De Vrije Pers, zaterdag 11 augustus 1945

JJ Br vielen Gouweuaars I sjetusilleerd L npartij leed l rp werd een iwige jacht i ar het verzet onyebioken aWeeling roote aantal K van De I lil geldelijke bereidwillig tl een bedrag i end gulden afgedragen ardighpid van oaden de fa ndcrduikers Ltiouden Izonde samen li iegaliteit en Ije Pers heeft hd voorbeeld Soudsche bur popbouw van LEX Imer van Pers I het laatste V P is mij leidsartikel te twee vragen bdig en Hoe las 1940 in jnt was eerst Ind en later jli wel iets beli legale pers Tida voor volJe vijf grootc vca een goede at er in den stimuleerden ïn de leugen e onderdruk en vooral in electriciteits aakt bovenal radionieuws aoodig was lladen dit te borgen Wij Itla reeds De au den Heer leenhoven de Jertoefde toen Red en de eer R Bree Irisico dat aan EÜjksch nieuws Is het beter te amenlijke uitje bestaande licht te doen I naar de plaatlordigers der iwamen deze tan den Heer Inien het spoe ict verschijnen nieuwsblad nder redactie J A van den lommissie ver jn gehouden kerkhof aan o Daar wos 1 listerpost en Hier is hard éin den heer n Ook de Icn dank voor j ooral op de fds het vaak aag die men l Vat is toch r De W was luider en de de Korte Deze berichten ontvingen zij per speciale telefoonlijn waarover zij beschikten ten dienste van de N B S Hoe was het oordeel over de V P Dit is U wel bekend Er werd gewoonlijk gezegd het staat in de V P en dat was dan voldoende Toch is er wel eens een fout gemaakt Zoo lagen b v de waarschuwingspamPeticn bij de hoofd verspreiders klaar om bij razzia s dir ct te Icunncn worden verspreid Eén onzer verspreiders was zoo dom om zonder opdracht een aantal hiervan te verspreiden Het gevolg hiervan was een uittocht uit de stad Er rest mij nog een woord van dank aan de vertegenwoordigers der illegale bladen de heeren M Breeman P den Edel A Langeraar Mr L Nederlof en L A V d Steenhoven voor de aangename samenwerking welke ik met hen heb gehad M A DE KORTE De geschiedenis van De Vrije Pers Aan de geschiedenis van De Vrije Pers is weinig emotioneels verbonden Naar ons beste weten heeft slechts één van onze verspreiders tengevolge van zijn werk een veilig heenkomen voor den mof moeten zoeken maar dit is dan ook alles Voor de rest heeft De Vrije Pers geen last gehad en zij ging haar in rozengeur en maneschijn Natuurlijk moest er gestreden worden met de kleine perikelen van het dagelijksche leven dcch deze waren niet onoverkomelijk Na ampele besprekingen kon De Vrije Pers in Gouda op 1 November 1944 haar levenslicht aanschouwen Tevoren waren er door den heer Th Arts bergen werk verzet om het verloop van de verspreiding goed in elkaar te zetten De eerste oplage van 1300 exemplaren vond dan ook haar juisten weg Al spoedig kon er worden geconstateerd dat de belangstelling groot was en snel steeg het aantal tot 2000 exemplaren per dag Aanvankelijk was ditaanial als maximum gesteld Dit beteekende een dagelijksch verbruik van 4 pak papier Doch weldra bleek het dat dit maximum niet te handhaven was en de oplage steeg tot 2800 blaadjes per dag zoodat ongeveer een op de vier huizen in Gouda een exemplaar ontving In totaal werden ongeveer een kwart millioen illegale exemplaren met den leeuw ve preid Vele van onze lezers zullen zich wellicht afgevraagd hebben hoe het toch kwam dat er twee verschillende uitgaven in en om Gouda verschenen de eene voornamelijk in de andere voornamelijk rondom Gouda De verklaring hiervoor is heel eenvoudig De capaciteit van een stencilmachine en een stencil is nu eenmaal niet onbeperkt Het was onmogelijk èn Gouda èn den omtrek met één stencilmachie te bedienen In de oprichtingsvergadering was daarom dan ook besloten dat een tweede stencil post zou worden ingeschakeld Deze post zou haar copie van den redacteur ontvangen en zou verder wat de uitvoering betreft haar eigen gang kunnen gaan Vandaar het verschil in de uitgaven Was de commissie eerst in de veronderstelling dat het wel mo gelijk zou zijn in Gouda een stencilkamer te vinden waar met meerdere machines zou kunnen worden gewerkt spoedig bleek dit een onmogelijkheid en de V P s zouden daarom worden gedraaid op de plaats waar de redacteur zich bevond De eerste nummers van de V P vonden hun levenslicht op den zolder van Thalia Theater Spoedig echter was het huis van Floor van electriciteit voorzien en verhuisde de V P inrichting naar den Graaf Floiis weg De laatste rriaanden v i haar illegaal verschijnen a schouwden da V P nummers 1 i n levensl cht op een zolderke 1 er van den huldigen drukker van de V P Het kwart millioen V P s is bijna geheel door den heer H Verzijl gestencild en de moeilijkheden waarmede hij te kampe i heeft gehad waren legio Zijn handen kf nen er een woordje van mee spreken Nu eens deugde de inkt weer niet dan weer werd een in gebruik zijnde stencilmachine door den eigenaar teruggevraagd dan weer waren de afdrukken op onverklaarbare wijze onduidelijk kortom eiken dag had zijn nieuwe problemen die di heer H Verzijl steeds had op te lossen Wij zullen hem niet vergeten Het opnemen van het nieuws bracht gelukkig minder problemen met zich mee Het wds slechts een kwestie van luisteren schrijven en tikken De 14 uitzendingen per dag vulden een aardige dagtaak Vooral als er NIEUWS was waren het geluksdanen Over de legale perioJe van De Vrije Pers kunnen wij kort zijn De r dio kwam op den achtergrond Het stadsnieuws en vooral de bonnen waien in den eersten tijd de hoofdzaken Jammer genoeg was onze plaatsruimte steeds gering en konden wij de opzet van het blad was in de eerste plaats nieuwsvoorziening uit eigen stad aan de binnen en buitenlandsche berichtgeving weinig aandacht schenken Bovendien had de redactie zich te houden pan de door de combinatie gestelde voorwaarde onthouding van commentaar en strikte neutraliteit Wij waren mcdedeelingenblad Wij hopen dat wij onze taak naar behooren hebben volbracht en gaan de toekomst tegemoet met den wensch haar nog beter te zullen volbrengen STADS N IEU WS Buurtvere niging Prinses Margriet helpt De buurtvereeniging Prinses Margriet heeft een bedrag van f 115 aan het zv aar getroffen Tiel geschonken Tevens werd f 50 afgedragen aan N V H Gouda Het sccetariaat van de buurtvereeniging is gewijzigd in J M Huisman Gansstraat 2 De kinderuitzendingen Zooals wij reeds hebben medegedeeld is de kinderuitzendingen nnnr België tengevolge van de aldaar hcersrhende kinderverlamming uitvicstcld De üveiige uitzendingen gaan echter gewoon door Óp 15 Augustus a s vertrekt een groep kinderen naar Friesland terwijl op 23 Augustus as de eerste uitzending naar Zwitserland plaats heeft Voor deze laatste uilzending komen echter alleen die kinderen in aanmerking die de genezepde berg lucht absoluut noodig hebben PREDIKBEURTEN Zondag 12 Augustus 1945 Ncderl Hervormde Kerk St Idnskerl 10 uur v m Ds A ter Stccge van Zevenhuizen 5 uur Ds v d Eudt in Mcllssant Wc itcrkcrk 10 uur Ds M C Koole le igddicnst 5 uur n m Ds G Hlzcngi er van Vrijzinnig Herv Kleine Kerk uur n m Ds U Wcstmijse van R dam Vercfntqlng Cnlvijn Turfmaiia 10 u de Heer KruythofF te Waarder Rcmonstr Gcrcf Gemeente 10 30 uur Ds P D Tialsiia te Rottcrdarn Eung Luth Kerk lOu Ds G Elzenga Dnndcrd 7 30 u hitcrkerkc avondgebed Oud Kath Kcrk 10 30 u P iStoor Giskes Geef Kerk 10 en 5 uur Ds W C P den Boer van den Bommel Gei f Zondagschool jozef Groen van Prlnstercrschool Groenendaal van kwart voor 3 tot kwaft voor 4 uur Vrijgemaakte Gereform Kerk 8 30 uur Chr Geref Kerk en 4 uur gebouw Rem Kerk de Heer F F Pels van s Gravenh Geief Gem Stationsweg 10 en 5 uur Ds de Blols Chri Gercfor Kerk 10 en 5 uur Ds A Dubois Ncderl Gercf Gemeente Turfmarkt 54 10 en 5 uur Ds joh van Welzcn Woensdagavond 7 30 u Joh van Welzen Vrije Evang gem 8 30 uur KI Kerk en 5 30 uur gebouw Zeugcstr 38 de Heer S P Tabaksblatt Zendel onder Joöen Woensdagmiddag i uur Gebedsuur Leger des Heils 10 uur Heiligings dienst 7 30 u Openbare Kerkel Samenkomst Dinsdag 7 30 u Ledenvergadering Doi derdag 7 30 uur Openb samenkomst Leiders Majoor en Mevrouw Wels long Nederland voor Christus Woensdag 8 uur Spieringstraat 49 Leider de Heer W F Kloos Vacantie ontspanning De commissie deelt alsnog mede Ie De jongens van 10 jaar en ouder die a s Maandag om 9 uur achter de Waag bijeen komen zie courant van gisteravond moeten hun brood meenemen daar het veld waar zij dien dag zullen spelen te ver weg is om tusschen den middag naar huis te g an 2i Ook wanneer het regent kt Qnen de kinderen komen op df plaatsen wEtar zij opgeroepen zi i daar zij dan binnenshuis zuUen worden be ggehouden Oe Kath kinijeren van de Pcnerstraatschool en de Stanis lauïschool die deze week aan de vacantiespelen meedoen worden met hun leiders en leidsters elke morgen éérst verwacht in de H Mis van 8 15 uur in de Kleiweg kerk Op Woensdagmorgen 15 Aug Kath Zondag worden vanzelfsprekend de Kath kinderen niet op het speelterrein verwacht Wie wil kan echter s middags aan de spelen deelnemen Mededeeling aan oud B S ers Alle oud leden van de B S die hun legitimatiekaarten en oranjebanden hebben ingeleverd kunnen deze Maandag a s van 9 12 en van 2 4 uur afhalen aan het Stafgebouw Concordia Westhaven 27 De bioscoop van de weck De bioscopen vertoonen deze week weer hun bekende korre programma bevattende documentaire mentaireen nieuwsfilmpjes w o het redden van een piloot die in zee terecht was gekomen oorlogsnieuws uit het Verre Oosten een ja 2z filmpje en Dizzy Duck een aardig teekenfilmpje Burgerlijke Stand Gcborcnt S Aug Margnrctha M H d V Schuttelaar en W A Ciir M Goumjni Walvisstr 8 9 Aug Necltje d v A V i ser en A M de Graaf Robaarstr 8 Ondcilrouwd P l Stofberg en M I Zuldam S Brenkman en C v Eek C Wiczcr en M H Tcrlcuw C Th Verlaan en W van Eljk 1 van Hoven en K Westrlk S G Sch jonderwcerd en Sander E Bruljnlks en M Vul Dcnburg F Kunst en A Zoetcman Geen spreekuur De Burgemeester deelt mede dat liij op Maandag 13 desier niet in de gelegenheid Zdl zijn om zijn spreekuur te houden Dokters en Apothekersdienst De Zoudagdienst wordt waargenomen door de doktoren C van Elk Kattensingcl 79 en Dr A Kcttlcr Gouwe 166 De Apothekcr diensl wordt v Targenorntn door Apotheek GrcnHel Prins HeRf riks raat 15 DINNENI AND 5 Mei nationale feestdag Naar A N P bericht heeft de ministerraad besloten den dag der DuitscheCüpitulatie in Nederland 5 Mei totnationalen feestdag te verheffen Schepen bij Urk gelicht Men heeft een begin gemaakt met het bergen van de schepen die bij Urk tot zinken zijn gebracht Een van de schepen was geladen met klokken Zij zullen per schip naar Amsterdam worden vervoerd Er zijn exemplaren bij uit de 15e en 16e eeuw meest uit de provincies Noord Brabant en Zeeland afkomstig Ministers spraken over het Japansche capitulatieaanbod Voordat de minister pr sident gisterenavond zijn ca tiserie over het C N V begon wijdde hl eenige woorden aan het Japansche capitulatie aanbod Hij zeldc o m Het Japansche keizerrijk geeft den strijd op en tracht nog voorwaaiden ingewilligd te krijgen die voor de bevolking de moreele klap moeten verzachten Wat het einde van den strijd voor ndië beteekenf valt nog niet met zekerheid e voorspellep en veel zal afhangen van den vraag of de In Indië aanwezige troepen zullen capltuleeren of dat er nog gevochten zal moeten worden tegen desperate Japansche eenheden Dan hopen wij in dezen strijd een zoo groot mogelijk aandeel te mogen nemen De regeering neemt reeds alle maatregelen voor een snelle voorbereiding voor het burgelljk bestuur Voorde duizenden en mlllioenen die nog in Indië lijden is het uur der bevrijding misschien zeer nabij De minister voor de Overzeesche gebieden Prof Dir J H A LÓngeman zei dal er misschien een morgen zal aanbreken waarop de sluier die drie jaar over Indië heeft gelegen wordt verscheurd ea wij onze handen kunnen uitstrekken naar hen die op onze hulp wachten BUITENLAND Te vroeg gejuicht Gistermiddag om 2 uur werd de wereld plotseling in een uitbund ge vreugderocs gestort door het bericht an de B B C dat Japan had gecapituleerd Later in den middag bleek dat Japan bereid was de voorwaarden van de conferentie van Potsdam te aanvaarden mits de rechten van den keizer als souvercin heerscher onaangetast zouden blijven Japan heeft vla Stockholm en Bern een nota gezonden aan de Ver Stalen Engeland de Sowjet Unie en China In deze nota geeft de keizer d n wensch te kennen te komen tot een spoedigen vrede De Japansche regeering hoopt opreclit dat overeenstemming zal worden bereikt Tsjoenkiog tegen het Japansche aanbod Het Is bekend dat in Tsjoenking en in mindere mate bij de overige geallieerden een sterke nelging bestaat tegen het aan de n acht laten van het Japansche Keizershuis Dit huis wordt door China de directe bron van het Japansche fascisme genoemd De Russische radlo coramentator Yarames Jcnko verzet zich tegen het aanhouden van den Keizer Politieke correspondenten zijn van meening dat Engeland en Amerika e nmm den Japanschen Keizer zullen toestaan op den troon te komen KO RTE BERICHTE N Tjilatjiip is door 10 Nederland che Liberators aangevallen de Russen staanreeds 170 km diep In Mant sjocrije Allo vfrbodsbepalingcn voor hetreizen naar Zeeland zijn opgeheven Hetvestigingsverbod blijft van kracht Gisteren werd te Buenos Aires bekend gemaakt dat n a v de Japanschecapitulatie Z tterdag heden vacantledagzal zijn In Engeland zal men twee dagenna het bekend maken van de J ipanschccapitulatie feest worden gevierd Londenverkeerde gisteren reeds In een feeststei rfing De comende Marineweek Inden H nag zal door Z K H Prini Serohiird worden geopend h