van Willem W L Mulder e a de A van Anton M A de Korte gïite te V P n e iiikfl Tv p de X Tod een aantal W St r K t ti Et test m dank aan de der illega e bl M Bteema Ll A v d s e aangena nesani ik met hen he M De gescHi Oe Vr Aan de VüjePers is verbonden Na heeft slechts é spteidets tenge een veilig hee mof moeten zo dan ook alles De Vrije Per en 2i ging ha maneschijn N gestreden wor peiikden van leven doch de overkomelijk kiagea kon Gouda op 1 N levenslichtaans waren er doot bergen werk loop van de v ellcaar te zette lage van 1300 dan ook haat spoedig kon et teerd dat de b was en snel st 2000 exemplar vankelijk was mum gesteld dagelijksch ver papier Doch dat dit maxima yen was en de 2800 blaadjes ongeveer een in Gouda een 1 totaal werd kwart millioeni den leeuw e evaaon r t afgev Shiervoo nie ost L Deze n td den J zo v d o saven M v rt che ffijk in d me = kla dig Öe